Spotkanie Rady Głównej ze ślaskimi organizacjami związkowymi. Katowice 26 luty 2020.

Marzec 3, 2020

26 lutego w 2020 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Głównej z organizacjami związkowymi działającymi na obszarze Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej spotkali się związkowcy z Katowic, Częstochowy i Gliwic. Radę Główną reprezentowali – Jacek Skała, Anna Nowińska i Beata Ślusarska – Dąbrowska. W trakcie zebrania przedstawiono działania Związku w ostatnich miesiącach oraz nakreślono plan przyszłych przedsięwzięć. Związkowcy obejrzeli  film o działalności mającej śląski rodowód Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Wiele interesujących wątków poruszono w dyskusji. Zajmowano się miedzy innymi kwestią awansu zawodowego urzędników i prokuratorów, czy dysproporcji w wysokości płac na obszarze Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Uzgodniono, iż Rada Główna zwróci się do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o podjęcie w niedalekiej przyszłości działań, które zniwelują różnice terytorialne w płacach pracowników.

Dolna granica według Ministerstwa 2600, a według Związku 3000-3400 – opinia Rady o projekcie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Przedstawiamy opinię Rady w sprawie najnowszego projektu tzw. rozporządzenia widełkowego, w którym zaproponowano określenie dolnej granicy na poziomie płacy minimalnej, tj. 2600 zł dla wszystkich grup zawodowych i stanowisk w prokuraturze. W ocenie Związku dolne stawki wynagrodzeń należy określić na wyższym poziomie niż płaca minimalna. Pozwoli to uniknąć każdorazowego nowelizowania Rozporządzenia w ślad za zmieniającą się wysokością płacy minimalnej, a także uwzględni faktyczne podniesienie wynagrodzeń na przestrzeni ostatniego roku o kwotę 1100 zł dla każdego pracownika. Alternatywnie zaproponowano określenie dolnej granicy ich wynagrodzeń na poziomie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie w sposób kwotowy, lecz poprzez technikę odesłania do odpowiednich przepisów o wysokości płacy minimalnej. Taka metodologia w ujęciu de lege ferenda pozwoli zagwarantować przy okazji tworzenia ustaw budżetowych na kolejne lata płynne podwyższanie wynagrodzeń urzędniczych i zabezpieczanie środków w kontekście odpowiednich części budżetu państwa w części 88 (powszechne jednostki organizacyjne prokuratury) oraz w części 15 (sądy powszechne). Pozwoli również uniknąć każdorazowej zmiany Rozporządzenia, którą jak uczą dotychczasowe doświadczenia następowała z opóźnieniami. Zapraszamy do lektury, w której także inne, istotne propozycje Związku.

RG 12.2020

Rada apeluje do Prezydenta o przywrócenie awansu poziomego w prokuraturze i sądach.

Styczeń 17, 2020

W listopadzie 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński upoważnił Andrzeja Dudę – Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta do reprezentowania go w sprawie ponownego rozpatrzenia ustawy znoszącej awans poziomy sędziów i prokuratorów. Instytucja awansu poziomego została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1 lipca 2008 r. Przewidywała awans prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych po 15 latach nienagannej służby do stanowiska „prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej” oraz „prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej.” Analogiczne zasady przewidziano dla sędziów. Rozwiązanie to w sądach i prokuraturze przyjęto z wielkim zadowoleniem. Około 700  prokuratorów i 1300 sędziów zostało powołanych na nowoutworzone stanowiska w jednostkach wyższego szczebla przy jednoczesnym określeniu miejsca pełnienia służby w jednostkach macierzystych. Stan ten nie trwał jednak długo. Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem krakowskiego adwokata – Zbigniewa Ćwiąkalskiego przeforsowało w ekspresowym tempie zniesienie tych długo oczekiwanych przez prokuratorów i sędziów regulacji doprowadzając do uchwalenia 7 listopada 2008 r. stosownej noweli zmieniającej ustawy – o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze. Na nic się zdały apele środowisk sędziowskich i prokuratorskich, które podkreślały naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych w zakresie tytularnym i ekonomicznym. Wielu prokuratorów i sędziów, którzy uzyskali awans poziomy nie pogodziło się z jego zniesieniem i nadal posługiwało się pieczęciami sędziów i prokuratorów. Wobec niektórych wszczynano postepowania dyscyplinarne z tego powodu. Podzielając argumentację sędziów i prokuratorów Prezydent Lech Kaczyński odmówił podpisania ustawy. W swoim stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego, skierowanym w trybie kontroli następczej, zarzucił niezgodność z licznymi przepisami Konstytucji RP w tym art. 2, z którego wynika ochrona publicznych, nabytych praw podmiotowych. Przez ponad 10 lat od likwidacji awansu poziomego nie udało się wypracować równie sprawiedliwych i zobiektywizowanych zasad awansu jak wówczas. W ocenie Rady Głównej nadeszła odpowiednia pora by wrócić do tych dobrych rozwiązań. Dlatego też zwróciliśmy się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w tym zakresie. Pan Prezydent Andrzej Duda był bowiem osobiście zaangażowany w obronę instytucji awansu poziomego na przełomie 2008 i 2009 r. Jednocześnie poinformowaliśmy o tym kroku Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem ZZP i PP RP w tej sprawie.

RG.2.2020 awans poziomy

Stanowisko Rady z 13 grudnia 2019 r. o projekcie ustawy ograniczajacym konstytucyjne prawo do wolności.

Grudzień 18, 2019

 

13 grudnia 2019 r. Rada Główna ZZPiPP RP przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła wstępne stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw z dnia 12 grudnia 2019 r.  W stanowisku tym zwrócono uwagę na sprzeczność projektu z podstawowymi prawami obywatelskimi gwarantowanymi w Konstytucji RP, a w szczególności z prawem do wolności słowa i zrzeszania się. Podkreślono niezgodność projektowanych regulacji  z opinią nr 49 (2014) Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich skierowaną do Komitetu Ministrów  Rady Europy na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora, zgodnie z którą prokuratorom przysługuje prawo do wolności wypowiedzi i zrzeszania się, w tym prawo do wolnego wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także nieskrępowanej wolności zrzeszania się. W stanowisku Rada zauważyła, iż upowszechnianie informacji o przynależności do stowarzyszeń i innego rodzaju zrzeszeń stanowić może istotne naruszenie dóbr osobistych, albowiem dane mają charakter danych wrażliwych, zaś ich upublicznienie narusza art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W późniejszym terminie Rada przedstawi kompleksową opinię prawna o projekcie.

Uchwała RG 13.12.2019 wolność słowa

Każdy pracownik prokuratury po 450 od stycznia 2020.

Listopad 22, 2019

22 listopada 2019 r. w Prokuraturze Krajowej miało miejsce spotkanie w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury przewidzianych w porozumieniu podpisanym przez nasz Związek 4 lipca z Ministerstwem Sprawiedliwości. Strona związkowa przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej w 49 organizacjach trenowych ZZPiPP RP, spośród których 48 opowiedziało się za równym podziałem i poinformowała o wynikach głosowania w Radzie Głównej ZZPiPP RP, która przy jednym głosie wstrzymującym opowiedziała się również za równym podziałem. Uzgodniono podniesienie z dniem 1 stycznia 2020 r. każdemu pracownikowi prokuratury wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł. Powyższa kwota zostanie powiększona wobec pracowników prokuratury ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat w wymiarze od 5 do 20 procent. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy byli z nami od grudnia 2018 r. - pod budynkami prokuratur i sądów, na manifestacjach w polskich miastach, w stacjach krwiodawstwa, w czarnych strojach, które były wyrazem solidarności z protestującymi Na Rozdrożu pod oknami Ministerstwa Sprawiedliwości. Tym którzy kibicowali naszym przedstawicielom, dzięki którym w Sejmie RP i Centrum Dialogu Społecznego odbywały się debaty dotyczące płac pracowników wymiaru sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli władz. Trwaliśmy do końca przy postulacie podniesienia płac o 1000 zł. mimo prób jego zredukowania na 450 zł i taki postulat zrealizowaliśmy. Teraz pora na rozwiązania systemowe, które uporządkują wynagrodzenia likwidując dysproporcje terytorialne i wewnętrzne. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem uzgodnieniowym.

PK zasady podziału 450 złporozumienie 22 listopada 2019

Pracownicy prokuratury chcą równego podziału środków na podwyżki od 1 stycznia 2020 r. Wyniki ankiety.

W naszej ankiecie udział wzięło 49 organizacji ZZPiPP RP w tym 43 Rady Okręgowe działające w Prokuraturach Okręgowych oraz 6 grup związkowych działających w Prokuraturze Krajowej i prokuraturach regionalnych. W głosowaniu wzięło udział o 5 organizacji więcej niż w poprzednim badaniu. W ankiecie nie wzięła udziału jedynie kielecka organizacja związkowa.

Wyniki ankiety.

48 organizacji za równym podziałem środków po 450 zł

1 organizacja – za pozostawieniem środków na tzw. równanie „kominów”

W przeważającej większości pracownicy opowiedzieli się za równym podziałem środków przeznaczonych na podwyżki. Jedynie jedna z organizacji była za wariantem pozostawienia kwoty wolnej na tzw. równanie „kominów” płacowych. W poprzednim badaniu 10 na 44 organizacje biorących udział w ankiecieh wybrało jeden z wariantów przewidujących nierówny podział środków, tj. za pozostawieniem kwoty wolnej na tzw. równanie „kominów”. Ankietę przeprowadzono wśród członków samej Rady Głównej. Przy jednym głosie wstrzymującym się, pozostali członkowie Rady Głównej opowiedzieli się za równym podziałem środków na podwyżki po 450 zł.

podsumowanie-ankiet

Rada Główna za równym podziałem 450 zł od 1 stycznia 2020 r. Spotkanie z łódzką organizacją ZZPiPP RP.

Listopad 12, 2019

7 listopada Prokuraturach Rejonowych Łódź – Widzew i Łódź Polesie odbyło się spotkanie łódzkiej organizacji związkowej z przedstawicielami Rady Głównej. Na spotkaniu omawiano zagadnienia związane w szczególności z podziałem środków na podwyżki. Ze wstępnych wyników ankiet wynika, że ogromna większość pracowników łódzkich prokuratur opowiada się za równym podziałem i przeznaczeniu po 450 zł dla każdego pracownika. Ankietę dotyczącą zasad podziału środków na podwyżki przeprowadzono również wśród członków Rady Głównej. Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Główna opowiedziała się za równym podziałem 450 zł od 1 stycznia 2020. Aktualnie trwa liczenie głosów oddanych przez pracowników polskich prokuratur. Wyniki ogólnopolskiej ankiety podajmy do wiadomości  w najbliższym czasie.

Podajemy wyniki ankiet w łódzkich prokuraturach: 244 osoby za równym podziałem; 44 osoby za podziałem 350/100.

Ankieta 450 styczeń 2020.

Listopad 2, 2019

Koleżanki i Koledzy.

W sierpniu przeprowadzaliśmy z Waszym udziałem ankietę dotyczącą zasad podziału środków na podwyżki. Przeważająca większość z Was opowiedziała się z równym podziałem po 450 zł plus wysługa. Dzięki temu mogliśmy zawrzeć z PK porozumienie, w wyniku którego każdy pracownik prokuratury w październiku otrzymał podwyżkę.Dzięki naszym działaniom skorzystali również pracownicy sądów. Wstępne plany podziału środków przewidywały bowiem podwyżki o kwotę 200 zł., a resztę na równanie kominów. W środowisku sądowym wytworzyła się ogromna presja pod hasłem: „my chcemy tak jak prokuratura.” Tylko dzięki tej presji udało się przewalczyć 400 zł dla każdego, a 50 na równanie kominów. W większości sądów do dziś nie ma podwyżek. Trwają walki o podział 50 zł.My jako Związek stoimy na stanowisku, że pracownicy sądów i prokuratury od końca 2018 r., kiedy to masowo korzystali ze zwolnień lekarskich walczyli o podwyżki po 1000 zł, a nie równanie kominów. To ostatnie powinno nastąpić poprzez przyjęcie nowej ustawy i nowej siatki płac, a to dopiero przed nami.Dziś, również w oparciu o doświadczenia sadów mamy pewność, że pozostawienie wolnych środków do dyspozycji pracodawców oznaczać będzie:
1) Zapewnienie kierownikom jednostek w większym stopniu kreowania polityki wynagradzania pracowników w ich ocenie kluczowych. 2) Wyrównywania  kominów (tu pojawia się pytanie gdzie – w prokuraturach regionalnych, okręgowych, czy może rejonowych?) 3.Zwiększanie zatrudnienia nowych pracowników. 4. Przeznaczanie środków na premie i nagrody.
Musicie sami ocenić te 4 zdiagnozowane przez nas ryzyka. Dlatego przygotowaliśmy dla Was jeszcze raz ankietę.
Oczekujemy jej nadesłania przez wszystkie 44 Rady Okręgowe i grupy związkowe.Będzie ona punktem wyjścia do dalszych działań Rady.Uwaga! W oparciu o przeprowadzone badania ankietę wypełniają Rady Okręgowe.
Prosimy o ich przesyłanie do Joanny Zaroślak: asia_zar@wp.pl

TERMIN 8 listopada 2019!

ankieta podwyżki styczeń 2020

Rada Główna o styczniowych podwyżkach, wakatach na stanowiskach urzędniczych oraz potrzebie przywrócenia awansu poziomego dla prokuratorów.

Październik 28, 2019

W ubiegłym tygodniu w Gdańsku obradowała Rada Główna. Poniżej prezentujemy sprawozdanie Rady Głównej z działalności Związku w ostatnim okresie czasu, a przede wszystkim jej rezultatów. Jednym z węzłowych zagadnień poruszanych w trakcie posiedzenia były zasady podziału środków na podwyżki w styczniu 2020 r. W dyskusji odwoływano się do ankiety, w której większość pracowników opowiedziała się za równym podziałem wywalczonych środków. Podkreślano, że pracownicy prokuratury w 2019 r. walczyli nie o wyrównywanie kominów, co powinno zostać zrealizowane systemowo poprzez nową ustawę i nową siatkę płac ale o poniesienie płac o 1000 zł dla każdego. Rada Główna podjęła decyzję o skierowaniu do Prezydenta RP wystąpienia w sprawie przywrócenia awansu poziomego dla prokuratorów. Rozwiązanie to obowiązywało w latach 2008-2009 i polegało na uzyskiwaniu przez prokuratorów tytułów w jednostkach nadrzędnych z jednoczesną możliwością wykonywania obowiązków służbowych w macierzystych prokuraturach rejonowych i okręgowych. To właśnie obecny Prezydent referował stanowisko ówczesnego Prezydenta RP przed Trybunałem Konstytucyjnym kładąc nacisk na potrzebę zachowania awansu poziomego, jako najbardziej zobiektywizowanej formy awansu, którą kiedykolwiek wprowadzono w sądach i prokuraturach. Podczas posiedzenia powołano Zespół ds. zdiagnozowania zjawiska wakatów na stanowiskach pozaorzeczniczych, sporządzenia opracowania w sprawie  wzrostu ilości obowiązków urzędników oraz innych pracowników w ostatnich latach i skierowania wystąpienia sygnalizującego potrzebę wzmocnienia kadrowego pionu administracji i pozostałych pracowników w prokuraturze. W skład Zespołu powołano Agnieszkę Nowaczyk, Joannę Zaroślak oraz Karolinę Roszak.

sprawozdanie

„Kartka z kalendarza” pracownika prokuratury. Felieton Joanny Zaroślak.

Wrzesień 17, 2019

Poniżej publikujemy bardzo interesujący felieton Joanny Zaroślak – urzędnika Prokuratury Rejonowej w Płocku, wybranej dwa lata temu do Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Tekst ten miał zostać opublikowany przez jednej z portali zanim doszło do porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości po wielomiesięcznych rozmowach i protestach, które rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Podpisanie tego porozumienia, zagwarantowało pracownikom prokuratury podniesienie wynagrodzeń w sposób adekwatny do ponoszonych postulatów. Jak pamiętamy, od początku, konsekwentnie domagaliśmy się podwyżek w kwocie 1000 zł. W tym znaczeniu tekst w pewnym sensie stracił na aktualności ale wciąż stanowi cenną „kartkę z kalendarza” pracownika prokuratury. Pozwala też zrozumieć, że poza incydentalnymi podwyżkami, tysiące pracowników wymiaru sprawiedliwości wciąż czeka na rozwiązania systemowe, które rozwiążą problem płac w przyszłości, zapewnią stały ich wzrost i czytelną ścieżkę awansu zawodowego. „Przeciętny obywatel kojarzy prokuraturę z prokuratorami, a sąd z sędziami. Jest to duże uproszczenie. Za 6 tysiącami prokuratorów i 10 tysiącami sędziów stoją bowiem pracownicy. Niewidzialni w mediach, schowani w sekretariatach, wykonujący mrówczą pracę bez której obsługa milionów spraw nie byłaby możliwa. To serce wymiaru sprawiedliwości, które z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc bije coraz słabiej” – pisze Joanna Zaroślak. Zapraszamy do lektury.

Kartka z kalendarza pracownika prokurtaury. Joanna Zaroślak
Login