Czerwona kartka od pracowników prokuratury. Jej adresatem jest Prezes Rady Ministrów.

Grudzień 17, 2018

Wystarczy przyjęcie ustawy o modernizacji, która zgodnie z propozycją Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego przewiduje 1000 zł podwyżki i gramy dalej mimo czerwonej kartki. O dobro wymiaru sprawiedliwości, który musi zatrudniać wysoko wykwalifikowaną i dobrze opłacaną kadrę urzędników oraz pozostałych pracowników.

Poniżej publikujemy również wystąpienie Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP do Prezesa Rady Ministrów.

RG.40.2018 List do Prezesa Rady Ministrów

Prokuratorzy apelują w sprawie pracowników prokuratury i sądów.

Grudzień 13, 2018

My Polscy Prokuratorzy pragniemy poinformować, iż w pełni popieramy postulaty pracowników prokuratury.
Stoimy murem za naszymi urzędnikami, pracownikami obsługi, asystentami, analitykami i specjalistami.
Zaniedbania kolejnych ekip rządzących doprowadziły tą grupę zawodowa na skraj finansowej przepaści.
Postępujące zubożenie rodzące dramat pracowników i ich rodzin musi zostać zatrzymane.
Wzywamy wszystkich obywateli, którym na sercu leży dobro wymiaru sprawiedliwości do zrozumienia i poparcia słusznych postulatów płacowych pracowników prokuratury i sądów!
Ciężka praca i poświęcenie z ich strony stanowi składową systemu bezpieczeństwa państwa i obywateli.
Państwo Polskie winno ich za to godnie wynagradzać!

Lepiej późno niż wcale. Reakacja Związku na stanowisko nowoobjawionych obrońców pracowników prokuratury.

Rada Głowna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z zaskoczeniem przyjęła stanowisko Stowarzyszenia Lex Super Omnia z dnia
12 grudnia 2018 r. dotyczące sytuacji materialnej pracowników prokuratury. W stanowisku tym w sposób bezpodstawny i małostkowy dezawuuje się działania Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników prokuratury.
Podkreślić należy iż powołane stanowisko zostało wydane przez grupę byłych funkcyjnych prokuratorów, którzy po pozbawieniu funkcji kierowniczych podjęli działalność społeczną i zaczęli zauważać trapiące prokuraturę od dawna problemy.
Grupa ta, zarządzała prokuraturą przez wiele lat i nie zrobiła nic dla kadry urzędniczej oraz pozostałych pracowników. Po utracie władzy dostrzegła, że w prokuraturze pracują nie tylko prokuratorzy ale również urzędnicy, pracownicy obsługi, asystenci, analitycy kryminalni i specjaliści.
Dla zobrazowania koniunkturalizmu i politycznego charakteru działań grupy byłych funkcyjnych prokuratorów, wystarczy wskazać, iż w okresie 2008-20015, gdy osoby skupione w owej grupie pełniły stanowiska funkcyjne suma waloryzacji wynagrodzeń pracowników prokuratury wyniosła 0 %. W okresie, w którym osoby zrzeszone aktualnie w Stowarzyszeniu Lex Super Omnia przestały piastować stanowiska funkcyjne, tj. latach 2016-2018 sama waloryzacji płac wyniosła 13,3 %,
a uwzględniwszy plany na rok 2019 18.3. %.
W latach sprawowania wysokich stanowisk funkcyjnych przez autorów stanowiska nie przeznaczano zaoszczędzonych środków na premie oraz nagrody dla pracowników pomimo istnienia takich możliwości budżetowych. W latach 2016-2018 przeznaczono dodatkowe 6260 zł. Daje to kwotę ponad 170 zł do wynagrodzenia miesięcznie.
W roku 2013, gdy władza wykonawcza i ustawodawcza przyjęły projekt przewidujący zwolnienie 10 % pracowników prokuratury autorzy uchwały nie podjęli jakichkolwiek działań aby projekt ten zablokować, przyjmując postawę całkowitej bierności. W tym czasie tysiące pracowników i prokuratorów kierowało na ręce Prezesa Rady Ministrów symboliczne czerwone kartki z hasłem „Panie premierze nie chcę być jednym z tysiąca.”
Autorzy uchwały pełniący uprzednio wysokie stanowiska funkcyjne nie uczestniczyli w licznych akacjach protestacyjnych dotyczących spraw pracowników prokuratury – demonstracjach ulicznych, akcjach krwiodawstwa, akcjach korzystania z urlopów na żądanie. Wszyscy z nich jednocześnie pozostają beneficjentami wywalczonych z udziałem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokuratorów korzystnych rozwiązań płacowych dla prokuratorów i sędziów, które po akcjach protestacyjnych z 2008 r. obowiązują od 10 lat. Najwyższa pora aby zamiast działalnością polityczną, wspólnie zająć się priorytetową sprawą jaką są systemowe rozwiązania dotyczące wynagrodzeń pracowników.
Pomimo takiej bierności z satysfakcją należy zauważyć nagłą metamorfozę byłych funkcyjnych, którzy po opuszczeniu stanowisk kierowniczych dostrzegli wiele problemów trapiących prokuraturę, w tym problemów dotyczących pracowników. Wierzyć wypada, że jeśli ponownie obejmą stanowiska funkcyjne nie stracą ich z pola widzenia i nadal kontynuować będą swoją społeczną aktywność.
Zapraszamy autorów uchwały do czynnej akcji protestacyjnej na rzecz pracowników. Pokażcie prawdziwą, a nie reżyserowaną politycznie solidarność z pracownikami prokuratury. W dniu 20 grudnia 2018 r., wyjdźmy wspólnie przed budynki prokuratur aby pokazać, że prokuratorzy nie mogą realizować swoich zadań bez silnego, dobrze wykształconego i przede wszystkim godnie wynagradzanego korpusu pracowników prokuratury. Przekażemy Wam symboliczne kartki do Prezesa Rady Ministrów, podobne do tych których nie podpisywaliście w 2013 r. W geście solidarności z pracownikami zakupcie znaczki pocztowe i złóżcie na nich swoje podpisy.

stanowisko wobec uchwały LEX Super Omnia

Protest pracownikow prokuratury.

Grudzień 12, 2018

Warszawa, dnia 12 grudnia 2018 r.

Uchwała Rady Głównej w sprawie podjęcia akcji protestacyjnej pracowników prokuratury.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości solidaryzuje się z postulatami podnoszonymi przez protestujących pracowników sądownictwa.
Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.
• Żądamy podniesienia w 2019 r. wynagrodzeń pracowników prokuratury
i sądów o kwotę 1000 zł netto miesięcznie.
• Żądamy niezwłocznego uchwalenia planu modernizacji prokuratury, gwarantującego coroczne podwyżki uposażeń.
• Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników poprzez ich powiazanie
z wynagrodzeniami prokuratorów i sędziów
• Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.
W związku z brakiem reakcji władzy wykonawczej i ustawodawczej na zgłaszane od lat postulaty Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury ogłasza akcję protestacyjną polegającą na:

Etap I.

Korzystaniu w dniu 20 grudnia 2018 r. z 20 – minutowej przerwy od godziny 12:00, podczas której odbędą się zebrania pracowników przed budynkami prokuratur.
Przeprowadzeniu konferencji prasowej w Sejmie RP na temat sytuacji pracowników prokuratury.

Etap II

Kierowaniu do biur poselskich przez Rady Okręgowe Związku wystąpień dotyczących sytuacji płacowej pracowników.
Kierowaniu do pracodawców wniosków o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie w popularnych sieciach handlowych.
Masowemu wysyłaniu czerwonych kartek do Prezesa Rady Ministrów.

Etap III

Zostanie ogłoszony w przypadku nieuwzględnienia postulatów płacowych pracowników prokuratury i sądów i będzie polegał na zaostrzeniu formy protestu.

Akcja protestacyjna jest wyrazem wsparcia dla starań Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany dramatycznej sytuacji finansowej pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP
Pan Stanisław Piotrowicz Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Uchwała RG 4 w sprawie protestu pracowników prokuratury.

Komunikat Rady Głównej w sprawie odbywającej się akcji protestacyjnej pracowników sądownictwa.

Grudzień 11, 2018

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości popiera postulaty podnoszone przez protestujących pracowników sądownictwa.

Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Rada Główna dostrzega starania Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany takiego stanu rzeczy. Jak dotąd działania te nie zyskały poparcia całej Rady Ministrów, która nie uwzględniła w planie pracy projektu ustawy o modernizacji prokuratury.

Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.

Postulujemy niezwłoczne uchwalenie planu modernizacji prokuratury.

Postulujemy aby waloryzacja wynagrodzeń w 2019 r. wyniosła 12 % w stosunku do ujętych w projekcie budżetu 5 %.

Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników.

Domagamy się powiązania wynagrodzenia pracowników prokuratury i sądów z wynagrodzeniami orzeczniczymi.

Oświadczamy jedocześnie, iż Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP nie jest organizatorem akcji protestacyjnych polegających na masowym korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Akcje te są jednak wyrazem daleko idącej determinacji i zrozumiałej frustracji kadry pracowniczej zatrudnionej w sądach i prokuraturze.

W związku z zaistniałą sytuacją w najbliższym Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników RP na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. podejmie decyzje, co do dalszych działań będących wyrazem wsparcia dla słusznych postulatów pracowników prokuratury oraz sądów.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

900 plus i co dalej. Narada z Przewodniczącymi Rad Okręgowych.

Grudzień 6, 2018

5 grudnia 2018 r. w auli Prokuratury Krajowej odbyła się narada Rady Głównej z Przewodniczącymi Rad Okręgowych. W naradzie uczestniczyły reprezentacje wszystkich 44 rad okręgowych i grup związkowych działających w prokuraturach okręgowych. Przedmiotem obrad była sytuacja finansowa kadry urzędniczej, a w szczególności wysłuchanie stanowisk oddziałów związku w przedmiocie dalszych działań i akcji protestacyjnych. W części otwartej narady brał udział I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski oraz Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś. Prokurator Krajowy szczegółowo omówił działania w przestrzeni wynagrodzeń pracowników. Poinformował miedzy innymi o zmianach planów finansowych i przekazaniu do jednostek dodatkowych środków z przeznaczeniem na premie i nagrody w wysokości 900 zł na każdy etat, co daje kwotę około 8 milionów złotych. W dalszej części narady Przewodniczący Prezydium przedstawił działania Rady Głównej o charakterze doraźnym (waloryzacje, pozyskiwanie środków na premie i nagrody) oraz systemowym (ustawy o modernizacji prokuratury oraz pracownikach sądów i prokuratury). Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją tego sprawozdania. Druga część narady to wystąpienia Przewodniczących Rad Okręgowych. W trakcie obrad przeprowadzono ankietę na temat preferowanych przez rady form protestu. W najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Rady Głównej, którego celem będzie podsumowanie narady i podjęcie decyzji dalszych działaniach.

Spotkanie RG ZZPiPP RP z Przewodniczącymi RO

Pismo Zastępcy Prokuratora Krajowego w sprawie dodatkowych środków na nagrody.

Grudzień 3, 2018

Poniżej publikujemy stanowisko Zastępcy Prokuratora Krajowego – Pani Agaty Gałuszki – Górskiej stanowiące odpowiedź na krytyczne wystąpienie Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej w sprawie rozdziału dodatkowych środków na nagrody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Informujemy, iż zasady podziału tych środków nie podlegały uzgodnieniu z Radą Główną, natomiast uzgadniano je z niektórymi radami okręgowymi. W rezultacie w niektórych okręgach przyjęto zasadę, iż nagrodę otrzymuje najstarszy stażem pracownik. Znane są również przypadki przeprowadzania tajnych „referendów”, w których zebrania pracowników decydowały o wyborze beneficjenta nagrody (Bydgoszcz). W okręgu katowickim, w porozumieniu z organizacją związkową, wyselekcjonowano osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na ciężkie choroby i kosztowne procedury lecznicze. Osoby te otrzymały dodatkowe gratyfikacje.

RG.29.2018PK XV BPK 071.52.2018

Asystenci powinni zarabiac więcej. Górna próg wynagrodzenia może uniemożliwić podwyżki już w 2019 r.

 

30 listopada 2018 r. Przewodniczący Prezydium zwrócił się do Prokuratora Krajowego z wystąpieniem dotyczącym coraz większej grupy asystentów zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak wiadomo, grupa ta będzie najprawdopodobniej liczniejsza w 2019 r. Z projektu części 88 budżetu (prokuratura) wynika, że przybędzie donajmie 170 nowych asystentów. Liczymy na wzrost tej liczby albowiem zgłoszone przez autorów projektu zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie 340 etatów. Wraz ze wzrostem liczebności korpusu asystenckiego, coraz większego znaczenia nabierają problemy tej grupy zawodowej. W najnowszym wystąpieniu Rady Głównej zasygnalizowano w szczególności konieczność podniesienia górnej granicy wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów, potrzebę kierowania asystentów do służby w prokuraturach rejonowych, co pozwoliłoby na pełne wykorzystanie ich uprawnień przewidzianych w ustawie oraz przygotowanie do egzaminu prokuratorskiego i pełnienia służby asesora, a także ograniczenie wykorzystywania trybu pozakonkursowego w procedurach rekrutacyjnych na wolne stanowiska asystenckie. W najbliższym czasie, utworzony przy Radzie Głównej Zespół ds. asystenckich planuje przygotowanie raportu na temat sytuacji asystentów w prokuraturze.

 

asystenci - pismo do PK

Aż 400 pracowników zrezygnowało z pracy w prokuraturze do września 2018 r. Powód – niskie płace.

Październik 17, 2018

Przez ostatnie 10 lat z prokuratury odeszła niemal cała kadra urzędników, asystentów i pozostałych pracowników. Łączna liczba odejść w tym okresie to 6184 osoby w tym aż 3333 odeszło z powodu rozwiązania umowy o pracę. Od 2012 r. obserwujemy wzrost liczby osób odchodzących. W 2017 r. było to 386, a do 20 września 2018 r. odeszło tylko w wyniku rozwiązania umowy aż 406 osób. Można się zatem spodziewać, że do końca roku liczba urzędników i innych pracowników, którzy odeszli z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przekroczy 500 osób przy stanie zatrudnienia na koniec grudnia 2017 r. 8283 etaty. Rada Główna ZZP i PP RP nie ma wątpliwości jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. To wciąż pogarszająca się sytuacja płacowa pracowników. Od 2009 r. ich pensje wzrosły o 13,3 %, podczas gdy sam poziom inflacji w tym okresie wyniósł 19,3 %, a pierwsze podwyżki nastąpiły po latach zamrożenia dopiero w 2016 r. W ocenie władz Związku przewidziane w części 88 projektu budżetu środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % są zbyt mała aby zahamować te negatywne trendy bo konkurencyjność warunków finansowych zatrudnienia maleje w zastraszającym tempie. Kadra pracowników prokuratury jest w coraz większym stopniu wydrenowana z pracowników w średnim wieku. Struktura wiekowa tego korpusu jest zdominowana przez osoby zbliżające się do emerytury oraz ludzi młodych, dla których prokuratura jest jedynie krótkotrwałym przystankiem przed skorzystaniem z atrakcyjnych ofert na rynku pracy. Procesom tym sprzyja spłaszczenie płac wywołane podnoszeniem płacy minimalnej, co dyskryminuje pracowników z dłuższym stażem pracy. Poniżej prezentujemy opracowanie dotyczące problematyki odejść powstałe w oparciu o dane przekazane w odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącej Prezydium ZZPiPP RP Barbary Chrobak.

Odejscia pracowników prokuratury.

5 % podwyżki dla pracowników prokuratury i sądów?

Październik 8, 2018

Trwają prace nad budżetem 2019. Zakłada on wzrost wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej na poziomie 2,3 %. W przypadku pracowników prokuratury i sądów przewidziany wzrost kształtuje się na poziomie 5 %, Różnica ta jest wynikiem twardych negocjacji prowadzonych z udziałem Rady Głównej ZZP i PP RP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Walczymy o więcej. W tej chwili 5 – procentowe podwyżki nie pozwalają na przywrócenie wartości nabywczej płac z 2009 r., kiedy to nastąpiło pierwsze zamrożenie. Od tego czasu inflacja wyniosła 19,1 %, a wzrosty płac kształtowały się na poziomie 13,3 %.  Rachunek zatem jest prosty. Sam powrót do wartości nabywczej wynagrodzeń z 2009 r. wymagałby indeksacji na poziomie 5,8 %. Do konkurencyjności wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów i naprawienia krzywd wywołanych długoletnim zamrożeniem funduszu wynagrodzeń, wciąż daleka droga. Budżet w części 88 przewiduje również środki na nowych asystentów prokuratora. Będzie ich minimum 170, choć wykazano zapotrzebowanie na poziomie 270 procent. Nasz Związek, który weźmie udział w pracach nad budżetem będzie postulował podwyżkę na poziomie 12 %. Liczmy też na debatę przed Komisją Sprawiedliwości w sprawie pracowników prokuratury i sądów o co wystąpiła Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak.

Login