Postulaty Rady Głównej dotyczące zatrudnienia nowych asystentów częściowo zrealizowane.

Listopad 4, 2016

Po interwencjach Związku zapadła decyzja o zwiększeniu ilości asystentów w Prokuraturze. Pierwsza transza to 130 etatów. W 2017 r. planowane jest pozyskanie dalszych 220 etatów. Realizacja tych planów zwiększy liczbę asystentów do około 660 .W rezultacie jeden asystent przypadać będzie na około 8 prokuratorów. Dalsze działania Rady Głównej zmierzać będą w kierunku wyrównania dysproporcji w zatrudnieniu asystentów w relacji do sądów powszechnych, gdzie 1 asystent przypada na 3 sędziów. Będziemy również zabiegać aby jak największa liczba asystentów trafiła do prokuratur rejonowych.          W ocenie Związku to właśnie w prokuraturach rejonowych asystenci są najbardziej potrzebni.

Związek do Ministra Sprawiedliwości – należy przywrócić uprawnienie do pełnego wynagrodzenia prokuratorów podczas L4.

Rada Główna ZZPiPP RP wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia odebranego w poprzedniej kadencji prokuratorom i sędziom uprawnienia do pełnopłatnego wynagrodzenia podczas choroby. W swoim wystąpieniu Rada nawiązała do przebiegu spotkania Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Forum Dialogu Społecznego z przedstawicielami wszystkich służb podległych resortowi – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, które odbyło się w dniu 27 października 2016 r. Na spotkaniu ze związkowcami policyjnymi omawiano sprawy związane ze zwolnieniami lekarskimi funkcjonariuszy. Kwestie te były analizowane w MSWiA, a także w ramach prac jednej z grup roboczych Forum Dialogu Społecznego. W trakcie spotkania Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że Rząd przychyla się do postulatów związkowców w zakresie częściowego przywrócenia uprawnienia do pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego. Jak poinformował Pan Minister  Mariusz Błaszczak w ciągu roku w 100 procentach będzie płatne 30 dni zwolnienia lekarskiego funkcjonariuszy. Jak wynika z wcześniejszych zapewnień, w przypadku przywrócenia uprawnień do 100 %  wynagrodzenia podczas L 4 funkcjonariuszom wyżej wymienionych służb, prokuratorzy nie zostaną pominięci.

Są problemy z przepisami dotyczacymi właściwosci miejscowej i obowiązkowego referatu. Związek interweniuje u Prokuratora Krajowego.

