W Łomży powstał oddział Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Maj 17, 2017

16 maja 2017 r. to data historyczna dla Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Właśnie tego dnia odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego powołano Radę Okręgową ZZPIPP RP w Łomży. Obecnie organizacje związkowe działają na terenie wszystkich prokuratur okręgowych w Polsce. W zebraniu Radę Główną reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała i Tomasz Salwa. Na Przewodniczącą naszej nowej organizacji wybrano Krystynę Mroczkowską. W skład Rady Okręgowej weszły ponadto Ewa Poleszuk (wiceprzewodnicząca) i Marta Gosiewska (skarbnik), a Komisji Rewizyjnej: Ewelina Krasowska, Barbara Serwatko i Zbigniew Matuszewski. Powołano również koordynatora Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, którym wybrano Halinę Krajewską. Nowej organizacji życzymy samych sukcesów.

Powiększa się fundusz wynagrodzeń. Będa dodatkowe środki na płace pracowników prokuratury.

Maj 15, 2017

Dzięki decyzji I Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 11 maja 2017 r. zwiększono środki na paragraf 4010, który obejmuje wynagrodzenia urzędników i innych pracowników. Poniżej zamieszczamy pismo podpisane przez Pana prokuratora Bogdana Święczkowskiego przesłane do wiadomości Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, z którego wynika, iż na każdy etat przeznaczono kwotę 800 zł. Dodatkowo zamieszczamy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP z dnia dzisiejszego w tej sprawie skierowane do Prokuratorów Regionalnych i Okręgowych. W piśmie tym poruszono dodatkowo problem braku waloryzacji wynagrodzeń 0 1,3 % w 2017 r. w niektórych jednostkach. Jak zwrócono uwagę są prokuratury, w których w oparciu o powyższe środki wypłacono podwyżki (przykładowo: Wrocław 140 zł, Gdańsk 38 zł, Warszawa 50 zł).

RG.24.2017 800 +PK VI B 3103.48.2017 - pismo PK

Od 1 lipca 2017 znikną przepisy dyskryminujące kobiety wykonujące zawód prokuratora w dziedzinie uprawnień „emerytalnych

Kwiecień 15, 2017

O 5 lat szybciej niż obecnie kobiety prokuratorzy i sędziowie będą przechodziły w stan spoczynku. Przypomnijmy, że poprzedni rząd wydłużył służbę w obu zawodach do 67 roku życia. W ubiegłym roku obniżono tą granicę do 65 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Prokuratorski związek zawodwy w już w trakcie prac nad reformą emerytalną podiął działania na rzecz zniesienia dyskryminacyjnych regulacji, które sytuowały kobiety prokuratorów i sędziów, jako jedyną grupę zawodową w Polsce zobowiązaną do świadczenia pracy aż do 65 roku życia. Liczne rozmowy z kierownictwem Ministerstwa i Prokuratorem Krajowym pozwoliły uzyskać zapewnienie o wprowadzeniu progu 60 lat, który wyznacza wiek „emerytalny” wszystkich kobiet. Teraz obietnica weszła w fazę realizacji z terminem od 1 lipca 2017 r. Przypominamy, że ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), przewiduje powrót do rozwiązań prawnych określających zasadniczy wiek przejścia przez prokuratora w stan spoczynku z dniem osiągnięcia 65 roku życia. Jednocześnie ustawa utrzymuje obowiązujące obecnie rozwiązanie prawne, w myśl którego z uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku mogą skorzystać jedynie prokuratorzy, którzy do końca 2017 r. nabędą uprawnienia warunkowane wiekiem (60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet) oraz stażem pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora (25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn). Uwzględniając powyższe, od 1 stycznia 2018 r. sytuacja zawodowa prokuratorów i sędziów – kobiet byłaby mniej korzystna, aniżeli przewidziana w powszechnym systemie zabezpieczenia społecznego. Doprowadziłaby bowiem do sytuacji, w której będą one zmuszone, bez względu na staż pracy, do wykonywania zawodu do 65 roku życia, podczas gdy zasadniczy wiek emerytalny dla kobiet wynosić będzie co najmniej 60 lat. Wobec powyższego za uzasadnione należy uznać zapewnienie równowagi pomiędzy uprawnieniami emerytalnymi obowiązującymi w ramach powszechnego systemu emerytalnego, a uprawnieniami do stanu spoczynku prokuratorów i sędziów. Proponowane obecnie zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidują uprawnienie nabywania prawa do stanu spoczynku dla kobiet – sędziów, po osiągnięciu 60 roku życia. Poniżej przypominamy wystąpienia Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej prokuratora Jacka Skały w tym temacie na Komisji senackiej. W załączeniu projekt ustawy, który 12 kwietnia trafił do Sejmu.
W Senacie o stanie spoczynku
Projekt stan spoczynku kobiety 60

Prokurator Tomasz Salwa wsród trójki nominowanych do tytułu prawnika pro bono 2016.

Kwiecień 10, 2017

„Szczególnie bliska jego sercu jest działalność charytatywna. Własne doświadczenia spowodowały, że niewiele jak on osób z równą dozą empatii potrafi dostrzec i zrozumieć problemy chorych oraz im zaradzić. Działalność prokuratora Salwy jest autentyczna, bo wypływa z serca. Nie chce i nie umie żyć inaczej. Jego dokonania przełamują utarty stereotyp gruboskórnego oskarżyciela. Definiują go jako człowieka aktywnego, obdarzonego empatią, zdeterminowanego poświęcić swój prywatny czas na bezinteresowną działalność dla innych – charytatywną, edukacyjną czy społeczną. Jego przykład niewątpliwie inspiruje i stanowi zachętę do działania pro bono dla innych osób.” 

Już 20 kwietnia 2017 r. nastąpi rozstrzygnięcie w konkursie „Prawnik pro bono” organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawny i Redakcję „Rzeczypospolitej.” Spośród kilkudziesięciu kandydatów wybrano trzech najlepszych, w tym prokuratora Tomasza Salwę z Wrocławia - Przewodniczącego Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Więcej o naszym kandydacie – jego sylwetce i dokonaniach we wniosku Rady Głównej, który zamieszczamy poniżej. Z kronikarskiego obowiązku warto dodać, że Tomasz Salwa był jednym z dwóch zgłoszonych przedstawicieli naszego środowiska. Przez gęste sito eliminacji przedarł się również zgłoszony przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Prokocimu – prokurator Andrzej Siemieniuk, znany m.in. z organizacji akcji „prawnicy chorym dzieciom” na zakup sprzętu medycznego dla tej placówki. Andrzej od lat jest też sternikiem Fundacji Ireny Babińskiej, która rocznie udziela pomocy kilkudziesięciu prokuratorom, urzędnikom i innym pracownikom zatrudnionym w prokuraturze. Dziękujemy i trzymamy kciuki.

Zgłoszenie

Suwałki w prokuratorskim związku zawodowym.

Marzec 16, 2017

Jak tylko zelżała zima, udaliśmy się do Suwałk by powołać nową Radę Okręgową Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zebranie z otworzyła Hanna Lewczuk – szefowa suwalskiej okręgówki. Po powitaniu prokurator Jacek Skała – przewodniczący Prezydium Rady Głównej przedstawił przedsięwzięcia związku zrealizowane w 2016 r i planowane na lata następne. Osobny blok poświęcono działalności Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Radę Główną reprezentowała pomadto Joanna Zaraś z Olsztyna. W charakterze gości pojawili się również prokuratorzy z Olsztyna – Katarzyna Giecko, Artur Poć i Mariola Maślany. Po części oficjalnej wyłoniono Radę Okręgową w skład której weszli – Mariola Lutyńska (przewodnicząca), Henryka Grabowska (zastępca) oraz Katarzyna Kowalewska (skarbnik). Na czele Komisji Rewizyjnej stanęła Eliza Maksimik, a jej skład uzupełniły Ewelina Rondzio i Wioletta Bagan. Suwałki są 43 Radą Okręgową ZZP i PP RP. Nowym władzom serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

Nie należy asystentom prokuratora ograniczać uprawniania do ubiegania się o asesurę. Przywrócenie uprawnienia do 100 % wynagrodzenia w czasie chroby.

Marzec 13, 2017

W ubiegłym tygodniu na biurko Wiceministra Sprawiedliwości trafiła opinia Związku w sprawie ustawy zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W opinii Rada Głowna zaproponowała rezygnację z uchylenia art. 179 ustawy  – Prawo o prokuraturze. Zgodnie z treścią tej regulacji asystent prokuratora, który ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, po przepracowaniu 5 lat na tym stanowisku, może zgłosić Prokuratorowi Krajowemu zamiar przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego i w takim przypadku jest dopuszczany do tego egzaminu w najbliższym terminie przewidzianym dla aplikantów prokuratorskich. W ocenie prokuratorskiego związku zawodowego rezygnacja z możliwości zatrudniania asystentów na etatach asesorów byłaby zbytecznym marnotrawieniem ich potencjału, a w szczególności doświadczenia nabytego w okresie zatrudnienia w charakterze asystenta. W stanowisku Związku zawarto również postulat dotyczący wyeliminowania sytuacji pozostawania prokuratora i sędziego bez prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Sytuacje takie miały dotychczas miejsce w przypadkach przedłużającej się procedury procedowania wniosku o przeniesienie prokuratorów oraz sędziów w stan spoczynku z powodu choroby. Przy tej okazji zaproponowano przywrócenie uprawnienia do 100 % wynagrodzenia w czasie nieobecności w pracy związanej z chorobą. Rozwiązanie takie zostało wypracowane w pracach Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA dla funkcjonariuszy Policji i innych służb.

Opinia KSSIP

Ustawa o modernizacji prokuratury. Propozycje Związku – wynagrodzenia pracowników i zwiększenie zatrudnienia.

Marzec 8, 2017

8 marca 2017 r. Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZP i PP RP zwrócił się do I Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego z propozycjami dotyczącymi projektowanej ustawy o modernizacji prokuratury. W wystąpieniu szczególną uwagę zwrócono na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń urzędników i innych pracowników prokuratury poprzez wzrost wynagrodzeń i wzmocnienie systemu motywacyjnego za pomocą nagród oraz premii. Zauważono również konieczność zwiększenia zatrudnienia w pionie administracji w tym dalszego zwiększania liczby asystentów prokuratora. Zaproponowano aby wzrost wynagrodzeń pracowników prokuratury kształtował się na następującym poziomie:

 

rok 2018  – podwyżki po 400 zł na etat

rok 2019 – podwyżki po 300 zł na etat

rok 2020 – podwyżki po 300 zł na etat

 

Poniżej prezentujemy całość wystąpienia.

 

Pismo do PK - modernizacja prokuratury

„Prawnicy chorym dzieciom” – 9 Finał akcji na rzecz pacjentów Szpitala w Prokocimiu.

Luty 15, 2017

Pod patronatem Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Fundacji im Ireny Babińskiej w ubiegłą niedzielę odbył się turniej drużyn prawniczych w ramach akcji „Prawnicy chorym dzieciom” na rzecz krakowskiego Szpitala w Prokocimiu. Nasza prokuratorska drużyna występująca w czerwonych koszulkach Związku tym razem dotarła do finału imprezy, w którym uległa nieznacznie drużynie RMF MAXXX. Akcja nadal trwa! Darowizny na zakup aparatu USG można przekazywać do 31 marca 2017 r. na konto: Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – O ZDROWIE DZIECKA ul. Wielicka 265, 30-664 Kraków, numer rachunku: 05 1240 4533 1111 0000 5425 8556. W tytule przelewu prosimy o dopisanie hasła: Prawnicy Dzieciom 2017.

Login