Interpelacje Wiceprzewodniczącej Prezydium w sprawie płac pracowników prokuratury i sądownictwa.

Październik 17, 2017

13 października 2017 Wiceprzewodnicząca Prezydium i poseł Barbara Chrobak wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów oraz Wicepremiera i Ministra Finansów z 3 Interpelacjami. Są to Interpelacja nr 16411 w sprawie wpływu działań prokuratury na korzystną sytuację budżetu państwa, Interpelacja nr 16408 w sprawie ustawy o modernizacji prokuratury i budżetu prokuratury na 2018 r. oraz Interpelacja nr 16407 w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądownictwa. W Interpelacjach zadano między innymi następujące pytania:

1.     W jaki sposób Rada Ministrów zamierza w 2018 r. i latach następnych realizować  Dezyderat nr 3 z 18 kwietnia 2013 r. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP?

2.     Czy Rada Ministrów wyłączy grupę pracowników sądów i prokuratury z tzw. „zamrożenia” sfery budżetowej mając na uwadze reformę i zakres zadań realizowanych przez prokuraturę oraz sądownictwo?

3.     Czy Rada Ministrów dysponuje projektem ustawy o modernizacji prokuratury?

4.     Czy projekt ten zostanie skierowany do Sejmu, a jeśli tak to w jakim terminie?

5.     Czy planowane jest wejście w życie wskazane wyżej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r., a jeśli nie to w jakim terminie?

6.     Czy dobra kondycja budżetu Państwa, stanowiąca między innymi efekt działania Prokuratury uzasadnia działania Ministra Finansów mające na celu podwyższenie głodowych pensji pracowników prokuratury bez których praca prokuratorów nie będzie przynosić dalszych korzyści dla państwa i obywateli w tym także w dziedzinie kondycji budżetu.

7.     Czy w ocenie Ministra Finansów, tak dobra kondycja budżetu państwa stanowi efekt działań prokuratury?

8.     Czy prokuratura bez inwestycji w infrastrukturę i w kadrę pozaorzeczniczą – urzędników, asystentów, analityków kryminalnych, informatyków jest w stanie nadal zwiększać swoje zaangażowanie w ściganie przestępczości finansowo – skarbowej i przynosić dalsze korzyści dla Skarbu Państwa?

9.     Czy utrzymywanie płac pracowników prokuratury z wyłączeniem kadry prokuratorskiej na dotychczasowym poziomie (1900 zł netto w 357 prokuraturach rejonowych) nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania całej prokuratury, a zwłaszcza utrzymywania korzystnych trendów na płaszczyźnie zwalczania przestępczości gospodarczej?

Poniżej cała treść Interpelacji. Zapraszamy do lektury.

 

prokuratura a budżet interpelcja 3ustawa o modernizacji prokuratury budżet Interpelacja 2wynagrodzenia pracowników prokuratury i sądów Interpelacja 1

Z kieszeni pracowników prokuratury wciąż płyną środki na PEFRON bo prokuratury niezatrudniają osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Wrzesień 28, 2017

8 września 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Krzysztofem Michałkiewiczem. W spotkaniu udział wzięli: reprezentująca Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Wiesława Jagielak – członek Prezydium Rady Głównej oraz z ramienia NSZZ „Solidarność”  Pracowników Sądownictwa – Edyta Odyjas – Przewodnicząca Komisji. Głównym problemem omówionym podczas spotkania była kwestia przekazywania na rzecz PEFRON środków pieniężnych z funduszu płac urzędniczych [4010} w związku z niespełnianiem przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury minimów w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym powstaje pytanie, czy fundusz płac pracowników prokuratury i sądownictwa musi być obciążany z powody niewłaściwej polityki pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych? Dlaczego akurat pracownicy prokuratur i sądów muszą ponosić negatywne konsekwencje zaniechań ze strony szefów prokuratur i prezesów sądów w sferze realizacji limitów zatrudnienia osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością? Czy środków na PEFRON nie należałoby przekazywać z innych funduszy, zamiast obciążać i tak mocno wydrenowane kieszenie pracowników? Z informacji posiadanych przez ZZPiPP RP wynika, iż zmiana dotychczasowej praktyki umożliwiłaby wygospodarowanie środków na kilku dziesięciozłotowe podwyżki dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak wynika z danych którymi dysponuje Związek średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w 357 prokuraturach rejonowych wynosi 2605 zł, a w 45 prokuraturach okręgowych 3184 zł. Są to wartości znacząco odbiegające od wysokości średniej płacy w gospodarce, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 4353,55 zł. Wobec przedstawionych przez Związki informacji  uzgodniono kolejny termin spotkania z udziałem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie ustalono, iż Rada Główna skieruje wystąpienie do Ministra Finansów z zapytaniem, czy prawidłową jest praktyka obciążania funduszu wynagrodzeń „karami” na rzecz PEFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych.

Związek apeluje do Premiera Morawieckiego – konieczne jest niezwłoczne przyjęcie Ustawy o modernizacji prokuratury i zwiekszenie środków na wynagrodzenia pracowników w 2018 r.

Wrzesień 21, 2017

2605 złotych to średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w 357 prokuraturach rejonowych, a 3184 zł w 45 prokuraturach okręgowych. Zbliża się fala odejść z pracy najbardziej wartościowych urzędników zatrudnionych w prokuraturze. Na nisko opłacane stanowiska pionu pomocniczego nie ma chętnych. Nic dziwnego bo warunki zatrudnienia są gorsze niż w popularnych sieciach handlowych. Jak zauważył Związek w swojej najnowszej uchwale, przyjętej 20 września 2017 r. są to wartości znacząco odbiegające od wysokości średniej płacy w gospodarce, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 4353,55 zł. „Prokuratura wymaga inwestycji i wdrożenia w możliwie najkrótszym czasie procesów modernizacyjnych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest przekonany, że dla stanu finansów państwa takie inwestycje cechuje najwyższy stopień opłacalności” – podkreślono w stanowisku Rady Głównej. Głównym adresatem Uchwały jest Wicepremier i Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. To właśnie w Komitecie Stałym procedowana jest obecnie Ustawa o modernizacji prokuratury. Przyjęta Uchwała stanowi apel o jak najszybsze skierowanie tego projektu do prac parlamentarnych oraz podwyższenie budżetu Prokuratury w roku 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem płac urzędników oraz pozostałych pracowników. W najnowszym stanowisku Rady pokreślono, że wyjątkowo korzystny stan finansów państwa, a zwłaszcza powstrzymanie procederu wyłudzeń podatku VAT jest w dużej mierze wynikiem działań Prokuratury, a utrzymanie tych korzystnych trendów wymaga zdecydowanej poprawy warunków ekonomicznych funkcjonowania tej instytucji włącznie z poprawieniem konkurencyjności warunków zatrudnienia w pionie wspomagającym prokuratorów.  W Uchwale znalazły się również wyrazy poparcia dla słusznych postulatów płacowych NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

Uchwała z dnia 20.09.2017 - płace pracowników

Prokuratura Regionalna w Białymstoku ma swoją organizację ZZP i PP RP.

Czerwiec 29, 2017

28 czerwca 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku utworzono nową organizację Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W spotkaniu założycielskim Radę Główną Związku reprezentował Przewodniczący Prezydium  – prokurator Jacek Skała. W trakcie posiedzenia rozmawiano miedzy innymi o uprawnieniach organizacji związkowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Wiele emocji wzbudziła sprawa projektu ustawy o modernizacji prokuratury, który przewiduje m.in. zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń urzędników prokuratury i pozostałych pracowników w perspektywie 2018-2022. Wyłoniono władze grupy związkowej na czele której stanał prokurator Marek Suchocki. Skład Zarządu uzupełnili – Danuta Misarko oraz Anna Suproń. Komisją Rewizyjną powołaną przez zgromadzonych pracowników pokieruje Jarosław Walędziak. Grupa związkowa liczy 25 członków.  Obecnie organizacje Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP działają w 44 spośród 45 Prokuratur Okręgowych oraz w 7 na 11 Prokuraturach Regionalnych. Nowej organizacji życzymy owocnych prac i wielu sukcesów w poprawianiu warunków zatrudnienia białostockich urzędników i prokuratorów.

Posiedzenie przedstawicieli Rad Okręgowych z Północnozachodniej Polski i Rady Głwónej w Szczecinie.

Czerwiec 23, 2017

21 czerwca 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Rady Głównej i Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im Ireny Babińskiej z pracownikami prokuratur z terenu Północnozachodniej Polski. W spotkaniu wzięli udział liczni przedstawiciele Rad Okręgowych ZZPiPP RP w Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Poznaniu. Radę Główną oraz Fundację reprezentowali prokuratorzy  – Jacek Skała, Tomasz Salwa i Lucyna Szczepaniak. W tracie posiedzenia dyskutowano na tematy związane z najistotniejszymi problemami kadry prokuratorskiej i urzędniczej. W szczególności poruszono sprawę wyczekiwanej przez wszystkich ustawy o modernizacji prokuratury, której projekt trafił w ostatnich tygodniach do Ministerstwa Sprawiedliwości. Szczególne podziękowania za organizację spotkania kierujemy na ręce Tadeusza Rojka – Przewodniczącego ZZP i PP RP w Szczecinie oraz Remigiusza Dobrowolskiego – Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.

W Łomży powstał oddział Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Maj 17, 2017

16 maja 2017 r. to data historyczna dla Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Właśnie tego dnia odbyło się zebranie założycielskie, podczas którego powołano Radę Okręgową ZZPIPP RP w Łomży. Obecnie organizacje związkowe działają na terenie wszystkich prokuratur okręgowych w Polsce. W zebraniu Radę Główną reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała i Tomasz Salwa. Na Przewodniczącą naszej nowej organizacji wybrano Krystynę Mroczkowską. W skład Rady Okręgowej weszły ponadto Ewa Poleszuk (wiceprzewodnicząca) i Marta Gosiewska (skarbnik), a Komisji Rewizyjnej: Ewelina Krasowska, Barbara Serwatko i Zbigniew Matuszewski. Powołano również koordynatora Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, którym wybrano Halinę Krajewską. Nowej organizacji życzymy samych sukcesów.

Powiększa się fundusz wynagrodzeń. Będa dodatkowe środki na płace pracowników prokuratury.

Maj 15, 2017

Dzięki decyzji I Zastępcy Prokuratora Generalnego z dnia 11 maja 2017 r. zwiększono środki na paragraf 4010, który obejmuje wynagrodzenia urzędników i innych pracowników. Poniżej zamieszczamy pismo podpisane przez Pana prokuratora Bogdana Święczkowskiego przesłane do wiadomości Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, z którego wynika, iż na każdy etat przeznaczono kwotę 800 zł. Dodatkowo zamieszczamy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP z dnia dzisiejszego w tej sprawie skierowane do Prokuratorów Regionalnych i Okręgowych. W piśmie tym poruszono dodatkowo problem braku waloryzacji wynagrodzeń 0 1,3 % w 2017 r. w niektórych jednostkach. Jak zwrócono uwagę są prokuratury, w których w oparciu o powyższe środki wypłacono podwyżki (przykładowo: Wrocław 140 zł, Gdańsk 38 zł, Warszawa 50 zł).

RG.24.2017 800 +PK VI B 3103.48.2017 - pismo PK

Od 1 lipca 2017 znikną przepisy dyskryminujące kobiety wykonujące zawód prokuratora w dziedzinie uprawnień „emerytalnych

Kwiecień 15, 2017

O 5 lat szybciej niż obecnie kobiety prokuratorzy i sędziowie będą przechodziły w stan spoczynku. Przypomnijmy, że poprzedni rząd wydłużył służbę w obu zawodach do 67 roku życia. W ubiegłym roku obniżono tą granicę do 65 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Prokuratorski związek zawodwy w już w trakcie prac nad reformą emerytalną podiął działania na rzecz zniesienia dyskryminacyjnych regulacji, które sytuowały kobiety prokuratorów i sędziów, jako jedyną grupę zawodową w Polsce zobowiązaną do świadczenia pracy aż do 65 roku życia. Liczne rozmowy z kierownictwem Ministerstwa i Prokuratorem Krajowym pozwoliły uzyskać zapewnienie o wprowadzeniu progu 60 lat, który wyznacza wiek „emerytalny” wszystkich kobiet. Teraz obietnica weszła w fazę realizacji z terminem od 1 lipca 2017 r. Przypominamy, że ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), przewiduje powrót do rozwiązań prawnych określających zasadniczy wiek przejścia przez prokuratora w stan spoczynku z dniem osiągnięcia 65 roku życia. Jednocześnie ustawa utrzymuje obowiązujące obecnie rozwiązanie prawne, w myśl którego z uprawnienia do wcześniejszego stanu spoczynku mogą skorzystać jedynie prokuratorzy, którzy do końca 2017 r. nabędą uprawnienia warunkowane wiekiem (60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet) oraz stażem pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora (25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn). Uwzględniając powyższe, od 1 stycznia 2018 r. sytuacja zawodowa prokuratorów i sędziów – kobiet byłaby mniej korzystna, aniżeli przewidziana w powszechnym systemie zabezpieczenia społecznego. Doprowadziłaby bowiem do sytuacji, w której będą one zmuszone, bez względu na staż pracy, do wykonywania zawodu do 65 roku życia, podczas gdy zasadniczy wiek emerytalny dla kobiet wynosić będzie co najmniej 60 lat. Wobec powyższego za uzasadnione należy uznać zapewnienie równowagi pomiędzy uprawnieniami emerytalnymi obowiązującymi w ramach powszechnego systemu emerytalnego, a uprawnieniami do stanu spoczynku prokuratorów i sędziów. Proponowane obecnie zmiany ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewidują uprawnienie nabywania prawa do stanu spoczynku dla kobiet – sędziów, po osiągnięciu 60 roku życia. Poniżej przypominamy wystąpienia Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej prokuratora Jacka Skały w tym temacie na Komisji senackiej. W załączeniu projekt ustawy, który 12 kwietnia trafił do Sejmu.
W Senacie o stanie spoczynku
Projekt stan spoczynku kobiety 60

Login