Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało już obszerną opinię Związku o projekcie ustawy Prawo o prokuraturze. Oprócz wcześniej już krytykowanych rozwiązań Rada Główna skupiła się na zagadnieniu dostosowania struktury organizacyjnej prokuratury do nowych wyzwań jakie stoją przed tą instytucją w obliczu ewentualności wprowadzenia kontradyktoryjnego procesu karnego. Na uwagę zasługuje w szczególności okoliczność, iż ani Prokurator Generalny, ani Krajowa Rada Prokuratury, nie wypracowały dotąd jakiejkolwiek koncepcji zmian strukturalnych, które umożliwiłyby sprawną obsługę kontradyktoryjnego procesu karnego zakładając najprawdopodobniej, iż prokuratura w obecnym ukształtowaniu, w której postępowania prowadzi nieco ponad 60 % prokuratorów, sprosta tym wyzwaniom. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RRP stoi na stanowisku, iż nie jest to możliwe, dostrzegając ryzyko paraliżu postepowań przygotowawczych. Dlatego pozytywnie zaopiniowano propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzającą obowiązkowy referat oskarżycielski dla każdego prokuratora w powiązaniu ze sztywnym określeniem właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych. Zwrócono przy okazji uwagę, iż zasada ta powinna w szczególności zostać wprowadzona na szczeblu prokuratur apelacyjnych. W swoim stanowisku Rada Główna odniosła się również do poruszanej w kontekście nowelizacji zasady powiazania prokuratora ze sprawą. „Znany jest również pogląd, który co do zasady podziela Rada Główna, iż prokurator – autor aktu oskarżenia powinien towarzyszyć sprawie w sądzie we wszystkich instancjach, jako ten który sprawę zna najlepiej. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw dobrze rozumianej ekonomice procesowej. W obecnych realiach bowiem, prokurator wydziału postępowania sądowego w prokuraturze okręgowej lub apelacyjnej „obsadzając” postępowanie w instancji odwoławczej musi poświęcać czas na zapoznanie się z aktami, które prokurator – autor aktu oskarżenia już zna. Zna je nie tylko jako gospodarz postępowania przygotowawczego ale również posiada wiedzę o przebiegu postępowania przed sądem pierwszej instancji, a nadto, co wymaga szczególnego podkreślenia, jest autorem środka zaskarżenia – apelacji lub zażalenia. Jest w ocenie Rady Głównej ewidentną stratą czasu sytuacja, w której drugi prokurator, tym razem z wydziału sądowego musi poświęcać czas na to aby zapoznać się z czymś, co już inny prokurator zna. Pod rozwagę projektodawcy należy zatem poddać  możliwość wykorzystania tych rezerw, co jawi się wręcz jako konieczne w sytuacji wprowadzenia kontradyktoryjnego modelu postępowania karnego” – czytamy w najnowszym stanowisku ZZP i PP RP.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: