Uchwała Zebrania Sprawozdawczo 27 marca 2013 r. obradowało Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze krakowskiej organizacji związkowej.  50 Delegatów jednomyślnie przyjęło uchwałę w sprawie sytuacji ekonomicznej pracowników administracji. W ocenie krakowskich prokuratorów i urzędników niezbędne jest podjęcie wspólnych działań na rzecz uwzględnienia słusznych postulatów płacowych pracowników prokuratury. W działania te powinni zaangażować się obok Związku, także wszyscy kierownicy jednostek włączywszy w to Prokuratora Generalnego. Jak udowodniły to prokuratury w Krakowie, Katowicach i Bielsku – Białej nawet w kryzysie możliwe jest wygospodarowanie środków na podwyżki dla najniżej uposażonych. Aby to było możliwe należy jednak zerwać z retoryką opartą o założenie, że w tej niezwykle istotnej dla Prokuratury sprawie nie da zrobić się nic. Retoryka taka jest bowiem niczym innym jak próbą poszukiwania alibi dla braku działań sprzyjających podwyższeniu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Zebranie stwierdziło, iż po uzyskaniu przez środowisko prokuratorów i sędziów korzystnych regulacji zapewniających wzrost ich wynagrodzeń w sytuacji wzrostu średniego wynagrodzenia w gospodarce obie wymienione grupy zawodowe powinny wesprzeć słuszne postulaty urzędników podjąć zdecydowane działania na rzecz zmiany obecnej sytuacji. Za wysoce niepokojące należy uznać stwierdzenia osób sprawujących najwyższe stanowiska w prokuraturze, które na wielu spotkaniach i w stanowiskach pisemnych zasłaniają się brakiem możliwości zmiany takiego stanu rzeczy. Tymczasem osoby te nie podejmują w tym kierunku należytych starań, najwyraźniej bagatelizując problem. Prowadzi to do narastającego oburzenia kadry pracowniczej, czego wyrazem były ostatnie stanowiska Rad Okręgowych w Ostrołęce, Sieradzu, Kielcach i Warszawie. Wskazują one jednoznacznie, iż stopień frustracji urzędników przekroczył tzw. masę krytyczną. Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Krakowie stoi na stanowisku, iż dysponenci budżetowi w prokuraturze – od Prokuratora Generalnego, przez prokuratorów apelacyjnych, po prokuratorów okręgowych, powinni podjąć intensywne starania na rzecz podwyższenia wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zaprzestając przysłowiowego rozkładania rąk i powtarzania, że nic nie mogą. Postawy takie nie sprzyjać będą zmianie obecnej sytuacji w najbliższej przyszłości. Z najwyższym zaniepokojeniem odnieść się należy do docierających coraz częściej od pracowników, którzy artykułują swoje słuszne postulaty płacowe sygnałów, o tym że ich adresaci w osobach kierowników jednostek odpowiadają na nie wskazując wprost lub pośrednio na możliwość podjęcia pracy w innym miejscu, gdyż na zwolnione stanowiska czeka kolejka chętnych. Takie postawy należy ocenić za wysoce naganne i wynikające z braku szacunku dla ciężkiej pracy bez której funkcjonowanie prokuratury nie byłoby możliwe – napisali w swoim stanowisku członkowie ZZP i PP RP w Krakowie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: