W ostatnim okresie czasu w wielu jednostkach organizacyjnych prokuratury zarządza się pełnienie dyżurów przez rodziców opiekujących się dziećmi do lat 8. Z dyżurów tych,  tacy prokuratorzy byli dotąd zwalniani w oparciu o przepisy Kodeksu  pracy i Ustawy o pracownikach urzędów państwowych. W związku z licznymi interwencjami w tej sprawie Rada Główna skierowała wystąpienie do Prokuratora Generalnego. „Wadliwa interpretacja przepisów w licznych jednostkach organizacyjnych spowodowała wydawanie przez ich kierowników poleceń pełnienia dyżurów przez osoby wychowujące dzieci do lat 8. Prowadzi to do sytuacji, w których matka samotnie wychowująca przykładowo dwuletnie dziecko może zostać wezwana na oględziny miejsca zdarzenia w środku nocy nie posiadając możliwości jednoczesnego zapewnienia opieki. Dla takiej osoby niemożliwe jest w zasadzie planowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych, wizyt lekarskich itp. bo w każdej chwili może pojawić się konieczność obsługi zdarzenia, przesłuchania doprowadzonego, czy uczestnictwa w posiedzeniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Niepokój musi budzić sytuacja w której prokuratorzy okręgowi, a w ślad za nimi rejonowi, kierując się interpretacją Prokuratury Generalnej zarządzają w sposób bezrefleksyjny pełnienie dyżurów przez osoby wychowujące dzieci w nocy i w dni wolne od pracy nie proponując w zamian jakichkolwiek rozwiązań zapewniających takim osobom przynajmniej tymczasową ochronę” – czytamy w piśmie ZZP i PP RP. Dodatkowo Rada Główna w swoim wystąpieniu odnosiła się do sprzeczności całego systemu dyżurów z normami prawa europejskiego. Związek przypomniał, iż bezwzględnie obowiązuje, w zakresie czasu pracy, niezależnie od wykonywanego zawodu (gdyż nie można wprowadzić prawem krajowym mniej korzystnych rozwiązań) dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku, dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U.UE. L.03.299.9, Dz.U.UE-sp.05-4-88/WE), która gwarantuje każdemu pracownikowi minimalny okres odpoczynku dobowego (minimalnie 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku na dobę) i tygodniowego (minimalnie 35 godzin nieprzerwanego wypoczynku raz w tygodniu) oraz czas pracy w wymiarze nieprzekraczającym przeciętnie 48 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Naruszenie tych standardów międzynarodowych może prowadzić do odpowiedzialności pracodawcy o charakterze obligacyjnym – za naruszenie prawa pracownika do wypoczynku. Jak wiadomo powszechnie system dyżurów prokuratorskich sam w sobie narusza normy dobowego i tygodniowego wypoczynku. Dyżury są bowiem zarządzane w porządku 24 – godzinnym, a niejednokrotnie w szczególności w małych jednostkach są pełnione przez wiele dni np. w systemie tygodniowym

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: