Rada Główna obradowała w Gniewinie.

Grudzień 5, 2016

Poniżej wyciąg ze części sprawozdawczej na posiedzeniu Rady Głównej ZZP i PP RP w Gniewinie, które odbyło się w dniu 22 listopada 2016. Prezentacja przedstawia działania w Związku na w 2016 r.

Prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP na Komisji Senackiej w sprawie stanu spoczynku kobiet prokuratorów i sędziów.

Listopad 30, 2016

25 listopada 2016 r. w Senacie miała miejsce debata dotycząca m.in. wyeliminowania z ustawy obniżającej wiek emerytalny uprawnienia do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku w wieku 55 i 60 lat, odpowiednio w przypadku kobiet i mężczyzn – prokuratorów oraz sędziów. Jej przedmiotem była również kwestia wprowadzenia jednolitej granicy 65 lat, uprawniającej do nabycia stanu spoczynku przez kobiety i mężczyzn. Jak podniosła Rada Główna w swoim stanowisku z dnia 22 listopada 2016 r. fakt jej wprowadzenia nosi znamiona dyskryminacji albowiem są to jedyne grupy zawodowe w Polsce, w których kobiety musiałyby pracować do 65 roku życia. Poniżej zamieszczamy wystąpienia Przewodniczącego Prezydium w tej sprawie w Senacie, a nadto wystąpienie Pana dr Marcina Warchoła – Wiceministra Sprawiedliwości. Zgodnie z przedstawionym przez Pana Ministra stanowiskiem resort sprawiedliwości w najbliższym czasie zaproponuje projekt ustawy wprowadzającej na zasadach ogólnych granicę 60 lat, uprawniającą kobiety – prokuratorów i sędziów do przechodzenia w stan spoczynku. Jak wynika z konsultacji prowadzonych przez Związek sprawa ta jest przesądzona.

J.Skała - wypowiedź 1 mp3J.Skała - wypowiedź 2 mp3Minister Warchoł mp3

31 grudnia 2017 r. – data różnicujaca uprawnienia prokuratorów do wcześniejszego stanu spoczynku narusza zasadę równości. Wystapienie Zwiazku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Listopad 29, 2016

Poniżej zamieszczamy wstąpienie podpisane przez Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie Rady Głównej obowiązujące przepisy naruszają art. 2 i 32 Konstytucji albowiem w sposób arbitralny różnicują uprawnienia dwóch grup prokuratorów oraz sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku, wprowadzając granicę czasową, tj. dzień 31 grudnia 2017 roku. Jak wynika z kwestionowanych regulacji, prokuratorzy i sędziowie, którzy nabywają uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach (po przekroczeniu granicy 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn). Osoby, które uprawnienie takie nabyłyby po 1 stycznia 2018 roku, tracą wraz z tym terminem możliwość wcześniejszego odejścia ze służby. Od dnia 1 stycznia 2018 roku wszyscy prokuratorzy i sędziowie przechodzić mają w stan spoczynku po przekroczeniu 65 roku życia. Zatem już różnica jednego dnia w dacie urodzenia może oznaczać wydłużenie służby dla sędziów i prokuratorów kobiet – aż o 10 lat, a dla mężczyzn – o 5 lat. Związek apeluje w swoim piśmie o wystąpienie przez Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją kwestionowanych regulacji. Zasygnalizowany problem ponownie nabrał znaczenia dla kilkunastu tysięcy sędziów i prokuratorów, po tym jak w ostatnich dniach Sejm uchwalił Ustawę „emerytalną” wbrew brzmieniu prezydenckiego projektu, który przewidywał przywrócenie progów 55 i 60 lat, uprawniających do przejścia we wcześniejszy stan spoczynku.

 

Stan spoczynku RPO

Postulaty Rady Głównej dotyczące zatrudnienia nowych asystentów częściowo zrealizowane.

Listopad 4, 2016

Po interwencjach Związku zapadła decyzja o zwiększeniu ilości asystentów w Prokuraturze. Pierwsza transza to 130 etatów. W 2017 r. planowane jest pozyskanie dalszych 220 etatów. Realizacja tych planów zwiększy liczbę asystentów do około 660 .W rezultacie jeden asystent przypadać będzie na około 8 prokuratorów. Dalsze działania Rady Głównej zmierzać będą w kierunku wyrównania dysproporcji w zatrudnieniu asystentów w relacji do sądów powszechnych, gdzie 1 asystent przypada na 3 sędziów. Będziemy również zabiegać aby jak największa liczba asystentów trafiła do prokuratur rejonowych.          W ocenie Związku to właśnie w prokuraturach rejonowych asystenci są najbardziej potrzebni.

Związek do Ministra Sprawiedliwości – należy przywrócić uprawnienie do pełnego wynagrodzenia prokuratorów podczas L4.

Rada Główna ZZPiPP RP wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia odebranego w poprzedniej kadencji prokuratorom i sędziom uprawnienia do pełnopłatnego wynagrodzenia podczas choroby. W swoim wystąpieniu Rada nawiązała do przebiegu spotkania Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Forum Dialogu Społecznego z przedstawicielami wszystkich służb podległych resortowi – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, które odbyło się w dniu 27 października 2016 r. Na spotkaniu ze związkowcami policyjnymi omawiano sprawy związane ze zwolnieniami lekarskimi funkcjonariuszy. Kwestie te były analizowane w MSWiA, a także w ramach prac jednej z grup roboczych Forum Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że Rząd przychyla się do postulatów związkowców w zakresie częściowego przywrócenia uprawnienia do pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego. Jak poinformował Pan Minister  Mariusz Błaszczak w ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Jak wynika z wcześniejszych zapewnień, w przypadku przywrócenia uprawnień do 100 %  wynagrodzenia podczas L 4 funkcjonariuszom wyżej wymienionych służb, prokuratorzy nie zostaną pominięci.

Są problemy z przepisami dotyczacymi właściwosci miejscowej i obowiązkowego referatu. Związek interweniuje u Prokuratora Krajowego.

Październik 5, 2016

Poniżej publikujemy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP, adresowane do I Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego w sprawie nieprawidłowości w niektórych jednostkach organizacyjnych prokuratury, związanych z procesem przejmowana spraw, funkcjonowaniem zasady „obowiązkowego referatu” oraz obowiązkowych dyżurów zdarzeniowych. Najnowsze stanowisko Rady zawiera opis najistotniejszych problemów, jakie w praktyce zasygnalizowały Rady Okręgowe, związanych z przepisami Regulaminu dotyczącymi właściwości rzeczowej prokuratur regionalnych i okręgowych. Jak wynika ze wystąpienia Związku  zasygnalizowane problemy w obliczu tak fundamentalnej reorganizacji funkcjonowania prokuratury nie są zaskoczeniem. Rada Główna nie jest również zaskoczona oporem wobec zmian występującym wśród niektórych prokuratorów, którym przyszło zmierzyć się z prowadzeniem spraw i obsadą dyżurów zdarzeniowych. „Za niezbędne uznać należy działania bezpośrednie, zapewniające poprawę sytuacji w niektórych jednostkach. W tym celu pod rozwagę poddać należy wydanie przez Prokuratora Krajowego zarządzenia na podstawie § 30 pkt 4 Regulaminu określającego kategorie spraw, co do prowadzenia których właściwymi rzeczowo są  prokuratury okręgowe, a także intensyfikacje działań kontrolnych. Odpowiednie sformułowanie takiego zarządzenia, mogłoby umożliwić realizację słusznie podnoszonego przez Prokuratora Krajowego oraz Związek postulatu, przekształcenia prokuratur regionalnych i okręgowych w centra do walki z przestępczością gospodarczą oraz finansowo – skarbową” -  czytamy w wystąpieniu datowanym na 22 września 2016 r.  Jak wynika z naszych informacji Prokurator Krajowy po otrzymaniu pisma zlecił podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Dowodem na to jest pismo datowane na 23 września 2016 r., stosownie do treści którego prokuratury okręgowe i regionalne w terminie do dnia 10 października mają podać ilość spraw przejętych w poszczególnych kategoriach: określonych w § 27 ust 2 pkt 1 Regulaminu (błędy medyczne skutkujące śmiercią człowieka), § 27 ust 2 pkt 2 Regulaminu (cyberprzestępczość), § 28 pkt 1 Regulaminu (o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk), § 28 pkt 2 Regulaminu (o najpoważniejsze przestępstwa finansowo – skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk.), § 28 pkt 3 Regulaminu (w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę), § 29 ust 2 pkt 1 Regulaminu (błędy medyczne skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała człowieka), § 29 ust 2 pkt 2 i § 30 pkt 3 Regulaminu (cyberprzestępczość), określonych w § 30 pkt 1 Regulaminu (najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym) oraz § 30 pkt 2 Regulaminu (w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2). Zebrane dane pozwolą na ocenę sytuacji i podjęcie dalszych działań, w tym być może zmian legislacyjnych.

Artykuł w Rzeczpospolitej: 1290815-Prokuratorzy-skarza-sie-na-reforme-dot–referatow.html

Pismo RG do Prokuratora Krajowego z 22.09.2016 "obowiązkowy referat"

Prokurator Paweł Marcinkowski członkiem Zespołu obrońców dyscyplinarnych ZZPiPP RP.

Październik 3, 2016

Uprzejmie informujemy, iż do członków Zespołu obrońców dyscyplinarnych działających przy Radzie Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dołączył prokurator Paweł Marcinkowski reprezentujący Radę Okręgową w Krośnie. Zdaniem Zespołu jest udzielanie wsparcia prokuratorom w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych, w szczególności w przypadku wątpliwych zarzutów obrazy przepisów prawa oraz uchybienia godności urzędu. Istnienie Zespołu nie oznacza, iż Związek udziela pomocy w każdym postępowaniu.

zespol-dyscyplinarny

 

Ubezpieczenie dla prokuratorów i sędziów na wypadek L4.

W tym trudnym, jesiennym okresie, w którym nasilają się problemy ze zdrowiem, przypominamy o możliwości ubezpieczenia się na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia podczas L4 do 80 %. Na naszej stronie udostępniliśmy baner ubezpieczyciela po kliknięciu którego możliwe jest rozpoczęcie procedury on line i jej szybka finalizacja. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut, a ochrona jest możliwa już od następnego miesiąca (jeżeli umowa zostanie zawarta do 20 dnia miesiąca). Proste obliczenie wskazuje, że już kilka dni na L4 pozwala zrekompensować całość rocznej składki odprowadzanej na rzecz ubezpieczyciela. Uprawnienie takie przysługuje przez okres 3 miesięcy w roku. Przy tej okazji przypominamy, że Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podczas ubiegłorocznych rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości uzyskał zapewnienie, iż w przypadku podjęcia prac nad przywróceniem 100 % wynagrodzenia podczas L4 m.in. dla służb mundurowych prokuratorzy nie zostaną pominięci.

ubezpieczeniel4.pl

 

 

Login