W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako „RODO”), poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

I     Klauzula informacyjna dot. przetwarza danych osobowych

dla osób posiadających członkostwo w ZZPiPP RP

 1. 1.       Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, mający siedzibę przy ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, NIP 5262461650

w dalszej części niniejszej klauzuli nazywany „Związkiem”

Kontakt : biuro@prokuratura-zz.pl

 

 1. 2.       Cel i podstawy przetwarzania oraz kategorie danych

Państwa dane osobowe (tzw. zwykłe i szczególnej kategorii) w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu:

Prowadzenie ewidencji członków Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie działalności związkowej, w szczególności organizacji szkoleń, zjazdów czy akcji protestacyjnych

 

 1. 3.       Odbiorcy danych osobowych

Związek może w ramach realizacji celów określonych w pkt. 2 powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom przetwarzającym gwarantującym stosowny poziom zabezpieczeń.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom (z wyjątkiem podmiotów przetwarzających) bez Państwa zgody, chyba że dysponują one umocowaniem ustawowym.

Państwa dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zapewniamy, że w procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć osoby, które zostały upoważnione przez Związek i zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych.

 

 1. 4.       Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia między Państwem a Związkiem stosunku prawnego uzasadniającego przetwarzanie danych osobowych, zaś w przypadku ustania takiego stosunku prawnego do końca roku kalendarzowego, w którym ustało członkostwo w Związku, czasu rezygnacji z członkostwa, jednak nie krócej niż 3 miesiące po ustaniu członkostwa

 

 1. 5.       Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. przeniesienia danych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Informacja o wymogu podania danych

 

O ile przepis prawa nie stanowi inaczej udostępnienie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie są więc Państwo zobowiązani do ich podania.

Niemniej Związek  pragnie wskazać, że nie dysponując Państwa danymi nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt 2  i niemożliwym stanie się Państwa członkostwo w Związku.

 

II.     Klauzula informacyjna dot. przetwarza danych osobowych

dla osób ubiegających się o przyjęcie do ZZPiPP RP

 1. 1.       Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, mający siedzibę przy ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, NIP 5262461650

w dalszej części niniejszej klauzuli nazywany „Związkiem”

Kontakt : biuro@prokuratura-zz.pl

 

 1. 2.       Cel i podstawy przetwarzania oraz kategorie danych

Państwa dane osobowe ( tzw. zwykłe) w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu:

przystąpienia do Związku na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 1. 3.       Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, chyba że dysponują one umocowaniem ustawowym.

Państwa dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zapewniamy, że w procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć osoby, które zostały upoważnione przez Związek i zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych.

 

 1. 4.       Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia między Państwem a Związkiem stosunku prawnego uzasadniającego przetwarzanie danych osobowych, zaś w przypadku nie zaistnienia takiego stosunku prawnego (nie przyjęcia w poczet Związku) do końca roku kalendarzowego, w którym nie przyjęto w poczet członków Związku, jednak nie krócej niż 3 miesiące od decyzji o nie nadaniu członkostwa

 1. 5.       Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania;
 2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. przeniesienia danych;
 6. usunięcia danych;
 7. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Informacja o wymogu podania danych

 

O ile przepis prawa nie stanowi inaczej udostępnienie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie są więc Państwo zobowiązani do ich podania.

Niemniej Związek  pragnie wskazać, że nie dysponując Państwa danymi nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt 2  i niemożliwym stanie się przyjęcie Państwa do Związku.

 

III      Klauzula informacyjna dot. przetwarza danych osobowych

dla osób udostępniających swoje dane osobowe w ramach „pomocy związkowej”

 1. 1.       Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, mający siedzibę przy ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, NIP 5262461650

w dalszej części niniejszej klauzuli nazywany „Związkiem”

Kontakt : biuro@prokuratura-zz.pl

 

 1. 2.       Cel i podstawy przetwarzania oraz kategorie danych

Państwa dane osobowe ( tzw. zwykłe) w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu:

Udzielanie pomocy związkowej  członkom ZZPiPP RP oraz osobom nie będącym członkami, które zwróciły się o taką pomoc.

 

 1. 3.       Odbiorcy danych osobowych

Związek może w ramach realizacji celów określonych w pkt. 2 powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom przetwarzającym gwarantującym stosowny poziom zabezpieczeń.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które dysponują umocowaniem ustawowym.

Państwa dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zapewniamy, że w procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć osoby, które zostały upoważnione przez Związek i zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych.

 

 1. 4.       Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia między Państwem a Związkiem stosunku prawnego uzasadniającego przetwarzanie danych osobowych, a także 5 lat od zakończenia sprawy przy udzielaniu pomocy.

 1. 5.       Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania;
 2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. przeniesienia danych;
 7. usunięcia danych o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej;
 8. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Informacja o wymogu podania danych

 

O ile przepis prawa nie stanowi inaczej udostępnienie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie są więc Państwo zobowiązani do ich podania.

Niemniej Związek  pragnie wskazać, że nie dysponując Państwa danymi nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt 2.