Krajowa Rada Prokuratury i Prokurator Generalny zainteresowani losem pracowników prokuratury.

Maj 26, 2015

 

W ubiegły czwartek na forum Krajowej Rady Prokuratury odbyła się debata na w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej pracowników prokuratury zatrudnionych w administracji i obsłudze. W debacie Radę Główną ZZP i PP RP reprezentowali – Barbara Chrobak i Robert Zasada. Na ręce Przewodniczącego Rady Związek złożył odezwę w której zaapelował do Rady i Prokuratora Generalnego o podjecie zintensyfikowanych starań na rzecz zmiany sytuacji materialnej pracowników prokuratury. W podpisanej przez Przewodniczącego Związku odezwie zwrócono uwagę na fakt, iż, iż obecna sytuacja wymaga niezwłocznej i decydowanej zmiany, w szczególności w związku z wchodzącą w życie w dniu 1 lipca 2015 r. dużą nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, wprowadzaną pod hasłami kontradyktoryjności. Zmiana ta wiązać się będzie ze znaczącym wzrostem ilości obowiązków, które wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w pionie administracji. Rada Głowna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury z satysfakcją odnotowała, że w ostatnim roku kadencji pierwszego, niezależnego Prokuratora Generalnego Krajowa Rada Prokuratury, jak i sam Prokurator Generalny dostrzegli problem katastrofalnej sytuacji materialnej pracowników prokuratury zatrudnionych w administracji i obsłudze. Jak dotąd bowiem to Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury prowadził osamotniona walkę o zmianę tej sytuacji. Jej efektem był między innymi Dezyderat Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 18 kwietnia 2013 r., w którym Posłowie stwierdzili, że wynagrodzenia tej grupy zawodowej – od lat niewaloryzowane, nie odpowiadają ani godności sprawowanego urzędu, ani zakresowi obowiązków, a realnemu spadkowi ich wartości towarzyszy wzrost plac w innych sektorach administracji państwowej, w których zakaz podwyższania płac omija się zwiększając fundusze nagradzania i premiowania. W swoim wystąpieniu przed KRP Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak zwróciła uwagę na niedawne stanowisko  Trybunału Konstytucyjnego, który w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2015r. (sygn. S 4/15) stwierdził, iż istnieje konieczność przedstawienia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej uwag dotyczących niezbędności podjęcia działań ustawodawczych, zmierzających do właściwego uregulowania kwestii waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów. Ma ono także zastosowanie do pracowników prokuratury.

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet – prawo i przeciwdziałanie.

Kwiecień 16, 2015

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie odbyło się organizowane przez ten instytut wraz z Fundacją im. Heinricha Bolla spotkanie Okrągłego Stołu na temat „Przemoc ekonomiczna- prawo i przeciwdziałanie”.W seminarium wzięli udział m.in. prof.dr hab. Małgorzata Fuszara- Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Aleksandra Niżyńska i Agata Chełstowska – Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych, Renata Durda – Niebieska Linia, Hanna Samson – Fundacja Feminoteka, prok. Lidia Mazowiecka – Prokuratura Generalna, nadkom. Wanda Mende- Komenda Główna Policji, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, adwokaci i przedstawiciele szeregu innych fundacji społecznych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury na ww. konferencji reprezentował prok. Dariusz Ślepokura.
Celem seminarium była konstruktywna dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed polską administracją i systemem pomocy osobom doświadczającym przemocy , oraz na temat konkretnych propozycji dotyczących przeciwdziałaniu przemocy ekonomicznej. W trakcie seminarium przedstawiono wyniki projektu badawczego „Przemoc ekonomiczna, diagnoza i dyskusja o przeciwdziałaniu”. Zjawisko przemocy ekonomicznej wobec kobiet nie zostało jak dotychczas w pełni zdiagnozowane i opisane. Pojęcie to jeszcze nie funkcjonuje w polskim prawie, a zatem nie ma też stwierdzonych przypadków występowania przemocy ekonomicznej jako rodzaju przestępstwa. Przejawem przemocy ekonomicznej może być chociażby zabieranie pieniędzy, uniemożliwianie partnerce pracy, kontrolowanie wydatków, nie płacenie alimentów “za karę” itp. Ratyfikowana w tym tygodniu przez Polskę Konwencja o zapobieganiu oraz zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zobowiązuje rząd polski do wprowadzenia do ustawodawstwa definicji przemocy ekonomicznej. W trakcie seminarium padały głosy, aby definicje przemocy ekonomicznej wprowadzić do kodeksu karnego. Zauważono także problem przyzwolenia społecznego na objawy przemocy ekonomicznej w postaci chociażby przestępstwa niealimentacji. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do konieczności podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie, konieczności wprowadzenia chociażby podstaw prawa do szkół, tak aby wykształcić w społeczeństwie właściwe postawy, a także świadomość posiadanych praw jak i obowiązków. Jednocześnie w trakcie dyskusji zastanawiano się nad koniecznymi zmianami w polskim prawie oraz sposobach egzekucji prawa jak i w praktyce przeciwdziałania przemocy, które należy wprowadzić aby lepiej przeciwdziałać przemocy ekonomicznej.

Słupsk – nowa Rada Okręgowa Związku.

Kwiecień 3, 2015

26 marca 2015 w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku odbyło się zebranie założycielskie ZZPIPP RP. Przewodniczącym nowopowstałej Rady Okręgowej wybrano Marcina Natkańca. W spotkaniu uczestniczyli gdańscy przedstawiciele Rady Głównej – Mirosław Kido i Robert Zasada oraz przewodniczący Jacek Skała. W skład Rady Okręgowej weszli ponadto Joanna Jakubowska, Beata Borzemska oraz Marta Damska, a Okręgowej Komisji Rewizyjnej Anna Sikorska, Artur Kido i Kamila Świerczek. Słupsk był jedną z ostatnich prokuratur okręgowych na terenie której nie było dotychczas oddziału Związku. Witamy kilkudziesięciu nowych związkowców w naszym gronie.

Polscy prokuratorzy z wizytą na Zjeździe Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy.

Marzec 19, 2015

W dniu 20 lutego 2015 r. w miejscowości Bristonas (Birsztany) odbyło się walne zebranie Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy. Na zaproszenie prokuratora Stasysa Kasiulisa – Przewodniczącego tegoż Związku w zebraniu udział wzięło dwoje reprezentantów Zawiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, a w szczególności Rady Okręgowej Związku w Białymstoku – Jerzy Kamiński i Grzegorz Giedrys. Po powitaniu obecnych przez Przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy uczestnicy mogli wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Uniwersytetu Witolda Wielkiego  w Kownie  Egidiusa Aleksandraviciusa  na temat litewskiej tożsamości prawnej. Wykład z punktu widzenia polaka był o tyle interesujący, że po wielokroć odwoływał się do wspólnej historii Polski I Litwy z okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Następie na prośbę organizatorów prokurator Grzegorz Giedrys przybliżył uczestnikom spotkania działalność  Zawiązku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, metody działania, problemy nurtujące prokuratorów jak i strukturę organizacyjną związku. Na koniec części oficjalnej prokurator Stasis Kasiulis omówił bieżące problemy związane z działalnością Związku Zawodowego Prokuratorów Litwy. Zebranie zakończyło się uroczystą kolacją ze wspaniałym recitalem muzyki operowej. Zarówno w wypowiedziach oficjalnych jak i w czasie bardzo licznych rozmów nieformalnych tak sam Przewodniczący Stasis Kasiulis jak i inni litewscy prokuratorzy wyrażali żywe zainteresowanie tak pracą prokuratury i związku zawodowego  w Polsce jak i rozwojem dalszej współpracy między związkami zawodowymi.

Login