Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje – szczepieniami niezwłocznie muszą zostać objęci pracownicy prokuratury.

Marzec 31, 2021

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z umiarkowanym zadowoleniem przyjęła treść art. 27 ust. 1 pkt 16 znowelizowanego w dniu 25 marca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512). Przepis ten umożliwia objęcie szczepieniami osób zapewniających funkcjonowanie podstawowej działalności państwa (…). W ocenie Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, ponad wszelką wątpliwość taką grupą są zatrudnieni w polskich prokuraturach urzędnicy, asystenci i pozostali pracownicy. Dlatego też za niezbędne należy uznać podjęcie decyzji o włączeniu pracowników prokuratury w program szczepień wraz z prokuratorami, w przypadku których takie szczepienia są obecnie realizowane. W związku z powyższym apelujemy do Pana Ministra Michała Dworczyka aby zwrócił się do Ministra Zdrowia o poinformowanie jednostek prokuratury o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19 w oparciu o znowelizowane przepisy rozporządzenia. Zapraszamy do lektury całego stanowiska, które przekazaliśmy Premierowi, Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu oraz jego I Zastępcy, który w ostatnich dniach zwrócił się do Rady Ministrów po raz kolejny z podobnym postulatem.

 

stanowisko RG ws szczepień pracowników

Szczepienia, system zmianowy i prokuratorscy „antyszczepionkowcy” z Lex Super Omnia.

Luty 4, 2021

4 lutego 2021 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. przeciwdziałania skutkom pandemii w prokuraturze uzyskaliśmy informację o wystąpieniu przez Prokuraturę Krajową o poszerzenie pierwszej grupy osób podlegających szczepieniu o pracowników prokuratury w tym m.in. urzędników i asystentów oraz kadrę pomocniczą. Jest to reakcja na stanowisko Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP skierowane do Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. W związku z nieprzestrzeganiem zalecenia o poddawaniu zatrudnionych szybkim testom na obecność Covid19 przez niektóre prokuratury do jednostek zostanie skierowane pismo polecające takie działania. Podkreślenia wymaga, iż to w wyniku interwencji Związku dostrzeżono konieczność finansowania przez prokuratury tzw. „szybkich testów.” W trakcie posiedzenia poruszono problematykę systemu pracy zmianowej. Przewodniczący Prezydium Rady Głównej wskazał m.in., że przeprowadzona jesienią próba wprowadzenia systemu zmianowego w sądach, wobec zdecydowanej postawy prezesów sądów, zakończyła się całkowitym niepowodzeniem. Wskazał również przykłady prokuratur w których system zmianowy został zawieszony na okres 4 miesięcy ze względów statystycznych oraz takich, gdzie zmianowość utrzymywana jest „na papierze”, a w rzeczywistości pracuje się w systemie 8-godzinnym. Związek podtrzymał swój postulat odstąpienia od systemu zmianowego. W odpowiedzi na ten postulat kierownictwo prokuratury zadeklarowało, że przy dalszym utrzymywaniu się aktualnego poziomu zachorowalności za około półtora tygodnia podejmie decyzję o odstąpieniu od sytemu zmianowego ze wskazaniem konkretnej daty uzgodnionej przez Zespół. Podczas posiedzenia omówiono stanowisko „antyszczepionkowców” z Lex Super Omnia, którzy wczoraj zaapelowali do prokuratorów o nieprzyjmowanie szczepionek, sugerując że zaszczepienie się zgodnie z harmonogramem stanowi wyraz skorumpowania prokuratorów przez władzę wykonawczą i określając nasze środowisko mianem „kasty.” Wydawało się, że już nikt, nigdy nie powieli słów sędzi Kamińskiej. A jednak! Zrobili to „antyszczepionkowcy” z LSO. My apelujemy do prokuratorów aby w imię odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości i zdrowie stron postępowań ale także własnych rodzin, szczepili się jak najszybciej. Oby z urzędnikami, asystentami i naszymi pracownikami pomocniczymi.

Szczepienia w prokuraturze. W pierwszej grupie powinna być cała zatrudniona kadra.

Styczeń 18, 2021

Kilka godzin po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r., w którym wskazano kategorie osób podlegających szczepieniu w ramach 1 grupy zareagowała Rada Główna. W jej ocenie, skoro do grupy tej zaliczono prokuratorów to brak jest podstaw do wyłączenia z niej kadry wspomagającej pion orzeczniczy – urzedników, asystentów, specjalistów i pracowników pomocniczych. Związek zaapelował do Premiera o niezwłoczną korektę rozporządzenia. Zapraszamy do lektury. Zapraszamy do lektury.

Uchwała nr 1.2021

Wynagrodzenia asystentów prokuratora. Jest reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości na postulat Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Grudzień 1, 2020

Jest reakcja Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na pismo Przewodniczącego ZZPiPP RP z 19 listopada 2020 r. zawierające postulat przywrócenia poprzedniej symetrii wynagrodzenia asystentów sędziego i asystentów prokuratora. Na gruncie aktualnego stanu prawnego wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów wynosi od 4000 zł do 5500 zł, natomiast wynagrodzenie zasadnicze asystentów prokuratora ustalono w granicach od 3200 zł (w prokuraturach rejonowych i okręgowych) oraz 3400 zł (w prokuraturach regionalnych i w Prokuraturze Krajowej) do 5100 zł, natomiast w odniesieniu do starszych asystentów prokuratora na poziomie od 3400 zł (w prokuraturach rejonowych), 3600 zł (w prokuraturach okręgowych), 3800 zł. (w prokuraturach regionalnych i Prokuraturze Krajowej) do 5100 zł.

Jak wynika z projektu rozporządzenia siatka płac asystentów w prokuraturze przedstawiać się będzie następująco:

  • Prokuratura Krajowa i prokuratury regionalne: asystent 4200-5500, starszy asystent 4600-5500
  • prokuratury okręgowe: asystent 4000-5500, starszy asystent 4400-5500
  • prokuratury rejonowe: asystent 4000-5500, starszy asystent 4200-5500

Projekt rozporządzenia opublikowano 30.11.2020 r.

RG 29 2020

Komunikat w sprawie odejścia od systemu zmianowego w prokuraturze.

Wrzesień 17, 2020

O ile sytuacja epidemiologiczna kraju nie ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, w dniu 28 września zapadnie decyzja o odstąpieniu od systemu zmianowego w prokuraturze. Niewiadomą, jak dotąd jest data odstąpienia. Stanie się to z dniem 1, 15 lub 31 października.Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP postulował zniesienie systemu zmianowego z dniem 21 września przedstawiając szeroką argumentację.Informujemy jednocześnie, że za odstąpieniem od pracy zmianowej opowiedzieli się wszyscy prokuratorzy regionalni (11) i wszyscy prokuratorzy okręgowi (45). Wielu z nich w swoich stanowiskach odwoływało się do opinii rad okręgowych związku oraz grup związkowych przesyłając je do Prokuratury Krajowej.
Można zaryzykować stwierdzenie, że system zmianowy w prokuraturze przechodzi do historii o ile nie nastąpi drastyczny wzrost zachorowań.

Stanowisko Rady Głównej w sprawie odstąpienia od dwuzmianowego systemu pracy w prokuraturze.

Wrzesień 12, 2020

Od samego początku funkcjonowania zmianowego systemu pracy w prokuraturze, Związek Zawodowy wskazywał na jego istotne mankamenty. System ten przede wszystkim okazał się niewydolny w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i sprawnego funkcjonowania instytucji. Przyczyny takie stanu rzeczy są różnorodne niemniej na czoło wysuwają się dwa aspekty. Po pierwsze powszechne zjawisko mieszania się zespołów, spowodowane stale zwiększającą się grupą osób wykonujących obowiązki na obu zmianach. Są to najczęściej prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze ale także prokuratorzy realizujący czynności procesowe, rządzące się własna specyfiką i dynamiką. Jak nauczyły nas doświadczenia z pracą zmianową, trudno jest zaplanować przesłuchania, wokandy i inne obowiązki, tak aby kończyć je zawsze o 13:30. Proces karny rządzi się zupełnie innymi prawami, wyznaczanymi przez terminy procesowe, czy też konstytucyjne granice czasowe wyznaczone dla osób zatrzymywanych i przekazywanych do dyspozycji sądów. Drugą z przyczyn spadku efektywności systemu zmianowego jest szerokie otwarcie pozostałych dziedzin życia społecznego. W naszej ocenie utrzymywanie dalszych, daleko idących ograniczeń w prokuraturze, nie ma racji bytu przy normalnym funkcjonowaniu pozostałych przestrzeni publicznych, włączenie z sądownictwem, które działa w normalnym systemie czasu pracy. Dla nas jako organizacji społecznej reprezentującej pracowników najistotniejsze się jednak aspekty związane rodziną. Dwuzmianowość, zwłaszcza od 1 września, wywołała ogromne problemy dla rodzin wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jak zapewnić opiekę nad dzieckiem, gdy rozpoczynamy pracę o 7:00, a szkolna świetlica jest otwierana o 8:00? Jak odebrać dzieci ze szkoły, gdy zmiana rozpoczyna się o 14:00, a kończy o 20:30. W wielu przypadkach stały się to problemy nie do rozwiązania. Dlatego też zwróciliśmy się do rad okręgowych i grup związkowych o przedstawienie stanowisk w tej sprawie. Były one pomocne w opracowaniu stanowiska Rady Głównej, które w dniu 8 września 2020 r. trafiło na biurko I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego. Czy stanowisko to wpłynie na odstąpienie od systemu zmianowego? O tym przekonamy się już wkrótce. Zapraszamy do lektury.

RG 24.2020

Prokuratura przeciw zamrożeniu płac 2021.

