Rada Główna i I Zastępca Prokuratora Generalnego o nieprawidłowściach w dystrybucji środków na podwyżki dla pracowników prokuratury. Będzie interwencja Prokuratury Generalnej wobec planów przekazywania środków na podwyżki na cele inne niż ich przeznaczenie.

Styczeń 21, 2016

19 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Głównej ZZPiPP RP z kierownictwem Prokuratury Generalnej. Uczestnikami spotkania byli: I Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Dyrektor Departamentu Budżetu Prokuratury Jacek Sobolewski, Wice Przewodnicząca Prezydium Rady Głównej Barbara Chrobak, członkowie  Prezydium – Robert Zasada i Wiesława Jagielak. Przedmiotem spotkania były zasady i podział środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń w p. j. o. p . Stosownie do stanowiska RG, proponowany przez Kierownictwo PG podział środków finansowych na poszczególne jednostki był krzywdzący dla dużych okręgów które otrzymały mniejszą kwotę na etat. Zastępca Prokuratora Generalnego przyznał rację Radzie Głównej i zapewniał że w miarę możliwości postara się to zrekompensować w postaci nowych środków dla pokrzywdzonych okręgów. Jednocześnie zapewnił, że wystosuje pisma do Prokuratorów Apelacyjnych z informacją, że środki z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń o 5,5% mają być w całości przekazane na podwyżkę płac dla pracowników. Jak dowiedziała się Rada Główna m.in w apelacji wrocławskiej (okręg opolski) pojawiły się problemy z wypłatą pieniędzy dla pracowników. Kolejnym z poruszanych zagadnień była kwestia przewidywanych  kosztów związanych z połączeniem PG z MS, i związanych z nią dużych obciążeń finansowych  w związku z  odejściami prokuratorów w stan spoczynku i koniecznością  wypłacania z tego tytułu  odpraw oraz ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe. W dalszej kolejności poruszono sprawę kosztów związanych z wprowadzeniem zmian w regulaminie biurowości, którego skutkiem jest znaczne obciążenie finansowe  budżetu poszczególnych jednostek. Zmiany te spowodowały obowiązek przywrócenia tradycyjnych repertoriów. Według szacunków Rady koszt zakupu repertoriów można w przybliżeniu szacować na 1,5 miliona złotych.

Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu Ustawy Prawo o prokuraturze zakończyła prace.

Styczeń 20, 2016

   
20 stycznia 2016 r. Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu Ustawy Prawo o prokuraturze przyjęła sprawozdanie z prac, którym w piątek zajmie się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – Przewodniczący Jacek Skała, Robert Zasada oraz w Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak. Podczas posiedzenia prezentowano stanowisko Rady Głównej wypracowane przez Zespół prokuratorów powołany do opracowania opinii o projekcie. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Prezydium szczególną uwagę zwrócił na art 7 projektu, który stanowi powrót do poleceń dotyczących treści czynności procesowych wydawanych przez przełożonych w stosunku do prokuratorów referentów. Przedstawiono propozycję korekty zasady wyrażonej w powołanym przepisie, skutkującej sytuacją najgorszą z punktu widzenia prokuratora i jego niezależności, czyli takim układem sytuacyjnym, który sprowadza się do nieuwzględnienia wniosku prokuratora o zmianę polecenia lub wyłączenie go od prowadzenia sprawy. W tego rodzaju przypadku prokurator musiałby realizować polecenie, z którym się nie zgadza z uwagi np. na odmienną ocenę prawną, czy odmienną ocenę dowodów. Dostateczną gwarancją pozwalającą na unikniecie takiego zagrożenia byłoby przyjęcie zasady, iż w przypadku nieuwzględnienia wniosku o zmianę polecenia lub wyłączenie od prowadzenia sprawy, przełożony jest zobowiązany wydać decyzję sam lub wyznaczyć innego referenta. Uzyskalibyśmy wówczas efekt finalny zbliżony do obecnego rozwiązania z art. 8, uniemożliwiającego wydawanie przez prokuratora decyzji z którą się nie identyfikuje. Propozycja nie uzyskała akceptacji lecz będzie ponawiana podczas piątkowego posiedzenia Komisji.W toku prac uwzględniono niektóre propozycje Rady Głównej, a w szczególności przywrócenie uprawnień prokuratorów do korzystania z możliwości przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku na zasadach przewidzianych w USP, obowiązek przekazywania składek do ZUS w przypadku rozwiązania stosunku służbowego np. w wyniku wydalenia ze służby, eliminację obligatoryjnej przesłanki wydalenia ze służby w przypadku popełnienia nieumyślnego występku ściganego z oskarżenia publicznego, czy też korektę przepisu art. Art. 97 § 4 poprzez nadanie mu brzmienia „prokurator może działać w organizacjach zrzeszających prokuratorów lub pracowników prokuratury, a o ile nie uchybia to godności urzędu w innych organizacjach prowadzących działalność społeczną, działających na podstawie innych ustaw.” W trakcie posiedzenia przedstawiono krytyczną ocenę Związku w odniesieniu do treści projektowanego art. 12 który może kolidować z art. 156 § 5 kpk, zwiększenia represyjności postępowań dyscyplinarnych oraz wprowadzenia jawności oświadczeń majątkowych prokuratorów. W posiedzeniu Podkomisji uczestniczyła delegacja Prokuratury Generalnej reprezentowanej przez Andrzeja Seremeta, Marka Sadowskiego i Ryszarda Tłuczkiewicza. Prokurator Generalny pominął milczeniem kwestię powrotu do unii personalnej z Ministrem Sprawiedliwości. Nie była ona również szerzej komentowana przez przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratury. Interesującym fragmentem obrad był spór pomiędzy Przewodniczącym Prezydium, a Przewodniczącym KRP Markiem Staszakiem, będący efektem krytycznej oceny funkcjonowania KRP w przestrzeni konkursów na stanowiska prokuratorskie. Jak argumentował prokurator Jacek Skała, konkursy te są fikcyjne, gdyż wygrywa je niemal zawsze prokurator rekomendowany przez szefów jednostek. Marek Staszak zaprzeczył aby tak było, co jednak pozostaje w kolizji z faktami, gdyż rekomendacje pozostają zawarte w treści oceny. Na szczególną uwagę zasługuje deklaracja Wiceministra Sprawiedliwości złożona podczas posiedzenia o planach powrotu do zniesionego przez poprzednie rządy awansu poziomego. Poniżej przedstawiamy opinię Rady Głównej do poselskiego projektu ustawy Prawo o prokuraturze.

barbara chrobakOpinia RG PoP

Tarnobrzeg. Nowa Rada Okręgowa Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP założona.

Styczeń 12, 2016

12 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu odbyło się zebranie założycielskie miejscowej organizacji Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zabranie otworzył Prokurator Okręgowy Marian Burczyk, który przywitał przedstawicieli Rady Głównej – prokuratora Jacka Skalę Przewodniczącego Prezydium i Zastępcę – Barbarę Chrobak. Omówiono bieżące problemy kadry prokuratorskiej i urzędniczej m.in związane z projektem ustawy Prawo o prokuraturze, powrotem do rozwiązań kpk sprzed „noweli lipcowej”, planowanymi pracami nad ustawą o Pracownikach sądów i prokuratury, sytuacją finansową pracowników sekretariatu, w tym kwestią podziału środków na podwyżki w 2016 r. W wyborach, wyłoniono organy lokalnej organizacji związkowej. Na czele Rady Okręgowej stanął prokurator Krzysztof Głuszak. W jej skład weszli pomadto: Grzegorz Wójcicki, Tomasz Chudzik, Łukasz Rozbicki i Lidia Szułda. Do Komisji Rewizyjnej powołano: Grażynę Myśliwiec, Beatę Dziedzic, Krzysztofa Paducha i Marcina Bernysia. Nowopowstałą organizacja jest 43 oddziałem Związku. Jedynie w Swuwałkach, Łomży i Zamościu nie funkcjonują jeszcze Rady Okręgowe ZZPIPP RP. Nowej organizacji i jej członkom życzymy wielu sukcesów.

Prokuratorski Związek Zawodowy apeluje do Ministra Sprawiedliwości o szybką nowelizację KPK i wycofanie się z „noweli lipcowej”.

Grudzień 29, 2015

Na kilka dni przed Świętami na biurko Ministra Sprawiedliwości trafiło stanowisko Związku w sprawie konieczności wycofania się z „noweli lipcowej” do KPK. Zawiera ono wykaz regulacji wymagających natychmiastowego zniesienia oraz takich, które ocenić należy pozytywnie, jak również propozycje de lege ferenda. Nowelizacja lipcowa k.p.k. miała wedle zamierzeń Ustawodawcy przyspieszyć  i usprawnić tok postępowania, skoncentrować rolę prokuratora w sądowej fazie procesu jako oskarżyciela publicznego ograniczając jednocześnie jego obowiązki na etapie postępowania przygotowawczego. Kilkumiesięczna praktyka pokazuje, że powyższe założenia okazały się fiaskiem. Postępowania – można powiedzieć – utknęły w miejscu, ilość aktów oskarżenia kierowanych do sądów zmalała w stopniu bezprecedensowym, a postępowania przygotowawcze toczą się znacznie dłużej niż dotychczas – czytamy w piśmie podpisanym przez Przewodniczącego Prezydium Rady Głównej. Wśród nowych regulacji, które w ocenie Związku powinny być uchylone wymienić w szczególności należy – obrońcę „na życzenie”, ograniczenie inicjatywy dowodowej sądu pierwszej instancji, przepisy dotyczące anonimizacji, wyrażoną w art. 168 a teorię „owoców zatrutego drzewa”, zasady selekcji materiałów i nowej konstrukcji aktu oskarżenia, nowoprzyjęte reguły zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego, utrwalanie osobowych źródłem dowodowych za pomocą notatek urzędowych i protokołów ograniczonych. Obecnie oczekujemy na zapowiadany przez kierownictwo resortu projekt, który odwróci niekorzystne dla obywateli zmiany. Poniżej prezentujemy treść naszego wystąpienia.

RG 36-15

Prokurator Generalny przypomina prokuratorom apelacyjnym, a Rada Główna Radom Okręgowym o uprawnienu Związku do uzgadniania sposobu podziału środków na podwyżki dla pracowników administracji i pozostałych.

Grudzień 3, 2015

W czwartek dnia 26 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZPiPP RP z Kierownictwem Prokuratury Generalnej. Uczestnikami spotkania byli: Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP, Wiesława Jagielak – członek Rady Głównej, a z ramienia kierownictwa Prokuratury Generalnej: Marek Jamrogowicz – I Zastępca Prokuratora Generalnego i Jolanta Czerwińska – Naczelnik w Departamencie Budżetu i Majątku Prokuratury. Jednym z głównych tematów była kwestia podziału środków finansowych (tzw. 5,5 %) na planowane w 2016 r. podniesienie wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach. Barbara Chrobak zwróciła uwagę na konieczność ujednolicenia zasad i reguł podziału tych środków oraz przestrzegania zasad przy ich podziale przez szefów p. j. o. p. Ponadto przypomniała o konieczności przestrzegania przepisów ustawy o związkach zawodowych, kładąc szczególny nacisk na konsultacje i dialog szefów prokuratur ze związkami zawodowymi w zakresie uzgadniania regulaminu nagród i premiowania a także ustalania zasad podziału środków na wynagrodzenia. Ponadto, podała przykład jednej Prokuratury Okręgowej, w której są podejrzenia o niewłaściwego gospodarowania środkami ZFŚS. Dodatkowo, wskazała na konieczność racjonalnego gospodarowania ZFŚS w Prokuraturze Generalnej. Reakcją Kierownictwa Prokuratury Generalnej na przedstawione w dniu 26 listopada 2015 r. przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zagadnienia jest kolejne już pismo Prokuratora Generalnego skierowane do szefów wszystkich Prokuratur Apelacyjnych z informacją o przeprowadzaniu konsultacji ze przedstawicielami związków zawodowych w zakresie podziału środków finansowych. Co do pozostałych spraw przedstawionych przez przedstawicieli Rady Głównej, trwają wyjaśnienia. W 2015 r. RG ZZPiPP przeprowadziła szereg analiz i odbyła wiele spotkań z kierownictwem PG, co zaowocowało wynegocjowaniem dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla urzędników wszystkich p. j. o. p. które Prokurator Generalny przekazał w kilku transzach tj. pierwsza w czerwcu (150 PLN), a kolejne w październiku (500 PLN) i w grudniu (200 PLN). W dalszym ciągu będziemy podejmować szereg działań zmierzających do odwrócenia katastrofalnej sytuacji ekonomicznej pracowników zatrudnionych w prokuraturze.

Pismo PG - uzfodnienia ze ZZPIPP RP

Koniec łamania praw dzieci i rodziców w prokuratrze. Stanowisko Związku w sprawie prawa do zwolnienia rodziców z dyżurów nocnych uwzględnione.

Listopad 21, 2015

Niebawem opublikujemy stanowisko Prokuratury Generalnej z 3 listopada 2015 w którym Prokuratura Generalna zrywa z dotychczasową polityką łamania praw dzieci i rodziców poprzez nierespektowanie norm prawa pracy w zakresie zwolnienia od dyżurów nocnych. Oczekujemy teraz na stanowisko, zgodnie z którym dyżury obejmą prokuratorzy funkcyjni i z jednostek wyższego rzędu.

L4 rodzice

Ubezpieczenie na wypadek L4. Ostatni dzwonek przed sezonem jesienno – zimowym.

Listopad 6, 2015

W tym trudnym, jesiennym okresie, w którym nasilają się problemy ze zdrowiem, przypominamy o możliwości ubezpieczenia się na wypadek choroby w związku z obniżeniem wynagrodzenia podczas L4 do 80 %. Na naszej stronie udostępniliśmy baner ubezpieczyciela po kliknięciu którego możliwe jest rozpoczęcie procedury on line i jej szybka finalizacja. Zawarcie ubezpieczenia zajmuje kilka minut, a ochrona jest możliwa już od następnego miesiąca. Proste obliczenie wskazuje, że już kilka dni na L4 pozwala zrekompensować całość rocznej składki odprowadzanej na rzecz ubezpieczyciela. Uprawnienie takie przysługuje przez okres 3 miesięcy w roku. Poniżej pismo Rady Głównej ZZPi PP RP przypominające o ofercie.

Pismo L4 ubezpieczenia
Login