Każdy pracownik prokuratury po 450 od stycznia 2020.

Listopad 22, 2019

22 listopada 2019 r. w Prokuraturze Krajowej miało miejsce spotkanie w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury przewidzianych w porozumieniu podpisanym przez nasz Związek 4 lipca z Ministerstwem Sprawiedliwości. Strona związkowa przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej w 49 organizacjach trenowych ZZPiPP RP, spośród których 48 opowiedziało się za równym podziałem i poinformowała o wynikach głosowania w Radzie Głównej ZZPiPP RP, która przy jednym głosie wstrzymującym opowiedziała się również za równym podziałem. Uzgodniono podniesienie z dniem 1 stycznia 2020 r. każdemu pracownikowi prokuratury wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł. Powyższa kwota zostanie powiększona wobec pracowników prokuratury ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat w wymiarze od 5 do 20 procent. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy byli z nami od grudnia 2018 r. - pod budynkami prokuratur i sądów, na manifestacjach w polskich miastach, w stacjach krwiodawstwa, w czarnych strojach, które były wyrazem solidarności z protestującymi Na Rozdrożu pod oknami Ministerstwa Sprawiedliwości. Tym którzy kibicowali naszym przedstawicielom, dzięki którym w Sejmie RP i Centrum Dialogu Społecznego odbywały się debaty dotyczące płac pracowników wymiaru sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli władz. Trwaliśmy do końca przy postulacie podniesienia płac o 1000 zł. mimo prób jego zredukowania na 450 zł i taki postulat zrealizowaliśmy. Teraz pora na rozwiązania systemowe, które uporządkują wynagrodzenia likwidując dysproporcje terytorialne i wewnętrzne. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem uzgodnieniowym.

PK zasady podziału 450 złporozumienie 22 listopada 2019

Pracownicy prokuratury chcą równego podziału środków na podwyżki od 1 stycznia 2020 r. Wyniki ankiety.

W naszej ankiecie udział wzięło 49 organizacji ZZPiPP RP w tym 43 Rady Okręgowe działające w Prokuraturach Okręgowych oraz 6 grup związkowych działających w Prokuraturze Krajowej i prokuraturach regionalnych. W głosowaniu wzięło udział o 5 organizacji więcej niż w poprzednim badaniu. W ankiecie nie wzięła udziału jedynie kielecka organizacja związkowa.

Wyniki ankiety.

48 organizacji za równym podziałem środków po 450 zł

1 organizacja – za pozostawieniem środków na tzw. równanie „kominów”

W przeważającej większości pracownicy opowiedzieli się za równym podziałem środków przeznaczonych na podwyżki. Jedynie jedna z organizacji była za wariantem pozostawienia kwoty wolnej na tzw. równanie „kominów” płacowych. W poprzednim badaniu 10 na 44 organizacje biorących udział w ankiecieh wybrało jeden z wariantów przewidujących nierówny podział środków, tj. za pozostawieniem kwoty wolnej na tzw. równanie „kominów”. Ankietę przeprowadzono wśród członków samej Rady Głównej. Przy jednym głosie wstrzymującym się, pozostali członkowie Rady Głównej opowiedzieli się za równym podziałem środków na podwyżki po 450 zł.

podsumowanie-ankiet

Rada Główna za równym podziałem 450 zł od 1 stycznia 2020 r. Spotkanie z łódzką organizacją ZZPiPP RP.

Listopad 12, 2019

7 listopada Prokuraturach Rejonowych Łódź – Widzew i Łódź Polesie odbyło się spotkanie łódzkiej organizacji związkowej z przedstawicielami Rady Głównej. Na spotkaniu omawiano zagadnienia związane w szczególności z podziałem środków na podwyżki. Ze wstępnych wyników ankiet wynika, że ogromna większość pracowników łódzkich prokuratur opowiada się za równym podziałem i przeznaczeniu po 450 zł dla każdego pracownika. Ankietę dotyczącą zasad podziału środków na podwyżki przeprowadzono również wśród członków Rady Głównej. Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Główna opowiedziała się za równym podziałem 450 zł od 1 stycznia 2020. Aktualnie trwa liczenie głosów oddanych przez pracowników polskich prokuratur. Wyniki ogólnopolskiej ankiety podajmy do wiadomości  w najbliższym czasie.

Podajemy wyniki ankiet w łódzkich prokuraturach: 244 osoby za równym podziałem; 44 osoby za podziałem 350/100.

Ankieta 450 styczeń 2020.

Listopad 2, 2019

Koleżanki i Koledzy.

