Rada Główna Związku w dniu dzisiejszym przekazała Ministrowi Gowinowi opinię o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje obniżenie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów przebywających w wyniku choroby na zwolnieniu lekarskim do 80 %. Rada Główna Związku, nie kwestionując ratio legis przedstawionego przez projektodawcę w uzasadnieniu przesłanego do konsultacji projektu, zauważa iż zrównanie sytuacji prawnej prokuratorów i sędziów z innymi osobami świadczącymi pracę i służbę w zakresie wynagrodzenia przysługującego w okresie nieobecności spowodowanej chorobą powinno mieć charakter wielopłaszczyznowy, a nie tylko dotyczyć powyższej sfery. Tylko wówczas tego rodzaju projekt mógłby uzyskać akceptację środowiska prokuratorskiego  i nie mieć dyskryminacyjnego charakteru.  W ocenie Rady Głównej ZZP i PP RP rozwiązanie przewidujące, iż wysokość wynagrodzenia w obu grupach zawodowych w czasie nieobecności spowodowanej chorobą stanowi swojego rodzaju rekompensatę za inne obowiązki i ograniczenia, które nie dotyczą pozostałych grup zawodowych. Dopiero zniesienie tych ograniczeń oraz obowiązków będzie usprawiedliwiało obniżenie wynagrodzenia prokuratorów i sędziów. Do ograniczeń i obowiązków, o których mowa powyżej zaliczyć należy w szczególności zadaniową formułę czasu pracy prokuratora i sędziego wyrażającą się w zasadzie, iż czas pracy limitowany jest wymiarem zadań. Jak uczy doświadczenie związane z wykonywaniem obu służb wiąże się to Opinia L4 80 %ze świadczeniem pracy także poza godzinami urzędowania. Polega ona między innymi na obsługiwaniu całodobowych dyżurów zdarzeniowych podczas których dochodzi do oględzin miejsca zdarzenia, najczęściej związanych z ujawnieniem zwłok, przesłuchań podejrzanych zatrzymanych na gorącym uczynku lub w wyniku poszukiwań, obsługi posiedzeń sądowych w przedmiocie rozpoznania wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, uczestnictwa w sekcjach medyczno-sądowych w zakładach medycyny sądowej. W obu zawodach normą jest również sporządzanie decyzji procesowych – aktów oskarżenia, postanowień o umorzeniu, a także uzasadnień do wyroków poza normalnym 8-godzinnym czasem pracy. Mając na uwadze powyższe, Związek Zawodowy Prokuratorów I Pracowników Prokuratury RP jest w stanie zaakceptować obniżenie wysokości wynagrodzenia w trakcie zwolnienia spowodowanego chorobą o ile czas pracy prokuratora zostanie ściśle określony jako trwający 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Wówczas sytuacja prawna sędziów i prokuratorów oraz innych osób świadczących pracę rzeczywiście zostanie zrównana. Związek posiada jednocześnie świadomość, że wprowadzenie sztywnego czasu dla obu służb jest niewykonalne i doprowadzi do paraliżu postępowań przygotowawczych oraz sądowych oraz całkowitego zdjęcia odpowiedzialności zarówno za wynik, jak i czas trwania z prowadzących je prokuratorów i sędziów. Będą oni mogli bowiem w majestacie prawa, po upływie ośmiogodzinnego dnia pracy zamknąć gabinet, przerwać rozprawę, czy zakończyć przesłuchanie. Dlatego w obu zawodach, jedyną możliwą formułą czasu pracy jest formuła zadaniowa, a rekompensatą za takie uregulowanie sposobu sprawowania służby – pełne świadczenie wynagrodzenia w okresie choroby.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: