Zebranie Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Maj 23, 2007

W dniu 23 maja 2007 r. przedstawiciel ZZPiPP RP wziął udział w zebraniu Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, które odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach. Zaproszenie do udziału w spotkaniu wystosował Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL Maciej Niwiński. Podczas rozmowy z lekarzami poruszone zostały ogólne kwestie dotyczące przesłanek legalności akcji strajkowej określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także procedur organizowania i prowadzenia zgromadzeń publicznych zgodnie z ustawą o zgromadzeniach. Przedstawiono również uczestnikom zebrania sytuację związaną z czasem pracy w prokuraturze i wynikającymi z tego problemami praktycznymi, zwłaszcza w zakresie pracy w trakcie dyżurów zdarzeniowych, aresztowych i ’24-godzinnych’. Zarząd Regionu Śląskiego podjął uchwałę o kontynuowaniu współpracy ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w kwestii wspólnych działań na rzecz przestrzegania norm czasu pracy i wypoczynku w prokuraturach i zakładach opieki zdrowotnej
W dniach 24-27 maja 2007 r. w Warszawie odbędą się XIV Ogólnopolskie Dni Prawnicze. Program przewiduje siedem paneli tematycznych: ‘Model Edukacji Prawniczej w trakcie Studiów’, ‘Modernizacja Prawa Cywilnego’, ‘Aplikacje – poszukiwanie optymalnego modelu kształcenia zawodowego’, ‘Zawody prawnicze w świetle dyrektyw unijnych’, ‘Rozprawa karna przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji’, ‘Dlaczego prawnicy powinni polubić mediację?’ oraz ‘Umiędzynarodawianie polskiego rynku kapitałowego – aspekty prawne i rola prawników’. Z punktu widzenia interesów pracowników prokuratury szczególnie istotne są dwa wyżej zaznaczone panele, zwłaszcza drugi z nich. Jego moderatorem będzie eurodeputowany Janusz Wojciechowski, a w programie przewiduje się między innymi odczyt Przedstawiciela Prokuratury Krajowej pod tytułem ‘Pozycja ustrojowa prokuratora w świetle proponowanych zmian ustawy o prokuraturze’ oraz wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów RP Krzysztofa Parulskiego – ‘Niezależność prokuratora w świetle dyrektyw i założeń UE’. W XIV ODP wezmą udział przedstawiciele ZZPiPP RP. Ramowy program XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych dostępny jest na stronie organizatora imprezy Zrzeszenia Prawników Polskich – www.zpp.org.pl

Wręczenie nagród zwycięzcom XIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej

Maj 11, 2007

W dniu 11 maja 2007 r. w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom XIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej. Jedną z nagród – za zajęcie pierwszego miejsca w wykonaniu zadania praktycznego polegającego na rozwiązaniu testu ufundował ZZPiPP RP, a wręczyła ją w imieniu Rady Głównej Przewodnicząca Prezydium Grażyna Górka. Upominek i gratulacje odebrał aplikant Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście Przemysław Płaskowicki. Wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktycznych sytuacjach procesowych. Życzymy im aby cechy te nie tylko przyczyniły się do zwiększenia stopnia profesjonalizmu w ich przyszłej pracy ale także uodporniły na wszelkie próby naruszania lub ograniczania ich niezależności prokuratorskiej.

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Kwiecień 26, 2007

W dniach 25-26 kwietnia 2007 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. Przedmiotem posiedzenia były zmiany w przepisach procedury karnej i ustawy o prokuraturze, które znajdują się na różnych etapach procesu legislacyjnego, a część z nich wchodzi w życie w lipcu b.r. Nadto celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska ZZPiPP RP w sprawie funkcjonowania sądów 24-godzinnych w perspektywie norm czasu pracy prokuratorów i pracowników administracji, ich prawa do wypoczynku, wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, jak również dojazdów na miejsce i z miejsca czynności procesowych. Prezydium Rady Głównej postanowiło wystosować do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego pismo w tej sprawie, zawierające opis istniejącego stanu faktycznego wraz z oceną jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Pismo wysłane do Pana Ministra w dniu 2 maja 2007 r. zawierało także postulat podjęcia niezbędnych działań zmierzających do egzekwowania uprawnień pracowniczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury na terenie całego kraju.
W dniu 26 kwietnia 2007 r. przedstawiciele ZZPiPP RP wzięli udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ustrojów sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze. Przebieg posiedzenia oraz projekty ustaw dostępne są na stronie www.sejm.gov.pl.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP – ‘Solidarne Państwo’

Kwiecień 17, 2007

W dniu 17 kwietnia 2007 r. przedstawiciel ZZPiPP RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym ‘Solidarne Państwo’. Porządek posiedzenia obejmował pierwsze czytanie projektu ustawy o lekarzu sądowym regulującej zasady i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa na wezwania właściwych organów procesowych. Przedstawiciel ZZPiPP RP zgłosił poprawkę o charakterze redakcyjnym do art. 7 ust. 3 projektu ustawy celem właściwego określenia podmiotów, którym należy doręczyć listę lekarzy sądowych. Poprawki tej nie zaakceptował reprezentujący stronę rządową przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Przebieg posiedzenia oraz projekt ustawy dostępny jest na stronie www.sejm.gov.pl.

Prośba do Marszałka Senatu RP

Kwiecień 2, 2007

Rada Główna ZZPiPP RP, zwróciła się do Marszałka Senatu RP z prośbą o przedstawienie Senatorom stanowiska Naszego Związku dotyczącego niekorzystnego rozwiązania, zawartego w ustawie z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Wszelkich pomyślności z okazji Dnia Kobiet

Marzec 8, 2007

Z całego serca życzymy wszystkim kobietom wszelkich pomyślności z okazji Dnia Kobiet. Samych radości, spełnienia marzeń, dużo szczęścia w miłości, życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Prawo o ustroju sądów powszechnych – koniec prac Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Marzec 7, 2007

Dobiegają końca prace w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad rządowym projektem Ustawy o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1057). W druku tym znajduje się projekt ustawy o prokuraturze (między innymi stawki awansowe, delegacje, kontrola zwolnień lekarskich). Poniżej przedstawiamy poprawki jakie zaproponowała Rada Główna Związku kierując je na ręce Przewodniczącego Komisji. Będą one przedmiotem głosowania na najbliższym posiedzeniu (będziemy w nim uczestniczyć i bronić naszego stanowiska).

Stanowisko Rady Głównej ZZPIPP RP po publikacji wywiadu z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim

Marzec 6, 2007

Przedstawiam koleżankom i kolegom stanowisko jakie w imieniu Rady Głównej zajęła Przewodnicząca Prezydium, po publikacji wywiadu z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim w gazecie opolskiej ‘Nowa Trybuna Opolska’. Stanowisko to zostało przesłane do wyżej wymienionego dziennika.

Zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Grudzień 22, 2006

Wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz ich najbliższym – zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń osobistych i zawodowych w nadchodzącym 2007 roku – życzą członkowie Rady Głównej ZZPiPP RP

Posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP

Grudzień 15, 2006

W dniu 14 grudnia 2006 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP. W trakcie spotkania opracowano opinie dotyczące przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów zmian w ustawach kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy i innych wskazanych uprzednio na naszej stronie internetowej. Ponadto, spośród członków Rady Głównej wybrano trzy zespoły zobowiązane do współpracy z Komisjami i Podkomisjami Sejmowymi pracującymi nad tworzeniem projektów ustaw leżących w zainteresowaniu naszej grupy zawodowej.
W trakcie obrad wybrano również nowych członków Rady Fundacji im. Ireny Babińskiej.
Bliższe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Rady Fundacji, a także w skład powołanego przez Radę Fundacji Zarządu jak również informacje dotyczące szczegółów bieżącej działalności Fundacji zamieszczone będą w ciągu kilku dni w zakładce fundacja.

Login