W sierpniu przeprowadzaliśmy z Waszym udziałem ankietę dotyczącą zasad podziału środków na podwyżki. Przeważająca większość z Was opowiedziała się z równym podziałem po 450 zł plus wysługa. Dzięki temu mogliśmy zawrzeć z PK porozumienie, w wyniku którego każdy pracownik prokuratury w październiku otrzymał podwyżkę.Dzięki naszym działaniom skorzystali również pracownicy sądów. Wstępne plany podziału środków przewidywały bowiem podwyżki o kwotę 200 zł., a resztę na równanie kominów. W środowisku sądowym wytworzyła się ogromna presja pod hasłem: „my chcemy tak jak prokuratura.” Tylko dzięki tej presji udało się przewalczyć 400 zł dla każdego, a 50 na równanie kominów. W większości sądów do dziś nie ma podwyżek. Trwają walki o podział 50 zł.My jako Związek stoimy na stanowisku, że pracownicy sądów i prokuratury od końca 2018 r., kiedy to masowo korzystali ze zwolnień lekarskich walczyli o podwyżki po 1000 zł, a nie równanie kominów. To ostatnie powinno nastąpić poprzez przyjęcie nowej ustawy i nowej siatki płac, a to dopiero przed nami.Dziś, również w oparciu o doświadczenia sadów mamy pewność, że pozostawienie wolnych środków do dyspozycji pracodawców oznaczać będzie:
1) Zapewnienie kierownikom jednostek w większym stopniu kreowania polityki wynagradzania pracowników w ich ocenie kluczowych. 2) Wyrównywania  kominów (tu pojawia się pytanie gdzie – w prokuraturach regionalnych, okręgowych, czy może rejonowych?) 3.Zwiększanie zatrudnienia nowych pracowników. 4. Przeznaczanie środków na premie i nagrody.
Musicie sami ocenić te 4 zdiagnozowane przez nas ryzyka. Dlatego przygotowaliśmy dla Was jeszcze raz ankietę.
Oczekujemy jej nadesłania przez wszystkie 44 Rady Okręgowe i grupy związkowe.Będzie ona punktem wyjścia do dalszych działań Rady.Uwaga! W oparciu o przeprowadzone badania ankietę wypełniają Rady Okręgowe.
Prosimy o ich przesyłanie do Joanny Zaroślak: asia_zar@wp.pl

TERMIN 8 listopada 2019!

ankieta podwyżki styczeń 2020

Rada Główna o styczniowych podwyżkach, wakatach na stanowiskach urzędniczych oraz potrzebie przywrócenia awansu poziomego dla prokuratorów.

Październik 28, 2019

W ubiegłym tygodniu w Gdańsku obradowała Rada Główna. Poniżej prezentujemy sprawozdanie Rady Głównej z działalności Związku w ostatnim okresie czasu, a przede wszystkim jej rezultatów. Jednym z węzłowych zagadnień poruszanych w trakcie posiedzenia były zasady podziału środków na podwyżki w styczniu 2020 r. W dyskusji odwoływano się do ankiety, w której większość pracowników opowiedziała się za równym podziałem wywalczonych środków. Podkreślano, że pracownicy prokuratury w 2019 r. walczyli nie o wyrównywanie kominów, co powinno zostać zrealizowane systemowo poprzez nową ustawę i nową siatkę płac ale o poniesienie płac o 1000 zł dla każdego. Rada Główna podjęła decyzję o skierowaniu do Prezydenta RP wystąpienia w sprawie przywrócenia awansu poziomego dla prokuratorów. Rozwiązanie to obowiązywało w latach 2008-2009 i polegało na uzyskiwaniu przez prokuratorów tytułów w jednostkach nadrzędnych z jednoczesną możliwością wykonywania obowiązków służbowych w macierzystych prokuraturach rejonowych i okręgowych. To właśnie obecny Prezydent referował stanowisko ówczesnego Prezydenta RP przed Trybunałem Konstytucyjnym kładąc nacisk na potrzebę zachowania awansu poziomego, jako najbardziej zobiektywizowanej formy awansu, którą kiedykolwiek wprowadzono w sądach i prokuraturach. Podczas posiedzenia powołano Zespół ds. zdiagnozowania zjawiska wakatów na stanowiskach pozaorzeczniczych, sporządzenia opracowania w sprawie  wzrostu ilości obowiązków urzędników oraz innych pracowników w ostatnich latach i skierowania wystąpienia sygnalizującego potrzebę wzmocnienia kadrowego pionu administracji i pozostałych pracowników w prokuraturze. W skład Zespołu powołano Agnieszkę Nowaczyk, Joannę Zaroślak oraz Karolinę Roszak.

sprawozdanie

„Kartka z kalendarza” pracownika prokuratury. Felieton Joanny Zaroślak.

