10 % a nie 5,5. Tyle wyniosą w tym roku podwyżki dla urzędników i innych pracowników zatrudnionych w prokuraturze!

Luty 19, 2016

Starania o podwyżkę wynagrodzeń pracowników prokuratury przynoszą efekty. Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników i jednocześnie poseł na Sejm RP Barbara Chrobak na etapie prac sejmowych złożyła poprawkę do ustawy budżetowej o podwyżkę wynagrodzeń pracowników prokuratury. Sygnalizowała w swoim wystąpieniu kwestię karygodnie niskich wynagrodzeń pracowników, które od wielu lat są zamrożone. W dniu dzisiejszym Senat podjął decyzje o przesunięciu 35 mln zł z budżetu KRS na wynagrodzenia i świadczenia pracowników prokuratury. Teraz pozostaje nam czekać na przyjęcie poprawki przez Sejm. 10-procentowe podwyżki pozwolą na częściowe zrekompensowanie trwającego w prokuratorze od wielu lat zamrożenia płac, w wyniku którego wartość realna wynagrodzeń spadła według szacunków Związku o około 17 %. W naszej ocenie byłby to również pierwszy krok nie tylko do przełamania impasu w tej przestrzeni ale także systemowego uregulowania sfery płac pracowników prokuratury w najbliższej przyszłości. Poprawka Senatu została zgłoszona dzięki inicjatywie obecnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Po latach bierności Prokuratura Generalnego w sferze płac pracowników prokuratury, pojawiła się nadzieja pozytywne zmiany.

Państwowa Inspekcja Pracy – prokuratorzy wychowujacy dzieci muszą być zwalniani z dyżurów nocnych.

Luty 16, 2016

W związku z nieprawidłowościami w stosowaniu wytycznych Prokuratora Generalnego w zakresie obowiązku zwalniania z dyżurów nocnych prokuratorów wychowujących małoletnie dzieci do lat 8, Rada Główna wystąpiła z interwencją do Państwowej Inspekcji Pracy. Jej efektem jest pismo z dnia 5 lutego 2016 r., w którym Inspekcja podzieliła stanowisko o bezwzględnym obowiązku przestrzegania norm prawa pracy, wynikających z Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Poniżej zamieszczamy odpowiedź PIP, z której wynika, iż to Prokurator Generalny ponosi odpowiedzialność za zapewnienie aby poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury stosowały się do wytycznych publikowanych wcześniej na naszej stronie, podpisanych przez Prokuraturę Generalną w dniu 3 listopada 2015 r. Jak wskazywaliśmy wytyczne te nie są między innymi stosowane w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, gdzie doszło do wystosowania powództwa przez jednego z prokuratorów. Wobec takiego rozstrzygnięcia PIP, pojawia się pytanie, co w przypadku braku przestrzegania wskazań prokuratorskiej centrali oraz PIP. Z takim zapytaniem zwrócimy się ponownie do Inspekcji.

15-2016 PIP

1 % dla Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej.

Kochani! Tradycyjnie prosimy o wsparcie dla podopiecznych naszej Fundacji. Przeczytajcie odezwę Prezesa Rady i Wiceprezes Zarządu. Zamieszczamy ją poniżej.

skan fundacja odezwa do prokuratorów i pracowników prokuratury

Informacja w sprawie podwyżek dla pracowników administracji.

Luty 12, 2016

Wobec licznych pytań dotyczących zmian w wynagrodzeniach pracowników w § 4010 oraz uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2016, Prezydium Rady Głównej informuje, że niezmiennie obowiązują ustalenia Rady Głównej Związku z Prokuratorem Generalnym, na mocy których pracodawcy w tym przypadku szefowie p. j. o. p. zostali zobowiązani pismami Prokuratora Generalnego z dnia 24.09.2015 oraz 27.11.2015 roku do uzgadniania decyzji w sprawie podwyżek wynagrodzeń z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w danej jednostce. Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 25 stycznia 2016 r. skierowane do wszystkich Prokuratorów Apelacyjnych, które budzi szereg wątpliwości i niejasności jest w istocie informacją kierowaną do szefów Prokuratur Apelacyjnych, którym Związek, a w szczególności organizacje lokalne nie są związane. Każda Rada Okręgowa wypracowuje z pracodawcą zasady i na ich podstawie określana jest wysokość wynagrodzenia, czy to w podziale na poszczególne grupy np. urzędnicy i inni pracownicy, główni specjaliści, referendarze, czy też w inny sposób. W odniesieniu do pisma Prokuratora Generalnego z 25.01.2016 r. ważne jest ustalenie kwoty bazowej przysługującej na etat, co należy do Rad Okręgowych. Prezydium Rady Głównej zdecydowanie krytycznie odnosi się do sytuacji, w której środki na podwyżki w wysokości 5,5 % budżetu przeznaczane są do podniesienia poziomu najniższych wynagrodzeń do kwoty 1850 PLN. W poprzednich latach, mimo niepodwyższania budżetu na wynagrodzenia, pracodawcy – prokuratorzy okręgowi, korygowali najniższe płace w ramach posiadanych funduszy. Opowiadamy się za tym, aby prokuratorzy okręgowi kontynuowali tą praktykę, co pozwoliłoby na przeznaczenie całości środków na równe podwyżki dla pracowników. Odnosząc się do informacji prasowych o wyższym wzroście płac w korpusie urzędników sądowych do poziomu 10 %, wskazać należy, iż wzrost ten zapewniono dzięki oszczędnościom, poczynionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dzięki zmianie operatora pocztowego z droższego InPost na tańszego – Pocztę Polską. W Prokuraturze Generalnej takich działań nie podjęto, co w efekcie w przededniu połączenia urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości generuje wzrost dysproporcji pomiędzy płacami zatrudnionych w sądownictwie i prokuraturze. W najbliższej przyszłości będziemy podejmować działania, których celem będzie odejście od dalszego pomijania pracowników prokuratury w uwzględnianiu postulatów płacowych przez jej kierownictwo.

Pismo-PG27-11-2015pismo PG-24-09-15

Prokurator Jacek Skała – szef ZZPiPP RP ponownie w 50 najbardziej wpływowych polskich prawników. W tym roku pozycja 23.

Styczeń 27, 2016

„Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, awans z pozycji 29.

Był autorem postulatu wydłużenia vacatio legis reformy k.p.k., do którego przyłączyli się potem: prokurator generalny i Krajowa Rada Prokuratury oraz niektóre środowiska naukowe i adwokackie.

Opracował raport o stanie nieprzygotowania państwa do kontradyktoryjnego procesu wskazując na niedomagania po stronie nie tylko prokuratury ale i resortów – sprawiedliwości, finansów i spraw wewnętrznych. Jego przewidywania, że w efekcie przeforsowanych przez koalicję PO-PSL zmian, proces karny będzie dłuższy i droższy podzieliło obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prokurator Skała zainicjował też wiele akcji charytatywnych, m.in. na rzecz Fundacji im. Ireny Babińskiej i Szpitala dziecięcego w Prokocimiu.”

Dziennik Gazeta Prawna

Trwa posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sprawozdania Podkomisji o poselskim projekcie ustawy Prawo o prokuraturze.

Styczeń 22, 2016

W trakcie posiedzenia poruszono zagadnienie o znaczeniu fundamentalnym. Odnosząc się do projektowanego połączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Andrzej Seremet powiedział między innymi: „połączenie stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest decyzją polityczną i w tym znaczeniu jestem się z nią w stanie zgodzić.” Ożywioną dyskusję wywołała kwestia projektowanej normy z art. 7. Zajmując stanowisko w tej kwestii prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP zauważył konieczność wprowadzenia korekt, w tym w szczególności: ograniczeń podmiotowych mogących wydawać polecenia do bezpośredniego przełożonego, a co najmniej wyłączenie krytykowanego rozwiązania umożliwiającego wydawanie poleceń Prokuratorowi Generalnemu, wprowadzenie obowiązku uzasadniania decyzji o odmowie uwzględnienia żądania zmiany polecenia lub wyłączenia od wykonania czynności albo prowadzenia sprawy, wprowadzenie zasady, iż odmowa uwzględnienia żądania zmiany polecenia lub wyłączenia od wykonania czynności albo prowadzenia sprawy skutkuje po stronie bezpośredniego przełożonego obowiązkiem przejęcia sprawy do osobistego prowadzenia albo wyznaczenia innego prokuratora. Dodatkowo prokurator Jacek Skała wskazał na ważny i wyrażony w opinii Związku postulat prawnego uregulowania zasad zmiany referenta, czy przekazania sprawy do innej jednostki. W trakcie posiedzenia, wychodząc naprzeciw postulatom Związku poseł Barbara Chrobak, zgłosiła poprawki do projektu. Poniżej prezentujemy ich treść.

