Elbląg – powstała nowa okręgowa organizacja związkowa

Styczeń 27, 2011

Trwa akcja likwidowania białych plam na związkowej mapie Polski. W dniu 26 stycznia 2011 odbyło się zebranie założycielskie nowej organizacji ZZPiPP RP w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu. 49 członków założycieli w obecności przedstawicieli Rady Głównej – Barbary Chrobak i Roberta Zasady dokonało wyboru Rady Okręgowej i Komisji Rewizyjnej. Już niebawem utworzone zostaną kolejne organizację. Następne w kolejce Bydgoszcz i Koszalin.

Jak Ministerstwo Sprawiedliwości konsultowało rządowy projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych z organizacjami prokuratorskimi

Styczeń 16, 2011

W odpowiedzi na komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. o przebiegu konsultacji ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw, zauważyć należy, co następuje:
1. W uzasadnieniu do wskazanego projektu nie uwzględniono opinii trzech organizacji prokuratorskich w tym najliczniejszej – Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Poniżej zamieszczamy opinię Rady Głównej, Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokuratorów oraz Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”.
2. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie ocen okresowych dla prokuratorów zawarto informację, iż projekt ten był konsultowany z Radą Główną ZZPiPP RP. Informacja ta jest nieprawdziwa.
3. Pomimo wniosku Przewodniczącego Rady Głównej skierowanego na ręce Pana Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o wyrażenie zgody na udział przedstawicieli środowiska prokuratorskiego w rozmowach pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i Krajową Radą Sądownictwa, prokuratorzy do rozmów tych nie zostali dopuszczeni uzyskując odpowiedź odmowną.

Opinia Ad Vocem z 7 maja 2009 r.Opinia KOP i ZZPiPP RP (Kraków)Opinia Rady Głównej ZZPiPP RP

Koalicja sędziowsko–prokuratorska przeciwko rządowemu projektowi przewidującemu wprowadzenie ocen okresowych

Styczeń 12, 2011

W dniu 11 stycznia 2011 r. przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. W imieniu Związku głos zabrali Przewodniczący Prezydium Mariusz Gózd i Wiceprzewodniczący Jacek Skała. Swoje wystąpienia do protokołu złożyli ponadto prokuratorzy Justyna Plechowska – Łukowska i Tomasz Salwa. Bezpośrednio przed wysłuchaniem wzięliśmy udział we wspólnej konferencji prasowej ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia” i innymi organizacjami prawniczymi. W trakcie posiedzenia głos zabrał Prokurator Generalny Andrzej Seremet, który poddał zdecydowanej krytyce przepisy dotyczące ocen okresowych dla prokuratorów.

Informacja w Gazecie Prawnej
Informacja w Lex.pl

Rząd do czasu decyzji Trybunału Konstytucyjnego nie zwolni 10 % pracowników prokuratury

Styczeń 10, 2011

7 tysięcy czerwonych kartek dla Donalda Tuska, uchwały, pisma, ostra walka przedstawicieli Związku w sejmowych i senackich komisjach przyniosły oczekiwany efekt. Prezydent RP skierował 7 stycznia 2011 do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, która zakłada zwolnienie 10 proc. pracowników w latach 2011-2013.

Prokuratorzy i sędziowie razem przeciwko rządowemu projektowi zmian w ustroju sądów powszechnych

Styczeń 7, 2011

Oświadczenie międzyorganizacyjne dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, w którym przedstawiciele organizacji wyrażają swoją dezaprobatę dla projektu ustawy oraz trybu prac nad tym projektem.

Oświadczenie międzyorganizacyjne

Wysłuchanie publiczne przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Styczeń 3, 2011

20 grudnia 2010 Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP został zgłoszony do udziału w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655).
W wysłuchaniu udział wezmą:
Mariusz Gózd – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej, Jacek Skała – Wiceprzewodniczący ZZPiPP RP i rzecznik prasowy, Tomas Korniak, Tomasz Salwa – członkowie Rady Głównej i jako ekspert prokurator Justyna Plechowska-Łukowska.
Środowisko prokuratorskie reprezentować będą również moderatorzy Forum dyskusyjnego prokuratorów RP www.prokuratorzy.net, członkowie Krajowej Rady Prokuratury i Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem.
W toku prac sejmowych będziemy zabiegać o:
1.      Stworzenie nowego projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych w miejsce kolejnej nowelizacji po uprzednich, szerokich konsultacjach ze środowiskami prawniczymi.
2.      Wykreślenie z projektu przepisów dotyczących ocen okresowych dla sędziów i prokuratorów.
3.      Wprowadzenie do projektu docelowych rozwiązań w sferze wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, które zapewnią ich wyrównanie ze średnim poziomem uposażeń obu grup zawodowych w Unii Europejskiej.

Rząd zwolni 10 % pracowników prokuratury

Grudzień 17, 2010

Premier Donald Tusk otrzymał pismo, uchwałę i 7000 czerwonych kartek od pracowników prokuratury. Argumenty Związku związane z bezpieczeństwem Państwa i Obywateli, a także niezależnością Prokuratury trafiły w próżnię. Nie pomogła również interwencja Krajowej Rady Prokuratury. W dniu 16 grudnia 2010 r. Sejm RP zmienił zdanie. Choć we wcześniejszym głosowaniu przyjął poprawkę wyłączającą Prokuraturę spod redukcji zatrudnienia, teraz zaaprobował poprawkę Senatu przywracającą rządowe brzmienie projektu. Co się stało, że nagle kilkudziesięciu posłów zmieniło zdanie i opowiedziało się za zwolnieniami grupowymi w Prokuraturze?

Poniżej pełen stenogram z posiedzenia Sejmu (szczegóły na stronie 391)
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/b060d33c73a4a4c7c12577fc000f35af/$FILE/80_c_ksiazka.pdf

Fragment stenogramu z posiedzenia Sejmu

Sędziowie i prokuratorzy nie zostawili suchej nitki na rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustrój sądów powszechnych

Grudzień 14, 2010

W dniu 14 grudnia 2010 r. przed Sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, który przewiduje m.in. wprowadzenie ocen okresowych dla sędziów i prokuratorów.

W imieniu rządu projekt zaprezentował minister Jacek Czaja. Krzysztof Kwiatkowski, nieobecny na Komisji, w tym samym czasie uczestniczył w spotkaniu z asystentami sądowymi. Po wystąpieniu sprawozdawcy rządowego głos zabrali przedstawiciele środowisk – sędziowskiego z ramienia Stowarzyszenia Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Krajowej Rady Sądownictwa oraz prokuratorskiego, reprezentowanego przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Wszystkie przedstawione opinie były druzgocące dla projektu. Wiceprzewodniczący Związku Jacek Skała wytknął ministrowi Jackowi Czaji wprowadzanie Komisji w błąd twierdzeniem, że projekt został poddany szerokim konsultacjom ze Związkiem. Jak wiadomo do rozmów w sprawie projektu z udziałem KRS i Iustitii, prokuratorów nie dopuszczono pomimo pisemnego wystąpienia. Zarzucił również, iż w uzasadnieniu rozporządzenia w sprawie ocen okresowych, będącego aktem wykonawczym do USP zawarto informację o przeprowadzeniu konsultacji tego projektu ze ZZPiPP RP, co nie odpowiada prawdzie. W dalszej kolejności podkreślił, iż środowisko prokuratorskie jest przekonane o konieczności stworzenia całkowicie nowej „konstytucji” polskiego sądownictwa, a nie przeprowadzania kolejnej nowelizacji ustawy. Powołał się na doświadczenia „reformy” Prokuratury związanej z rozdzieleniem urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, przy okazji której zaprzepaszczono szansę na stworzenie nowej ustawy o prokuraturze, w miejsce obowiązującej, wielokrotnie nowelizowanej i pochodzącej z 1985 r. Wymienił mankamenty ostatniej nowelizacji, które ujawniły się na przestrzeni ostatnich miesięcy i zaapelował o niepowielanie tych samych błędów i stworzenie całkowicie nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych poprzedzonej szerokimi konsultacjami z sędziami i prokuratorami. Kończąc poparł wniosek formalny o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i publiczne wysłuchanie.

Komisja większością głosów 8 do 7 nie uwzględniła wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu ale przyjęła formułę publicznego wysłuchania w dniu 11 stycznia 2011 r. o godzinie 12:00 w Sali Kolumnowej Sejmu. Miejmy nadzieję, że tym razem nie zabraknie Pana Ministra Kwiatkowskiego, jako głównego patrona projektu.

W obradach z ramienia Rady Głównej uczestniczyli ponadto prokuratorzy: Mariusz Gózd – Przewodniczący Rady Głównej i Tomasz Korniak – członek Rady Głównej ZZPiPP RP.

Rząd zdeterminowany, by osłabić Prokuraturę

Grudzień 8, 2010

W dniu 8 grudnia 2010 Komisja Senacka przy aprobacie ministra Michała Boniego i zdecydowanym sprzeciwie przedstawicieli Rady Głównej oraz Ad Vocem i Krajowej Rady Prokuratury wykreśliła z projektu ustawy zapis przewidujący wyłączenie Prokuratury spod masowych zwolnień. W posiedzeniu uczestniczyli: Jacek Skała, Barbara Chrobak, Robert Zasada i Tomasz Salwa

SUKCES!!!

Grudzień 3, 2010

Nie będzie zwolnień grupowych w Prokuraturze.

W dniu 3 grudnia 2010 r. podczas trzeciego czytania rządowego projektu ustawy z o racjonalizacji zatrudnienia w jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych uchwalono poprawkę, zgodnie z którą prokuratura została wyłączona z 10 – procentowych masowych zwolnień wśród pracowników administracji, obsługi, analityków kryminalnych i asystentów.
Głosowanie to było poprzedzone szeregiem działań Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, w szczególności akcją protestacyjną przeprowadzoną w dniach 16-19 listopada 2010 r., w wyniku której wręczono Premierowi Donaldowi Tuskowi 7 tysięcy symbolicznych czerwonych kartek.
W takcie prac sejmowych Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przedstawił opinię o projekcie. Poniżej jej treść. Opinia ta stała się podstawą poprawki zgłoszonej przez posła opozycji Artura Górskiego.

Login