Spotkanie zarządu Związku z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną

Kwiecień 20, 2011

20 kwietnia 2011 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie kierownictwa Związku z Marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną. W spotkaniu z ramienia Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej uczestniczyli Mariusz Gózd, Barbara Chrobak, Jacek Skała oraz Zbigniew Polański. W trakcie spotkania poruszono następujące kwestie:
1. Konieczności konstytucjonalizacji Prokuratury i udziału Związku w pracach Komisji Konstytucyjnej.
2. Potrzeby zapewnienia wzrostu wynagrodzeń w grupie administracji i obsługi prokuratury, gdyż jako podkreślano jest to najniżej uposażony korpus urzędniczy w Polsce.
3. Konieczności wdrożenia prac nad podwyższeniem uposażeń prokuratorów w związku z dysproporcjami w ich wysokości pomiędzy Polską, a innymi państwami członkowskimi. Przedstawiciele Związku postulowali aby płaca prokuratorów prokuratury rejonowej wynosiła nie mniej niż czterokrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie jak obecnie dwukrotność.
4. Potrzeby zachowania przyjętego w 2008 r. systemu powiązania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce wobec pojawiających się pogłosek o planach zamrożenia wzrostu płac w 2012 r. Poinformowano w związku z powyższym Pana Marszałka o ryzyku akcji protestacyjnych prokuratorów i sędziów jesienią 2011 r.
5. Konieczności zapewnienia Prokuratorowi Generalnemu pełnej autonomii budżetowej, jako jednej z gwarancji apolityczności i niezależności,
6. Problemów, związanych z ustawą przewidującą 10 –procentową redukcję zatrudnienia w prokuraturze. W trakcie dyskusji na ten temat Barbara Chrobak zwróciła uwagę na fakt, iż w sposób całkowicie bezzasadny ustawodawca wyłączył spod redukcji pracowników sądów, pomijając zatrudnionych w prokuraturze, choć jest to jeden korpus, którego status reguluje ustawa o pracownikach sądów i prokuratur.
Tematem rozmów były również prace toczące się w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad rządowym projektem noweli do ustroju sądów powszechnych wprowadzającym oceny okresowe. Jak podkreślił Wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej – prokurator Jacek Skała ocena Związku w odniesieniu do treści projektu ustawy o zmianie USP jest jednoznacznie krytyczna aczkolwiek w toku prac udało się wprowadzić pewne korzystniejsze rozwiązania. Głos środowiska prokuratorskiego w tej sprawie jest o tyle ważny, że posiadamy doświadczenia związane z reformą prokuratury w kwietniu 2010 r. O ile sam rozdział PG od MS oceniamy jako bardzo korzystny, o tyle stoimy na stanowisku, że przy okazji zmian zaprzepaszczono szansę na nową ustawę o prokuraturze (obecna pochodzi z epoki socjalizmu – 1985 r). W związku z powyższym zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia całkowicie nowej ustawy o prokuraturze przy udziale środowiska prokuratorskiego i innych zwodów prawniczych. Jednocześnie zauważono, że praktyka funkcjonowania Prokuratury, przez rok po reformie obnażyła jej braki. Żeby nie sięgać daleko wystarczy wskazać na brak autonomii budżetowej PG, czy utworzenie słynnych wydziałów ds. których nie ma (oceny okresowe) w Prokuraturach Apelacyjnych albo brak rozwiązań przejściowych dla obecnych asesorów, co powoduje liczne odejścia, procesy i bezrobocie w tej grupie zawodowej. Dlatego, jak zauważył prokurator Jacek Skała takich błędów nie należy powielać przy ustroju sądów powszechnych tworząc od podstaw całkowicie nową konstytucję sądów powszechnych przy okrągłym stole wymiaru sprawiedliwości. Bazą do tych prac może być przedłożenie rządowe ale prac nad nim nie należy kontynuować w pośpiechu w tej kadencji, zwłaszcza że tryb procedowania w pierwszym czytaniu w Komisji, a nie na posiedzeniu plenarnym jest niekonstytucyjny. Taki tryb zachowano np. przy ustawie o Krajowej Radzie Prokuratury – zauważyli przedstawiciele ZZP i PP RP.

Nie będzie stopni szkolnych. Sejmowa podkomisja przyjęła oceny opisowe w ramach wizytacji i indywidualne plany rozwoju prokuratorów.

Kwiecień 12, 2011

12 kwietnia 2011 odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Podkomisji rozpatrującej rządowy projekt ustawy, który w pierwotnej wersji przewidywał oceny okresowe dla sędziów i prokuratorów w postaci stopni. W pracach nasze środowisko reprezentowali prokuratorzy: Justyna Plechowska – Łukowska, Bogusław Kromołowski i Jacek Skała. Najdalej idąca poprawka Związku o skreślenie ocen okresowych w pierwotnym kształcie w zasadzie została przyjęta, gdyż strona rządowa przedstawiła nową koncepcję oceniania prokuratorów, która kilka dni temu została zastosowana w przypadku sędziów. Zgodnie z tą propozycją wprowadzone zostaną oceny opisowe w ramach wizytacji w cyklu czteroletnim oraz indywidualne plany rozwoju. W trakcie prac przyjęta została również poprawka Prokuratora Generalnego przewidująca wprowadzenie kryteriów oceny kandydatów uczestniczących w konkursach na wolne stanowiska prokuratorskie. Sejmowa Podkomisja przyjęła także poprawkę Związku wprowadzającą kryteria oceny kandydatur prokuratorów, którymi winna kierować się Krajowa Rada Prokuratury. Procedowanie nad projektem zakończy się prawdopodobnie 29 kwietnia 2011. Następnie ustawa zostanie skierowana do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Ostatnia Podkomisja w sprawie ocen okresowych?

Kwiecień 10, 2011

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Podkomisja zajmująca się rządowym projektem Ustawy o ustroju sądów powszechnych rozpocznie prace nad blokiem przepisów zmieniających Ustawę o prokuraturze.
W pracach uczestniczyć będą przedstawiciele Związku – prokuratorzy Jacek Skała, Bogusław Kromołowski i Justyna Plechowska – Łukowska. Na poprzednim posiedzeniu Podkomisji procedowano przepisy dotyczące ocen okresowych dla sędziów przy czynnym uczestnictwie reprezentujących nas prokuratorów. Komisja przyjęła poprawkę opracowaną przez rząd, która wprowadza w miejsce cenzurkowych ocen okresowych dla sędziów – indywidualne plany rozwoju i oceny opisowe. Jak ustalono poprawka o podobnej treści została przygotowana w stosunku do prokuratorów. Jest ona zbieżna z poprawką nr 2 Związku na wypadek odrzucenia poprawki nr 1 – najdalej idącej o wykreślenie jakichkolwiek ocen z projektu.

Związek do Marszałka Sejmu – Prokuratura powinna znaleźć się w Konstytucji

Kwiecień 4, 2011

Z wielkim zadowoleniem przyjmuje się propozycje zmian do rozdziału VIII Konstytucji zaproponowane przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, a przedstawioną Sejmowi. Nie sposób w tym miejscu pominąć poparcia jakie dla tej inicjatywy wyraziła Krajowa Rada Prokuratury. Doceniając te działania Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jako największa organizacja przedstawicielska działająca w Prokuraturze zwraca się do Pana Marszałka Sejmu i Pana Marszałka Senatu RP o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu konstytucjonalizację Prokuratury, deklarując przy tym pełne poparcie dla prowadzonych w Parlamencie prac nad taką zmianą Konstytucji, która zapewni Prokuraturze należne jej miejsce wśród innych wskazanych w Konstytucji organów państwowych – czytamy w wystąpieniu Związku opracowanym przez prokuratorów Bogusława Kromołowskiego, Marka Ciosia i Jacka Skałę do Marszałka Grzegorza Schetyny.

Wystąpienie Związku do Marszałka Sejmu

Prezes KOP popiera stanowisko Związku w sprawie postępowań dyscyplinarnych

Poniżej zamieszczamy pismo prezesa Stowarzyszenia „Komitet Obrony Prokuratorów” – prokuratora Janusza Niziołka w spawie stanowiska Związku w przedmiocie opracowanych w Prokuraturze Generalnej założeń zmian w przepisach dotyczących postępowań dyscyplinarnych. Jak pisze Prezes KOP, Stowarzyszenie jest gotowe by podjąć wspólne z Radą Główną działania w celu zrealizowania postulatów zawartych w stanowisku ZZP i PP RP.

Pismo prezesa Stowarzyszenia "Komitet Obrony Prokuratorów" - prokuratora Janusza Niziołka

Powody opóźnień w nominacjach na asesorów leżą po stronie Krajowej Rady Prokuratury? Związek będzie monitorował likwidację małych jednostek prokuratury.

Marzec 29, 2011

Poniżej szczegółowa relacja ze spotkania Rady Głównej z I Zastępcą Prokuratora Generalnego Panem Markiem Jamrogowiczem w dniu 22 marca 2011 r. Spośród wielu poruszanych spraw nawiązano między innymi do wielokrotnie podnoszonej przez Związek problematyki opóźnień w nominacjach asesorskich. Pan Prokurator Jamrogowicz podkreślił, iż po stronie Prokuratury Generalnej istnieje wola jak najsprawniejszego przeprowadzenia procedury związanej z mianowaniem „młodych prokuratorów”. Wnioski przesłane przez Krajowa Radę Prokuratury po weryfikacji przedstawiane są do zatwierdzenia Panu Prokuratorowi Generalnemu w trybie „niecierpiącym zwłoki” praktycznie w ciągu dwóch dni. Wręczenie aktu nominacji organizowane jest zaś w Prokuraturze Generalnej cyklicznie z częstotliwością co dwa tygodnie. Prokurator Jamrogowicz podkreślił jednocześnie, iż Prokuratura Generalna nie ma wpływu na tryb i czas w jakim rozpatrywane są wnioski przez Krajowa Radę Prokuratury i właśnie po stronie Krajowej Rady Prokuratury upatruje przyczyny ewentualnych opóźnień. Wymiernym efektem spotkania jest również dopuszczenie Związku do prac zespołu, którego zadaniem będzie ocena zasadności likwidacji niektórych małych prokuratur. Zapraszamy do lektury.

Spotkanie RG z PG 22 marca 2011

Wykreślić rozdział o ocenach okresowych – mówią zgodnie Prokurator Generalny oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Marzec 24, 2011

Po pierwsze nie dla ocen okresowych, po drugie jeżeli będą wprowadzone to w kształcie proponowanym dla sędziów (indywidualne plany rozwoju, oceny opisowe), po trzecie mechanizm wiążący ocenę okresową z awansem poziomym, tak aby zrealizować cel ustawy jakim jest obiektywizacja awansu w strukturze organizacyjnej prokuratury (trzy oceny pozytywne lub dwie pozytywne z wyróżnieniem – awans do jednostki wyższego rzędu). Taką argumentację przedstawili przedstawiciele prokuratorów w czasie prac Podkomisji rozpoznającej projekt ustawy wprowadzającej oceny okresowe. Wobec błędnych informacji pojawiających się w prasie, jakoby Związek i Prokurator Generalny opowiedzieli się za ocenami okresowymi, poniżej zamieszczamy treść trzech poprawek podkreślając, że zarówno ZZP i PP RP, jak i Prokurator Generalny jednomyślnie zwrócili się o skreślenie art. 2 pkt 7 projektu. Prace Podkomisji będą kontynuowane podczas posiedzenia w dniach 5-7 kwietnia 2011 roku.

Poprawka nr 3Poprawka nr 2Poprawka nr 1

Prokuratorzy w warszawskiej Radzie Okręgowej Związku

Marzec 23, 2011

W dniu 21 marca 2011 r. odbyło się walne zabranie warszawskiej organizacji Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Poszerzono skład osobowy Rady Okręgowej o prokuratorów Jarosława Polanowskiego, Monikę Trondowską, Annę Koszelnik-Kluskę i Agatę Bomze. Nowym Przewodniczącym wybrano Pana Jarosława Polanowskiego.

Trwa dyskusja o ocenach okresowych dla sędziów i prokuratorów

Marzec 22, 2011

21 marca 2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Sejmowej Podkomisji rozpoznającej rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentowali prokuratorzy Jacek Skała, Tomasz Korniak i Tomasz Salwa oraz Mateusz Wolny. W obradach Podkomisji wziął udział przedstawiciel Prokuratora Generalnego. Z satysfakcją odnotowaliśmy, iż prokurator Andrzej Seremet zwrócił się do Przewodniczącego Podkomisji o skreślenie z projektu ustawy przepisów dotyczących ocen okresowych dla prokuratorów. W imieniu Związku głos zabrali Wiceprzewodniczący Prezydium prokurator Jacek Skała, który przedstawił założenia poprawki eliminującej z projektu ustawy art. 2 pkt 7 (kompleks przepisów o ocenach okresowych) oraz Prokurator Tomasz Korniak z Rady Głównej, który przedstawił poprawkę modyfikującą oceny okresowe polegającą na wprowadzeniu indywidualnych planów rozwoju prokuratora oraz zniesieniu systemu stopni na rzecz ocen opisowych. Trzecia z poprawek Związku zgłoszona podczas prac Podkomisji dotyczy wprowadzenia do ustawy mechanizmu wiążącego pozytywne oceny okresowe z awansem w strukturze organizacyjnej Prokuratury. W dalszej kolejności w imieniu Ministra Sprawiedliwości głos zabrał sędzia Grzegorz Wałejko. Jak podkreślił, Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Prokuratora Generalnego o aktualne stanowisko w sprawie ocen okresowych ale dopiero w dniu posiedzenia miało możliwość zapoznania się z nim, podobnie jeżeli chodzi o stanowisko Związku. Te propozycje wymagają głębszego przeanalizowania i dalszej dyskusji, stwierdził Minister Wałejko.

Stanowcze nie Związku dla likwidacji małych jednostek

W dniu 21 marca 2011 r. Rada Główna na posiedzeniu w Warszawie wydała jednoznacznie krytyczne stanowisko w sprawie planów likwidacji małych jednostek prokuratury. W opinii Związku oszczędności należy rozpocząć tam, gdzie nie prowadzi się pracy o charakterze oskarżycielskim, związanej z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych. Z całą pewnością małe jednostki są miejscem, gdzie te podstawowe funkcje Prokuratury są realizowane. W niedługim czasie opublikujemy informacje o innych podjętych przez Radę Główną decyzjach.

Likwidacja małych jednostek - uchwała
Login