Trwają uzgodnienia w sprawie Regulaminu. Zrezygnowano z aprobaty i obowiązkowego udziału w każdym posiedzeniu sądu.

Kwiecień 8, 2016

Otrzymaliśmy poprawioną wersję projektu Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Uwzględniono w niej kilka spośród uwag Związku przesłanych Ministrowi Sprawiedliwości w ostatnim tygodniu marca. W szczególności odstąpiono od sprzecznego z Prawem o prokuraturze rozwiązania umożliwiającego czasową aprobatę prokuratorów. Pomysł ten konsekwentnie ocenialiśmy jako sprzeczny z zasadą niezależności. W wyniku działań Związku takie rozwiązanie zostało wyeliminowane z Regulaminu w 2009 r. Drugą z niezwykle istotnych kwestii jest odejście od obowiązku udziału prokuratora w posiedzeniach sądu, nawet w przypadkach, w których KPK tego nie przewiduje. Stosownie do brzmienia § 320.1: prokurator uczestniczy w posiedzeniach sądu, gdy ustawa tak stanowi, oraz gdy sąd rozpoznający wniosek prokuratora albo rozstrzygający zażalenie na jego decyzję lub prokurator uzna to za zasadne w szczególności gdy wymaga tego dobro postępowania. W naszej ocenie, utrzymanie poprzednio proponowanych rozwiązań byłoby nie tylko sprzeczne z literą KPK ale dezorganizujące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokuratorzy musieliby bowiem brać udział np. w posiedzeniach dotyczących rozpoznania wniosku w trybie art. 335 kpk, czyli w sprawach w których składali wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie uzgodnionej z prokuratorem kary i innych posiedzeniach takich jak w sprawie rozpoznania zażalenia na decyzje kończące postępowanie lub zwolnienia z tajemnicy bankowej. Doświadczenia zawodowe wielu prokuratorów uczą, że udział w tego rodzaju posiedzeniach jest zbędny, a rozwiązania KPK dopuszczające fakultatywność udziału – słuszne. Spośród innych istotnych korekt wymienić należy rezygnację z zasady wykonywania przez prokuratora osobiście czynności procesowych w drodze pomocy prawnej oraz zmianę regulacji dotyczącej dyżurów. Zgodnie bowiem z proponowanym brzmieniem par. 51 ust 1 czynności na miejscu zdarzenia wykonują prokuratorzy prokuratury rejonowej. W obecnym brzmieniu, po  uwzględnieniu uwag Związku, skreślono słowo „prokuratury rejonowej.” Umożliwi to jednoznaczną interpretację zasady uczestnictwa wszystkich prokuratorów w obsłudze dyżurów zdarzeniowych. Treść konsultowanego Rozporządzenia uwzględnia część postulatów podniesionych w piśmie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2016 zawierającym  propozycje Rady Głównej do projektowanego rozporządzenia.

Regulamin – projekt z 29 marca 2016

Związek proponuje kwotowy podział środków na podwyżki. Pomimo 10 % wzrostu funduszu płac, zarobki w Prokuraturze wciąż niższe niż w 2009 r o ponad 3 %.

Marzec 30, 2016

17 marca Rada Główna wystąpiła do Prokuratora Krajowego z pismem zawierającym propozycję podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury. „Z uwagi na długotrwałe zamrożenie wynagrodzeń kadry urzędniczej i administracyjnej w prokuraturze, które doprowadziło do zubożenia tej grupy pracowniczej prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP stoi na stanowisku, że wzrost wynagrodzeń nie powinien mieć w tym przypadku charakteru procentowej waloryzacji płac. Dlatego też podział środków powinien być dokonany w formie kwotowej” – podkreślono w najnowszym stanowisku, które prezentujemy w załączeniu. Związek przypomniał w nim również o konieczności uzgadniania podziału środków w porozumieniu z okręgowymi organizacjami w ramach powołanych w tym celu zespołów. Pozostaje wyrazić nadzieję, że zaplanowane w budżecie podwyżki będą jedynie pierwszym krokiem do odwrócenia fatalnej sytuacji ekonomicznej zatrudnionych w prokuraturze. Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że zapowiedziany 10 procentowy wzrost, nie rekompensuje w całości realnego spadku wartości wynagrodzeń z powodu braku waloryzacji przez okres 7 lat. Sama bowiem wskaźnik inflacji w tym okresie wynosi 13,36 %.

   

RG 12-2016

Wesołych Świąt!