 

Poprawki Barbary Chrobak 22 stycznia PoP

Rada Główna i I Zastępca Prokuratora Generalnego o nieprawidłowściach w dystrybucji środków na podwyżki dla pracowników prokuratury. Będzie interwencja Prokuratury Generalnej wobec planów przekazywania środków na podwyżki na cele inne niż ich przeznaczenie.

Styczeń 21, 2016

19 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Głównej ZZPiPP RP z kierownictwem Prokuratury Generalnej. Uczestnikami spotkania byli: I Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Dyrektor Departamentu Budżetu Prokuratury Jacek Sobolewski, Wice Przewodnicząca Prezydium Rady Głównej Barbara Chrobak, członkowie  Prezydium – Robert Zasada i Wiesława Jagielak. Przedmiotem spotkania były zasady i podział środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń w p. j. o. p . Stosownie do stanowiska RG, proponowany przez Kierownictwo PG podział środków finansowych na poszczególne jednostki był krzywdzący dla dużych okręgów które otrzymały mniejszą kwotę na etat. Zastępca Prokuratora Generalnego przyznał rację Radzie Głównej i zapewniał że w miarę możliwości postara się to zrekompensować w postaci nowych środków dla pokrzywdzonych okręgów. Jednocześnie zapewnił, że wystosuje pisma do Prokuratorów Apelacyjnych z informacją, że środki z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń o 5,5% mają być w całości przekazane na podwyżkę płac dla pracowników. Jak dowiedziała się Rada Główna m.in w apelacji wrocławskiej (okręg opolski) pojawiły się problemy z wypłatą pieniędzy dla pracowników. Kolejnym z poruszanych zagadnień była kwestia przewidywanych  kosztów związanych z połączeniem PG z MS, i związanych z nią dużych obciążeń finansowych  w związku z  odejściami prokuratorów w stan spoczynku i koniecznością  wypłacania z tego tytułu  odpraw oraz ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe. W dalszej kolejności poruszono sprawę kosztów związanych z wprowadzeniem zmian w regulaminie biurowości, którego skutkiem jest znaczne obciążenie finansowe  budżetu poszczególnych jednostek. Zmiany te spowodowały obowiązek przywrócenia tradycyjnych repertoriów. Według szacunków Rady koszt zakupu repertoriów można w przybliżeniu szacować na 1,5 miliona złotych.

Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu Ustawy Prawo o prokuraturze zakończyła prace.

Styczeń 20, 2016

   
20 stycznia 2016 r. Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu Ustawy Prawo o prokuraturze przyjęła sprawozdanie z prac, którym w piątek zajmie się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – Przewodniczący Jacek Skała, Robert Zasada oraz w Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak. Podczas posiedzenia prezentowano stanowisko Rady Głównej wypracowane przez Zespół prokuratorów powołany do opracowania opinii o projekcie. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Prezydium szczególną uwagę zwrócił na art 7 projektu, który stanowi powrót do poleceń dotyczących treści czynności procesowych wydawanych przez przełożonych w stosunku do prokuratorów referentów. Przedstawiono propozycję korekty zasady wyrażonej w powołanym przepisie, skutkującej sytuacją najgorszą z punktu widzenia prokuratora i jego niezależności, czyli takim układem sytuacyjnym, który sprowadza się do nieuwzględnienia wniosku prokuratora o zmianę polecenia lub wyłączenie go od prowadzenia sprawy. W tego rodzaju przypadku prokurator musiałby realizować polecenie, z którym się nie zgadza z uwagi np. na odmienną ocenę prawną, czy odmienną ocenę dowodów. Dostateczną gwarancją pozwalającą na unikniecie takiego zagrożenia byłoby przyjęcie zasady, iż w przypadku nieuwzględnienia wniosku o zmianę polecenia lub wyłączenie od prowadzenia sprawy, przełożony jest zobowiązany wydać decyzję sam lub wyznaczyć innego referenta. Uzyskalibyśmy wówczas efekt finalny zbliżony do obecnego rozwiązania z art. 8, uniemożliwiającego wydawanie przez prokuratora decyzji z którą się nie identyfikuje. Propozycja nie uzyskała akceptacji lecz będzie ponawiana podczas piątkowego posiedzenia Komisji.W toku prac uwzględniono niektóre propozycje Rady Głównej, a w szczególności przywrócenie uprawnień prokuratorów do korzystania z możliwości przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku na zasadach przewidzianych w USP, obowiązek przekazywania składek do ZUS w przypadku rozwiązania stosunku służbowego np. w wyniku wydalenia ze służby, eliminację obligatoryjnej przesłanki wydalenia ze służby w przypadku popełnienia nieumyślnego występku ściganego z oskarżenia publicznego, czy też korektę przepisu art. Art. 97 § 4 poprzez nadanie mu brzmienia „prokurator może działać w organizacjach zrzeszających prokuratorów lub pracowników prokuratury, a o ile nie uchybia to godności urzędu w innych organizacjach prowadzących działalność społeczną, działających na podstawie innych ustaw.” W trakcie posiedzenia przedstawiono krytyczną ocenę Związku w odniesieniu do treści projektowanego art. 12 który może kolidować z art. 156 § 5 kpk, zwiększenia represyjności postępowań dyscyplinarnych oraz wprowadzenia jawności oświadczeń majątkowych prokuratorów. W posiedzeniu Podkomisji uczestniczyła delegacja Prokuratury Generalnej reprezentowanej przez Andrzeja Seremeta, Marka Sadowskiego i Ryszarda Tłuczkiewicza. Prokurator Generalny pominął milczeniem kwestię powrotu do unii personalnej z Ministrem Sprawiedliwości. Nie była ona również szerzej komentowana przez przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratury. Interesującym fragmentem obrad był spór pomiędzy Przewodniczącym Prezydium, a Przewodniczącym KRP Markiem Staszakiem, będący efektem krytycznej oceny funkcjonowania KRP w przestrzeni konkursów na stanowiska prokuratorskie. Jak argumentował prokurator Jacek Skała, konkursy te są fikcyjne, gdyż wygrywa je niemal zawsze prokurator rekomendowany przez szefów jednostek. Marek Staszak zaprzeczył aby tak było, co jednak pozostaje w kolizji z faktami, gdyż rekomendacje pozostają zawarte w treści oceny. Na szczególną uwagę zasługuje deklaracja Wiceministra Sprawiedliwości złożona podczas posiedzenia o planach powrotu do zniesionego przez poprzednie rządy awansu poziomego. Poniżej przedstawiamy opinię Rady Głównej do poselskiego projektu ustawy Prawo o prokuraturze.

barbara chrobakOpinia RG PoP

Tarnobrzeg. Nowa Rada Okręgowa Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP założona.

Styczeń 12, 2016

12 stycznia 2016 r. w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu odbyło się zebranie założycielskie miejscowej organizacji Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zabranie otworzył Prokurator Okręgowy Marian Burczyk, który przywitał przedstawicieli Rady Głównej – prokuratora Jacka Skalę Przewodniczącego Prezydium i Zastępcę – Barbarę Chrobak. Omówiono bieżące problemy kadry prokuratorskiej i urzędniczej m.in związane z projektem ustawy Prawo o prokuraturze, powrotem do rozwiązań kpk sprzed „noweli lipcowej”, planowanymi pracami nad ustawą o Pracownikach sądów i prokuratury, sytuacją finansową pracowników sekretariatu, w tym kwestią podziału środków na podwyżki w 2016 r. W wyborach, wyłoniono organy lokalnej organizacji związkowej. Na czele Rady Okręgowej stanął prokurator Krzysztof Głuszak. W jej skład weszli pomadto: Grzegorz Wójcicki, Tomasz Chudzik, Łukasz Rozbicki i Lidia Szułda. Do Komisji Rewizyjnej powołano: Grażynę Myśliwiec, Beatę Dziedzic, Krzysztofa Paducha i Marcina Bernysia. Nowopowstałą organizacja jest 43 oddziałem Związku. Jedynie w Swuwałkach, Łomży i Zamościu nie funkcjonują jeszcze Rady Okręgowe ZZPIPP RP. Nowej organizacji i jej członkom życzymy wielu sukcesów.

Login