13 lutego 2013 r. odbyło się wspólne posiedzenie Krajowej Rady Prokuratury z Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Uczestnikiem spotkania był także Prokurator Generalny Andrzej Seremet. Wiceprzewodniczący Prezydium prokurator Jacek Skała nakreślił główne zagrożenia dla niezależności w związku z rządowymi propozycjami zawartymi w projekcie ustawy Prawo o prokuraturze. W szczególności zwrócił się do Krajowej Rady Prokuratury o zajęcie stanowiska, czy w jej ocenie prokuratura w obecnym modelu organizacyjnym sprosta wymaganiom kontradyktoryjnego procesu karnego po ewentualnym uchwaleniu proponowanych przez Radę Ministrów zmian w Kodeksie postępowania karnego. W dalszej kolejności zwrócił uwagę na rozwiązania projektu w sferze postępowań dyscyplinarnych sprowadzające się do ulokowania pierwszej instancji sądownictwa dyscyplinarnego w prokuraturach apelacyjnych oraz wyprowadzenia drugiej instancji do sądów powszechnych. Odnosząc się do kwestii związanych z samorządem prokuratorskim zwrócił się do KRP
z pytaniem, czy w ocenie Rady obecny model wyboru przedstawicieli zapewnia jej należytą reprezentatywność. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, iż nie jest on właściwy. Jak słusznie skonstatowała prokurator Danunta Droesler model ten, oparty na zdecydowanej przewadze prokuratorów prokuratury apelacyjnej jest zbliżony konstrukcją do spółki Skarbu Państwa. W trakcie dyskusji strona związkowa zwróciła uwagę na proponowane przez rząd odejście od bezwzględnego zakazu wydawania poleceń, co do treści czynności procesowych jako istotnego zagrożenia dla niezależności. Odnosząc się do tego zagadnienia Prokurator Generalny stwierdził, iż „bezrefleksyjne zwiększanie niezależności prokuratorów” nie jest dobrym kierunkiem. W dalszej części spotkania przedstawiciele Rady Głównej zasygnalizowali zaniepokojenie decyzjami Krajowej Rady Prokuratury o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków Prokuratora Generalnego m.in. w sprawie odwołania jednego z prokuratorów rejonowych w związku ze sprawą Amber Gold zanim w sprawie ewentualnych błędów wypowiedział się niezawisły sąd dyscyplinarny dla prokuratorów, w więc wbrew zasadzie domniemania niewinności. Przedstawiciele KRP wypowiedzieli pogląd, iż czym innym jest ukaranie dyscyplinarne, a czym innym odwołanie z kadencyjnego stanowiska w związku z istniejącymi nieprawidłowościami. Reprezentujący Związek prokurator Tomasz Korniak zauważył, iż właśnie odwołanie z funkcji było de facto karą dla prokuratora rejonowego w związku z odbiorem społecznym takiej decyzji. W związku z powyższym Krajowa Rada Prokuratury winna rozważyć powstrzymanie się od wydawania stanowiska, do czasu zakończenia postepowania dyscyplinarnego, które jak wiadomo dotychczas nie zostało nawet wszczęte. Radę Główną w spotkaniu reprezentowali ponadto Mariusz Gózd, Barbara Chrobak, Tomasz Salwa, Robert Zasada
i Andrzej Raczkowski.

Podziel się newsem: