Nadzwyczajy Zjazd Delegatów ZZPiPP RP

Czerwiec 14, 2009

W dniach 2-3 czerwca 2006 roku, w Warszawie odbył się Nadzwyczajy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W trakcie obrad uchwalono zmiany w Statucie ZZPiPP RP. Serdecznie dziękujemy wszytskim uczestnikom Zjazdu za przyjazd i wykazaną w trakcie obrad aktywność.
Pełny tekst zaktualizowanego Statutu ukaże się na stronie niezwłocznie po otrzymaniu z Sądu Rejestrowego postanowienia o wpisie do KRS.

Podwyżka naszych wynagrodzeń

Marzec 30, 2009

W dniu 30 marca 2009r. Pan Prezydent RP podpisał ustawę m.in. o podwyżkach naszych wynagrodzeń. Oznacza to, iż już niedługo, z wyrównaniem od stycznia br., otrzymamy podwyżki w kwotach po około 1000 zł miesięcznie.

Przyjęcie poprawek Senatu do ustawy o wynagrodzeniach prokuratorów

Marzec 20, 2009

W dniu 20 marca 2009r. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o naszych wynagrodzeniach. Obecnie oczekujemy już tylko na podpis Pana Prezydenta. Jeżeli ustawa nie zostanie zawetowana – jeszcze w kwietniu br. powinniśmy otrzymać wyrównania za okres od 01 stycznia 2009r.

Posiedzenie Rady Głównej Związku

Marzec 12, 2009

W dniach 6 – 7 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Związku. Przedmiotem obrad były m.in. poprawki Senatu RP do ustawy o ustroju sądów powszechnych, w kwestii naszych wynagrodzeń, ocena funkcjonowania zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego, a także ocena założeń do planowanej nowelizacji ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Szczegółowe stanowisko Rady Głównej w tych kwestiach – w załączeniu.

Uchwalenie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych

Marzec 2, 2009

Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, na podstawie której otrzymamy z wyrównaniem od 01 stycznia 2009r. podwyżki wynagrodzeń, zgodne z informacjami zawartymi w zamiesczonym poniżej piśmie nr RG 2/09 z dnia 26 stycznia 2009r Zastępcy Przewodniczącego Rady Głównej Związku – Mariusza Gózda. Na posiedzeniu w dniach 4 – 5 marca br. ustawą tą zajmie się Senat. Jeszcze podpis Prezydenta RP i może już w marcu otrzymamy tak oczekiwane podwyżki ?

Odwołanie posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do spraw reformy prokuratury

Grudzień 5, 2008

Z jednodniowym wyprzedzeniem odwołano zaplanowane na dzień 04 grudnia 2008r. posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej m.in. do spraw reformy prokuratury. Przedmiotem obrad Komisji miało być rozpatrzenie zatwierdzonego przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową projektu zmian w ustawie o prokuraturze, polegających m.in. na likwidacji Prokuratury Krajowej i prokuratur apelacyjnych. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniach 16 lub 17 grudnia br. Czyżby Komisja rozważała wprowadzenie zmian do projektu zatwierdzonego przez Podkomisję ? Równolegle prowadzone są prace legislacyjne dotyczące naszych wynagrodzeń. Ostatni projekt – autopoprawka rządowa – został sporządzony w dniu 20 listopada br. W załączeniu opinia Rady Głównej Związku w tej sprawie.

Przebieg posiedzenia Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

Październik 25, 2008

Notatka urzędowa dotycząca przebiegu posiedzenia Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym
W dniu 23 października 2008r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
Posiedzenie zostało zwołane w trybie art. 23 ust. 3 ustawy o prokuraturze, na wniosek 1/3 członków Rady. Wniosek inicjatora poparłam własnym uznając, że wymaga tego sytuacja związana z pracą Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej nad projektem nowelizacji ustawy o prokuraturze, jak również panująca w środowisku dezinformacja w kwestiach płacowych.
Posiedzeniu Rady Prokuratorów przewodniczył Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Zbigniew Ćwiąkalski. Ustosunkowując się do zaistniałej sytuacji jaka miała miejsce w trakcie drugiego posiedzenia Sejmowej Podkomisji, kiedy to głosami posłów koalicyjnych przegłosowano likwidację prokuratur apelacyjnych wbrew stanowisku rządowemu, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny oświadczył, że stanowisko rządu pozostaje w tej materii niezmienione. Będzie ono ponownie zaprezentowane na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. O wszystkim jednak zadecydują głosowania plenarne.
W trakcie dyskusji członkowie Rady Prokuratorów ponownie wrócili do argumentów przemawiających za utrzymaniem ‘apelacji’ z zakresem zmodyfikowanych zadań, a zwłaszcza włączenia w ich strukturę pionów ‘PZ’.
Wszyscy podkreślali brak głębszego przemyślenia i łatwość w podejmowaniu przez posłów decyzji w zakresie rozwiązań ustrojowych prokuratury.
Drugą istotną kwestię poruszaną w trakcie posiedzenia stanowiły sprawy wynagrodzeń.
Z wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego wynikało, że nie są w żaden sposób zagrożone podwyżki w wysokości 1000 zł od dnia 1 stycznia 2009r. Pewne sporne kwestie w rozmowach z Ministrem Finansów budzi jedynie, czy objęci nimi będą prokuratorzy w stanie spoczynku oraz czym faktycznie jest kwota podwyżek (tzw. dodatkiem, jednoroczną regulacją) dodatkowo zwaloryzowana o 2% przewidywany wskaźnik inflacji.
Stanowisko resortu w tej materii jest jednoznaczne, tj. ‘podwyżka’ wraz z waloryzacją jest ‘dodatkiem’ do wynagrodzenia brutto prokuratorów i asesorów, a z uwagi na zapis art. 62a ust. 1 ustawy o prokuraturze – dotyczy również prokuratorów w stanie spoczynku.
Pan Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zapewnił, że w ustawie budżetowej na 2009r., przekazanej do Sejmu, zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, bowiem – co stanowczo podkreślił – wynagrodzenia te są jednakowe na równorzędnych stanowiskach. Zasada ta wpisana została również do rządowego projektu zmiany ustawy o prokuraturze.
Trzecia i ostatnia kwestia, będąca przedmiotem posiedzenia Rady Prokuratorów, dotyczyła realizacji wniosków skierowanych przez prokuratorów o tzw. ‘awans poziomy’. Z wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego wynika, że wszystkie wnioski skierował do Departamentu Kadr, celem ich sprawdzenia pod względem formalnym i mimo uchwalonej w bieżącym miesiącu przez Sejm ustawy wprowadzającej trzy stawki awansowe, będzie je rozpoznawał.
Pomimo uzyskanych informacji, członkowie Rady Prokuratorów podjęli uchwałę, której treść pozwalam sobie przedstawić w załączeniu.

List otwarty do Ministra Sprawiedliwości

Październik 5, 2008

Rada Główna Związku wystosowała list otwarty do Pana Ministra Sprawiedliwości w kwestii naszych wynagrodzeń oraz podjęła uchwałę w sprawie Komitetu Obrony Prokuratorów w Krakowie. Zapraszamy do lektury.

Pismo do Ministra Sprawiedliwości

Sierpień 23, 2008

Związek Zawodowy Prokuratorów oczekuje na informację od Pana Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie ostatecznie przyjętych przez Rząd RP rozwiązań reformy płacowej sędziów i prokuratorów.

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Sierpień 5, 2008

W dniu 23 lipca 2008r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, poświęcone informacji Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego na temat planowanych regulacji wynagrodzeń i awansu sędziów i prokuratorów oraz planowanych zmian w ustawie o pracownikach sądów i prokuratur.
W posiedzeniu tym wziął udział wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – prok. Mariusz Gózd. W posiedzeniu brali także udział przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów ‘Justitia’, Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i Rady Prokuratorów. Informację w imieniu Ministra Sprawiedliwości przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja.
Wprowadzenie nowych regulacji płacowych odbędzie się w dwóch etapach. Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Premiera o akceptację nowych zasad wynagradzania sędziów i prokuratorów, tym bardziej, iż przewiduje się, że na realizację założeń pierwszego etapu potrzebne będzie w skali kraju 314.000.000 zł. Realizacja drugiego etapu pociągnie za sobą skutki finansowe w wysokości 504.000.000 zł. Obecnie ogólna kwota przeznaczona na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów wynosi w skali roku około 2 miliardów zł.
Pierwszy etap realizacji wprowadzony ma zostać od dnia 01 stycznia 2009r. i zmierzać do spłaszczenia istniejących obecnie różnic pomiędzy wynagrodzeniami na różnych szczeblach. Polegać to będzie na podwyższeniu wszystkich wynagrodzeń, niezależnie od szczebla, o jednakową kwotę 1039,50 zł. Da to wzrost wynagrodzeń prokuratorów zatrudnionych w prokuraturach rejonowych o 21%. Według informacji Ministra Czai, od kwoty tej naliczane będą pochodne, np. wysługa lat.
Wprowadzenie drugiego etapu zaplanowano na dzień 01 stycznia 2010r. Jest to w zasadzie nowy system wynagradzania, zupełnie odmienny od dotychczasowego. Polega on na wprowadzeniu 8 stawek wynagrodzenia związanych ze stażem służbowym. Początek stażu służbowego liczony będzie od momentu otrzymania pierwszej nominacji na stanowisko sędziego lub prokuratora. Awans do kolejnej stawki odbywał się będzie co 5 lat. (w razie ukarania karą dyscyplinarną okres ten ulegałby przedłużeniu o 3 lata). Sumowanie stażu nie będzie, tak jak dzisiaj, przerywane przez awans do jednostki wyższego szczebla. Pociągnęłoby to za sobą znaczne spłaszczenie wynagrodzeń. Przykładowo, prokurator prokuratury rejonowej z dużym stażem może zarabiać więcej niż prokurator prokuratury okręgowej z krótkim stażem. System ten zakłada odejście od tzw. kwoty bazowej, jako podstawy naliczania wysokości wynagrodzenia. Podstawą w nowym systemie ma być ustawowa płaca minimalna. Poczynione w Ministerstwie Sprawiedliwości symulacje zakładają, że rozpoczynający pracę prokurator prokuratury rejonowej winien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 6.500 zł, a okręgowej – 8.300 zł. Nowy system powinien spowodować podwyższenie wynagrodzeń przeciętnie o około 20 do 44 % (w zależności od stażu), w wyjątkowych wypadkach nawet o 60 % (sytuacja ta dotyczy prokuratorów prokuratur apelacyjnych znajdujących się w ostatnie stawce, czyli praktycznie kilku osób w kraju).
Odnośnie awansu poziomego, funkcjonującego od dnia 01 lipca 2008r., Minister Czaja stwierdził, iż Ministerstwo nie będzie wstrzymywać kierowanych tam wniosków. Szacuje się, że wnioski takie złożyło już 25 % uprawnionych sędziów. Minister nie dysponował danymi dotyczącymi prokuratury. Zawetowana przez Prezydenta RP ustawa, wprowadzająca 3 stawki awansowe, prawdopodobnie nie będzie w ogóle głosowana. Jednym z powodów jest proponowana zmiana zasad wynagradzania, ale ważniejszym powodem jest to, iż odrzucenie weta spowodowałoby niekonstytucyjność tej ustawy, weszłaby ona w życie z mocą wsteczną obowiązywania (od 30 czerwca 2008r.)
Odnośnie zmian w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury Minister Czaja stwierdził, iż ulegnie ona znacznemu rozszerzeniu. Ministerstwo widzi potrzebę ustawowego uregulowania wielu kwestii regulowanych obecnie przez rozporządzenia, co podniesie rangę projektowanej nowelizacji. Projekt przewiduje: nowe regulacje dotyczące statusu sądów i prokuratury, ustawowe określenie zasad wynagradzania, premiowania, przyznawania nagród, określenie składników płac, zasad awansowania i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nowa ustawa wprowadzi obowiązek dokonywania okresowej oceny pracowników i powiązanie tej oceny z wynagrodzeniem i awansowaniem. Wprowadzony zostanie system wartościowania pracy. Nadal przewiduje się utrzymania obowiązku uzyskania wyższego wykształcenia. Poszerzona jednak zostanie możliwość uzupełnienia wykształcenia w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Dotychczas taką możliwość mieli pracownicy, którzy spełniali kumulatywnie 2 warunki: przekroczyli 40. rok życia i przepracowali co najmniej 15 lat w organach sądów lub prokuratury. W nowym ujęciu warunki te traktowane będą rozłącznie, wystarczy spełnienie jednego z nich.
Kończąc obrady Komisja Sprawiedliwości Praw Człowieka przyjęła, jednogłośnie, dezyderat, skierowany do Premiera, następującej treści:
- Komisja uważa, iż aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie sformułowanej w art. 178 ust. 2 Konstytucji.
- Komisja postuluje doprowadzenie tych wynagrodzeń do wysokości zgodne z zasadą określoną w art. 178 ust. 2 Konstytucji.
- Komisja postuluje aby wskaźniki wynagrodzeń nie były zależne w jakimkolwiek stopniu od czynnika politycznego i administracyjnego.

Login