Wrzesień 17, 2019

Poniżej publikujemy bardzo interesujący felieton Joanny Zaroślak – urzędnika Prokuratury Rejonowej w Płocku, wybranej dwa lata temu do Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Tekst ten miał zostać opublikowany przez jednej z portali zanim doszło do porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości po wielomiesięcznych rozmowach i protestach, które rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Podpisanie tego porozumienia, zagwarantowało pracownikom prokuratury podniesienie wynagrodzeń w sposób adekwatny do ponoszonych postulatów. Jak pamiętamy, od początku, konsekwentnie domagaliśmy się podwyżek w kwocie 1000 zł. W tym znaczeniu tekst w pewnym sensie stracił na aktualności ale wciąż stanowi cenną „kartkę z kalendarza” pracownika prokuratury. Pozwala też zrozumieć, że poza incydentalnymi podwyżkami, tysiące pracowników wymiaru sprawiedliwości wciąż czeka na rozwiązania systemowe, które rozwiążą problem płac w przyszłości, zapewnią stały ich wzrost i czytelną ścieżkę awansu zawodowego. „Przeciętny obywatel kojarzy prokuraturę z prokuratorami, a sąd z sędziami. Jest to duże uproszczenie. Za 6 tysiącami prokuratorów i 10 tysiącami sędziów stoją bowiem pracownicy. Niewidzialni w mediach, schowani w sekretariatach, wykonujący mrówczą pracę bez której obsługa milionów spraw nie byłaby możliwa. To serce wymiaru sprawiedliwości, które z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc bije coraz słabiej” – pisze Joanna Zaroślak. Zapraszamy do lektury.

Kartka z kalendarza pracownika prokurtaury. Joanna Zaroślak

Od 1 października 2019 r. wynagrodzenia pracowników prokuratury wyższe o 450 zł.

Wrzesień 16, 2019

16 września 2019 r. w Prokuraturze Krajowej miało miejsce spotkanie w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury przewidziane w porozumieniu podpisanym przez nasz Związek  4 lipca z Ministerstwem Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Agata Gałuszka  – Górska – Zastępca Prokuratora Krajowego oraz Barbara Chrobak i Jacek Skała, jako reprezentujący Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Uzgodniono podniesienie z dniem 1 października,  każdemu pracownikowi prokuratury wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł. Powyższa kwota zostanie powiększona wobec pracowników prokuratury ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat w wymiarze od 5 do 20 procent. Zasady podziału środków przewidzianych w porozumieniu od 1 stycznia 2020 r. zostaną uzgodnione w terminie późniejszym. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem uzgodnieniowym.

Pismo PK - zasady podziału środkówprotokół uzgodnieniowy 16.09.2019

Prokurator Jacek Skała w felietonie dla „Rzeczpospolitej” o wieloletniej walce o podwyżki dla pracowników prokuratury.

Wrzesień 5, 2019

Felieton prokurator Jacek Skała Kiedy tak naprawdę rozpoczęła się walka o podwyżki dla pracowników prokuratur, jaki wypływ na porozumienie miała suma akcji protestacyjnych trwających od przełomu 2018 i 2019 roku, jaką rolę odegrał w tych działaniach Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, co osiągnęliśmy dzięki działaniom parlamentarnym Barbary Chrobak Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej pisze w felietonie dla „Rzeczpospolitej” prokurator Jacek Skała. W tekście przeczytamy również o potrzebie kontynuowania prac nad rozwianiami systemowymi, które są równie ważne, co realizacja postulatu podniesienia wynagrodzeń o kwotą 1000 zł. Zapraszamy do lektury.

barbara chrobak 1

O „królach prokuratury”, którzy abdykowali. Felieton prokuratora Jacka Skały w „Rzeczpospolitej.”

Sierpień 9, 2019

Jak wyglądała prokuratura przed 2016 r., a jak wygląda dziś? Jak byli szefowie nagle zwarli szyki i przekształcili się w bojowników o prawa prokuratorów i lepszy kształt prokuratury? C o dobrego zrobili dla pracowników prokuratury i prokuratorów, gdy sprawowali władzę? Jakimi intencjami się kierują? O tych i innych problemach w felietonie Przewodniczącego Prezydium ZZP i PP RP: „Abdykowali ale chcą wrócić. Dawni Królowie życia w prokuraturze.” Zapraszamy do lektury.

Felieton Rzeczpospolita 09.08.19

Ankieta w sprawie zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury. Wyniki głosowania w 44 Radach Okręgowych i Grupach Związkowych.

Sierpień 6, 2019

44 organizacje lokalne Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wzięły udział w ‘referendum” na temat zasad podziału środków na podwyżki. 32 organizacje związkowe opowiedziały się za równym podziałem środków gwarantowanych porozumieniem podpisanym 4 lipca 2019 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości („900 PLUS”). 10 Rad Okręgowych zaproponowało zróżnicowanie podwyżek m.in. poprzez wyrównywanie dysproporcji na takich samych stanowiskach w ramach tych samych jednostek (10 głosów) oraz równoważenie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi prokuraturami na terenie kraju. Treść ankiety odzwierciedla również  zauważany przez Radę Główną problem spłaszczenia wynagrodzeń pomiędzy pracownikami z długim stażem pracy, a pracownikami nowozatrudnionymi. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania w opracowaniu Joanny Zaroślak z Rady Głównej ZZP i PP RP.

podsumowanie ankiet
Login