Jesienią 2011 r. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelował do MEDEL o zajęcie stanowiska w związku z zerwaniem przez rząd „umowy”, co do sposobu waloryzacji wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w 2012 r. Odpowiedzią na apel Rady Głównej jest Deklaracja bukaresztańska z 10 listopada 2012 r., której treść zamieszczamy w załączniku. W ocenie Medel środki wprowadzane przez państwa europejskie, które istotnie redukują budżet wymiaru sprawiedliwości, w tym przeznaczony na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów, bezpośrednio naruszają zasadę niezależności sądownictwa, co jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. W związku z powyższym Rada Administracyjna MEDEL upoważniła swoje Biuro do złożenia formalnej skargi do Komisji Europejskiej opartej na zarzucie złamania prawa Unii Europejskiej przeciwko państwom członkowskim, które przyjęły środki poważnie redukujące budżet w zakresie wymiaru sprawiedliwości w stopniu zagrażającym jego prawidłowemu funkcjonowaniu, uwzględniając przy tym status ekonomiczny sędziów i prokuratorów poprzez lekceważenie minimalnych standardów dotyczących ich uposażenia. W Deklaracji bukaresztańskiej MEDEL przywołał orzeczenie włoskiego Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2012 r. w sprawie 223/2012, który zdecydował, że redukcja wynagrodzeń sędziów i prokuratorów jest sprzeczna z konstytucją, akcentując w uzasadnieniu wyroku wyraźną różnicę pomiędzy nimi a innymi pracownikami sfery publicznej. Trybunał stwierdził m.in., że „relacja pomiędzy państwem a sędziami i prokuratorami jako jego odrębnymi organami nie mogą być sprowadzone do relacji o charakterze wyłącznie pracowniczym, gdzie pracodawca jest jednocześnie jej regulatorem”. Jednym z aspektów zasady niezależności sadownictwa, o której mowa w Konstytucji, jest gwarancja ekonomicznej niezależności i stabilności sędziów i prokuratorów, która „nie może być przedmiotem systematycznych i okresowych negocjacji i konfliktów z innymi władzami w Państwie”, a więc sytuacji, która uosabiałaby zasadę, że władze ustawodawcze i wykonawcze dominują nad sądowniczą. Miejmy nadzieję, że tymi samymi zasadami będzie kierował się polski Trybunał Konstytucyjny 12 grudnia 2012, rozpoznając wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: