Sprawa kilkunastu tysięcy prokuratorów i sędziów wciąż na biurku Rzecznika Praw Obwatelskich, który jednak zwrocił się do Ministra Sprawiedliwości.

Styczeń 11, 2017

5 maja 2016 r. Pan Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem dotyczącym regulacji ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze w zakresie tzw. „degradacji” byłych prokuratorów Prokuratury Generalnej i prokuratur apelacyjnych. Jak wiadomo ustawa ta weszła w życie 4 marca 2016 r.  Zatem Rzecznikowi Praw Obywatelskich wystarczyło niespełna 2 miesiące do zwrócenia się w tej sprawie z urzędu ze stosownym wnioskiem do Trybunału. Już 18 kwietnia 2016 r., a zatem w nieco ponad miesiąc od wejścia w życie ustawy, Rzecznik wystąpił z innym wnioskiem obejmującym m.in. uprawnienie Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego do wydawania poleceń konkretnych czynności procesowych w indywidualnych postępowaniach. 17 listopada 2016 r. Rada Główna ZZPiPP RP wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie do Trybunału wniosku w zakresie arbitralnego różnicowania praw dwóch grup prokuratorów i sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku poprzez wprowadzenie cezury czasowej na 31 grudnia 2017 r. Jak wynika z kwestionowanych regulacji, prokuratorzy i sędziowie, którzy nabywają uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach (po przekroczeniu granicy 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn). Osoby, które uprawnienie takie nabyłyby po 1 stycznia 2018 roku, tracą wraz z tym terminem możliwość wcześniejszego odejścia ze służby. W rezultacie różnica jednego dnia w dacie urodzenia może oznaczać wydłużenie służby dla sędziów i prokuratorów kobiet – aż o 10 lat, a dla mężczyzn – o 5 lat. Zasygnalizowany problem dotyczy grupy kilkunastu tysięcy prokuratorów i sędziów. Pomimo upływu prawie dwóch miesięcy, jak dotąd Rzecznik zwrócił się jedynie z pismem w tej sprawie do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oczekuje równie sprawnego procedowania Rzecznika w sprawie dotyczącej całych grup zawodowych – sędziów i prokuratorów, jak w sprawie tzw. „degradacji”, które swoim zasięgiem objęły niespełna 2 % kadry prokuratorskiej.  Poniżej publikujemy pismo w przedmiotowej sprawie otrzymane z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

RG.1.2017-RPO

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w 2016 r.

Styczeń 4, 2017

 

Wraz z początkiem Nowego Roku przyszedł czas na podsumowania. Nie był to rok łatwy dla Prokuratury, która przeszła gruntowną transformację ustrojową i organizacyjną. Proces ten nadal twa, a na jego końcowe efekty będzie trzeba jeszcze poczekać. Z pewnością procesowi temu towarzyszą ogromne oczekiwania zarówno społeczne, jak samego środowiska prokuratorów, urzędników  i pozostałych pracowników zatrudnionych w naszej instytucji. Zasadne jest zwłaszcza oczekiwanie na gruntowną modernizację Prokuratury. W 2016 r. uchwalone zostały ustawy o modernizacji służb, w tym m.in Policji. Teraz nadszedł czas na ustawę o modernizacji Prokuratury, która pozwoliłaby jej wyjść z zapaści infrastrukturalnej i finansowej , w tym również w sferze wynagrodzeń kadry administracyjnej.

Grupa związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Styczeń 2, 2017

Jak poinformował Prezydium Rady Głównej,  Tadeusz Rojek, 21 września 2016 roku na podstawie art. 6 Statutu ZZPiPP RP, Rada Okręgowa w Szczecinie uchwaliła powołanie Grupy Związkowej w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Szczecin jest piątą, autonomiczną grupą związkową, działającą w strukturach prokuratur regionalnych. Dotychczas podobne grupy utworzono w Katowicach, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Grupa Związkowa funkcjonuje również w Prokuraturze Krajowej. Zachęcamy do zakładania grup również w pozostałych prokuraturach regionalnych. Grupa związkowa wraz z Radą Okręgową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Szczecinie tworzyć będzie teraz organizację międzyzakładową. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy związkowej.

Nagrody dla pracowników prokuratury.

Grudzień 14, 2016

Po lipcowym „500 +” udało się wygospodarować kolejne środki na premie i nagrody dla pracowników prokuratury. „W uzgodnieniu ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dokonałem podziału kwoty ponad siedem milionów złotych na prokuratury regionalne uwzględniając różnice w wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych 11 obszarach” – stwierdził w piśmie do Prokuratur Regionalnych Bogdan Święczkowski – I Zastępca Prokuratora Generalnego i Prokurator Krajowy. Daje to kwotę około 1000 zł na etat. „Polecam, aby stosownie do brzmienia art. 27 ust 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych zasady podziału środków na nagrody zostały uzgodnione z radami okręgowymi Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Podkreślam jednocześnie, że znane są mi problemy związane z niewystarczającym poziomem wynagrodzeń pracowników prokuratury. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone, niemniej głównym powodem trudnej sytuacji finansowej pracowników prokuratury było wieloletnie zamrożenie funduszu wynagrodzeń. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w styczniu 2016 r., kiedy to decyzją Sejmu, podjętą z poparciem Ministra Sprawiedliwości postanowiono zwiększyć płace pracowników prokuratury o 10 %. W związku z powyższym wspólnie z Prokuratorem Generalnym będę podejmował dalsze działania zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej urzędników i pozostałych pracowników w najbliższych latach” – zwrócił się do 11 Prokuratorów Regionalnych I Zastępca Prokuratora Generalnego.
Z informacji posiadanych przez Radę Główną wynika, że nie są to ostatnie w tym roku środki, które powiększą fundusz wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w powszechnych jednostkach prokuratury. Doceniając starania Prokuratury Krajowej, Rada Główna ZZP i PP RP nadal zabiegać będzie o realizację celu podstawowego jakim jest podniesienie wynagrodzeń zasadniczych.

Rada Główna obradowała w Gniewinie.

Grudzień 5, 2016

Poniżej wyciąg ze części sprawozdawczej na posiedzeniu Rady Głównej ZZP i PP RP w Gniewinie, które odbyło się w dniu 22 listopada 2016. Prezentacja przedstawia działania w Związku na w 2016 r.

Prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP na Komisji Senackiej w sprawie stanu spoczynku kobiet prokuratorów i sędziów.

Listopad 30, 2016

25 listopada 2016 r. w Senacie miała miejsce debata dotycząca m.in. wyeliminowania z ustawy obniżającej wiek emerytalny uprawnienia do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku w wieku 55 i 60 lat, odpowiednio w przypadku kobiet i mężczyzn – prokuratorów oraz sędziów. Jej przedmiotem była również kwestia wprowadzenia jednolitej granicy 65 lat, uprawniającej do nabycia stanu spoczynku przez kobiety i mężczyzn. Jak podniosła Rada Główna w swoim stanowisku z dnia 22 listopada 2016 r. fakt jej wprowadzenia nosi znamiona dyskryminacji albowiem są to jedyne grupy zawodowe w Polsce, w których kobiety musiałyby pracować do 65 roku życia. Poniżej zamieszczamy wystąpienia Przewodniczącego Prezydium w tej sprawie w Senacie, a nadto wystąpienie Pana dr Marcina Warchoła – Wiceministra Sprawiedliwości. Zgodnie z przedstawionym przez Pana Ministra stanowiskiem resort sprawiedliwości w najbliższym czasie zaproponuje projekt ustawy wprowadzającej na zasadach ogólnych granicę 60 lat, uprawniającą kobiety – prokuratorów i sędziów do przechodzenia w stan spoczynku. Jak wynika z konsultacji prowadzonych przez Związek sprawa ta jest przesądzona.

J.Skała - wypowiedź 1 mp3J.Skała - wypowiedź 2 mp3Minister Warchoł mp3

31 grudnia 2017 r. – data różnicujaca uprawnienia prokuratorów do wcześniejszego stanu spoczynku narusza zasadę równości. Wystapienie Zwiazku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Listopad 29, 2016

Poniżej zamieszczamy wstąpienie podpisane przez Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie Rady Głównej obowiązujące przepisy naruszają art. 2 i 32 Konstytucji albowiem w sposób arbitralny różnicują uprawnienia dwóch grup prokuratorów oraz sędziów do przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku, wprowadzając granicę czasową, tj. dzień 31 grudnia 2017 roku. Jak wynika z kwestionowanych regulacji, prokuratorzy i sędziowie, którzy nabywają uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku do dnia 31 grudnia 2017 roku, mogą z niego korzystać na dotychczasowych zasadach (po przekroczeniu granicy 55 lat w przypadku kobiet, a 60 lat w przypadku mężczyzn). Osoby, które uprawnienie takie nabyłyby po 1 stycznia 2018 roku, tracą wraz z tym terminem możliwość wcześniejszego odejścia ze służby. Od dnia 1 stycznia 2018 roku wszyscy prokuratorzy i sędziowie przechodzić mają w stan spoczynku po przekroczeniu 65 roku życia. Zatem już różnica jednego dnia w dacie urodzenia może oznaczać wydłużenie służby dla sędziów i prokuratorów kobiet – aż o 10 lat, a dla mężczyzn – o 5 lat. Związek apeluje w swoim piśmie o wystąpienie przez Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją kwestionowanych regulacji. Zasygnalizowany problem ponownie nabrał znaczenia dla kilkunastu tysięcy sędziów i prokuratorów, po tym jak w ostatnich dniach Sejm uchwalił Ustawę „emerytalną” wbrew brzmieniu prezydenckiego projektu, który przewidywał przywrócenie progów 55 i 60 lat, uprawniających do przejścia we wcześniejszy stan spoczynku.

 

Stan spoczynku RPO
Login