Pracownikom prokuratury przysługuje dzień wolny za 1 stycznia 2011 r.

Marzec 8, 2011

Poniżej prezentujemy stanowisko Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Krakowie, zgodnie z którym pracownikom prokuratury przysługuje dzień wolny za dzień 1 stycznia 2011 o ile do tego czasu nie został zmieniony regulamin pracy.

Stanowisko w sprawie zmian w regulaminie RO Kraków

Ministerstwo Sprawiedliwości nie wprowadziło zapowiadanych zmian do projektu ocen okresowych ale sejmowe prace ruszyły

Marzec 3, 2011

3 marca 2011 r. zainaugurowała prace Sejmowa Podkomisja rozpoznająca rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała, Tomasz Korniak i Tomasz Salwa. Przewodniczący Podkomisji Jerzy Kozdroń poinformował zebrane strony o możliwości przedstawienia stanowisk i złożenia konkretnych propozycji modyfikacji przepisów projektu podczas następnego posiedzenia, które wyznaczył na 22 i 23 marca 2011. W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Prokuratora Generalnego, „Ad Vocem”, „Iustitii”, KRS , Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i innych organizacji. W trakcie obrad Wiceprzewodniczący Prezydium prokurator Jacek Skała zwrócił się z publicznym zapytaniem do przedstawiciela strony rządowej, czy i kiedy zostaną przedstawione poprawki zapowiadane przez Ministra Kwiatkowskiego w mediach, przewidujące rezygnację z systemu stopni na rzecz ocen opisowych oraz indywidualne plany rozwoju sędziego i prokuratora.

Bydgoszcz – związkowa Północna Polska

Luty 25, 2011

24 lutego rozpoczęła działalność organizacja Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Bydgoszczy. Na zebraniu założycielskim obecnych było 40 osób w tym przedstawiciele Rady Głównej – Zastępca Przewodniczącego Prezydium Jacek Skała oraz członek Rady Robert Zasada, którzy przedstawili zgromadzonym sprawozdanie z prac Związku oraz zakres uprawnień okręgowej organizacji związkowej. W głosowaniu jawnym wybrano Radę Okręgową i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącą nowej Rady została wybrana jednomyślnie przy jednym głosie wstrzymującym prokurator Wioletta Głowacka. Nowej organizacji życzymy sukcesów i udanej współpracy z Prokuratorem Okręgowym w Bydgoszczy oraz Radą Główną.

Włocławek – apelacja gdańska rośnie w siłę

Luty 24, 2011

Z satysfakcją informujemy o powstaniu kolejnej okręgowej organizacji związkowej w apelacji gdańskiej. Około 30 członków założycieli zebranych w siedzibie Prokuratury Rejonowej we Włocławku dokonało wyboru Rady Okręgowej i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą naszego najmłodszego oddziału została Prokurator Justyna Łukowska – Plechowska. W zebraniu założycielskim uczestniczyli z ramienia Rady Głównej Zastępca Przewodniczącego Prezydium Jacek Skała oraz członek Rady Robert Zasada. Gratulujemy nowym władzom i życzymy owocnej pracy.

Koszalin – mamy pierwszą radę okręgową w apelacji szczecińskiej!

Luty 14, 2011

Kontynuujemy akcję zakładania nowych organizacji okręgowych Związku. W dniu 14 lutego 2011 odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji ZZPiPP RP w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie. 40 członków założycieli w obecności przedstawicieli Rady Głównej – Przewodniczącego Prezydium Mariusza Gózda i Roberta Zasady dokonało wyboru Rady Okręgowej i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym został wybrany prokurator Ziemowit Książek. Gratulacje. Już niebawem odbędą się zebrania założycielskie we Włocławku i Bydgoszczy.

Odezwa Przewodniczącego Rady Głównej do prokuratorów i pracowników prokuratury w sprawie tworzenia nowych, okręgowych organizacji związkowych

Luty 7, 2011

W ostatnim okresie czasu utworzyliśmy dwie nowe organizacje ZZPiPP RP w Rzeszowie i Elblągu. W lutym planowane są posiedzenia założycielskie w Koszalinie, Włocławku i Bydgoszczy. Celem Rady Głównej jest powołanie organizacji okręgowych we wszystkich prokuraturach okręgowych na terenie kraju. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Głównej ZZPiPP RP zwrócił się do Prokuratorów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych oraz podległych im prokuratorów i pracowników prokuratury z odezwą o zakładanie nowych oddziałów naszego Związku. Jak zauważono w odzewie organizacje lokalne Związku odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych, czuwając nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, uczestnicząc w dystrybuowaniu środków finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu premii i naród, procedurach związanych z konkursami na wolne stanowiska w administracji. Rady okręgowe, dysponując odrębnymi funduszami mogą również organizować wycieczki turystyczne, spotkania integracyjne, szkolenia oraz udzielać świadczeń pieniężnych i rzeczowych członkom organizacji i osobom potrzebującym pomocy.

Odezwa w sprawie tworzenia organizacji związkowych

Asesorzy prokuratorscy nie otrzymali podwyżek. Rada Główna ZZPiPP RP interweniuje w Prokuraturze Generalnej

Styczeń 28, 2011

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP otrzymała szereg niepokojących sygnałów o braku waloryzacji wynagrodzeń asesorów prokuratorskich począwszy od  1 stycznia 2011 r. stosowanie do rozwiązań zawartych w Ustawie o ustroju sądów powszechnych w niektórych prokuraturach okręgowych. Jak ustalono sytuacja taka ma miejsce między innymi w apelacjach katowickiej, krakowskiej i wrocławskiej. Zdziwienie musi budzić fakt, iż w tym czasie w innych apelacjach, jak np. warszawskiej wynagrodzenia zwaloryzowano. Waloryzacja miała miejsce również we wszystkich jednostkach w odniesieniu do prokuratorów. Jak wynika z przepisu art. 100 ust 1a Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, wynagrodzenie asesora prokuratorskiego wynosi 80 % wynagrodzenia prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. W związku z powyższym, w ocenie Rady Głównej, za niedopuszczalną należy uznać praktykę braku waloryzacji wynagrodzeń asesorów w niektórych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Uchwała Rady Głównej ZZPiPP

Wystąpienia prokuratorów w Sejmie

Zapraszamy do lektury wystąpień prokuratorów Mariusza Gózda i Jacka Skały w czasie wysłuchania publicznego noweli do Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Zamieszczamy również przemówienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, który krytycznie odniósł się do rządowej propozycji wprowadzenia ocen okresowych dla prokuratorów.

Wystąpienie prokuratora Mariusza GózdaWystąpienie prokuratora Jacka SkałyPrzemówienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta

Elbląg – powstała nowa okręgowa organizacja związkowa

Styczeń 27, 2011

Trwa akcja likwidowania białych plam na związkowej mapie Polski. W dniu 26 stycznia 2011 odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji ZZPiPP RP w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu. 49 członków założycieli w obecności przedstawicieli Rady Głównej – Barbary Chrobak i Roberta Zasady dokonało wyboru Rady Okręgowej i Komisji Rewizyjnej. Już niebawem utworzone zostaną kolejne organizację. Następne w kolejce Bydgoszcz i Koszalin.

Jak Ministerstwo Sprawiedliwości konsultowało rządowy projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych z organizacjami prokuratorskimi

Styczeń 16, 2011

W odpowiedzi na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. o przebiegu konsultacji ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw, zauważyć należy, co następuje:
1. W uzasadnieniu do wskazanego projektu nie uwzględniono opinii trzech organizacji prokuratorskich w tym najliczniejszej – Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Poniżej zamieszczamy opinię Rady Głównej, Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokuratorów oraz Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”.
2. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie ocen okresowych dla prokuratorów zawarto informację, iż projekt ten był konsultowany z Radą Główną ZZPiPP RP. Informacja ta jest nieprawdziwa.
3. Pomimo wniosku Przewodniczącego Rady Głównej skierowanego na ręce Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wyrażenie zgody na udział przedstawicieli środowiska prokuratorskiego w rozmowach pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i Krajową Radą Sądownictwa, prokuratorzy do rozmów tych nie zostali dopuszczeni uzyskując odpowiedź odmowną.

Opinia Ad Vocem z 7 maja 2009 r.Opinia KOP i ZZPiPP RP (Kraków)Opinia Rady Głównej ZZPiPP RP
Login