Płace w prokuraturze w 2018 r., jak na razie niższe od minimalnej.

Marzec 5, 2018

 

708 pracowników prokuratury pozostaje zatrudnionych na warunkach wynagrodzenia minimalnego u progu 2018 r. Jest to około 10 % całej kadry administracyjnej. Podobna grupa, pozostaje zatrudniona w sadach powszechnych, przy czym tam korpus urzędniczy jest dużo liczniejszy. Dane te przekazano wraz z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników sądów i prokuratury. W projekcie tym zawarto propozycję aby dolna granica wynagrodzenia kształtowała się na poziomie równym z płacą minimalna, gdyż w dotychczasowym brzmieniu wynosi 2000 zł. W ocenie Związku pożądanym rozwiązaniem byłoby ukształtowanie dolnej granicy wynagrodzeń na poziomie każdorazowej płacy minimalnej, która jak wiadomo, każdego roku ulega zmianie. Wyeliminowałoby to konieczność nowelizowania rozporządzenia co roku. Analiza treści przesłanego projektu pozwala przypuszczać, że w budżecie prokuratury pojawią się dodatkowe fundusze na podniesienie płac minimalnych do poziomu 2100. Pozwoliłoby to na pełne wykorzystanie wcześniej zagwarantowanych 2 %. Poniżej przedstawiamy projekt rozporządzenia. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie, które należy przekazywać na adres biuro@prokuratura-zz.pl.

 

Projekt rozporz. MS

Zespoły i Pełnomocnicy Rady Głównej.

Luty 20, 2018

W dniach 13-15 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Rady Głównej. W trakcie posiedzenia podjęto wiele istotnych decyzji, a przede wszystkim podzielono zadania i obowiązki.
O efektach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy do nowej zakładki: Zespoły i pełnomocnicy, w której poznacie ich składy.

http://www.prokuratura-zz.pl/zespoly-i-pelnomocnicy/

 

Prokurator Krajowy i Związek za równym podziałem środków z tytułu 2 % podwyżek.

2017 to kolejny rok walki o odwrócenie losu pracowników prokuratury. Wszyscy oczekują zdecydowanych działań bo sytuacja płacowa osób zatrudnionych w administracji i innych pracowników jest wyjątkowo trudna po 7 latach zamrożenia funduszu płac. W ostatnich trzech latach suma podwyżek sięgnęła łącznie 13,3 %. Optymizmem powiało w 2016, kiedy to budżet na płace wzrósł o 10 %. Potem była już tylko metoda małych kroczków. W 2017 r., tylko w niektórych okręgach uposażenia wzrosły o wskaźnik 1,3 %. Sytuacja ta ma się nie powtórzyć w tym roku. Związek w uzgodnieniu z I Zastępcą Prokuratora Generalnego i Prokuratorem Krajowym zarekomendował kwotowy i równy podział środków na podwyżki w wysokości 2 % dotychczasowego funduszu wynagrodzeń. W naszej ocenie środki te są zbyt niskie by je dodatkowo różnicować. Nie pozwalają także na zminimalizowanie zjawiska tzw. „kominów płacowych” w jednostkach oraz dysproporcji geograficznych. Co jednak najmniej optymistyczne, niewielka kwota przeznaczona na podwyżki nie powstrzyma negatywnych zjawisk, zachodzących w pionie pracowników wspomagających prokuratorów. Od wielu miesięcy obserwujemy bowiem proces odpływu najbardziej wartościowych i najlepiej wykształconych urzędników. Ci, którzy przychodzą na ich miejsce nie wiążą swojej przyszłości z prokuraturą. Zamierzają zdobyć doświadczenie i odejść do lepiej opłacanej pracy. Rosną obawy związane z maturalnym odpływem kadr uzyskujących stopniowo uprawnienia emerytalne. Narasta frustracja pracowników ze średnim stażem. Konkurencyjność ich płac jest najbardziej zagrożona w sytuacji wzrostu wynagrodzeń minimalnych. Oczywiście to zjawisko jest nader pożądane, niemniej rodzi sytuację w której duża część kadry ze średnim stażem otrzymuje płace, coraz bardziej zbliżone do wynagrodzenia minimalnego. W związku z powyższym powstaje pytanie co dalej? W naszej ocenie powstrzymanie degradacji kadry administracyjnej wymaga pilnego uchwalenia planu modernizacji prokuratury. Oczekujemy, że stanie się to w 2018 r. Poniżej publikujemy pismo Prokuratora Krajowego dotyczące podwyżek na 2018 r. Liczymy na to, że ustawa o modernizacji prokuratury oraz nowa ustawa o pracownikach sądów i prokuratury zostaną uchwalone bez konieczności ogłaszania kolejnych protestów naszego Związku i sądowej „Solidarności.”

2 % - pismo w sprawie podziału środków na podwyżki

Będzie nowa ustawa o pracownikach sądów i prokuratury.

Styczeń 25, 2018

 

23 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu – Michał Wójcik, Podsekretarz Stanu – Łukasz Piebiak, Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Jan Paziewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych – Dorota Szarek, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego – Paweł Zwolak oraz jego Zastępca – Pan Jacek Przygucki. Ze strony związkowej uczestniczyli: Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – Barbara Chrobak i członek Prezydium Rady Głównej ZZP i PP RP – Wiesława Jagielak  oraz Przewodnicząca MOZ NSZZ „S” PS – Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Brzezińska, Pełnomocnik MOZ ds. legislacji – Paulina Krysztofiak-Żuk. Głównym tematem spotkania było zainicjowanie prac nad nową ustawą o pracownikach sądów i prokuratury oraz powołania Zespołu ds. opracowania projektu tego aktu prawnego.  Organizacje związkowe na posiedzeniu roboczym w grudniu ubiegłego roku wspólnie przygotowały wstępne propozycje założeń do projektu ustawy, kompleksowo regulującej pragmatykę służbową pracowników wskazanych wyżej instytucji. Podczas spotkania propozycje związków zawodowych zostały przekazane na ręce Ministra Michała Wójcika i Ministra Łukasza Piebiaka. Przedstawiciele organizacji związkowych podkreślili, że pracownicy sądów i prokuratury stanowią nieodłączny element wymiaru sprawiedliwości a tocząca się reforma wymiaru sprawiedliwości nie będzie pełna bez zmian w przepisach dotyczących urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Aktualnie obowiązujące przepisy są nie ostre,  mało precyzyjne,   powoduje  dużą swobodę przy ich stosowaniu. Taki stan rzeczy doprowadził do chaosu regulacyjnego przejawiającego się zarówno w wynagrodzeniach pracowników sądów i prokuratury jak i w warunkach ich pracy. Proponowane rozwiązania mają na celu poprawę jakości wykonywanej pracy, zminimalizowanie występowania zjawiska rotacji pracowników, większą specjalizację pracownika, a także rozwinięcie poczucia przynależności i odpowiedzialności społecznej skutkującej większym zaangażowaniem w wykonywane obowiązki. Zagadnienia poruszane na tym spotkaniu są kontynuacją postulatów obu organizacji związkowych przedstawionych podczas manifestacji w dniu 13 listopada 2017r.  Dostrzegając konieczność wprowadzenia zmian systemowych w zakresie sytuacji pracowniczej reprezentowanych przez organizacje związkowe grup zawodowych, Wiceministrowie wyrazili pełne poparcie dla powołania Zespołu ds. opracowania Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury podkreślając jednocześnie że decyzje w tej sprawie  podejmie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego.  Ze swojej strony Minister Łukasz Piebiak będzie rekomendował powołanie przedmiotowego Zespołu.

 

 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT.

Grudzień 13, 2017

Kadencja 2017-2021 rozpoczęta. Krajowy Zjazd Delegatów w Gniewinie wyłonił nowe władze Związku.

VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury za nami. Tym razem Delegaci z całej Polski obradowali w Gniewinie. 22 listopada odbyła się część otwarta Zjazdu z udziałem zaproszonych gości. Jednym z nich był I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy – Bogdan Święczkowski, który przed swoim wystąpieniem odczytał list od Ministra Sprawiedliwości skierowany do Delegatów. Duże zainteresowanie wywołały wystąpienia zaproszonych gości – Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Edyty Odyjas, Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Adama Czerwińskiego, Prokuratora Regionalnego w Gdańsku Andrzeja Golca i Prokuratora Okręgowego w Gdańsku Teresy Rutkowskiej-Szmydyńskiej. Warte odnotowania było poruszające wystąpienie Andrzeja Siemieniuka – Prezesa Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej o podopiecznych Fundacji i potrzebie pomagania. Kolejnego dnia wyłoniono władze Związku na następną kadencję, która zakończy się w listopadzie 2021 roku. Przewodniczącym Prezydium wybrano Jacka Skałę. Wiceprzewodniczącą pozostała Barbara Chrobak. W miejsce ustępującego Mariusza Gózda, drugim Wiceprzewodniczącym wybrano Tomasza Salwę, a Skarbnikiem Annę Nowińską. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników wyborów prokurator Mariusz Gózd został uhonorowany pamiątkową statuetką w podziękowaniu za trwającą od 1989 roku służbę w Związku na rzecz całego środowiska prokuratorskiego oraz kadry urzędniczej i pozostałych pracowników. W najbliższym czasie opublikujemy Uchwałę Programową Zjazdu i inne istotne dokumenty, w szczególności odezwę Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego do Delegatów. Poniżej publikujemy Uchwałę Programową Zjazdu.

Uchwała Programowa VIII Krajowego Zjazdu DelegatówList Ministra Sprawiedliwości Prokuratira Generalnego do ZZPiPP RP

Postulaty ZZPiPP RP oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa adresowane do Prezesa Rady Ministrów.

Listopad 14, 2017

Poniżej prezentujemy cztery postulaty wręczone wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Barbarę Chrobak oraz Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa – Edytę Odyjas. Dziękujemy, że tak licznie byliście z nami. Pod budynkiem KPRM zebrało się dwa tysiące osób w tym  800 – osobowa grupa pracowników prokuratury. Oznacza to, że w Warszawie demonstrowało ponad 10 % zatrudnionych w prokuraturze. Pozostali, czynnie uczestniczyli w akcjach lokalnych. Korzystali z urlopów na żądanie i honorowo oddawali krew. Zapraszamy na śledzenie relacji z protestu na nasz profil Facebook. Na proteście Radę Główną reprezentowali: Anna, Nowińska, Jacek Skała, Barbara Chrobak, Tomasz Salwa, Robert Zasada, Dagmara Słonimska – Butowski, Karolina Roszak i Wiesława Jagielak.

Postulaty

Związek do Prokuratora Krajowego – wynagrodzenia pracowników w 2017 r. zostały odmrożone jedynie w kilku prokuraturach.

Listopad 8, 2017

Poniżej przedstawiamy wystąpienie Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, które w 7 listopada 2017 r. otrzymał I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy. Odzwierciedla ono nastroje pracowników prokuratury w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń w 2017 r. o 1,3 %, czyli wartość odpowiadająca wzrostowi funduszu wynagrodzeń.  Jak podkreślono w wystąpieniu:  „środowisko skupione wokół ZZP i PP RP stoi na stanowisku, iż działania takie pozostają w kolizji z intencją ustawodawcy, którego wolą było zwaloryzowanie wynagrodzeń w sferze budżetowej po latach zamrożenia przez poprzednią koalicję rządzącą. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że te relatywnie nie wielkie środki mają ogromną wagę dla zatrudnionych w prokuraturze pracowników. Ich nie wypłacenie, zgodnie z oczekiwaniami, wywołuje słuszne pretensje i osłabia tak istotny aspekt motywacyjny, którego wagi nie można pomijać, zwłaszcza w kontekście znacznego wzrostu dynamiki funkcjonowania prokuratury w ostatnim okresie czasu.”

RG I 47.2017 1,3 %

Przemówienie Wiceprzewodniczącej Prezydium – Barbary Chrobak podczas obrad sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu w sprawie płac pracowników prokuratury.

Listopad 6, 2017

Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo

Ten budżet, który został przedłożony Sejmowi nie jest budżetem nie tylko na miarę potrzeb ale nawet nie jest budżetem, który pozostawałby adekwatny do obecnej roli prokuratury nie tylko w zwalczaniu przestępczości ale przede wszystkim w utrzymywaniu doskonałej,- jak zewsząd słyszymy – kondycji finansowej państwa.
Trzeba się zastanowić Panie Przewodniczący, i to jest postulat skierowany do przedstawicieli resortu finansów, jakie są powody tak dobrej kondycji budżetu państwa.
Zapewne złożone.
Ale z całą pewnością nie byłyby tak dobre gdyby nie ciężka praca kilku tysięcy prokuratorów i wspierających ich urzędników. Mam tu na myśli pracowników sekretariatów prokuratury, asystentów, informatyków, analityków kryminalnych
i pracowników obsługi.
Trzeba w końcu zrozumieć i to silnie wyartykułować, że taka, a nie inna ściągalność podatków, a zwłaszcza podatku VAT nie miałaby miejsca gdyby nie rola prokuratury, która od 2016 r. z ogromną wręcz dynamiką zabrała się za ściganie przestępczości finansowo – skarbowej.
Jeśli Pan Minister Morawiecki zastanawia się skąd nagle tyle zer przybyło na rachunku Skarbu Państwa to powinien odwiedzić nowy, prężny Departament Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, który jest centrum ścigania przestępczości VAT-owskiej i koordynuje pracę nowoutworzonych wydziałów gospodarczych w prokuraturach regionalnych i okręgowych w całej Polsce.
Jeśli Pan Minister Morawiecki, chce aby na rachunku Skarbu Państwa nadal przybywało tych zer to musi zrozumieć, że nie jest możliwe bez dynamicznych inwestycji w prokuraturę. I to nie inwestycji w infrastrukturę ale przede wszystkim inwestycji w ludzi.
Dlatego pomijając sam budżet, czas na to Szanowni Państwo aby prokuratura – od lat gnębiona wręcz finansowo pod rządami pana Sermeta, który w środowisku zasłużył siebie na przydomek Andrzej „nic nie mogę” Seremet, doczekała się podobnie jak Policja i inne służby ustawy modernizacyjnej.
Stąd moje pytanie do przedstawicieli Ministerstwa Finsnsów, co z tą ustawą o modernizacji prokuratury, którą przekazał Radzie Ministrów Prokurator Generalny
i Minister Finansów.
Przechodząc do konkretów Szanowny Panie Przewodniczący i Szanowni Państwo.
10 lat temu pracownicy tzw Biedronek z zazdrością spoglądali na zarobki urzędników pracujących w sekretariatach prokuratury.
Dziś po tych 10 latach i 8 latach zamrożenia płac, pracownicy prokuratury, którzy poświecili się tej służbie odchodzą.
Odchodzą do „Biedronek” bo te oferują dwa razy lepsze warunki.
Bo nie stawiają wymagań takich jak wyższe wykształcenie, znajomość systemów informatycznych, znajomość prawa,
Bo nie wymagają tak ogromnej odpowiedzialności jakiej oczekuje się od pracowników prokuratury.
Mam przed sobą pismo Prokuratora Okręgowego w Katowicach.
To jest proszę Państwa odpowiedź na wniosek pracownika z Prokuratury Rejonowej
w Chorzowie o zgodę na dodatkowe zatrudnienie w Biedronce w godzinach popołudniowych. Pan Prokurator Okręgowy w Katowicach odpowiada, że takie zatrudnienie naruszałoby godność sprawowanego urzędu i godziłoby w powagę prokuratury.
To ja się pytam Proszę Państwa, czy wynagrodzenie tego pracownika wynoszące 1500 zł netto tej powagi nie narusza?
Czy nie uwłacza godności sprawowanego urzędu?
Czy nie stawia tego pracownika w roli potencjalnego klienta opieki społecznej?
W tej chwili średnie wynagrodzenie netto pracowników zatrudnionych w 357 prokuraturach rejonowych wynosi 1900 zł, a w 45 prokuraturach okręgowych 2500 zł. Są to wartości znacząco odbiegające od wysokości średniej płacy w gospodarce, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 4353,55 zł.
Dane te wskazują na fakt, iż znacząca liczba pracowników prokuratury otrzymuje wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej lub do niego zbliżonym.
Aż 82 procent pracowników prokuratury zarabia poniżej 1900 złotych netto. Tylko 3 procent pracowników zatrudnionych w całej prokuraturze otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 4500 zł czyli zbliżone do średniej krajowej.
To jest sytuacja Proszę Państwa wręcz dramatyczna. To powoduje, że Ci ludzie, którzy ciągną od strony technicznej pracę prokuratorów są na skraju wytrzymałości.
I to musi się zmienić bo zaraz nie będzie całego pionu administracji w prokuraturze.
Odejdzie do „biedronek” bo te dobrze płacą.
Jaka jest odpowiedź na tą sytuację autorów budżetu? Poziom wynagrodzeń w pionie poza orzeczniczym wyniesie tyle samo, co w roku 2017.
Jaka jest odpowiedź pracowników prokuratury?
Już wkrótce wystawią czerwoną kartkę Ministrowi Finansów i wraz z pracownikami sądów odejdą od biurek. Na razie na krótki czas poświęcony zebraniom związkowym i pokojowej manifestacji dedykowanej Ministrowi Morawieckiemu.
Przekaz pracowników prokuratury kierowany do Pana Ministra Morawieckiego i Pani Premier jest taki, że czas zrozumieć powagę sytuacji.
Czas zrozumieć, że skończy się strumień pieniędzy do Skarbu Państwa z kurka odkręconego przez Prokuratora Generalnego i Prokuraturę Krajową w 2016 r.
Że pora na ustawę o modernizacji prokuratury, która przewidywać będzie inwestycje w ludzi. Tych dotychczasowych i nowych bo nie ma w prokuraturze rąk do pracy, zwłaszcza tych wyspecjalizowanych.
Codziennie proszę Państwa jesteśmy bombardowani informacjami o zatrzymaniach uczestników tzw karuzel czy nawet lunaparków Vatowskich. Ostatnio słyszałam o sprawie z Białegostoku – tej samej w której zorganizowana grupa przestępcza zrobiła sobie depozyt na koncie byłego wiceministra sprawiedliwości – w której szkoda wyniosła 700 milionów. Takich spraw są tysiące.
Autorzy budżetu tymczasem dla pracowników prokuratury proponują – „zero”.
Docenić należy w tej sytuacji inicjatywę Pana Ministra Sprawiedliwości, który w swoim stanowisku zabiega o 3 %. Te 3 procent proszę Państwa to jest – proszę się nie śmiać – 12 milionów złotych. To 1/10 wzrostu budżetu na Instytut Pamięci Narodowej. To niewielki procent tego ile udało się prokuraturze w 2017 r zabezpieczyć od przestępców. A jest to kwota zbliżona już do miliarda.
To nie może być 3 procent Panie Przewodniczący. 10 – procentowe podwyżki dla pracowników to kwota 40 milionów złotych. I to jest minimum, od którego trzeba zacząć proces naprawy dramatycznej sytuacji w całym pionie wspomagającym prokuratorów.
Nie do przecenienia jest w tym rola naszej Komisji. To właśnie ta Komisja w kwietniu 2013 r. jako pierwszy organ państwowy w Dezyderacie nr 3 stwierdziła, że płace pracowników prokuratury – podkreślam nie prokuratorów ale całego pionu wspomagającego ich pracę- ani nie odpowiadają godności urzędu, ani zakresowi obowiązków.
Od tego czasu nie zmieniło się praktycznie nic bo niewielkie podwyżki w 2016 r. nie pokryły nawet w połowie 20-procentowej inflacji przez ostatnich 9 już lat.
Rząd musi to zmienić bo pracownicy prokuratury odejdą od biurek tym razem na zawsze.
Prokuratorzy zostaną z pustymi sekretariatami.
Z pustymi rękami zostanie Minister Finansów bo kurek z miliardami z vatu zostanie w prokuraturze zakręcony.
Moja poprawka Panie przewodniczący jest taka aby na zwiększenie limitu w ramach rozdziału 75505 Jednostki powszechne prokuratury przeznaczyć kwotę 40 milionów złotych na cel, o którym mówiłam wcześniej czyli tzw zwiększenie konkurencyjności płac pracowników prokuratury.
Dziękuję.

Login