Prokurator Paweł Marcinkowski członkiem Zespołu obrońców dyscyplinarnych ZZPiPP RP.

Październik 3, 2016

Uprzejmie informujemy, iż do członków Zespołu obrońców dyscyplinarnych działających przy Radzie Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dołączył prokurator Paweł Marcinkowski reprezentujący Radę Okręgową w Krośnie. Zdaniem Zespołu jest udzielanie wsparcia prokuratorom w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych, w szczególności w przypadku wątpliwych zarzutów obrazy przepisów prawa oraz uchybienia godności urzędu. Istnienie Zespołu nie oznacza, iż Związek udziela pomocy w każdym postępowaniu.

zespol-dyscyplinarny

 

Ubezpieczenie dla prokuratorów i sędziów na wypadek L4.

W tym trudnym, jesiennym okresie, w którym nasilają się problemy ze zdrowiem, przypominamy o możliwości ubezpieczenia się na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia podczas L4 do 80 %. Na naszej stronie udostępniliśmy baner ubezpieczyciela po kliknięciu którego możliwe jest rozpoczęcie procedury on line i jej szybka finalizacja. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut, a ochrona jest możliwa już od następnego miesiąca (jeżeli umowa zostanie zawarta do 20 dnia miesiąca). Proste obliczenie wskazuje, że już kilka dni na L4 pozwala zrekompensować całość rocznej składki odprowadzanej na rzecz ubezpieczyciela. Uprawnienie takie przysługuje przez okres 3 miesięcy w roku. Przy tej okazji przypominamy, że Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podczas ubiegłorocznych rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości uzyskał zapewnienie, iż w przypadku podjęcia prac nad przywróceniem 100 % wynagrodzenia podczas L4 m.in. dla służb mundurowych prokuratorzy nie zostaną pominięci.

ubezpieczeniel4.pl

 

 

Środki na nagrody dla pracowników prokuratury.

Wrzesień 19, 2016

Decyzją Prokuratora Krajowego z 15 września 2016 r., podjętą z upoważnienia Prokuratora Generalnego polecono zmianę planów finansowych poprzez zwiększenie wydatków na premie oraz nagrody dla urzędników i pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury.  Suma zwiększonych środków stanowi równowartość 500 zł dla każdego z zatrudnionych. Można zatem przyjąć, iż do kieszeni pracowników prokuratury trafi dodatkowe 3 mln złotych. Jak przypomina Prokurator Krajowy w swoim piśmie sposób wydatkowania dodatkowych środków należy uzgadniać ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Podlegać on będzie także kontroli Biura Budżetu i Majątku Prokuratury.  Poniżej prezentujemy pismo.

PK VI B 3101 179 2016 nagrody

Dodatki specjalne w prokuraturze. Opinia Rady Głównej.

Wrzesień 1, 2016

 

Poniżej przedstawiamy wyniki analizy przeprowadzonej przez Karolinę Roszak – członka Rady Głównej ZZP i PP RP dotyczącą wydatkowania środków na dodatki specjalne w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w latach 2012-2014. Opinia ta prowadzi do stwierdzenia, że w okresie tym zaobserwowano  wzrost środków wydatkowanych na ten cel. Jednocześnie zauważone zostały znaczne dysproporcje pomiędzy prokuraturami apelacyjnymi oraz okręgowymi, a prokuratorami rejonowymi. Przeważająca część funduszy przeznaczonych na dodatki specjalne trafiła do prokuratur wyższego szczebla, a jedynie nieznaczna do prokuratur rejonowych. Badaniu poddano podział środków między poszczególne wydziały na poziomie prokuratur okręgowych. Ich wyniki wskazują, że znaczną część środków na dodatki specjalne kierowano do tzw. wydziałów „nieliniowych” ze szczególnym uwzględnieniem pionów administracyjno – budżetowych.  Jak wynika z wniosków końcowych raportu przeznaczenie środków wydatkowanych na dodatki specjalne na podwyżki wynagrodzeń, pozwoliłoby na wzrost płacy każdego pracownika prokuratury na poziomie około 40 złotych miesięcznie. W związku z zebranymi informacjami za niezbędne uznać należy zbadanie sytuacji w latach 2015-2016, co nastąpi w najbliższym czasie, a w dalszej kolejności wyciągnięcie racjonalnych wniosków.

 

opinia dodatki specjalne

Płace pracowników prokuratury w 2017 r. Odpowiedź Prokuratora Krajowego na pismo Związku z 17 sierpnia 2016 r.

Sierpień 26, 2016

Jak dowiadujemy się z pisma Prokuratora Krajowego z dnia 25 sierpnia 2015 r., dodatkowe środki w wysokości 1,4 miliarda złotych na płace pracowników administracji państwowej już zostały podzielone. Część z nich przeznaczono na powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Z pisma Ministerstwa Finansów wynika, iż zwiększenie to dotyczyć będzie funduszu wynagrodzeń ale również nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Takie rozwiązanie przyjęte przez Rząd, na chwile obecną nie daje możliwości podwyżek dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych w jednostkach prokuratury. Gdzie zostaną zatem skierowane środki? W ocenie Rady Głównej w istniejącej sytuacji należy przeprowadzić szczegółowy audyt poziomu płac we wszystkich prokuraturach w Polsce z uwzględnieniem różnic terytorialnych  oraz dysproporcji  wewnętrznych w ramach poszczególnych jednostek. W dalszej kolejności środki powinny być kierowane w te miejsca, gdzie wynagrodzenia relatywnie są najmniejsze, z uwzględnieniem konieczności niwelowania tzw. „kominów płacowych.” Niezależnie od powyższego Prokurator Krajowy, wspólnie z Prokuratorem Generalnym będą podejmować działania do podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników prokuratury w 2017 r. Można zatem uznać, że sprawa dalszego dopływu środków (poza już zapewnionymi) z budżetu Państwa jest nadal otwarta. Podobnie jak kwestia utworzenia nowych etatów dla asystentów prokuratora. Poniżej odpowiedź Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego na pismo Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP.

Odpowiedź Prokuratora Krajowego na pismo ZZPiPP RP

Płace pracowników prokuratury 2017 – wystąpienie Rady Głównej do Ministra Sprawiedliwości -Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego.

Sierpień 24, 2016

17 sierpnia 2016 r. na biurka Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego trafiło wystąpienie Rady Głównej Związku w sprawie płac pracowników administracji i obsługi w 2017 r. „Jak wynika z Komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu,  Rada Ministrów 14 czerwca 2016 r. przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017. Zgodnie z treścią tego komunikatu, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść zero procent, co oznacza, że nie będzie systemowych podwyżek w całej „budżetówce”. Jak czytamy dalej w komunikacie, możliwe będzie jednak przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości ok. 1,4 mld zł. W oparciu o tak określone środki, od decyzji Rządu zależeć będzie, które z grup zatrudnionych w administracji publicznej, wymagają w pierwszej kolejności indeksacji płac. Ponad wszelką wątpliwość taką grupą jest korpus pracowników administracji oraz obsługi funkcjonujący w Prokuraturze. W opinii Rady Głównej ZZP i PP RP pozostawienie wynagrodzeń tej grupy zawodowej bez dalszych zmian, znacznie utrudni kontynuowanie reformy Prokuratury, która stoi w obliczu nowych wyzwań związanych ze zwalczaniem przestępczości i wymaga dalszej, gruntownej modernizacji” – zauważyła w cytowanym stanowisku Rada. Pokreśliła również, że przyznane od 2016 roku podwyżki nie rekompensują rzeczywistego spadku wartości wynagrodzeń w pionie administracji i obsługi prokuratury wynikającego z 7 – letniego okresu faktycznego zamrożenia funduszu płac. Według szacunków Rady, inflacja w tym okresie wynosiła bowiem około 17-18 %. Stąd też wartość nabywcza płac pozostaje nadal niższa niż w 2009 r. Wciąż jest zatem daleko do realizacji wskazań zawartych Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości  i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków – podkreślono w podpisanym przez Przewodniczącego Prezydium wystąpieniu. Zaapelowano w nim również o podjęcie starań, których celem będzie zaliczenie pracowników prokuratury w poczet tych grup składających się na korpus pracowników administracji państwowej, których wynagrodzenia ulegną podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. Dodatkowo Rada zauważyła palący problem braku etatów dla asystentów prokuratora. Obecnie liczba tych asystentów w stosunku do liczby prokuratorów kształtuje się na poziomie 1:32. Tymczasem w sądach powszechnych jeden asystent przypada na trzech sędziów. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury stoi n stanowisku, iż te rażące dysproporcje, muszą ulec zmianie w realnej perspektywie czasowej.

Prokuratorski Związek Zawodowy oraz Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej partnerami XXVII Spartakiady Prawników Szczecin 2016.

Sierpień 2, 2016

Już trzeci rok z rzędu Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP sprawuje patronat organizacyjny nad Ogólnopolską Spartakiadą Prawników. Tym razem w dniach od 7-11 września spotykamy się w Szczecinie. Zapraszamy serdecznie na stronę Spartakiady, gdzie uruchomiono rejestrację uczestników http://www.spartakiada2016.pl/.

W trakcie Spartakiady tradycyjnie planowany jest bal mistrzów sportu, a na nim aukcja pamiątek sportowych na rzecz dzieci – podopiecznych Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Co wylicytujemy w tym roku? Będzie m.in koszulka BVB od Łukasza Piszczka z jego podpisem, a być może trykot reprezentacyjny Mariusza Wlazłego i wiele innych atrakcji. W biurze zawodów już od pierwszego dnia będzie można nabyć losy na fantastyczną loterię, której wyniki poznacie na wieńczącym szczecińską Spartakiadę balu. Do zobaczenia we wrześniu.

Wsparcie dla Jarka.

Lipiec 19, 2016

Drodzy Przyjaciele.

Poniżej odezwa Andrzeja Siemieniuka – Prezesa Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej o wsparcie dla naszego kolegi Jarosława Brożka, delegowanego z Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze do krakowskiej Prokuratury Regionalnej. Jarek w czasie służby doznał wylewu. Przeszedł ciężką operację trepanacji czaszki. Potrzebuje naszego wsparcia w rehabilitacji i opiece, której teraz będzie wymagał. Dlatego też Fundacja uruchomiła możliwość bezpośredniej pomocy o czym mowa w załączonym apelu.

wsparcie dla Jarka

Nowa grupa związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Maj 24, 2016

29 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie grupy związkowej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Głównej w osobach Pani Dagmary Słonimskiej – Butowski członka rady i Roberta Zasady członka prezydium. Przedstawiciele Rady Głównej przedstawili założenia działania grupy oraz odpowiadali na zadane pytania. Decyzją zgromadzonych pracowników Prokuratury Regionalnej w Poznaniu została utworzona grupa związkowa. Deklaracje złożyło 38 pracowników, którzy zostali przyjęci na członków organizacji poznańskiej. Poznań jest czwartą, autonomiczną grupą związkową , działającą w strukturach prokuratur regionalnych. Dotychczas podobne grupy utworzono w Kartowicach, Gdańsku i Krakowie. Grupa Związkowa funkcjonuje również w Prokuraturze Krajowej. Zachęcamy do zakładania grup również w pozostałych prokuraturach regionalnych. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy związkowej.

Login