Spotkanie członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP z Zastępcami Ministra Sprawiedliwości

Marzec 18, 2008

Spotkanie członków Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej z Zastępcami Ministra Sprawiedliwości w dniu 27 lutego 2008r. w Warszawie.
W spotkaniu udział wzięli panowie:
- Marian Cichosz – Sekretarz Stanu,
- Zbigniew Wrona – Podsekretarz Stanu,
- Jacek Czaja – Podsekretarz Stanu,
- Andrzej Pogorzelski – Zastępca Prokuratora Generalnego,
- Jerzy Szymański – Zastępca Prokuratora Generalnego i
- Dariusz Kuberski – Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej.
Rozmówcy ponownie zapewnili członków Rady Głównej Związku, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zróżnicowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. (Zrównanie to potwierdziły kolejne projekty zmian w ustawie o prokuraturze, datowane w dniach 28 lutego i 12 marca 2008r.) 25% podwyżki naszych uposażeń powinny nastąpić od dnia 01 stycznia 2009r. Deklaracja ta jest cenna, samoistnie nie przesądza jednak, iż w takiej właśnie postaci i na takich zasadach zostaną podwyższone nasze uposażenia. Projekty wskazanych regulacji mogą bowiem jeszcze ulec niekorzystnym dla nas zmianom na kolejnym etapie prac rządowych oraz następnie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie mamy więc jeszcze pewności, że nasze wynagrodzenia nie zostaną zróżnicowane z wynagrodzeniami sędziów. Związek będzie na bieżąco monitorować postępy prac rządowych i parlamentarnych. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń w zakresie równości wynagrodzeń Związek niezwłocznie poinformuje środowisko prokuratorów oraz podejmie wszelkie inne niezbędne działania zmierzające do niepogorszenia statusu naszej grupy zawodowej.
Ponadto, ustalono, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza doprowadzić do przesunięcia terminu wejścia w życie skróconych okresów stawek awansowych. Nowelizacja ta będzie obowiązywać od dnia 01 lipca 2008r. Uzyskaliśmy również zapewnienie, że pracownicy administracji prokuratur otrzymają podwyżki po średnio 200 zł miesięcznie, zaś pracownicy obsługi – po 150 zł średnio miesięcznie. Podwyżki te zostaną wypłacone z wyrównaniem od 01 stycznia 2008r. O wszelkich nowych planach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości będziemy informować na bieżąco.
UWAGA:
Zgodnie z najnowszym projektem zmian w ustawie o prokuraturze, datowanym w dniu 12 marca 2008r. – likwidacji ulegnie jedynie Prokuratura Krajowa. Struktura Prokuratur Apelacyjnych pozostanie niezmieniona. Ponadto na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej zostaną usytuowane Wydziały PZ Prokuratury Krajowej. .

Uchwała Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Katowicach

Luty 19, 2008

Poniżej przedstawiamy Uchwałę Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Katowicach.
Uchwała została powszechnie poparta, podpisało się pod nią 94% prokuratorów, czyli wszyscy z wyjątkiem przewlekle chorych lub przebywających na długotrwałych urlopach poza miejscami zamieszkania.

Uchwały Rady Głównej ZZPiPP RP

Grudzień 4, 2007

W załączeniu zamieszczamy Uchwały Rady Głównej ZZPiPP RP z dnia 13 listopada 2007 roku.
Zapraszamy do lektury.

Pismo Rady Głównej ZZPiPP RP skierowane do Ministra Sprawiedliwości

Październik 16, 2007

W załączeniu zamieszczamy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP skierowane do Ministra Sprawiedliwości, dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników prokuratury.

Wywiad z Maciejem Niwińskim

Wrzesień 27, 2007

Z uwagi na problemy techniczne związane z niemożliwością edycji strony, z opóźnieniem zamieszczamy wywiad z Maciejem Niwińskim – przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Regionu Śląskiego,

Uchwała

Lipiec 31, 2007

W związku z cyklem artykułów, jakie ukazały się w prasie po opublikowaniu apelu Stowarzyszenia Prokuratorów RP z dnia 23 czerwca 2007 r., zawierającego, między innymi, stanowisko w sprawie niezależności i apolityczności prokuratorów, Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury podjęła w dniu 26 lipca 2007 roku uchwałę, która przesłana została do kierownictwa resortu sprawiedliwości.

Wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem

Lipiec 10, 2007

Zapraszamy do lektury wywiadu z Profesorem Andrzejem Zollem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tematem rozmowy było przestrzeganie prawa, zwłaszcza prawa pracy, w prokuraturze – a zatem organie przeznaczonym do strzeżenia praworządności, a także zagrożenia dla ustawowej niezależności prokuratorów płynące ze znowelizowanych przepisów ustrojowych oraz codziennej praktyki funkcjonowania prokuratury.

Pismo Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej do Przewodniczącej Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Czerwiec 16, 2007

Przedstawiamy pismo Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Dariusza Kuberskiego do Przewodniczącej Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP Grażyny Górki z dnia 22 maja 2007 r., nr PR I 122-32/07 oraz powołane w nim pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr Prokuratury Krajowej Leszka Drwęskiego z dnia 16 maja 2007 r., nr DK-II-078-72/07 w sprawie wymiaru czasu pracy prokuratorów i wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Najistotniejsze stwierdzenia zawarte w drugim z wymienionych tekstów zostały przez nas podkreślone, gdyż dotyczą najważniejszych kwestii dla pracowników prokuratury. Wynika z nich jednoznacznie, iż wszystkim prokuratorom i urzędnikom prokuratury przysługuje uprawnienie do żądania (według swojego wyboru) wynagrodzenia dodatkowego lub czasu wolnego za okres efektywnie przepracowany w trakcie dyżuru (każdego!), jeżeli był on pełniony poza wyznaczonym w jednostce czasem pracy lub spowodował przekroczenie przyjętych norm czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Należy zwrócić również uwagę na interpretację przepisów dotyczących prawa do wypoczynku – dyżur nie może powodować naruszenia prawa do minimalnego, nieprzerwanego czasu wypoczynku tj. 11 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem

Czerwiec 15, 2007

W czerwcu wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tematem rozmowy będzie przestrzeganie prawa, zwłaszcza prawa pracy, w prokuraturze – a zatem organie przeznaczonym do strzeżenia praworządności, a także zagrożenia dla ustawowej niezależności prokuratorów płynące ze znowelizowanych przepisów ustrojowych oraz codziennej praktyki funkcjonowania prokuratury.

Zebranie Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Maj 23, 2007

W dniu 23 maja 2007 r. przedstawiciel ZZPiPP RP wziął udział w zebraniu Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, które odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach. Zaproszenie do udziału w spotkaniu wystosował Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL Maciej Niwiński. Podczas rozmowy z lekarzami poruszone zostały ogólne kwestie dotyczące przesłanek legalności akcji strajkowej określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także procedur organizowania i prowadzenia zgromadzeń publicznych zgodnie z ustawą o zgromadzeniach. Przedstawiono również uczestnikom zebrania sytuację związaną z czasem pracy w prokuraturze i wynikającymi z tego problemami praktycznymi, zwłaszcza w zakresie pracy w trakcie dyżurów zdarzeniowych, aresztowych i ’24-godzinnych’. Zarząd Regionu Śląskiego podjął uchwałę o kontynuowaniu współpracy ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w kwestii wspólnych działań na rzecz przestrzegania norm czasu pracy i wypoczynku w prokuraturach i zakładach opieki zdrowotnej
W dniach 24-27 maja 2007 r. w Warszawie odbędą się XIV Ogólnopolskie Dni Prawnicze. Program przewiduje siedem paneli tematycznych: ‘Model Edukacji Prawniczej w trakcie Studiów’, ‘Modernizacja Prawa Cywilnego’, ‘Aplikacje – poszukiwanie optymalnego modelu kształcenia zawodowego’, ‘Zawody prawnicze w świetle dyrektyw unijnych’, ‘Rozprawa karna przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji’, ‘Dlaczego prawnicy powinni polubić mediację?’ oraz ‘Umiędzynarodawianie polskiego rynku kapitałowego – aspekty prawne i rola prawników’. Z punktu widzenia interesów pracowników prokuratury szczególnie istotne są dwa wyżej zaznaczone panele, zwłaszcza drugi z nich. Jego moderatorem będzie eurodeputowany Janusz Wojciechowski, a w programie przewiduje się między innymi odczyt Przedstawiciela Prokuratury Krajowej pod tytułem ‘Pozycja ustrojowa prokuratora w świetle proponowanych zmian ustawy o prokuraturze’ oraz wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów RP Krzysztofa Parulskiego – ‘Niezależność prokuratora w świetle dyrektyw i założeń UE’. W XIV ODP wezmą udział przedstawiciele ZZPiPP RP. Ramowy program XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych dostępny jest na stronie organizatora imprezy Zrzeszenia Prawników Polskich – www.zpp.org.pl

Login