Październik 5, 2016

Poniżej publikujemy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP, adresowane do I Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego w sprawie nieprawidłowości w niektórych jednostkach organizacyjnych prokuratury, związanych z procesem przejmowana spraw, funkcjonowaniem zasady „obowiązkowego referatu” oraz obowiązkowych dyżurów zdarzeniowych. Najnowsze stanowisko Rady zawiera opis najistotniejszych problemów, jakie w praktyce zasygnalizowały Rady Okręgowe, związanych z przepisami Regulaminu dotyczącymi właściwości rzeczowej prokuratur regionalnych i okręgowych. Jak wynika ze wystąpienia Związku  zasygnalizowane problemy w obliczu tak fundamentalnej reorganizacji funkcjonowania prokuratury nie są zaskoczeniem. Rada Główna nie jest również zaskoczona oporem wobec zmian występującym wśród niektórych prokuratorów, którym przyszło zmierzyć się z prowadzeniem spraw i obsadą dyżurów zdarzeniowych. „Za niezbędne uznać należy działania bezpośrednie, zapewniające poprawę sytuacji w niektórych jednostkach. W tym celu pod rozwagę poddać należy wydanie przez Prokuratora Krajowego zarządzenia na podstawie § 30 pkt 4 Regulaminu określającego kategorie spraw, co do prowadzenia których właściwymi rzeczowo są  prokuratury okręgowe, a także intensyfikacje działań kontrolnych. Odpowiednie sformułowanie takiego zarządzenia, mogłoby umożliwić realizację słusznie podnoszonego przez Prokuratora Krajowego oraz Związek postulatu, przekształcenia prokuratur regionalnych i okręgowych w centra do walki z przestępczością gospodarczą oraz finansowo – skarbową” -  czytamy w wystąpieniu datowanym na 22 września 2016 r.  Jak wynika z naszych informacji Prokurator Krajowy po otrzymaniu pisma zlecił podjęcie natychmiastowych działań naprawczych. Dowodem na to jest pismo datowane na 23 września 2016 r., stosownie do treści którego prokuratury okręgowe i regionalne w terminie do dnia 10 października mają podać ilość spraw przejętych w poszczególnych kategoriach: określonych w § 27 ust 2 pkt 1 Regulaminu (błędy medyczne skutkujące śmiercią człowieka), § 27 ust 2 pkt 2 Regulaminu (cyberprzestępczość), § 28 pkt 1 Regulaminu (o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk), § 28 pkt 2 Regulaminu (o najpoważniejsze przestępstwa finansowo – skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk.), § 28 pkt 3 Regulaminu (w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę), § 29 ust 2 pkt 1 Regulaminu (błędy medyczne skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała człowieka), § 29 ust 2 pkt 2 i § 30 pkt 3 Regulaminu (cyberprzestępczość), określonych w § 30 pkt 1 Regulaminu (najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym) oraz § 30 pkt 2 Regulaminu (w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2). Zebrane dane pozwolą na ocenę sytuacji i podjęcie dalszych działań, w tym być może zmian legislacyjnych.

Artykuł w Rzeczpospolitej: 1290815-Prokuratorzy-skarza-sie-na-reforme-dot–referatow.html

Pismo RG do Prokuratora Krajowego z 22.09.2016 "obowiązkowy referat"

Prokurator Paweł Marcinkowski członkiem Zespołu obrońców dyscyplinarnych ZZPiPP RP.

Październik 3, 2016

Uprzejmie informujemy, iż do członków Zespołu obrońców dyscyplinarnych działających przy Radzie Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dołączył prokurator Paweł Marcinkowski reprezentujący Radę Okręgową w Krośnie. Zdaniem Zespołu jest udzielanie wsparcia prokuratorom w postępowaniach wyjaśniających i dyscyplinarnych, w szczególności w przypadku wątpliwych zarzutów obrazy przepisów prawa oraz uchybienia godności urzędu. Istnienie Zespołu nie oznacza, iż Związek udziela pomocy w każdym postępowaniu.

zespol-dyscyplinarny

 

Ubezpieczenie dla prokuratorów i sędziów na wypadek L4.

W tym trudnym, jesiennym okresie, w którym nasilają się problemy ze zdrowiem, przypominamy o możliwości ubezpieczenia się na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia podczas L4 do 80 %. Na naszej stronie udostępniliśmy baner ubezpieczyciela po kliknięciu którego możliwe jest rozpoczęcie procedury on line i jej szybka finalizacja. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut, a ochrona jest możliwa już od następnego miesiąca (jeżeli umowa zostanie zawarta do 20 dnia miesiąca). Proste obliczenie wskazuje, że już kilka dni na L4 pozwala zrekompensować całość rocznej składki odprowadzanej na rzecz ubezpieczyciela. Uprawnienie takie przysługuje przez okres 3 miesięcy w roku. Przy tej okazji przypominamy, że Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podczas ubiegłorocznych rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości uzyskał zapewnienie, iż w przypadku podjęcia prac nad przywróceniem 100 % wynagrodzenia podczas L4 m.in. dla służb mundurowych prokuratorzy nie zostaną pominięci.

ubezpieczeniel4.pl

 

 

Środki na nagrody dla pracowników prokuratury.

Wrzesień 19, 2016

Decyzją Prokuratora Krajowego z 15 września 2016 r., podjętą z upoważnienia Prokuratora Generalnego polecono zmianę planów finansowych poprzez zwiększenie wydatków na premie oraz nagrody dla urzędników i pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury.  Suma zwiększonych środków stanowi równowartość 500 zł dla każdego z zatrudnionych. Można zatem przyjąć, iż do kieszeni pracowników prokuratury trafi dodatkowe 3 mln złotych. Jak przypomina Prokurator Krajowy w swoim piśmie sposób wydatkowania dodatkowych środków należy uzgadniać ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Podlegać on będzie także kontroli Biura Budżetu i Majątku Prokuratury.  Poniżej prezentujemy pismo.

PK VI B 3101 179 2016 nagrody

Dodatki specjalne w prokuraturze. Opinia Rady Głównej.

Wrzesień 1, 2016

 

Poniżej przedstawiamy wyniki analizy przeprowadzonej przez Karolinę Roszak – członka Rady Głównej ZZP i PP RP dotyczącą wydatkowania środków na dodatki specjalne w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w latach 2012-2014. Opinia ta prowadzi do stwierdzenia, że w okresie tym zaobserwowano  wzrost środków wydatkowanych na ten cel. Jednocześnie zauważone zostały znaczne dysproporcje pomiędzy prokuraturami apelacyjnymi oraz okręgowymi, a prokuratorami rejonowymi. Przeważająca część funduszy przeznaczonych na dodatki specjalne trafiła do prokuratur wyższego szczebla, a jedynie nieznaczna do prokuratur rejonowych. Badaniu poddano podział środków między poszczególne wydziały na poziomie prokuratur okręgowych. Ich wyniki wskazują, że znaczną część środków na dodatki specjalne kierowano do tzw. wydziałów „nieliniowych” ze szczególnym uwzględnieniem pionów administracyjno – budżetowych.  Jak wynika z wniosków końcowych raportu przeznaczenie środków wydatkowanych na dodatki specjalne na podwyżki wynagrodzeń, pozwoliłoby na wzrost płacy każdego pracownika prokuratury na poziomie około 40 złotych miesięcznie. W związku z zebranymi informacjami za niezbędne uznać należy zbadanie sytuacji w latach 2015-2016, co nastąpi w najbliższym czasie, a w dalszej kolejności wyciągnięcie racjonalnych wniosków.

 

opinia dodatki specjalne

Płace pracowników prokuratury w 2017 r. Odpowiedź Prokuratora Krajowego na pismo Związku z 17 sierpnia 2016 r.

Sierpień 26, 2016

Jak dowiadujemy się z pisma Prokuratora Krajowego z dnia 25 sierpnia 2015 r., dodatkowe środki w wysokości 1,4 miliarda złotych na płace pracowników administracji państwowej już zostały podzielone. Część z nich przeznaczono na powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Z pisma Ministerstwa Finansów wynika, iż zwiększenie to dotyczyć będzie funduszu wynagrodzeń ale również nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Takie rozwiązanie przyjęte przez Rząd, na chwile obecną nie daje możliwości podwyżek dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych w jednostkach prokuratury. Gdzie zostaną zatem skierowane środki? W ocenie Rady Głównej w istniejącej sytuacji należy przeprowadzić szczegółowy audyt poziomu płac we wszystkich prokuraturach w Polsce z uwzględnieniem różnic terytorialnych  oraz dysproporcji  wewnętrznych w ramach poszczególnych jednostek. W dalszej kolejności środki powinny być kierowane w te miejsca, gdzie wynagrodzenia relatywnie są najmniejsze, z uwzględnieniem konieczności niwelowania tzw. „kominów płacowych.” Niezależnie od powyższego Prokurator Krajowy, wspólnie z Prokuratorem Generalnym będą podejmować działania do podniesienia poziomu wynagrodzeń pracowników prokuratury w 2017 r. Można zatem uznać, że sprawa dalszego dopływu środków (poza już zapewnionymi) z budżetu Państwa jest nadal otwarta. Podobnie jak kwestia utworzenia nowych etatów dla asystentów prokuratora. Poniżej odpowiedź Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego na pismo Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP.

Odpowiedź Prokuratora Krajowego na pismo ZZPiPP RP

Płace pracowników prokuratury 2017 – wystąpienie Rady Głównej do Ministra Sprawiedliwości -Prokuratora Generalnego oraz Prokuratora Krajowego.

Sierpień 24, 2016

17 sierpnia 2016 r. na biurka Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego trafiło wystąpienie Rady Głównej Związku w sprawie płac pracowników administracji i obsługi w 2017 r. „Jak wynika z Komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu,  Rada Ministrów 14 czerwca 2016 r. przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017. Zgodnie z treścią tego komunikatu, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść zero procent, co oznacza, że nie będzie systemowych podwyżek w całej „budżetówce”. Jak czytamy dalej w komunikacie, możliwe będzie jednak przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości ok. 1,4 mld zł. W oparciu o tak określone środki, od decyzji Rządu zależeć będzie, które z grup zatrudnionych w administracji publicznej, wymagają w pierwszej kolejności indeksacji płac. Ponad wszelką wątpliwość taką grupą jest korpus pracowników administracji oraz obsługi funkcjonujący w Prokuraturze. W opinii Rady Głównej ZZP i PP RP pozostawienie wynagrodzeń tej grupy zawodowej bez dalszych zmian, znacznie utrudni kontynuowanie reformy Prokuratury, która stoi w obliczu nowych wyzwań związanych ze zwalczaniem przestępczości i wymaga dalszej, gruntownej modernizacji” – zauważyła w cytowanym stanowisku Rada. Pokreśliła również, że przyznane od 2016 roku podwyżki nie rekompensują rzeczywistego spadku wartości wynagrodzeń w pionie administracji i obsługi prokuratury wynikającego z 7 – letniego okresu faktycznego zamrożenia funduszu płac. Według szacunków Rady, inflacja w tym okresie wynosiła bowiem około 17-18 %. Stąd też wartość nabywcza płac pozostaje nadal niższa niż w 2009 r. Wciąż jest zatem daleko do realizacji wskazań zawartych Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości  i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków – podkreślono w podpisanym przez Przewodniczącego Prezydium wystąpieniu. Zaapelowano w nim również o podjęcie starań, których celem będzie zaliczenie pracowników prokuratury w poczet tych grup składających się na korpus pracowników administracji państwowej, których wynagrodzenia ulegną podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. Dodatkowo Rada zauważyła palący problem braku etatów dla asystentów prokuratora. Obecnie liczba tych asystentów w stosunku do liczby prokuratorów kształtuje się na poziomie 1:32. Tymczasem w sądach powszechnych jeden asystent przypada na trzech sędziów. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury stoi n stanowisku, iż te rażące dysproporcje, muszą ulec zmianie w realnej perspektywie czasowej.

Prokuratorski Związek Zawodowy oraz Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej partnerami XXVII Spartakiady Prawników Szczecin 2016.

Sierpień 2, 2016

Już trzeci rok z rzędu Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP sprawuje patronat organizacyjny nad Ogólnopolską Spartakiadą Prawników. Tym razem w dniach od 7-11 września spotykamy się w Szczecinie. Zapraszamy serdecznie na stronę Spartakiady, gdzie uruchomiono rejestrację uczestników http://www.spartakiada2016.pl/.

W trakcie Spartakiady tradycyjnie planowany jest bal mistrzów sportu, a na nim aukcja pamiątek sportowych na rzecz dzieci – podopiecznych Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Co wylicytujemy w tym roku? Będzie m.in koszulka BVB od Łukasza Piszczka z jego podpisem, a być może trykot reprezentacyjny Mariusza Wlazłego i wiele innych atrakcji. W biurze zawodów już od pierwszego dnia będzie można nabyć losy na fantastyczną loterię, której wyniki poznacie na wieńczącym szczecińską Spartakiadę balu. Do zobaczenia we wrześniu.

Login