Po lipcowym „500 +” udało się wygospodarować kolejne środki na premie i nagrody dla pracowników prokuratury. „W uzgodnieniu ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dokonałem podziału kwoty ponad siedem milionów złotych na prokuratury regionalne uwzględniając różnice w wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych 11 obszarach” – stwierdził w piśmie do Prokuratur Regionalnych Bogdan Święczkowski – I Zastępca Prokuratora Generalnego i Prokurator Krajowy. Daje to kwotę około 1000 zł na etat. „Polecam, aby stosownie do brzmienia art. 27 ust 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych zasady podziału środków na nagrody zostały uzgodnione z radami okręgowymi Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Podkreślam jednocześnie, że znane są mi problemy związane z niewystarczającym poziomem wynagrodzeń pracowników prokuratury. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone, niemniej głównym powodem trudnej sytuacji finansowej pracowników prokuratury było wieloletnie zamrożenie funduszu wynagrodzeń. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w styczniu 2016 r., kiedy to decyzją Sejmu, podjętą z poparciem Ministra Sprawiedliwości postanowiono zwiększyć płace pracowników prokuratury o 10 %. W związku z powyższym wspólnie z Prokuratorem Generalnym będę podejmował dalsze działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej urzędników i pozostałych pracowników w najbliższych latach” – zwrócił się do 11 Prokuratorów Regionalnych I Zastępca Prokuratora Generalnego.
Z informacji posiadanych przez Radę Główną wynika, że nie są to ostatnie w tym roku środki, które powiększą fundusz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach prokuratury. Doceniając starania Prokuratury Krajowej, Rada Główna ZZP i PP RP nadal zabiegać będzie o realizację celu podstawowego jakim jest podniesienie wynagrodzeń zasadniczych.

Podziel się newsem: