Komunikat w sprawie odejścia od systemu zmianowego w prokuraturze.

Wrzesień 17, 2020

O ile sytuacja epidemiologiczna kraju nie ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, w dniu 28 września zapadnie decyzja o odstąpieniu od systemu zmianowego w prokuraturze. Niewiadomą, jak dotąd jest data odstąpienia. Stanie się to z dniem 1, 15 lub 31 października.Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP postulował zniesienie systemu zmianowego z dniem 21 września przedstawiając szeroką argumentację.Informujemy jednocześnie, że za odstąpieniem od pracy zmianowej opowiedzieli się wszyscy prokuratorzy regionalni (11) i wszyscy prokuratorzy okręgowi (45). Wielu z nich w swoich stanowiskach odwoływało się do opinii rad okręgowych związku oraz grup związkowych przesyłając je do Prokuratury Krajowej.
Można zaryzykować stwierdzenie, że system zmianowy w prokuraturze przechodzi do historii o ile nie nastąpi drastyczny wzrost zachorowań.

Stanowisko Rady Głównej w sprawie odstąpienia od dwuzmianowego systemu pracy w prokuraturze.

Wrzesień 12, 2020

Od samego początku funkcjonowania zmianowego systemu pracy w prokuraturze, Związek Zawodowy wskazywał na jego istotne mankamenty. System ten przede wszystkim okazał się niewydolny w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i sprawnego funkcjonowania instytucji. Przyczyny takie stanu rzeczy są różnorodne niemniej na czoło wysuwają się dwa aspekty. Po pierwsze powszechne zjawisko mieszania się zespołów, spowodowane stale zwiększającą się grupą osób wykonujących obowiązki na obu zmianach. Są to najczęściej prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze ale także prokuratorzy realizujący czynności procesowe, rządzące się własna specyfiką i dynamiką. Jak nauczyły nas doświadczenia z pracą zmianową, trudno jest zaplanować przesłuchania, wokandy i inne obowiązki, tak aby kończyć je zawsze o 13:30. Proces karny rządzi się zupełnie innymi prawami, wyznaczanymi przez terminy procesowe, czy też konstytucyjne granice czasowe wyznaczone dla osób zatrzymywanych i przekazywanych do dyspozycji sądów. Drugą z przyczyn spadku efektywności systemu zmianowego jest szerokie otwarcie pozostałych dziedzin życia społecznego. W naszej ocenie utrzymywanie dalszych, daleko idących ograniczeń w prokuraturze, nie ma racji bytu przy normalnym funkcjonowaniu pozostałych przestrzeni publicznych, włączenie z sądownictwem, które działa w normalnym systemie czasu pracy. Dla nas jako organizacji społecznej reprezentującej pracowników najistotniejsze się jednak aspekty związane rodziną. Dwuzmianowość, zwłaszcza od 1 września, wywołała ogromne problemy dla rodzin wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jak zapewnić opiekę nad dzieckiem, gdy rozpoczynamy pracę o 7:00, a szkolna świetlica jest otwierana o 8:00? Jak odebrać dzieci ze szkoły, gdy zmiana rozpoczyna się o 14:00, a kończy o 20:30. W wielu przypadkach stały się to problemy nie do rozwiązania. Dlatego też zwróciliśmy się do rad okręgowych i grup związkowych o przedstawienie stanowisk w tej sprawie. Były one pomocne w opracowaniu stanowiska Rady Głównej, które w dniu 8 września 2020 r. trafiło na biurko I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego. Czy stanowisko to wpłynie na odstąpienie od systemu zmianowego? O tym przekonamy się już wkrótce. Zapraszamy do lektury.

RG 24.2020

Prokuratura przeciw zamrożeniu płac 2021.

Sierpień 14, 2020

Dlaczego przedstawiciele władz mają zostać objęci podwyżkami, a pracownicy sfery budżetowej nie? O to między innymi pyta Rada Główna ZZP i PP RP w swoim najnowszym stanowisku. Przypomina również traumatyczne skojarzenia związane z zamrożeniem płac przez 7 lat przed 2016 r. Jak czytamy w uchwale: prokuratura, a zwłaszcza kilkanaście tysięcy prokuratorów i pracowników prokuratury, codziennie wykonujących swoja niezwykle trudna służbę, z chwilą podjęcia zdecydowanej walki z przestępczością finansów-skarbową i gospodarczą, stała się kołem zamachowym polepszającej się kondycji budżetu państwa. Jeśli tryby tego koła mają dopomóc w wychodzeniu z trudnej sytuacji, wywołanej pandemią, niezbędne jest utrzymanie konkurencyjności wynagrodzeń, co nie będzie możliwe jeśli rządzący wybiorą ścieżkę powrotu do stosowanego przez poprzednia władzę „zamrożenia” płac. Co prawda jako Związek nie byliśmy entuzjastami pracy zmianowej, gdyż nie wpływa ona korzystnie na sytuację rodzinną wielu pełniących nasza służbę, to jednak podkreślenia wymaga, iż jesteśmy jedyną instytucją publiczną w Polsce, która w związku z COVID 19, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo prawne obywateli, podjęła się trudu pracy w systemie zmianowym. Dlatego polskie prokuratury służą obywatelom od 7 do 20. Za taki trud ponowne zamrożenie się nie należy.

Uchwała RG ZZPIPP 14.08.2020

Uchwała Rady Głównej w sprawie przepisów Tarczy 3.0 ograniczajacych niezależność samorządu prokuratorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Kwiecień 29, 2020

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z najwyższym zaniepokojeniem przyjęła projektowane w ramach tzw. „tarczy 3.0” rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu prokuratorskiego. Znacząca część projektowanych regulacji nie ma najmniejszego związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną występowaniem na terytorium Polski wirusa COVID -19.Do takich rozwiązań zaliczyć należy poszerzenie składu zgromadzeń prokuratorów w prokuraturze regionalnej o wszystkich prokuratorów rejonowych, prokuratorów okręgowych i zastępców prokuratora regionalnego. Prowadzi to do sytuacji, w której znaczna cześć składu osobowego zgromadzeń nie będzie pochodziła z wyboru. W ocenie Rady Głównej projektowane rozwiązanie doprowadzi do przekształcenia zgromadzeń prokuratorów w prokuraturach regionalnych w „narady służbowe” prokuratorów funkcyjnych. Będzie to całkowity koniec samorządności prokuratorskiej jako jednej z gwarancji niezależności prokuratorów. Rada Główna stanowczo sprzeciwia się aby procedowanie organów samorządowych – zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej, zgromadzeń prokuratorów w prokuraturach regionalnych oraz kolegiów prokuratury regionalnej i okręgowej limitować wyłączenie do zadań enumeratywnie wyliczonych w ustawie Prawo o prokuraturze. Takie rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z ideą samorządności zawodowej i narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do wolności słowa. Prowadzi do sytuacji, w której udział prokuratorów w organach samorządu będzie miał czysto fasadowy charakter ponieważ nie będą mogli zabrać głosu w innych ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania prokuratury i zawodu prokuratorów. Apelujemy do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o skorygowanie projektu poprzez wyeliminowanie przepisów likwidujących ostatnie gwarancje niezależności prokuratorskiej w ustroju samorządu zawodowego.

Czynności procesowe w dobie pandemii – oględziny zwłok i przesłuchania. Ograniczenie załóg do maksimum 30 % stanu kadrowego.

Kwiecień 1, 2020

W dniu dzisiejszym Prokuratura Krajowa skierowała do wszystkich prokuratur nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania prokuratury w warunkach panującej pandemii. W stanowisku uwzględniono szereg zgłaszanych przez nasze środowisko postulatów. Zawarto między innymi metodykę prowadzenia czynności procesowych z osobami zarażonymi i tymi, co do których istnieje takie podejrzenie. W szczególności wskazano na reguły postępowania w przypadku oględzin zwłok. W stanowisku zawarto również polecenie kierowania do pracy zdalnej oraz ograniczenia osób świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych do niezbędnego minimum, nieprzekraczającego 30 % zatrudnionej kadry, co sprzyja zorganizowaniu pracy w systemie 3 zmian. W wytycznych zawarto również rekomendacje dotyczące stosowania korespondencji elektronicznej oraz zabezpieczenia pracowników mających styczność z korespondencją w postaci tradycyjnej. Poniżej najnowsze stanowisko.

PK I BP 024.1.2020

Opinia Rady w sprawie kierowania na urlopy zaległe.

Marzec 31, 2020

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, termin tego urlopu winien być uzgodniony z pracownikiem.Podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią art. 152 par 1 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu. Przypomnieć należy, iż celami urlopu są wypoczynek i regeneracja sił. Urlop wypoczynkowy ma umożliwić pracownikowi zregenerowanie sił fizycznych i psychicznych. Okresu pandemii, kiedy większość społeczeństwa zobowiązana jest do przebywania w izolacji i ograniczenia aktywności, nie można w żadnym wypadku uznać za warunki umożliwiające korzystanie z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Powołać się przy tym należy na klauzulę generalną wynikającą z art. 8 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Apel do Rad Okręgowych – dbajmy o seniorów.

Koleżanki i Koledzy !

W związku z pandemią koronawirusa i sytuacją, w której znaleźli się wszyscy pracownicy Prokuratury zwracamy się do Was z apelem: Bądźmy solidarni z najsłabszymi, pomagajmy sobie nawzajem. Nie zapominajmy o tych z nas, którzy takiej pomocy mogą pilnie potrzebować!
Uprzejmie prosimy Przewodniczących Rad Okręgowych naszego Związku podejmijcie działania wespół z Szefami jednostek organizacyjnych prokuratury, w których działa nasza organizacja celem zapewnienia pomocy naszym seniorom. Ustalmy jak radzą sobie w tym trudnym okresie byli pracownicy Prokuratury – prokuratorzy w stanie spoczynku i pracownicy, którzy przeszli na emeryturę. W szczególności sprawdźmy jak radzą sobie osoby samotne i chore, które ze względu na stan zdrowia mogą potrzebować naszej pomocy.
W razie konieczności zorganizujmy pomoc w sprawach dnia powszedniego dot. wykupienia leków czy zrobienia zakupów. W tym trudnym czasie nikt nie powinien być pozbawiony pomocy, nikt nie powinien zostać sam.

Koledzy i Koleżanki!
Nie zapominajmy Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jest wspólnotą, którą łączy nie tylko realizacja interesów pracowniczych prokuratorów i pracowników prokuratury, ale również wspólnotą wartości.

Będzie praca rotacyjna w prokuraturach.

Marzec 26, 2020

20 marca skierowaliśmy do I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego pismo dotyczące nieprawidlowości w ograniczaniu liczbności prokuratorów i pracowników prokuratury w jednostkach organizacyjnych prokuratury w zwiazku z pandemią. W dniu dzisiejszym do wszystkich prokuratur trafiły uzupełniające wytyczne, w których polecono stosowanie rotacyjnego modelu pracy oraz pracy zdalnej w systemie zmianowym. Najnowsze wytyczne stanowią realizację naszych postulatów przyczyniając się do zmniejszenia zagorożenia zarażeniem zatrudnionych w prokuraturze i stron prowadzonych postępowań przygotowawczych. Praca zmianowa zminiejsza rownież ryzyka w zakresie przerwania ciągłości funkcjonowania poszczególnych prokuratur w przypadku kwarantanny. Licząc na sprawną realizację poleceń Prokuratury Krajowej prosimy o sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach. Jako Rada Główna rekomendujemy podzielenie załóg na 3 zmiany oraz pracę w systemie 1 tydzień w jednostce – 2 tygodnie w miejscu zamieszkania. Dziękujemy Radom Okręgowym za szybkie przekazanie informacji o stanie realizacji wytycznych z dnia 16 marca, co pozwoliło nam na sygnalizację problemów Prokuratorowi Krajowemu.

PK I BP 024.8.2020

Zmniejszyć ilość pracowników w prokuraturach. Ujednolicić system świadczenia pracy. Rada Główna zwraca się do Prokuratora Krajowego.

Marzec 20, 2020

Od wytycznych Prokuratury Krajowej z 16 marca upłynęło raptem kilka dni. Od samego poczatku napływały informacje o różnorodnej interpretacji tego stanowiska w zakresie ograniczeń w obowiązku świadczenia pracy. Otrzymaliśmy m. in. pisemne interwencje z Rad Okręgowych w Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. W związku z tym sięgnęliśmy do naszych lokalnych organizacji o aktualne dane. Jak wynika z naszej analizy w prokuraturach na terenie Polski obowiązuje zasada: „co kraj to obyczaj.”
W ocenie Rady Głównej zachodzi konieczność ujednolicenia dotychczasowej praktyki, w zakresie określenia sposobu wprowadzenia systemu pracy rotacyjnej, poprzez skierowanie do podległych jednostek uzupełniających wytycznych w zakresie możliwości wprowadzenia systemu pracy rotacyjnej, który winien być dedykowany dla tej części pracowników, którzy nie mogą realizować pracy zdalnej, czyli w szczególności urzędników i pracowników obsługi. Utrzymywanie pełnej obsady tych pionów przy znacznej redukcji pionu orzeczniczego i asystentów wydaje się niecelowe i wpływa w znaczący sposób na możliwość zwiększenia ryzyka rozszerzania się pandemii. Z taką propozycją zwróciliśmy się się w piątek w piśmie do Prokuratora Krajowego. Zapraszamy do lektury i zapoznania się z zebranymi z prokuratur informacjami.

RG.13.2020

Rada Główna reaguja na zagrożenia zwiazane z pandemią. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości musi byc ograniczone do niezbednego minimum.

Marzec 12, 2020

W dniu dzisiejszym Rada Główna przyjęła stanowisko w sprawie pandemii. Kierując się odpowiedzialnością i troską o zdrowie Polaków stanęliśmy na stanowisku, iż funkcjonalnie wymiaru sprawiedliwości do czasu opanowania sytuacji winno być ograniczone do niezbędnego minimum. Specyfika funkcjonowania sadow i prokuratur czyni bowiem ten obszar szczególnie sprzyjającym rozwojowi epidemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą.

 

UCHWAŁA RADY GŁÓWNEJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP W SPRAWIE NIEZBĘDNYCH KROKÓW ZWIAZANYCH Z EPIDEMIĄ „KORONAWIRUSA”

 

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje o podjęcie radykalnych działań związanych z rozprzestrzenieniem się pandemii „koronawirusa” w obszarze funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. W polskich prokuraturach i sądach, każdego dnia przyjmuje się dziesiątki tysięcy stron procesowych oraz ich pełnomocników. Ich obsługą zajmuje się kilkudziesięciotysięczny korpus prokuratorów, sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Specyfika funkcjonowania tego systemu, podobnie jak w przypadku szkolnictwa, czy też wydarzeń o charakterze masowym, generuje zwiększone zagrożenie dla rozprzestrzeniania się pandemii. W związku z powyższym za  niezbędne uznać należy podjęcie zdecydowanych kroków zapobiegawczych. Apelujemy
o podjęcie następujących działań:

 1. Odwołanie, poza niezbędnymi przypadkami (w szczególności: spraw karnych
  w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania oraz spraw karnych, w których oskarżony pozbawiony jest wolności, chyba że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania) rozpraw oraz posiedzeń sądowych
  i niewyznaczanie nowych. Uczestnictwo w tych rozprawach prokuratorów, zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się „koronawirusa” w macierzystych prokuraturach,
 2. Odwołanie, poza niezbędnymi przypadkami, czynności procesowych
  z udziałem prokuratorów, asystentów prokuratora i pracowników prokuratury oraz niewyznaczanie nowych,
 3. Zawieszenie dyżurów, na których przyjmowanie są strony procesowe poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami dotyczącymi spraw, w których zagrożone jest życie i zdrowie obywateli. Dyżury takie winny być realizowane telefonicznie, a zawiadomienia o przestępstwie kierowane na piśmie poza wyjątkowymi sytuacjami,
 4. Zaniechanie wszelkiego rodzaju szkoleń branżowych i narad służbowych, które mogą obywać się w terminach późniejszych,
 5. Zawieszenie możliwości kontaktu osadzonych w zakładach karnych
  i aresztach śledczych z osobami z zewnątrz, w tym ograniczenie widzeń oraz przepustek,
 6. Ograniczenie do minimum, związanym z zabezpieczeniem podstawowego funkcjonowania prokuratury obsady kadrowej jednostek,
 7. Wprowadzenie elastycznej formuły czasu pracy, tak aby pracownicy korzystający ze środków komunikacji publicznej mogli dojeżdżać do prokuratur poza godzinami szczytu.

 

Koronawirus uchwała.
Login