Sierpień 14, 2020

Dlaczego przedstawiciele władz mają zostać objęci podwyżkami, a pracownicy sfery budżetowej nie? O to między innymi pyta Rada Główna ZZP i PP RP w swoim najnowszym stanowisku. Przypomina również traumatyczne skojarzenia związane z zamrożeniem płac przez 7 lat przed 2016 r. Jak czytamy w uchwale: prokuratura, a zwłaszcza kilkanaście tysięcy prokuratorów i pracowników prokuratury, codziennie wykonujących swoja niezwykle trudna służbę, z chwilą podjęcia zdecydowanej walki z przestępczością finansów-skarbową i gospodarczą, stała się kołem zamachowym polepszającej się kondycji budżetu państwa. Jeśli tryby tego koła mają dopomóc w wychodzeniu z trudnej sytuacji, wywołanej pandemią, niezbędne jest utrzymanie konkurencyjności wynagrodzeń, co nie będzie możliwe jeśli rządzący wybiorą ścieżkę powrotu do stosowanego przez poprzednia władzę „zamrożenia” płac. Co prawda jako Związek nie byliśmy entuzjastami pracy zmianowej, gdyż nie wpływa ona korzystnie na sytuację rodzinną wielu pełniących nasza służbę, to jednak podkreślenia wymaga, iż jesteśmy jedyną instytucją publiczną w Polsce, która w związku z COVID 19, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo prawne obywateli, podjęła się trudu pracy w systemie zmianowym. Dlatego polskie prokuratury służą obywatelom od 7 do 20. Za taki trud ponowne zamrożenie się nie należy.

Uchwała RG ZZPIPP 14.08.2020

Uchwała Rady Głównej w sprawie przepisów Tarczy 3.0 ograniczajacych niezależność samorządu prokuratorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Kwiecień 29, 2020

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z najwyższym zaniepokojeniem przyjęła projektowane w ramach tzw. „tarczy 3.0” rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu prokuratorskiego. Znacząca część projektowanych regulacji nie ma najmniejszego związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną występowaniem na terytorium Polski wirusa COVID -19.Do takich rozwiązań zaliczyć należy poszerzenie składu zgromadzeń prokuratorów w prokuraturze regionalnej o wszystkich prokuratorów rejonowych, prokuratorów okręgowych i zastępców prokuratora regionalnego. Prowadzi to do sytuacji, w której znaczna cześć składu osobowego zgromadzeń nie będzie pochodziła z wyboru. W ocenie Rady Głównej projektowane rozwiązanie doprowadzi do przekształcenia zgromadzeń prokuratorów w prokuraturach regionalnych w „narady służbowe” prokuratorów funkcyjnych. Będzie to całkowity koniec samorządności prokuratorskiej jako jednej z gwarancji niezależności prokuratorów. Rada Główna stanowczo sprzeciwia się aby procedowanie organów samorządowych – zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej, zgromadzeń prokuratorów w prokuraturach regionalnych oraz kolegiów prokuratury regionalnej i okręgowej limitować wyłączenie do zadań enumeratywnie wyliczonych w ustawie Prawo o prokuraturze. Takie rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z ideą samorządności zawodowej i narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do wolności słowa. Prowadzi do sytuacji, w której udział prokuratorów w organach samorządu będzie miał czysto fasadowy charakter ponieważ nie będą mogli zabrać głosu w innych ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania prokuratury i zawodu prokuratorów. Apelujemy do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o skorygowanie projektu poprzez wyeliminowanie przepisów likwidujących ostatnie gwarancje niezależności prokuratorskiej w ustroju samorządu zawodowego.

Czynności procesowe w dobie pandemii – oględziny zwłok i przesłuchania. Ograniczenie załóg do maksimum 30 % stanu kadrowego.

Kwiecień 1, 2020

W dniu dzisiejszym Prokuratura Krajowa skierowała do wszystkich prokuratur nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania prokuratury w warunkach panującej pandemii. W stanowisku uwzględniono szereg zgłaszanych przez nasze środowisko postulatów. Zawarto między innymi metodykę prowadzenia czynności procesowych z osobami zarażonymi i tymi, co do których istnieje takie podejrzenie. W szczególności wskazano na reguły postępowania w przypadku oględzin zwłok. W stanowisku zawarto również polecenie kierowania do pracy zdalnej oraz ograniczenia osób świadczących pracę w jednostkach organizacyjnych do niezbędnego minimum, nieprzekraczającego 30 % zatrudnionej kadry, co sprzyja zorganizowaniu pracy w systemie 3 zmian. W wytycznych zawarto również rekomendacje dotyczące stosowania korespondencji elektronicznej oraz zabezpieczenia pracowników mających styczność z korespondencją w postaci tradycyjnej. Poniżej najnowsze stanowisko.

PK I BP 024.1.2020

Opinia Rady w sprawie kierowania na urlopy zaległe.

Marzec 31, 2020

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, termin tego urlopu winien być uzgodniony z pracownikiem.Podkreślenia wymaga, że zgodnie z treścią art. 152 par 1 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu. Przypomnieć należy, iż celami urlopu są wypoczynek i regeneracja sił. Urlop wypoczynkowy ma umożliwić pracownikowi zregenerowanie sił fizycznych i psychicznych. Okresu pandemii, kiedy większość społeczeństwa zobowiązana jest do przebywania w izolacji i ograniczenia aktywności, nie można w żadnym wypadku uznać za warunki umożliwiające korzystanie z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Powołać się przy tym należy na klauzulę generalną wynikającą z art. 8 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 

Login