Poniżej prezentujemy uchwałę Rady Głównej w sprawie w sprawie projektu zmian k.p.k. opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego z dnia 25 stycznia 2012 r. – w wersji po poprawkach legislacyjnych. Uchwała zawiera węzłowe zagadnienia poruszone w ponad 60-stronnicowej opinii Związku w tej sprawie. Skupia się na trzech zagadnieniach – kontradyktoryjności, likwidacji trybu uproszczonego oraz obronie „na życzenie.” W tej ostatniej kwestii Związek wytyka projektodawcy niedoszacowanie kosztów obligatoryjnej obrony na wniosek oskarżonego praktycznie w każdym przypadku. Koszty te w ocenie Rady Głównej zostały zaniżone co najmniej kilkakrotnie i poniesie je podatnik. Na gruncie opinii pojawia się pytanie o zasadność fundowania na koszt Państwa adwokata z urzędu każdemu oskarżonemu. Kolejnym z poruszanych zagadnień jest zniesienie trybu uproszczonego, co koliduje z podnoszonym wielokrotnie, w tym także w uzasadnieniu projektu, postulatem przyspieszenia postępowań. Kluczowym problemem, na który wskazuje opinia jest kontradyktoryjność. Związek docelowo popierając postulat zwiększenia kontradyktoryjności procesu karnego zauważa, iż w realiach aktualnej struktury organizacyjnej i ustrojowych zasad funkcjonowania prokuratury nie jest to możliwe. W tym kontekście kontradyktoryjna nowelizacja procesowa jawi się jako rozwiązanie przedwczesne, systemowo oraz organizacyjnie mało przemyślane i wręcz nierealne do wykonania, albowiem warunkiem sine qua non jej efektywnego wprowadzenia w życie jest uprzednia gruntowna i radykalna zmiana całego modelu ustrojowego  funkcjonowania prokuratur.

Podziel się newsem: