Protest pracownikow prokuratury.

Grudzień 12, 2018

Warszawa, dnia 12 grudnia 2018 r.

Uchwała Rady Głównej w sprawie podjęcia akcji protestacyjnej pracowników prokuratury.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości solidaryzuje się z postulatami podnoszonymi przez protestujących pracowników sądownictwa.
Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.
• Żądamy podniesienia w 2019 r. wynagrodzeń pracowników prokuratury
i sądów o kwotę 1000 zł netto miesięcznie.
• Żądamy niezwłocznego uchwalenia planu modernizacji prokuratury, gwarantującego coroczne podwyżki uposażeń.
• Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników poprzez ich powiazanie
z wynagrodzeniami prokuratorów i sędziów
• Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.
W związku z brakiem reakcji władzy wykonawczej i ustawodawczej na zgłaszane od lat postulaty Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury ogłasza akcję protestacyjną polegającą na:

Etap I.

Korzystaniu w dniu 20 grudnia 2018 r. z 20 – minutowej przerwy od godziny 12:00, podczas której odbędą się zebrania pracowników przed budynkami prokuratur.
Przeprowadzeniu konferencji prasowej w Sejmie RP na temat sytuacji pracowników prokuratury.

Etap II

Kierowaniu do biur poselskich przez Rady Okręgowe Związku wystąpień dotyczących sytuacji płacowej pracowników.
Kierowaniu do pracodawców wniosków o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie w popularnych sieciach handlowych.
Masowemu wysyłaniu czerwonych kartek do Prezesa Rady Ministrów.

Etap III

Zostanie ogłoszony w przypadku nieuwzględnienia postulatów płacowych pracowników prokuratury i sądów i będzie polegał na zaostrzeniu formy protestu.

Akcja protestacyjna jest wyrazem wsparcia dla starań Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany dramatycznej sytuacji finansowej pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP
Pan Stanisław Piotrowicz Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Uchwała RG 4 w sprawie protestu pracowników prokuratury.

Komunikat Rady Głównej w sprawie odbywającej się akcji protestacyjnej pracowników sądownictwa.

Grudzień 11, 2018

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości popiera postulaty podnoszone przez protestujących pracowników sądownictwa.

Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Rada Główna dostrzega starania Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany takiego stanu rzeczy. Jak dotąd działania te nie zyskały poparcia całej Rady Ministrów, która nie uwzględniła w planie pracy projektu ustawy o modernizacji prokuratury.

Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.

Postulujemy niezwłoczne uchwalenie planu modernizacji prokuratury.

Postulujemy aby waloryzacja wynagrodzeń w 2019 r. wyniosła 12 % w stosunku do ujętych w projekcie budżetu 5 %.

Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników.

Domagamy się powiązania wynagrodzenia pracowników prokuratury i sądów z wynagrodzeniami orzeczniczymi.

Oświadczamy jedocześnie, iż Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP nie jest organizatorem akcji protestacyjnych polegających na masowym korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Akcje te są jednak wyrazem daleko idącej determinacji i zrozumiałej frustracji kadry pracowniczej zatrudnionej w sądach i prokuraturze.

W związku z zaistniałą sytuacją w najbliższym Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników RP na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018 r. podejmie decyzje, co do dalszych działań będących wyrazem wsparcia dla słusznych postulatów pracowników prokuratury oraz sądów.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP

900 plus i co dalej. Narada z Przewodniczącymi Rad Okręgowych.

Grudzień 6, 2018

5 grudnia 2018 r. w auli Prokuratury Krajowej odbyła się narada Rady Głównej z Przewodniczącymi Rad Okręgowych. W naradzie uczestniczyły reprezentacje wszystkich 44 rad okręgowych i grup związkowych działających w prokuraturach okręgowych. Przedmiotem obrad była sytuacja finansowa kadry urzędniczej, a w szczególności wysłuchanie stanowisk oddziałów związku w przedmiocie dalszych działań i akcji protestacyjnych. W części otwartej narady brał udział I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski oraz Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś. Prokurator Krajowy szczegółowo omówił działania w przestrzeni wynagrodzeń pracowników. Poinformował miedzy innymi o zmianach planów finansowych i przekazaniu do jednostek dodatkowych środków z przeznaczeniem na premie i nagrody w wysokości 900 zł na każdy etat, co daje kwotę około 8 milionów złotych. W dalszej części narady Przewodniczący Prezydium przedstawił działania Rady Głównej o charakterze doraźnym (waloryzacje, pozyskiwanie środków na premie i nagrody) oraz systemowym (ustawy o modernizacji prokuratury oraz pracownikach sądów i prokuratury). Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją tego sprawozdania. Druga część narady to wystąpienia Przewodniczących Rad Okręgowych. W trakcie obrad przeprowadzono ankietę na temat preferowanych przez rady form protestu. W najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Rady Głównej, którego celem będzie podsumowanie narady i podjęcie decyzji dalszych działaniach.

Spotkanie RG ZZPiPP RP z Przewodniczącymi RO

Pismo Zastępcy Prokuratora Krajowego w sprawie dodatkowych środków na nagrody.

Grudzień 3, 2018

Poniżej publikujemy stanowisko Zastępcy Prokuratora Krajowego – Pani Agaty Gałuszki – Górskiej stanowiące odpowiedź na krytyczne wystąpienie Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej w sprawie rozdziału dodatkowych środków na nagrody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Informujemy, iż zasady podziału tych środków nie podlegały uzgodnieniu z Radą Główną, natomiast uzgadniano je z niektórymi radami okręgowymi. W rezultacie w niektórych okręgach przyjęto zasadę, iż nagrodę otrzymuje najstarszy stażem pracownik. Znane są również przypadki przeprowadzania tajnych „referendów”, w których zebrania pracowników decydowały o wyborze beneficjenta nagrody (Bydgoszcz). W okręgu katowickim, w porozumieniu z organizacją związkową, wyselekcjonowano osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z uwagi na ciężkie choroby i kosztowne procedury lecznicze. Osoby te otrzymały dodatkowe gratyfikacje.

RG.29.2018PK XV BPK 071.52.2018

Asystenci powinni zarabiac więcej. Górna próg wynagrodzenia może uniemożliwić podwyżki już w 2019 r.

 

30 listopada 2018 r. Przewodniczący Prezydium zwrócił się do Prokuratora Krajowego z wystąpieniem dotyczącym coraz większej grupy asystentów zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak wiadomo, grupa ta będzie najprawdopodobniej liczniejsza w 2019 r. Z projektu części 88 budżetu (prokuratura) wynika, że przybędzie donajmie 170 nowych asystentów. Liczymy na wzrost tej liczby albowiem zgłoszone przez autorów projektu zapotrzebowanie kształtuje się na poziomie 340 etatów. Wraz ze wzrostem liczebności korpusu asystenckiego, coraz większego znaczenia nabierają problemy tej grupy zawodowej. W najnowszym wystąpieniu Rady Głównej zasygnalizowano w szczególności konieczność podniesienia górnej granicy wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów, potrzebę kierowania asystentów do służby w prokuraturach rejonowych, co pozwoliłoby na pełne wykorzystanie ich uprawnień przewidzianych w ustawie oraz przygotowanie do egzaminu prokuratorskiego i pełnienia służby asesora, a także ograniczenie wykorzystywania trybu pozakonkursowego w procedurach rekrutacyjnych na wolne stanowiska asystenckie. W najbliższym czasie, utworzony przy Radzie Głównej Zespół ds. asystenckich planuje przygotowanie raportu na temat sytuacji asystentów w prokuraturze.

 

asystenci - pismo do PK

Aż 400 pracowników zrezygnowało z pracy w prokuraturze do września 2018 r. Powód – niskie płace.

Październik 17, 2018

Przez ostatnie 10 lat z prokuratury odeszła niemal cała kadra urzędników, asystentów i pozostałych pracowników. Łączna liczba odejść w tym okresie to 6184 osoby w tym aż 3333 odeszło z powodu rozwiązania umowy o pracę. Od 2012 r. obserwujemy wzrost liczby osób odchodzących. W 2017 r. było to 386, a do 20 września 2018 r. odeszło tylko w wyniku rozwiązania umowy aż 406 osób. Można się zatem spodziewać, że do końca roku liczba urzędników i innych pracowników, którzy odeszli z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przekroczy 500 osób przy stanie zatrudnienia na koniec grudnia 2017 r. 8283 etaty. Rada Główna ZZP i PP RP nie ma wątpliwości jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. To wciąż pogarszająca się sytuacja płacowa pracowników. Od 2009 r. ich pensje wzrosły o 13,3 %, podczas gdy sam poziom inflacji w tym okresie wyniósł 19,3 %, a pierwsze podwyżki nastąpiły po latach zamrożenia dopiero w 2016 r. W ocenie władz Związku przewidziane w części 88 projektu budżetu środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % są zbyt mała aby zahamować te negatywne trendy bo konkurencyjność warunków finansowych zatrudnienia maleje w zastraszającym tempie. Kadra pracowników prokuratury jest w coraz większym stopniu wydrenowana z pracowników w średnim wieku. Struktura wiekowa tego korpusu jest zdominowana przez osoby zbliżające się do emerytury oraz ludzi młodych, dla których prokuratura jest jedynie krótkotrwałym przystankiem przed skorzystaniem z atrakcyjnych ofert na rynku pracy. Procesom tym sprzyja spłaszczenie płac wywołane podnoszeniem płacy minimalnej, co dyskryminuje pracowników z dłuższym stażem pracy. Poniżej prezentujemy opracowanie dotyczące problematyki odejść powstałe w oparciu o dane przekazane w odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącej Prezydium ZZPiPP RP Barbary Chrobak.

Odejscia pracowników prokuratury.

5 % podwyżki dla pracowników prokuratury i sądów?

Październik 8, 2018

Trwają prace nad budżetem 2019. Zakłada on wzrost wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej na poziomie 2,3 %. W przypadku pracowników prokuratury i sądów przewidziany wzrost kształtuje się na poziomie 5 %, Różnica ta jest wynikiem twardych negocjacji prowadzonych z udziałem Rady Głównej ZZP i PP RP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Walczymy o więcej. W tej chwili 5 – procentowe podwyżki nie pozwalają na przywrócenie wartości nabywczej płac z 2009 r., kiedy to nastąpiło pierwsze zamrożenie. Od tego czasu inflacja wyniosła 19,1 %, a wzrosty płac kształtowały się na poziomie 13,3 %.  Rachunek zatem jest prosty. Sam powrót do wartości nabywczej wynagrodzeń z 2009 r. wymagałby indeksacji na poziomie 5,8 %. Do konkurencyjności wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów i naprawienia krzywd wywołanych długoletnim zamrożeniem funduszu wynagrodzeń, wciąż daleka droga. Budżet w części 88 przewiduje również środki na nowych asystentów prokuratora. Będzie ich minimum 170, choć wykazano zapotrzebowanie na poziomie 270 procent. Nasz Związek, który weźmie udział w pracach nad budżetem będzie postulował podwyżkę na poziomie 12 %. Liczmy też na debatę przed Komisją Sprawiedliwości w sprawie pracowników prokuratury i sądów o co wystąpiła Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak.

Prawnicy zjednoczeni w pomocy dzieciom – pacjentom Fundacji im Ireny Babińskiej.

Wrzesień 19, 2018

Z nami XXIX Ogólnopolska Spartakiada Prawników w Opolu. Tradycyjnie już obok rywalizacji sportowej spotkaniu prawników – sportowców towarzyszyła chęć niesienia pomocy podopiecznym Fundacji prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Irany Babińskiej. Prawnicy ponad podziałami zagrali tym razem dla dwuletniej Julii Wachstiel. Julia urodziła się jako skrajny wcześniak. Od dnia narodzin zmaga się z wieloma problemami w efekcie których ma orzeczoną niepełnosprawność. Dziewczynka nie wstaje, ani nie stoi samodzielnie, nie raczkuje i nie chodzi. Nie jest w stanie nawet się podeprzeć kiedy leży na brzuszku. Pomimo trwającej rehabilitacji deficyty neurologiczne wciąż się utrzymują. Z pewnością dla poprawy jej zdrowia niezbędna jest stała i intensywna rehabilitacja. Nieodzowna jest dalsza opieka wielospecjalistyczna i terapeutyczna. Pomimo tak wielu kłopotów ze zdrowiem Julia jest bardzo inteligentną, pogodną dziewczynką, która bardzo chce samodzielnie stanąć na nogi. Niestety na razie słabe ciałko odmawia posłuszeństwa. Dla Juli uzbieraliśmy w trakcie Spartakiady ponad 30 tysięcy złotych m.in. podczas aukcji. Zlicytowano wiele pamiątek sportowych – koszulkę Łukasza Piszczka Borusii Dortmund i piłkę z podpisami reprezentacji Polski ofiarowaną przez warszawska adwokat – Katarzynę Wysokińską. Dużym powodzeniem cieszyły się przedmioty podarowane przez Prokuratora Krajowego – pióro wieczne, kartusz i medal pamiątkowy „Zasłużony dla Prokuratury” oraz figurka „Karolinki”, która podarował Pan Marian Jagielski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się wartościowe albumy i kolekcje płyt, które otrzymaliśmy od Fundacji PKO Banku Polskiego. Uroczystość uświetniło wręczenie przez Wiceprzewodniczącą Prezydium ZZP i PP RP dyplomu mec. Michałowi Korwkowi z Olsztyna, który od wielu lat wspiera naszą Fundację. Wszystkim prawnikom dobrej woli serdecznie dziękujemy. Już teraz zapraszamy za rok do Zielonej Góry.

 

 

Ruszyły prace nad ustawą o pracownikach sądów i prokuratury.

Wrzesień 3, 2018

W piątek 31 sierpnia odbyło się zaplanowane wcześniej na 24 sierpnia 2018 r. pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury – powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości  z wiceministrem Michałem Wójcikiem na czele oraz związków zawodowych pracowników prokuratury i sadow. Pracowników prokuratury reprezentowała wiceprzewodnicząca naszego Związku – Barbara Chrobak. Było to spotkanie organizacyjne, którego celem było m.in. przyjęcie regulaminu pracy zespołu, utworzenie  grup roboczych i omówienie harmonogramu podejmowanych zagadnień. Jako Związek Zawodowy już w 2013 roku przygotowaliśmy projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, zwierający nową regulację kształtującą wynagrodzenia. Będzie on punktem wyjścia aktualnego stanowiska Rady Głównej ZZP i PP RP w tej sprawie, które w niedługim czasie zaprezentujemy. Kolejne spotkanie zaplanowano na 4 października 2018 r. Nie ukrywamy, że tysiące pracowników prokuratury liczy na nowe – systemowe rozwiązania, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, które wydobędą je z ekonomicznego dna, na którym znalazły się w ostatnich latach.

Startują prace nad ustawą o pracownikach sądów i prokuratury. Poparcie Związku dla postulatu NSZZ „Solidarność” wyrównania płac sfery budżetowej o 12 % w 2019 r.

Sierpień 2, 2018

W uchwale z dnia 26 czerwca 2018 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zaapelowała  o pilne przyjęcie i skierowanie do Sejmu projektu ustawy o modernizacji Prokuratury oraz podniesienie środków umożliwiających zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów w budżecie na 2019 r. Jednym z pierwszych efektów naszego stanowiska jest powołanie i zwołanie na dzień 24 sierpnia pierwszego posiedzenia Zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. W pracach nad tym projektem reprezentować nas będzie Zespół pod kierownictwem Barbary Chrobak – Wiceprzewodniczącej ZZPiPP RP. Po wielu latach oczekiwań liczymy na kompleksową regulację rozwiązującą problem głodowych wynagrodzeń pracowników, które wobec wzrostu płac w gospodarce każdego dnia tracą jakąkolwiek konkurencyjność, skutkując coraz większą ilością odejść najbardziej wartościowej kadry urzędniczej oraz asystentów, analityków, informatyków i innych specjalistów, a także pracowników obsługi. Abstrahując od prac nad nową ustawą, nasz Związek domaga się niezwłocznego przyjęcia ustawy o modernizacji prokuratury. Popieramy także zasygnalizowany przez Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudę, postulat wyrównania płac w sferze budżetowej w 2019 r. o 12 %.

 

 

Login