Wsparcie dla Jarka.

Lipiec 19, 2016

Drodzy Przyjaciele.

Poniżej odezwa Andrzeja Siemieniuka – Prezesa Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej o wsparcie dla naszego kolegi Jarosława Brożka, delegowanego z Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze do krakowskiej Prokuratury Regionalnej. Jarek w czasie służby doznał wylewu. Przeszedł ciężką operację trepanacji czaszki. Potrzebuje naszego wsparcia w rehabilitacji i opiece, której teraz będzie wymagał. Dlatego też Fundacja uruchomiła możliwość bezpośredniej pomocy o czym mowa w załączonym apelu.

wsparcie dla Jarka

Nowa grupa związkowa w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Maj 24, 2016

29 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie założycielskie grupy związkowej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Głównej w osobach Pani Dagmary Słonimskiej – Butowski członka rady i Roberta Zasady członka prezydium. Przedstawiciele Rady Głównej przedstawili założenia działania grupy oraz odpowiadali na zadane pytania. Decyzją zgromadzonych pracowników Prokuratury Regionalnej w Poznaniu została utworzona grupa związkowa. Deklaracje złożyło 38 pracowników, którzy zostali przyjęci na członków organizacji poznańskiej. Poznań jest czwartą, autonomiczną grupą związkową , działającą w strukturach prokuratur regionalnych. Dotychczas podobne grupy utworzono w Kartowicach, Gdańsku i Krakowie. Grupa Związkowa funkcjonuje również w Prokuraturze Krajowej. Zachęcamy do zakładania grup również w pozostałych prokuraturach regionalnych. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy związkowej.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – 23 maja 2016 r. Gdańsk.

Maj 20, 2016

23 maja 1992 r. w drodze na lotnisko w Palermo został zamordowany Giovani Falcone – włoski sędzia śledczy, który doprowadził do największego procesu członków sycylijskiej Cosa Nostra. Wraz z nim w zamachu bombowym zginęła jego żona Franscesca Morvillo. Tego samego roku – 19 lipca, również w zamachu bombowym stracił życie Paulo Borselino. Dzień 23 maja został przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów Medel, ustanowiona Dniem Wymiaru Sprawiedliwości i świętem wszystkich sędziów i prokuratorów.  Z tej okazji w Gdańsku 23 maja 2016 r. w Dworze Artusa odbędą się uroczyste obchody tego święta połączone z konferencja „Obywatel, a edukacja prawna.” W wydarzeniu tym Radę Główną Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentował będzie prokurator Mirosław Kido. Poniżej zamieszczamy agendę Konferencji.

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 2016 - agendaZaproszenie na Dzień Wymiaru Sprawiedliwości - 23-05-2016

„Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej” – Warszawa 31 maja 2016 Polska Akademia Nauk.

Maj 19, 2016

To zagadnienie budzi słuszne emocje i wiele pytań. Pierwsze, które pada z ust praktyków to, której reformy? Rzeczywiście, gdy planowano konferencję jej przedmiotem miała być tzw. „nowela lipcowa” z 2015 r. wprowadzana pod hasłami kontradyktoryjności. Od połowy kwietnia 2016 r. jesteśmy już jednak po kolejnej zmianie, która zresztą zyskała wiele przychylnych ocen po stronie środowiska prokuratorskiego. Tematy konferencji nie można wobec powyższego określić inaczej niż „rzeki.” Zapraszamy  31 maja 2016 r. do Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica), Sala Lustrzana ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Szczegóły w agendzie Konferencji, której patronem jest Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

 

konferencja program

IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 18 maja 2016 Warszawa.

Maj 10, 2016
Serdecznie zachęcamy do udziału w IV Polskim Kongresie Sporów Sądowych,
Mediacji i Arbitrażu, na którym poruszana będzie następująca tematyka:
 - Rozwiązywanie sporów drogą elektroniczną - Online Dispute Resolution
 - Mediacja jako dobra praktyka korporacyjna
 - Reformy prawa arbitrażowego i mediacji gospodarczej
Kongres organizowany jest przez Instytut Allerhanda z siedzibą Krakowie.
Kongresowi patronuje między innym Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury RP oraz Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im.
Ireny Babińskiej jak również Ministerstwo Sprawiedliwości, Naczelna Rada
Adwokacka, OIRP Kraków, Justitia oraz Sąd Arbitrażowy LEWIATAN.
Zapraszamy do rejestracji online już dziś.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej Kongresu

http://kongresy.allerhand.pl/kongressporowsadowych/

List Prokuratora Krajowego do pracowników Prokuratury w sprawie podwyżek płac.

Kwiecień 22, 2016

 

Przez wiele lat problem uposażeń pracowników prokuratury nie był zauważany przez stojących na czele tej instytucji. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 2016 r. po decyzjach o podniesieniu wynagrodzeń o około 10 %. Poniżej prezentujemy wystąpienie Bogdana Święczkowskiego – I Zastępcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego skierowane do wszystkich zatrudnionych w Prokuraturze urzędników i pozostałych pracowników. Oprócz informacji dotyczących rozdziału wynagrodzeń znalazły się w nim słowa podziękowania za wykonywaną z poświęceniem i zaangażowaniem pracę. W datowanym na 22 kwietnia wystąpieniu powtórzono zalecenie o potrzebie uzgadniania sposobu podziału środków ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zapraszamy do lektury.

 

List Prokuratora Krajowego do pracownikow prokuratury

Odebranie sprawy to naruszenie niezależności.

Kwiecień 21, 2016

17 spośród 21 członków Rady Głównej poparło stanowisko będące reakcją na odebranie sprawy przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie Pradze. Poniżej jego treść:

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wyraża zaniepokojenie sytuacją w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga, której konsekwencją był list 22 prokuratorów, datowany na dzień 11 kwietnia 2016 r.
W szczególności podzielamy wyrażone w nim stanowisko o nieuprawnionych wypowiedziach w komunikacie prasowym z dnia 7 kwietnia, w którym zawarto sfomułowania niekorespondujące z oceną decyzji prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu pomieszczeń wydaną przez niezawisłe sądy.

Nie odnosząc się do kwestii zasadności wszczęcia śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Rada Główna wyraża swoją dezaprobatę wobec sposobu odebrania sprawy prokuratorowi referentowi i przeniesienia go na inne miejsce służbowe. W zaistniałej sytuacji, podejmujący taką decyzję prokurator winien zastosować tryb przewidziany w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

Stosownie bowiem do treści art. 7 § 2-4 prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora. Polecenie dotyczące treści czynności procesowej prokurator przełożony wydaje na piśmie, a na żądanie prokuratora – wraz z uzasadnieniem. Jeżeli prokurator nie zgadza się z poleceniem dotyczącym treści czynności procesowej, może żądać zmiany polecenia lub wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie. O wyłączeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator bezpośrednio przełożony nad prokuratorem, który wydał polecenie. Zastosowanie tego, wprowadzonego w ostatnich miesiącach przez większość parlamentarną trybu, umożliwiłoby Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie – Pradze wydanie polecenia sporządzenia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Niezgadzający się z takim poleceniem prokurator referent, zgodnie z literą prawa mógłby żądać zmiany polecenia lub wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie. Uwzględnienie takiego wniosku przez prokuratora przełożonego jasno określiłoby krąg osób merytorycznie odpowiedzialnych za ewentualne decyzje podejmowane w toku tego postępowania.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP stoi na stanowisku, iż pozbawienie prokuratora możliwości obrony swojego poglądu prawnego w trybie przewidzianej przez prawo kontroli instancyjnej, jak również wyłączenie zastosowania trybu przewidzianego w art. 7 ustawy Prawo o prokuraturze i zastąpienie go arbitralną decyzją o odebraniu prowadzenia sprawy, stanowi naruszenie niezależności. Do tego typu decyzji Związek odnosił się zawsze krytycznie, czego dowodem jest reakcja na decyzję o odebraniu śledztwa w sprawie dotyczącej posiadania broni przez jednego z byłych Ministrów Sprawiedliwości.

Na zagrożenia wynikające z decyzji o odebraniu prowadzenia sprawy zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, także w toku prac nad obowiązującym od 4 marca 2016 r. Prawem o prokuraturze. Opracowane przez Związek propozycje w tym zakresie, wprowadzające ustawowy zakaz odbierania spraw oraz ich przenoszenia wbrew regulacjom o właściwości terytorialnej do innych niż właściwych miejscowo jednostek, nie znalazły poparcia, ani wśród większości parlamentarnej, ani wśród ugrupowań opozycyjnych.

W celu uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości i omijania w ten sposób reguł związanych z wydawaniem poleceń dotyczących treści czynności procesowych, za pożądane uznać należy zmiany w obowiązujących przepisach, zarówno na poziomie aktów rangi ustawowej, jak i rozporządzeń wykonawczych.

Trwają uzgodnienia w sprawie Regulaminu. Zrezygnowano z aprobaty i obowiązkowego udziału w każdym posiedzeniu sądu.

Kwiecień 8, 2016

Otrzymaliśmy poprawioną wersję projektu Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Uwzględniono w niej kilka spośród uwag Związku przesłanych Ministrowi Sprawiedliwości w ostatnim tygodniu marca. W szczególności odstąpiono od sprzecznego z Prawem o prokuraturze rozwiązania umożliwiającego czasową aprobatę prokuratorów. Pomysł ten konsekwentnie ocenialiśmy jako sprzeczny z zasadą niezależności. W wyniku działań Związku takie rozwiązanie zostało wyeliminowane z Regulaminu w 2009 r. Drugą z niezwykle istotnych kwestii jest odejście od obowiązku udziału prokuratora w posiedzeniach sądu, nawet w przypadkach, w których KPK tego nie przewiduje. Stosownie do brzmienia § 320.1: prokurator uczestniczy w posiedzeniach sądu, gdy ustawa tak stanowi, oraz gdy sąd rozpoznający wniosek prokuratora albo rozstrzygający zażalenie na jego decyzję lub prokurator uzna to za zasadne w szczególności gdy wymaga tego dobro postępowania. W naszej ocenie, utrzymanie poprzednio proponowanych rozwiązań byłoby nie tylko sprzeczne z literą KPK ale dezorganizujące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokuratorzy musieliby bowiem brać udział np. w posiedzeniach dotyczących rozpoznania wniosku w trybie art. 335 kpk, czyli w sprawach w których składali wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie uzgodnionej z prokuratorem kary i innych posiedzeniach takich jak w sprawie rozpoznania zażalenia na decyzje kończące postępowanie lub zwolnienia z tajemnicy bankowej. Doświadczenia zawodowe wielu prokuratorów uczą, że udział w tego rodzaju posiedzeniach jest zbędny, a rozwiązania KPK dopuszczające fakultatywność udziału – słuszne. Spośród innych istotnych korekt wymienić należy rezygnację z zasady wykonywania przez prokuratora osobiście czynności procesowych w drodze pomocy prawnej oraz zmianę regulacji dotyczącej dyżurów. Zgodnie bowiem z proponowanym brzmieniem par. 51 ust 1 czynności na miejscu zdarzenia wykonują prokuratorzy prokuratury rejonowej. W obecnym brzmieniu, po  uwzględnieniu uwag Związku, skreślono słowo „prokuratury rejonowej.” Umożliwi to jednoznaczną interpretację zasady uczestnictwa wszystkich prokuratorów w obsłudze dyżurów zdarzeniowych. Treść konsultowanego Rozporządzenia uwzględnia część postulatów podniesionych w piśmie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2016 zawierającym  propozycje Rady Głównej do projektowanego rozporządzenia.

Regulamin – projekt z 29 marca 2016

Związek proponuje kwotowy podział środków na podwyżki. Pomimo 10 % wzrostu funduszu płac, zarobki w Prokuraturze wciąż niższe niż w 2009 r o ponad 3 %.

Marzec 30, 2016

17 marca Rada Główna wystąpiła do Prokuratora Krajowego z pismem zawierającym propozycję podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury. „Z uwagi na długotrwałe zamrożenie wynagrodzeń kadry urzędniczej i administracyjnej w prokuraturze, które doprowadziło do zubożenia tej grupy pracowniczej prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP stoi na stanowisku, że wzrost wynagrodzeń nie powinien mieć w tym przypadku charakteru procentowej waloryzacji płac. Dlatego też podział środków powinien być dokonany w formie kwotowej” – podkreślono w najnowszym stanowisku, które prezentujemy w załączeniu. Związek przypomniał w nim również o konieczności uzgadniania podziału środków w porozumieniu z okręgowymi organizacjami w ramach powołanych w tym celu zespołów. Pozostaje wyrazić nadzieję, że zaplanowane w budżecie podwyżki będą jedynie pierwszym krokiem do odwrócenia fatalnej sytuacji ekonomicznej zatrudnionych w prokuraturze. Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że zapowiedziany 10 procentowy wzrost, nie rekompensuje w całości realnego spadku wartości wynagrodzeń z powodu braku waloryzacji przez okres 7 lat. Sama bowiem wskaźnik inflacji w tym okresie wynosi 13,36 %.

   

RG 12-2016
Login