Czynności procesowe w dobie pandemii – oględziny zwłok i przesłuchania. Ograniczenie załóg do maksimum 30 % stanu kadrowego.

Kwiecień 1, 2020

W dniu dzisiejszym Prokuratura Krajowa skierowała do wszystkich prokuratur nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania prokuratury w warunkach panującej pandemii. W stanowisku uwzględniono szereg zgłaszanych przez nasze środowisko postulatów. Zawarto między innymi metodykę prowadzenia czynności procesowych z osobami zarażonymi i tymi, co do których istnieje takie podejrzenie. W szczególności wskazano na reguły postępowania w przypadku oględzin zwłok. W stanowisku zawarto również polecenie kierowania do pracy zdalnej oraz ograniczenia osób świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych do niezbędnego minimum, nieprzekraczającego 30 % zatrudnionej kadry, co sprzyja zorganizowaniu pracy w systemie 3 zmian. W wytycznych zawarto również rekomendacje dotyczące stosowania korespondencji elektronicznej oraz zabezpieczenia pracowników mających styczność z korespondencją w postaci tradycyjnej. Poniżej najnowsze stanowisko.

PK I BP 024.1.2020

Opinia Rady w sprawie kierowania na urlopy zaległe.

Marzec 31, 2020

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, termin tego urlopu winien być uzgodniony z pracownikiem.Podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią art. 152 par 1 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu. Przypomnieć należy, iż celami urlopu są wypoczynek i regeneracja sił. Urlop wypoczynkowy ma umożliwić pracownikowi zregenerowanie sił fizycznych i psychicznych. Okresu pandemii, kiedy większość społeczeństwa zobowiązana jest do przebywania w izolacji i ograniczenia aktywności, nie można w żadnym wypadku uznać za warunki umożliwiające korzystanie z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Powołać się przy tym należy na klauzulę generalną wynikającą z art. 8 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Apel do Rad Okręgowych – dbajmy o seniorów.

Koleżanki i Koledzy !

W związku z pandemią koronawirusa i sytuacją, w której znaleźli się wszyscy pracownicy Prokuratury zwracamy się do Was z apelem: Bądźmy solidarni z najsłabszymi, pomagajmy sobie nawzajem. Nie zapominajmy o tych z nas, którzy takiej pomocy mogą pilnie potrzebować!
Uprzejmie prosimy Przewodniczących Rad Okręgowych naszego Związku podejmijcie działania wespół z Szefami jednostek organizacyjnych prokuratury, w których działa nasza organizacja celem zapewnienia pomocy naszym seniorom. Ustalmy jak radzą sobie w tym trudnym okresie byli pracownicy Prokuratury – prokuratorzy w stanie spoczynku i pracownicy, którzy przeszli na emeryturę. W szczególności sprawdźmy jak radzą sobie osoby samotne i chore, które ze względu na stan zdrowia mogą potrzebować naszej pomocy.
W razie konieczności zorganizujmy pomoc w sprawach dnia powszedniego dot. wykupienia leków czy zrobienia zakupów. W tym trudnym czasie nikt nie powinien być pozbawiony pomocy, nikt nie powinien zostać sam.

Koledzy i Koleżanki!
Nie zapominajmy Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest wspólnotą, którą łączy nie tylko realizacja interesów pracowniczych prokuratorów i pracowników prokuratury, ale również wspólnotą wartości.

Będzie praca rotacyjna w prokuraturach.

Marzec 26, 2020

20 marca skierowaliśmy do I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego pismo dotyczące nieprawidlowości w ograniczaniu liczbności prokuratorów i pracowników prokuratury w jednostkach organizacyjnych prokuratury w zwiazku z pandemią. W dniu dzisiejszym do wszystkich prokuratur trafiły uzupełniające wytyczne, w których polecono stosowanie rotacyjnego modelu pracy oraz pracy zdalnej w systemie zmianowym. Najnowsze wytyczne stanowią realizację naszych postulatów przyczyniając się do zmniejszenia zagorożenia zarażeniem zatrudnionych w prokuraturze i stron prowadzonych postępowań przygotowawczych. Praca zmianowa zminiejsza rownież ryzyka w zakresie przerwania ciągłości funkcjonowania poszczególnych prokuratur w przypadku kwarantanny. Licząc na sprawną realizację poleceń Prokuratury Krajowej prosimy o sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach. Jako Rada Główna rekomendujemy podzielenie załóg na 3 zmiany oraz pracę w systemie 1 tydzień w jednostce – 2 tygodnie w miejscu zamieszkania. Dziękujemy Radom Okręgowym za szybkie przekazanie informacji o stanie realizacji wytycznych z dnia 16 marca, co pozwoliło nam na sygnalizację problemów Prokuratorowi Krajowemu.

PK I BP 024.8.2020

Zmniejszyć ilość pracowników w prokuraturach. Ujednolicić system świadczenia pracy. Rada Główna zwraca się do Prokuratora Krajowego.

Marzec 20, 2020

Od wytycznych Prokuratury Krajowej z 16 marca upłynęło raptem kilka dni. Od samego poczatku napływały informacje o różnorodnej interpretacji tego stanowiska w zakresie ograniczeń w obowiązku świadczenia pracy. Otrzymaliśmy m. in. pisemne interwencje z Rad Okręgowych w Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. W związku z tym sięgnęliśmy do naszych lokalnych organizacji o aktualne dane. Jak wynika z naszej analizy w prokuraturach na terenie Polski obowiązuje zasada: „co kraj to obyczaj.”
W ocenie Rady Głównej zachodzi konieczność ujednolicenia dotychczasowej praktyki, w zakresie określenia sposobu wprowadzenia systemu pracy rotacyjnej, poprzez skierowanie do podległych jednostek uzupełniających wytycznych w zakresie możliwości wprowadzenia systemu pracy rotacyjnej, który winien być dedykowany dla tej części pracowników, którzy nie mogą realizować pracy zdalnej, czyli w szczególności urzędników i pracowników obsługi. Utrzymywanie pełnej obsady tych pionów przy znacznej redukcji pionu orzeczniczego i asystentów wydaje się niecelowe i wpływa w znaczący sposób na możliwość zwiększenia ryzyka rozszerzania się pandemii. Z taką propozycją zwróciliśmy się się w piątek w piśmie do Prokuratora Krajowego. Zapraszamy do lektury i zapoznania się z zebranymi z prokuratur informacjami.

RG.13.2020

Rada Główna reaguja na zagrożenia zwiazane z pandemią. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości musi byc ograniczone do niezbednego minimum.

Marzec 12, 2020

W dniu dzisiejszym Rada Główna przyjęła stanowisko w sprawie pandemii. Kierując się odpowiedzialnością i troską o zdrowie Polaków stanęliśmy na stanowisku, iż funkcjonalnie wymiaru sprawiedliwości do czasu opanowania sytuacji winno być ograniczone do niezbędnego minimum. Specyfika funkcjonowania sadow i prokuratur czyni bowiem ten obszar szczególnie sprzyjającym rozwojowi epidemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą.

 

UCHWAŁA RADY GŁÓWNEJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP W SPRAWIE NIEZBĘDNYCH KROKÓW ZWIAZANYCH Z EPIDEMIĄ „KORONAWIRUSA”

 

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje o podjęcie radykalnych działań związanych z rozprzestrzenieniem się pandemii „koronawirusa” w obszarze funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. W polskich prokuraturach i sądach, każdego dnia przyjmuje się dziesiątki tysięcy stron procesowych oraz ich pełnomocników. Ich obsługą zajmuje się kilkudziesięciotysięczny korpus prokuratorów, sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Specyfika funkcjonowania tego systemu, podobnie jak w przypadku szkolnictwa, czy też wydarzeń o charakterze masowym, generuje zwiększone zagrożenie dla rozprzestrzeniania się pandemii. W związku z powyższym za  niezbędne uznać należy podjęcie zdecydowanych kroków zapobiegawczych. Apelujemy
o podjęcie następujących działań:

 1. Odwołanie, poza niezbędnymi przypadkami (w szczególności: spraw karnych
  w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania oraz spraw karnych, w których oskarżony pozbawiony jest wolności, chyba że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania) rozpraw oraz posiedzeń sądowych
  i niewyznaczanie nowych. Uczestnictwo w tych rozprawach prokuratorów, zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się „koronawirusa” w macierzystych prokuraturach,
 2. Odwołanie, poza niezbędnymi przypadkami, czynności procesowych
  z udziałem prokuratorów, asystentów prokuratora i pracowników prokuratury oraz niewyznaczanie nowych,
 3. Zawieszenie dyżurów, na których przyjmowanie są strony procesowe poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami dotyczącymi spraw, w których zagrożone jest życie i zdrowie obywateli. Dyżury takie winny być realizowane telefonicznie, a zawiadomienia o przestępstwie kierowane na piśmie poza wyjątkowymi sytuacjami,
 4. Zaniechanie wszelkiego rodzaju szkoleń branżowych i narad służbowych, które mogą obywać się w terminach późniejszych,
 5. Zawieszenie możliwości kontaktu osadzonych w zakładach karnych
  i aresztach śledczych z osobami z zewnątrz, w tym ograniczenie widzeń oraz przepustek,
 6. Ograniczenie do minimum, związanym z zabezpieczeniem podstawowego funkcjonowania prokuratury obsady kadrowej jednostek,
 7. Wprowadzenie elastycznej formuły czasu pracy, tak aby pracownicy korzystający ze środków komunikacji publicznej mogli dojeżdżać do prokuratur poza godzinami szczytu.

 

Koronawirus uchwała.

Spotkanie Rady Głównej ze ślaskimi organizacjami związkowymi. Katowice 26 luty 2020.

Marzec 3, 2020

26 lutego w 2020 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Głównej z organizacjami związkowymi działającymi na obszarze Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej spotkali się związkowcy z Katowic, Częstochowy i Gliwic. Radę Główną reprezentowali – Jacek Skała, Anna Nowińska i Beata Ślusarska – Dąbrowska. W trakcie zebrania przedstawiono działania Związku w ostatnich miesiącach oraz nakreślono plan przyszłych przedsięwzięć. Związkowcy obejrzeli  film o działalności mającej śląski rodowód Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Wiele interesujących wątków poruszono w dyskusji. Zajmowano się miedzy innymi kwestią awansu zawodowego urzędników i prokuratorów, czy dysproporcji w wysokości płac na obszarze Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Uzgodniono, iż Rada Główna zwróci się do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o podjęcie w niedalekiej przyszłości działań, które zniwelują różnice terytorialne w płacach pracowników.

Dolna granica według Ministerstwa 2600, a według Związku 3000-3400 – opinia Rady o projekcie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Przedstawiamy opinię Rady w sprawie najnowszego projektu tzw. rozporządzenia widełkowego, w którym zaproponowano określenie dolnej granicy na poziomie płacy minimalnej, tj. 2600 zł dla wszystkich grup zawodowych i stanowisk w prokuraturze. W ocenie Związku dolne stawki wynagrodzeń należy określić na wyższym poziomie niż płaca minimalna. Pozwoli to uniknąć każdorazowego nowelizowania Rozporządzenia w ślad za zmieniającą się wysokością płacy minimalnej, a także uwzględni faktyczne podniesienie wynagrodzeń na przestrzeni ostatniego roku o kwotę 1100 zł dla każdego pracownika. Alternatywnie zaproponowano określenie dolnej granicy ich wynagrodzeń na poziomie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie w sposób kwotowy, lecz poprzez technikę odesłania do odpowiednich przepisów o wysokości płacy minimalnej. Taka metodologia w ujęciu de lege ferenda pozwoli zagwarantować przy okazji tworzenia ustaw budżetowych na kolejne lata płynne podwyższanie wynagrodzeń urzędniczych i zabezpieczanie środków w kontekście odpowiednich części budżetu państwa w części 88 (powszechne jednostki organizacyjne prokuratury) oraz w części 15 (sądy powszechne). Pozwoli również uniknąć każdorazowej zmiany Rozporządzenia, którą jak uczą dotychczasowe doświadczenia następowała z opóźnieniami. Zapraszamy do lektury, w której także inne, istotne propozycje Związku.

RG 12.2020

Rada apeluje do Prezydenta o przywrócenie awansu poziomego w prokuraturze i sądach.

Styczeń 17, 2020

W listopadzie 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński upoważnił Andrzeja Dudę – Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta do reprezentowania go w sprawie ponownego rozpatrzenia ustawy znoszącej awans poziomy sędziów i prokuratorów. Instytucja awansu poziomego została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1 lipca 2008 r. Przewidywała awans prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych po 15 latach nienagannej służby do stanowiska „prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej” oraz „prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej.” Analogiczne zasady przewidziano dla sędziów. Rozwiązanie to w sądach i prokuraturze przyjęto z wielkim zadowoleniem. Około 700  prokuratorów i 1300 sędziów zostało powołanych na nowoutworzone stanowiska w jednostkach wyższego szczebla przy jednoczesnym określeniu miejsca pełnienia służby w jednostkach macierzystych. Stan ten nie trwał jednak długo. Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem krakowskiego adwokata – Zbigniewa Ćwiąkalskiego przeforsowało w ekspresowym tempie zniesienie tych długo oczekiwanych przez prokuratorów i sędziów regulacji doprowadzając do uchwalenia 7 listopada 2008 r. stosownej noweli zmieniającej ustawy – o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze. Na nic się zdały apele środowisk sędziowskich i prokuratorskich, które podkreślały naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych w zakresie tytularnym i ekonomicznym. Wielu prokuratorów i sędziów, którzy uzyskali awans poziomy nie pogodziło się z jego zniesieniem i nadal posługiwało się pieczęciami sędziów i prokuratorów. Wobec niektórych wszczynano postepowania dyscyplinarne z tego powodu. Podzielając argumentację sędziów i prokuratorów Prezydent Lech Kaczyński odmówił podpisania ustawy. W swoim stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego, skierowanym w trybie kontroli następczej, zarzucił niezgodność z licznymi przepisami Konstytucji RP w tym art. 2, z którego wynika ochrona publicznych, nabytych praw podmiotowych. Przez ponad 10 lat od likwidacji awansu poziomego nie udało się wypracować równie sprawiedliwych i zobiektywizowanych zasad awansu jak wówczas. W ocenie Rady Głównej nadeszła odpowiednia pora by wrócić do tych dobrych rozwiązań. Dlatego też zwróciliśmy się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w tym zakresie. Pan Prezydent Andrzej Duda był bowiem osobiście zaangażowany w obronę instytucji awansu poziomego na przełomie 2008 i 2009 r. Jednocześnie poinformowaliśmy o tym kroku Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem ZZP i PP RP w tej sprawie.

RG.2.2020 awans poziomy

Stanowisko Rady z 13 grudnia 2019 r. o projekcie ustawy ograniczajacym konstytucyjne prawo do wolności.

Grudzień 18, 2019

 

13 grudnia 2019 r. Rada Główna ZZPiPP RP przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła wstępne stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw z dnia 12 grudnia 2019 r.  W stanowisku tym zwrócono uwagę na sprzeczność projektu z podstawowymi prawami obywatelskimi gwarantowanymi w Konstytucji RP, a w szczególności z prawem do wolności słowa i zrzeszania się. Podkreślono niezgodność projektowanych regulacji  z opinią nr 49 (2014) Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich skierowaną do Komitetu Ministrów  Rady Europy na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora, zgodnie z którą prokuratorom przysługuje prawo do wolności wypowiedzi i zrzeszania się, w tym prawo do wolnego wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także nieskrępowanej wolności zrzeszania się. W stanowisku Rada zauważyła, iż upowszechnianie informacji o przynależności do stowarzyszeń i innego rodzaju zrzeszeń stanowić może istotne naruszenie dóbr osobistych, albowiem dane mają charakter danych wrażliwych, zaś ich upublicznienie narusza art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W późniejszym terminie Rada przedstawi kompleksową opinię prawna o projekcie.

Uchwała RG 13.12.2019 wolność słowa
Login