Marzec 26, 2016

10 % a nie 5,5. Tyle wyniosą w tym roku podwyżki dla urzędników i innych pracowników zatrudnionych w prokuraturze!

Luty 19, 2016

Starania o podwyżkę wynagrodzeń pracowników prokuratury przynoszą efekty. Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników i jednocześnie poseł na Sejm RP Barbara Chrobak na etapie prac sejmowych złożyła poprawkę do ustawy budżetowej o podwyżkę wynagrodzeń pracowników prokuratury. Sygnalizowała w swoim wystąpieniu kwestię karygodnie niskich wynagrodzeń pracowników, które od wielu lat są zamrożone. W dniu dzisiejszym Senat podjął decyzje o przesunięciu 35 mln zł z budżetu KRS na wynagrodzenia i świadczenia pracowników prokuratury. Teraz pozostaje nam czekać na przyjęcie poprawki przez Sejm. 10-procentowe podwyżki pozwolą na częściowe zrekompensowanie trwającego w prokuratorze od wielu lat zamrożenia płac, w wyniku którego wartość realna wynagrodzeń spadła według szacunków Związku o około 17 %. W naszej ocenie byłby to również pierwszy krok nie tylko do przełamania impasu w tej przestrzeni ale także systemowego uregulowania sfery płac pracowników prokuratury w najbliższej przyszłości. Poprawka Senatu została zgłoszona dzięki inicjatywie obecnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Po latach bierności Prokuratura Generalnego w sferze płac pracowników prokuratury, pojawiła się nadzieja pozytywne zmiany.

Państwowa Inspekcja Pracy – prokuratorzy wychowujacy dzieci muszą być zwalniani z dyżurów nocnych.

Luty 16, 2016

W związku z nieprawidłowościami w stosowaniu wytycznych Prokuratora Generalnego w zakresie obowiązku zwalniania z dyżurów nocnych prokuratorów wychowujących małoletnie dzieci do lat 8, Rada Główna wystąpiła z interwencją do Państwowej Inspekcji Pracy. Jej efektem jest pismo z dnia 5 lutego 2016 r., w którym Inspekcja podzieliła stanowisko o bezwzględnym obowiązku przestrzegania norm prawa pracy, wynikających z Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Poniżej zamieszczamy odpowiedź PIP, z której wynika, iż to Prokurator Generalny ponosi odpowiedzialność za zapewnienie aby poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury stosowały się do wytycznych publikowanych wcześniej na naszej stronie, podpisanych przez Prokuraturę Generalną w dniu 3 listopada 2015 r. Jak wskazywaliśmy wytyczne te nie są między innymi stosowane w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, gdzie doszło do wystosowania powództwa przez jednego z prokuratorów. Wobec takiego rozstrzygnięcia PIP, pojawia się pytanie, co w przypadku braku przestrzegania wskazań prokuratorskiej centrali oraz PIP. Z takim zapytaniem zwrócimy się ponownie do Inspekcji.

15-2016 PIP

1 % dla Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej.

Kochani! Tradycyjnie prosimy o wsparcie dla podopiecznych naszej Fundacji. Przeczytajcie odezwę Prezesa Rady i Wiceprezes Zarządu. Zamieszczamy ją poniżej.

skan fundacja odezwa do prokuratorów i pracowników prokuratury

Informacja w sprawie podwyżek dla pracowników administracji.

Luty 12, 2016

Wobec licznych pytań dotyczących zmian w wynagrodzeniach pracowników w § 4010 oraz uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2016, Prezydium Rady Głównej informuje, że niezmiennie obowiązują ustalenia Rady Głównej Związku z Prokuratorem Generalnym, na mocy których pracodawcy w tym przypadku szefowie p. j. o. p. zostali zobowiązani pismami Prokuratora Generalnego z dnia 24.09.2015 oraz 27.11.2015 roku do uzgadniania decyzji w sprawie podwyżek wynagrodzeń z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w danej jednostce. Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 25 stycznia 2016 r. skierowane do wszystkich Prokuratorów Apelacyjnych, które budzi szereg wątpliwości i niejasności jest w istocie informacją kierowaną do szefów Prokuratur Apelacyjnych, którym Związek, a w szczególności organizacje lokalne nie są związane. Każda Rada Okręgowa wypracowuje z pracodawcą zasady i na ich podstawie określana jest wysokość wynagrodzenia, czy to w podziale na poszczególne grupy np. urzędnicy i inni pracownicy, główni specjaliści, referendarze, czy też w inny sposób. W odniesieniu do pisma Prokuratora Generalnego z 25.01.2016 r. ważne jest ustalenie kwoty bazowej przysługującej na etat, co należy do Rad Okręgowych. Prezydium Rady Głównej zdecydowanie krytycznie odnosi się do sytuacji, w której środki na podwyżki w wysokości 5,5 % budżetu przeznaczane są do podniesienia poziomu najniższych wynagrodzeń do kwoty 1850 PLN. W poprzednich latach, mimo niepodwyższania budżetu na wynagrodzenia, pracodawcy – prokuratorzy okręgowi, korygowali najniższe płace w ramach posiadanych funduszy. Opowiadamy się za tym, aby prokuratorzy okręgowi kontynuowali tą praktykę, co pozwoliłoby na przeznaczenie całości środków na równe podwyżki dla pracowników. Odnosząc się do informacji prasowych o wyższym wzroście płac w korpusie urzędników sądowych do poziomu 10 %, wskazać należy, iż wzrost ten zapewniono dzięki oszczędnościom, poczynionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dzięki zmianie operatora pocztowego z droższego InPost na tańszego – Pocztę Polską. W Prokuraturze Generalnej takich działań nie podjęto, co w efekcie w przededniu połączenia urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości generuje wzrost dysproporcji pomiędzy płacami zatrudnionych w sądownictwie i prokuraturze. W najbliższej przyszłości będziemy podejmować działania, których celem będzie odejście od dalszego pomijania pracowników prokuratury w uwzględnianiu postulatów płacowych przez jej kierownictwo.

Pismo-PG27-11-2015pismo PG-24-09-15

Prokurator Jacek Skała – szef ZZPiPP RP ponownie w 50 najbardziej wpływowych polskich prawników. W tym roku pozycja 23.

Styczeń 27, 2016

„Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, awans z pozycji 29.

Był autorem postulatu wydłużenia vacatio legis reformy k.p.k., do którego przyłączyli się potem: prokurator generalny i Krajowa Rada Prokuratury oraz niektóre środowiska naukowe i adwokackie.

Opracował raport o stanie nieprzygotowania państwa do kontradyktoryjnego procesu wskazując na niedomagania po stronie nie tylko prokuratury ale i resortów – sprawiedliwości, finansów i spraw wewnętrznych. Jego przewidywania, że w efekcie przeforsowanych przez koalicję PO-PSL zmian, proces karny będzie dłuższy i droższy podzieliło obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prokurator Skała zainicjował też wiele akcji charytatywnych, m.in. na rzecz Fundacji im. Ireny Babińskiej i Szpitala dziecięcego w Prokocimiu.”

Dziennik Gazeta Prawna

Trwa posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sprawozdania Podkomisji o poselskim projekcie ustawy Prawo o prokuraturze.

Styczeń 22, 2016

W trakcie posiedzenia poruszono zagadnienie o znaczeniu fundamentalnym. Odnosząc się do projektowanego połączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Andrzej Seremet powiedział między innymi: „połączenie stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest decyzją polityczną i w tym znaczeniu jestem się z nią w stanie zgodzić.” Ożywioną dyskusję wywołała kwestia projektowanej normy z art. 7. Zajmując stanowisko w tej kwestii prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP zauważył konieczność wprowadzenia korekt, w tym w szczególności: ograniczeń podmiotowych mogących wydawać polecenia do bezpośredniego przełożonego, a co najmniej wyłączenie krytykowanego rozwiązania umożliwiającego wydawanie poleceń Prokuratorowi Generalnemu, wprowadzenie obowiązku uzasadniania decyzji o odmowie uwzględnienia żądania zmiany polecenia lub wyłączenia od wykonania czynności albo prowadzenia sprawy, wprowadzenie zasady, iż odmowa uwzględnienia żądania zmiany polecenia lub wyłączenia od wykonania czynności albo prowadzenia sprawy skutkuje po stronie bezpośredniego przełożonego obowiązkiem przejęcia sprawy do osobistego prowadzenia albo wyznaczenia innego prokuratora. Dodatkowo prokurator Jacek Skała wskazał na ważny i wyrażony w opinii Związku postulat prawnego uregulowania zasad zmiany referenta, czy przekazania sprawy do innej jednostki. W trakcie posiedzenia, wychodząc naprzeciw postulatom Związku poseł Barbara Chrobak, zgłosiła poprawki do projektu. Poniżej prezentujemy ich treść.

 

Poprawki Barbary Chrobak 22 stycznia PoP
Login