W poniedziałek na biurko Ministra Sprawiedliwości trafiła opinia Związku dotycząca Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Rada Główna docenia starania Ministerstwa Sprawiedliwości, zmierzające do stworzenia takiej organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości, która pozwoliłaby na realizację powierzonych jej zadań na najwyższym możliwym poziomie, czego w opinii Rady gwarancją jest między innymi urzędnik zadowolony z posiadanych warunków pracy i płacy. Starania te jednak nie idą w parze z konkretnymi propozycjami, które wychodziły by naprzeciw treści Dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r. w którym posłowie Sejmu stwierdzili, że wynagrodzenia urzędników prokuratur i sądownictwa, ani nie odpowiadają godności sprawowanego urzędu, ani zakresowi obowiązków, a ich realna wartość spada od lat, czemu towarzyszy wzrost płac w innych dziedzinach administracji państwowej – rządowej i samorządowej. W tym miejscu zauważyć również należy, iż działaniom Ministra Sprawiedliwości m.in. w zakresie podniesienia dolnego progu wynagrodzeń do kwoty 1680 zł brutto nie towarzyszy konsensus w kręgach władzy wykonawczej, czego dowodzi stanowisko Ministerstwa Finansów  zawarte w piśmie z dnia 14 lutego 2014 r. FS10/0310-I/KGL/7/2014. Stanowi ono wyraz daleko idącego lekceważenia nie tylko od lat podnoszonych postulatów środowiska urzędników prokuratorskich oraz sądowych ale również wypowiedzianego w powołanym wyżej Dezyderacie stanowiska Sejmu RP. Z przykrością należy zauważyć, iż stanowisko Ministerstwa Finansów odstaje od realiów zmieniającej się koniunktury gospodarczej i widocznych już symptomów stałego wzrostu. Sama zaś propozycja podniesienia dolnej granicy wynagrodzeń do kwoty 1680 zł netto i tak jedynie w minimalnym stopniu stanowi realizację postulatów Związków Zawodowych. Trzeba bowiem podkreślić, iż w chwili obecnej nie są już adekwatne porównania wynagrodzeń urzędników państwowych do wynagrodzeń pracowników sieci handlowych. Te ostatnie są bowiem znacząco wyższe. Stąd też Związek zdecydowanie stoi na stanowisku aby dolna granica wynagrodzeń urzędników prokuratorskich i sądowych kształtowała się na poziomie nie niższym niż 2000 zł. Cały zaś spór miedzy Ministerstwami, którego przedmiotem jest kwestia określenia dolnej granicy wynagrodzenia na poziomie 1680 zł brutto odbieramy jako toczący się poniżej godności osób zatrudnionych w prokuraturze i sądownictwie – napisali w swoim stanowisku prokuratorscy związkowcy. Jego pełną treść prezentujemy poniżej.

Podziel się newsem: