W ubiegły czwartek na forum Krajowej Rady Prokuratury odbyła się debata na w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej pracowników prokuratury zatrudnionych w administracji i obsłudze. W debacie Radę Główną ZZP i PP RP reprezentowali – Barbara Chrobak i Robert Zasada. Na ręce Przewodniczącego Rady Związek złożył odezwę w której zaapelował do Rady i Prokuratora Generalnego o podjecie zintensyfikowanych starań na rzecz zmiany sytuacji materialnej pracowników prokuratury. W podpisanej przez Przewodniczącego Związku odezwie zwrócono uwagę na fakt, iż, iż obecna sytuacja wymaga niezwłocznej i decydowanej zmiany, w szczególności w związku z wchodzącą w życie w dniu 1 lipca 2015 r. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, wprowadzaną pod hasłami kontradyktoryjności. Zmiana ta wiązać się będzie ze znaczącym wzrostem ilości obowiązków, które wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w pionie administracji. Rada Głowna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury z satysfakcją odnotowała, że w ostatnim roku kadencji pierwszego, niezależnego Prokuratora Generalnego Krajowa Rada Prokuratury, jak i sam Prokurator Generalny dostrzegli problem katastrofalnej sytuacji materialnej pracowników prokuratury zatrudnionych w administracji i obsłudze. Jak dotąd bowiem to Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury prowadził osamotniona walkę o zmianę tej sytuacji. Jej efektem był między innymi Dezyderat Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 18 kwietnia 2013 r., w którym Posłowie stwierdzili, że wynagrodzenia tej grupy zawodowej – od lat niewaloryzowane, nie odpowiadają ani godności sprawowanego urzędu, ani zakresowi obowiązków, a realnemu spadkowi ich wartości towarzyszy wzrost plac w innych sektorach administracji państwowej, w których zakaz podwyższania płac omija się zwiększając fundusze nagradzania i premiowania. W swoim wystąpieniu przed KRP Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak zwróciła uwagę na niedawne stanowisko  Trybunału Konstytucyjnego, który w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2015r. (sygn. S 4/15) stwierdził, iż istnieje konieczność przedstawienia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwag dotyczących niezbędności podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do właściwego uregulowania kwestii waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów. Ma ono także zastosowanie do pracowników prokuratury.

Podziel się newsem: