23 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Głównym tematem spotkania było zainicjowanie prac nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury oraz powołania Zespołu ds. opracowania projektu tego aktu prawnego.  Organizacje związkowe na posiedzeniu roboczym w grudniu ubiegłego roku wspólnie przygotowały wstępne propozycje założeń do projektu ustawy, kompleksowo regulującej pragmatykę służbową pracowników wskazanych wyżej instytucji. Podczas spotkania propozycje związków zawodowych zostały przekazane na ręce Ministra Michała Wójcika i Ministra Łukasza Piebiaka. Przedstawiciele organizacji związkowych podkreślili, że pracownicy sądów i prokuratury stanowią nieodłączny element wymiaru sprawiedliwości a tocząca się reforma wymiaru sprawiedliwości nie będzie pełna bez zmian w przepisach dotyczących urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Aktualnie obowiązujące przepisy są nie ostre,  mało precyzyjne,   powoduje  dużą swobodę przy ich stosowaniu. Taki stan rzeczy doprowadził do chaosu regulacyjnego przejawiającego się zarówno w wynagrodzeniach pracowników sądów i prokuratury jak i w warunkach ich pracy. Proponowane rozwiązania mają na celu poprawę jakości wykonywanej pracy, zminimalizowanie występowania zjawiska rotacji pracowników, większą specjalizację pracownika, a także rozwinięcie poczucia przynależności i odpowiedzialności społecznej skutkującej większym zaangażowaniem w wykonywane obowiązki. Zagadnienia poruszane na tym spotkaniu są kontynuacją postulatów obu organizacji związkowych przedstawionych podczas manifestacji w dniu 13 listopada 2017r.  Dostrzegając konieczność wprowadzenia zmian systemowych w zakresie sytuacji pracowniczej reprezentowanych przez organizacje związkowe grup zawodowych, Wiceministrowie wyrazili pełne poparcie dla powołania Zespołu ds. opracowania Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury podkreślając jednocześnie że decyzje w tej sprawie  podejmie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego.  Ze swojej strony Minister Łukasz Piebiak będzie rekomendował powołanie przedmiotowego Zespołu.

 

 

Podziel się newsem: