Przemoc ekonomiczna wobec kobiet – prawo i przeciwdziałanie.

Kwiecień 16, 2015

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie odbyło się organizowane przez ten instytut wraz z Fundacją im. Heinricha Bolla spotkanie Okrągłego Stołu na temat „Przemoc ekonomiczna- prawo i przeciwdziałanie”.W seminarium wzięli udział m.in. prof.dr hab. Małgorzata Fuszara- Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Aleksandra Niżyńska i Agata Chełstowska – Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych, Renata Durda – Niebieska Linia, Hanna Samson – Fundacja Feminoteka, prok. Lidia Mazowiecka – Prokuratura Generalna, nadkom. Wanda Mende- Komenda Główna Policji, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, adwokaci i przedstawiciele szeregu innych fundacji społecznych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury na ww. konferencji reprezentował prok. Dariusz Ślepokura.
Celem seminarium była konstruktywna dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed polską administracją i systemem pomocy osobom doświadczającym przemocy , oraz na temat konkretnych propozycji dotyczących przeciwdziałaniu przemocy ekonomicznej. W trakcie seminarium przedstawiono wyniki projektu badawczego „Przemoc ekonomiczna, diagnoza i dyskusja o przeciwdziałaniu”. Zjawisko przemocy ekonomicznej wobec kobiet nie zostało jak dotychczas w pełni zdiagnozowane i opisane. Pojęcie to jeszcze nie funkcjonuje w polskim prawie, a zatem nie ma też stwierdzonych przypadków występowania przemocy ekonomicznej jako rodzaju przestępstwa. Przejawem przemocy ekonomicznej może być chociażby zabieranie pieniędzy, uniemożliwianie partnerce pracy, kontrolowanie wydatków, nie płacenie alimentów “za karę” itp. Ratyfikowana w tym tygodniu przez Polskę Konwencja o zapobieganiu oraz zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zobowiązuje rząd polski do wprowadzenia do ustawodawstwa definicji przemocy ekonomicznej. W trakcie seminarium padały głosy, aby definicje przemocy ekonomicznej wprowadzić do kodeksu karnego. Zauważono także problem przyzwolenia społecznego na objawy przemocy ekonomicznej w postaci chociażby przestępstwa niealimentacji. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do konieczności podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie, konieczności wprowadzenia chociażby podstaw prawa do szkół, tak aby wykształcić w społeczeństwie właściwe postawy, a także świadomość posiadanych praw jak i obowiązków. Jednocześnie w trakcie dyskusji zastanawiano się nad koniecznymi zmianami w polskim prawie oraz sposobach egzekucji prawa jak i w praktyce przeciwdziałania przemocy, które należy wprowadzić aby lepiej przeciwdziałać przemocy ekonomicznej.

Słupsk – nowa Rada Okręgowa Związku.

Kwiecień 3, 2015

26 marca 2015 w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku odbyło się zebranie założycielskie ZZPIPP RP. Przewodniczącym nowopowstałej Rady Okręgowej wybrano Marcina Natkańca. W spotkaniu uczestniczyli gdańscy przedstawiciele Rady Głównej – Mirosław Kido i Robert Zasada oraz przewodniczący Jacek Skała. W skład Rady Okręgowej weszli ponadto Joanna Jakubowska, Beata Borzemska oraz Marta Damska, a Okręgowej Komisji Rewizyjnej Anna Sikorska, Artur Kido i Kamila Świerczek. Słupsk był jedną z ostatnich prokuratur okręgowych na terenie której nie było dotychczas oddziału Związku. Witamy kilkudziesięciu nowych związkowców w naszym gronie.

Polscy prokuratorzy z wizytą na Zjeździe Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy.

Marzec 19, 2015

W dniu 20 lutego 2015 r. w miejscowości Bristonas (Birsztany) odbyło się walne zebranie Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy. Na zaproszenie prokuratora Stasysa Kasiulisa – Przewodniczącego tegoż Związku w zebraniu udział wzięło dwoje reprezentantów Zawiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, a w szczególności Rady Okręgowej Związku w Białymstoku – Jerzy Kamiński i Grzegorz Giedrys. Po powitaniu obecnych przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy uczestnicy mogli wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Uniwersytetu Witolda Wielkiego  w Kownie  Egidiusa Aleksandraviciusa  na temat litewskiej tożsamości prawnej. Wykład z punktu widzenia polaka był o tyle interesujący, że po wielokroć odwoływał się do wspólnej historii Polski I Litwy z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Następie na prośbę organizatorów prokurator Grzegorz Giedrys przybliżył uczestnikom spotkania działalność  Zawiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, metody działania, problemy nurtujące prokuratorów jak i strukturę organizacyjną związku. Na koniec części oficjalnej prokurator Stasis Kasiulis omówił bieżące problemy związane z działalnością Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy. Zebranie zakończyło się uroczystą kolacją ze wspaniałym recitalem muzyki operowej. Zarówno w wypowiedziach oficjalnych jak i w czasie bardzo licznych rozmów nieformalnych tak sam Przewodniczący Stasis Kasiulis jak i inni litewscy prokuratorzy wyrażali żywe zainteresowanie tak pracą prokuratury i związku zawodowego  w Polsce jak i rozwojem dalszej współpracy między związkami zawodowymi.

Jesteś na L4? Od dziś dostaniesz 100 % wynagrodzenia.

Marzec 12, 2015

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest partnerem projektu ubezpieczenia prokuratorów i sędziów na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia w czasie L4 do 80 %. Ubezpieczyciel będzie zwracał różnicę między 100, a 80 % przez 3 miesiące w roku. Pakiety rozszerzone przewidują ochronę w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, polisę NW oraz ubezpieczenie od uszczerbku na zdrowiu i za pobyt w szpitalu. Poniżej krótka prezentacja z instrukcją zawarcia umowy on line. Zapraszamy na stronę https://ubezpieczeniel4.pl/. Obecnie trwają pracę nad ofertą dla pracowników administracji i obsługi.

Rada Główna do Prokuratora Generalnego. Chcemy kodeksów, dostępu do protokołów w czasie rozprawy i bezpiecznego transportu akt do sądu.

Luty 16, 2015

W ostatnim czasie sporo się mówi o przygotowaniach do kontradyktoryjnej procedury karnej. Głównie jednak to puste słowa wygłaszane na konferencjach, komisjach parlamentarnych i naradach kierownictwa. Konkretów nie widać poza dwudniowymi szkoleniami, na których autorzy reformy reklamują swoją koncepcję. Tymczasem dotychczas nikt nie pomyślał aby dokonać scentralizowanego zakupu kodeksów dla wszystkich prokuratorów. Nadal brakuje jasnych reguł dysponowania protokołami zeznań i wyjaśnień oraz rozpraw przez obsadzającego wokandę prokuratora. Nikt już chyba nie wierzy, że zbawi nas mityczna digitlizacja, która nie sięga jednostek podstawowego szczebla prowadzących 99,5 procenta spraw. Kto zatem wykona kserokopie protokołów? Kto ściągnie z sądu protokół rozprawy? Kto wreszcie odtransportuje do sądu prokuratora z opasłymi tomami akt podręcznych. O te i inne praktyczne sprawy pyta w najnowszym wystąpieniu Rada Główna powoli kończącego swoją kadencję pierwszego Prokuratora Generalnego.

Kodeksy
Login