Asystenci powinni zarabiac więcej. Górna próg wynagrodzenia może uniemożliwić podwyżki już w 2019 r.

Grudzień 3, 2018

 

30 listopada 2018 r. Przewodniczący Prezydium zwrócił się do Prokuratora Krajowego z wystąpieniem dotyczącym coraz większej grupy asystentów zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak wiadomo, grupa ta będzie najprawdopodobniej liczniejsza w 2019 r. Z projektu części 88 budżetu (prokuratura) wynika, że przybędzie donajmie 170 nowych asystentów. Liczymy na wzrost tej liczby albowiem zgłoszone przez autorów projektu zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie 340 etatów. Wraz ze wzrostem liczebności korpusu asystenckiego, coraz większego znaczenia nabierają problemy tej grupy zawodowej. W najnowszym wystąpieniu Rady Głównej zasygnalizowano w szczególności konieczność podniesienia górnej granicy wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów, potrzebę kierowania asystentów do służby w prokuraturach rejonowych, co pozwoliłoby na pełne wykorzystanie ich uprawnień przewidzianych w ustawie oraz przygotowanie do egzaminu prokuratorskiego i pełnienia służby asesora, a także ograniczenie wykorzystywania trybu pozakonkursowego w procedurach rekrutacyjnych na wolne stanowiska asystenckie. W najbliższym czasie, utworzony przy Radzie Głównej Zespół ds. asystenckich planuje przygotowanie raportu na temat sytuacji asystentów w prokuraturze.

 

asystenci - pismo do PK

Aż 400 pracowników zrezygnowało z pracy w prokuraturze do września 2018 r. Powód – niskie płace.

Październik 17, 2018

Przez ostatnie 10 lat z prokuratury odeszła niemal cała kadra urzędników, asystentów i pozostałych pracowników. Łączna liczba odejść w tym okresie to 6184 osoby w tym aż 3333 odeszło z powodu rozwiązania umowy o pracę. Od 2012 r. obserwujemy wzrost liczby osób odchodzących. W 2017 r. było to 386, a do 20 września 2018 r. odeszło tylko w wyniku rozwiązania umowy aż 406 osób. Można się zatem spodziewać, że do końca roku liczba urzędników i innych pracowników, którzy odeszli z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przekroczy 500 osób przy stanie zatrudnienia na koniec grudnia 2017 r. 8283 etaty. Rada Główna ZZP i PP RP nie ma wątpliwości jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. To wciąż pogarszająca się sytuacja płacowa pracowników. Od 2009 r. ich pensje wzrosły o 13,3 %, podczas gdy sam poziom inflacji w tym okresie wyniósł 19,3 %, a pierwsze podwyżki nastąpiły po latach zamrożenia dopiero w 2016 r. W ocenie władz Związku przewidziane w części 88 projektu budżetu środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % są zbyt mała aby zahamować te negatywne trendy bo konkurencyjność warunków finansowych zatrudnienia maleje w zastraszającym tempie. Kadra pracowników prokuratury jest w coraz większym stopniu wydrenowana z pracowników w średnim wieku. Struktura wiekowa tego korpusu jest zdominowana przez osoby zbliżające się do emerytury oraz ludzi młodych, dla których prokuratura jest jedynie krótkotrwałym przystankiem przed skorzystaniem z atrakcyjnych ofert na rynku pracy. Procesom tym sprzyja spłaszczenie płac wywołane podnoszeniem płacy minimalnej, co dyskryminuje pracowników z dłuższym stażem pracy. Poniżej prezentujemy opracowanie dotyczące problematyki odejść powstałe w oparciu o dane przekazane w odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącej Prezydium ZZPiPP RP Barbary Chrobak.

Odejscia pracowników prokuratury.

5 % podwyżki dla pracowników prokuratury i sądów?

Październik 8, 2018

Trwają prace nad budżetem 2019. Zakłada on wzrost wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej na poziomie 2,3 %. W przypadku pracowników prokuratury i sądów przewidziany wzrost kształtuje się na poziomie 5 %, Różnica ta jest wynikiem twardych negocjacji prowadzonych z udziałem Rady Głównej ZZP i PP RP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Walczymy o więcej. W tej chwili 5 – procentowe podwyżki nie pozwalają na przywrócenie wartości nabywczej płac z 2009 r., kiedy to nastąpiło pierwsze zamrożenie. Od tego czasu inflacja wyniosła 19,1 %, a wzrosty płac kształtowały się na poziomie 13,3 %.  Rachunek zatem jest prosty. Sam powrót do wartości nabywczej wynagrodzeń z 2009 r. wymagałby indeksacji na poziomie 5,8 %. Do konkurencyjności wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów i naprawienia krzywd wywołanych długoletnim zamrożeniem funduszu wynagrodzeń, wciąż daleka droga. Budżet w części 88 przewiduje również środki na nowych asystentów prokuratora. Będzie ich minimum 170, choć wykazano zapotrzebowanie na poziomie 270 procent. Nasz Związek, który weźmie udział w pracach nad budżetem będzie postulował podwyżkę na poziomie 12 %. Liczmy też na debatę przed Komisją Sprawiedliwości w sprawie pracowników prokuratury i sądów o co wystąpiła Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak.

Prawnicy zjednoczeni w pomocy dzieciom – pacjentom Fundacji im Ireny Babińskiej.

Wrzesień 19, 2018

Z nami XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników w Opolu. Tradycyjnie już obok rywalizacji sportowej spotkaniu prawników – sportowców towarzyszyła chęć niesienia pomocy podopiecznym Fundacji prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Irany Babińskiej. Prawnicy ponad podziałami zagrali tym razem dla dwuletniej Julii Wachstiel. Julia urodziła się jako skrajny wcześniak. Od dnia narodzin zmaga się z wieloma problemami w efekcie których ma orzeczoną niepełnosprawność. Dziewczynka nie wstaje, ani nie stoi samodzielnie, nie raczkuje i nie chodzi. Nie jest w stanie nawet się podeprzeć kiedy leży na brzuszku. Pomimo trwającej rehabilitacji deficyty neurologiczne wciąż się utrzymują. Z pewnością dla poprawy jej zdrowia niezbędna jest stała i intensywna rehabilitacja. Nieodzowna jest dalsza opieka wielospecjalistyczna i terapeutyczna. Pomimo tak wielu kłopotów ze zdrowiem Julia jest bardzo inteligentną, pogodną dziewczynką, która bardzo chce samodzielnie stanąć na nogi. Niestety na razie słabe ciałko odmawia posłuszeństwa. Dla Juli uzbieraliśmy w trakcie Spartakiady ponad 30 tysięcy złotych m.in. podczas aukcji. Zlicytowano wiele pamiątek sportowych – koszulkę Łukasza Piszczka Borusii Dortmund i piłkę z podpisami reprezentacji Polski ofiarowaną przez warszawska adwokat – Katarzynę Wysokińską. Dużym powodzeniem cieszyły się przedmioty podarowane przez Prokuratora Krajowego – pióro wieczne, kartusz i medal pamiątkowy „Zasłużony dla Prokuratury” oraz figurka „Karolinki”, która podarował Pan Marian Jagielski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się wartościowe albumy i kolekcje płyt, które otrzymaliśmy od Fundacji PKO Banku Polskiego. Uroczystość uświetniło wręczenie przez Wiceprzewodniczącą Prezydium ZZP i PP RP dyplomu mec. Michałowi Korwkowi z Olsztyna, który od wielu lat wspiera naszą Fundację. Wszystkim prawnikom dobrej woli serdecznie dziękujemy. Już teraz zapraszamy za rok do Zielonej Góry.

 

 

Ruszyły prace nad ustawą o pracownikach sądów i prokuratury.

Wrzesień 3, 2018

W piątek 31 sierpnia odbyło się zaplanowane wcześniej na 24 sierpnia 2018 r. pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości  z wiceministrem Michałem Wójcikiem na czele oraz związków zawodowych pracowników prokuratury i sadow. Pracowników prokuratury reprezentowała wiceprzewodnicząca naszego Związku – Barbara Chrobak. Było to spotkanie organizacyjne, którego celem było m.in. przyjęcie regulaminu pracy zespołu, utworzenie  grup roboczych i omówienie harmonogramu podejmowanych zagadnień. Jako Związek Zawodowy już w 2013 roku przygotowaliśmy projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, zwierający nową regulację kształtującą wynagrodzenia. Będzie on punktem wyjścia aktualnego stanowiska Rady Głównej ZZP i PP RP w tej sprawie, które w niedługim czasie zaprezentujemy. Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 października 2018 r. Nie ukrywamy, że tysiące pracowników prokuratury liczy na nowe – systemowe rozwiązania, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, które wydobędą je z ekonomicznego dna, na którym znalazły się w ostatnich latach.

Startują prace nad ustawą o pracownikach sądów i prokuratury. Poparcie Związku dla postulatu NSZZ „Solidarność” wyrównania płac sfery budżetowej o 12 % w 2019 r.

Sierpień 2, 2018

W uchwale z dnia 26 czerwca 2018 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelowała  o pilne przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy o modernizacji Prokuratury oraz podniesienie środków umożliwiających zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów w budżecie na 2019 r. Jednym z pierwszych efektów naszego stanowiska jest powołanie i zwołanie na dzień 24 sierpnia pierwszego posiedzenia Zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. W pracach nad tym projektem reprezentować nas będzie Zespół pod kierownictwem Barbary Chrobak – Wiceprzewodniczącej ZZPiPP RP. Po wielu latach oczekiwań liczymy na kompleksową regulację rozwiązującą problem głodowych wynagrodzeń pracowników, które wobec wzrostu płac w gospodarce każdego dnia tracą jakąkolwiek konkurencyjność, skutkując coraz większą ilością odejść najbardziej wartościowej kadry urzędniczej oraz asystentów, analityków, informatyków i innych specjalistów, a także pracowników obsługi. Abstrahując od prac nad nową ustawą, nasz Związek domaga się niezwłocznego przyjęcia ustawy o modernizacji prokuratury. Popieramy także zasygnalizowany przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudę, postulat wyrównania płac w sferze budżetowej w 2019 r. o 12 %.

 

 

Oceny okresowe dla pracowników tylko zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4 czerwca 2018 r. Rada zwróciła się do Prokuratury Krajowej w sprawie wprowadzania w niektórych jednostkach organizacyjnych prokuratury dodatkowych zasad i kryteriów przy dokonywaniu okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury.
W odpowiedzi na nasze wystąpienie Zastępca Prokuratora Krajowego – Pani Agata Gałuszka – Górska zwróciła uwagę na fakt, iż kwestia ocen okresowych została uregulowana w art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Jak wyraźnie wskazano w tym stanowisku, „wymienione akty prawne zawierają wyczerpującą regulację w przedmiotowym zakresie, w związku z czym wydawanie i stosowanie regulaminów, zarządzeń i wytycznych uzupełniających, precyzujących lub uszczegółowiających przytoczone przepisy przez prokuratorów regionalnych i okręgowych nie znajduje podstawy prawnej.” Poniżej prezentujemy cytowane stanowisko, zachęcając jednocześnie do społecznej kontroli jego przestrzegania przez lokalne oddziały Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

 

 

oceny okresowe pracowników - pismo Zastępcy PK

Wiceszefowa Związku – Barbara Chrobak wnioskuje o debatę parlamentarną w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów.

Lipiec 18, 2018

W 2013 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka wydala Dezyderat, stwierdzając że płace pracowników prokuratury oraz sądów nie odpowiadają zakresowi obowiązków i godności sprawowanego urzędu. Dopiero w 2016 r. podjęto pierwsze działania wychodzące naprzeciw Dezyderatowi. Podwyżki w latach 2016-2018 nie zrekompensowały jednak spadku wartości wynagrodzeń pracowników administracji, który nastąpił w wyniku długoletniego zamrożenia funduszu płac w sferze budżetowej. W rezultacie mamy do czynienia z procesem stałego wzrostu dysproporcji pomiędzy płacami pracowników zatrudnionych w prokuraturach oraz sądach, a średnią płacą w gospodarce. Brak rozwiązań systemowych – nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z aktami wykonawczymi oraz ustawy o modernizacji prokuratury, sprawia że płace pracowników sekretariatu, przestały być konkurencyjne w stosunku do sektora prywatnego. W związku z powyższym Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpiła do Komisji Sprawiedliwości o debatę w tej sprawie i zajęcie stanowiska w formie nowego dezyderatu. Projekt tego stanowiska zamieszczamy poniżej.

projekt dezyderatu

Czas na decyzje Rady Ministrów w sprawie płac pracowników prokuratury w 2019 r.

Lipiec 17, 2018

Gdzie jest projekt ustawy o modernizacji prokuratury? Według naszych informacji czeka na decyzje Komitetu Stałego o skierowaniu do dalszych prac. W reakcji na tą sytuację Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury wydała najnowsze stanowisko, które w ubiegłym tygodniu trafiło na biurko Prezesa Rady Ministrów i osób najbardziej zainteresowanych losem pracowników prokuratury – Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który jest autorem „zamrożonego” projektu, Prokuratora Krajowego i Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jako największa organizacja przedstawicielska działająca w prokuraturze postulujmy niezwłoczne przyjęcie ustawy modernizacyjnej oraz dostosowanie budżetu na 2019 r. do potrzeb związanych ze skutecznym zwalczaniem współczesnej przestępczości, co pozwoli uniknąć akcji protestacyjnych podobnych do tych, które miały miejsce jesienią 2017 r.” – podkreślono w najnowszym stanowisku Związku. Wskazano w nim również na rosnącą dysproporcję pomiędzy płacami pracowników zatrudnionych w  prokuraturze, które na poziomie prokuratur rejonowych wynoszą średnio 2600 zł brutto, a średnia płacą w gospodarce która w I kwartale 2018 roku wyniosła 4622 zł. W uchwale poparto postulaty NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Podkreślić należy, iż Związek w całości popiera podnoszone przez ogólnopolskie centrale związkowe postulat „odmrożenia” funduszu płac całej sfery budżetowej i wyrównania wynagrodzeń o wskaźnik wynoszący 12 %, począwszy od 1 stycznia 2019 r. Zapraszamy do lektury uchwały Rady Głównej.

 

uchwała- modernizacja

Stawka za koszty dojazdu powinna być jednolita dla wszystkich prokuratur.

Lipiec 13, 2018

Co kraj to obyczaj. Tak w skrócie można by określić sytuację w polskich prokuraturach w zakresie zwrotu kosztów dojazdu prokuratorom dojeżdżającym do pracy z miejsca zamieszkania, a także na zdarzenia i wokandy sądowe. Problem ten nie został rozwiązany, pomimo interwencji Rady jeszcze z czasów Prokuratury Generalnej.  Dlatego wystąpiliśmy o ujednolicenie zasad i przede wszystkim wprowadzenie jednolitej stawki za km do I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego. Jak czytamy w najnowszym stanowisku Rady Głównej ZZPiPP RP: „obecnie obowiązujące, bardzo różne wysokości stawek nie pokrywają kosztów zakupu paliwa. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niezasadne pokrywanie przez prokuratorów istotnej części kosztów dojazdów do miejsca siedziby jednostki oraz na miejsce oględzin, czy rozprawę sądową, co w praktyce nie powinno mieć miejsca i stoi w sprzeczności z uregulowaniami ustawowymi oraz ratio legis obowiązujących przepisów.” W wystąpieniu Związku przypomniano uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2015r. III PZP 5/15,zgodnie z którą: „ustalona przez prezesa sądu stawka z jednej strony nie może przewyższać maksymalnej wysokości stawki określonej w § 2 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Infrastruktury, a z drugiej strony – nie może być ustalona na  poziomie, który nie  gwarantowałby sędziom korzystającym z prywatnych środków  transportu  zwrotu kosztów przejazdu w wysokości obejmującej koszty biletów na środki transportu publicznego. Taki standard zwrotu „pełnych” kosztów przejazdu wszystkim sędziom „zamiejscowym”, którzy uzyskali zgodę prezesa sądu na zamieszkiwanie w miejscowości innej niż siedziba sądu, gwarantuje § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z art. 95 § 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych, niezależnie od wystąpienia przez nich ze stosownym wnioskiem  i  uzyskania zgody prezesa sądu na korzystanie z prywatnego środka transportu.” Poniżej publikujemy całość wystąpienia.

 

 

RG.18.2018 koszty dojazdu
Login