Będzie praca rotacyjna w prokuraturach.

Marzec 26, 2020

20 marca skierowaliśmy do I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego pismo dotyczące nieprawidlowości w ograniczaniu liczbności prokuratorów i pracowników prokuratury w jednostkach organizacyjnych prokuratury w zwiazku z pandemią. W dniu dzisiejszym do wszystkich prokuratur trafiły uzupełniające wytyczne, w których polecono stosowanie rotacyjnego modelu pracy oraz pracy zdalnej w systemie zmianowym. Najnowsze wytyczne stanowią realizację naszych postulatów przyczyniając się do zmniejszenia zagorożenia zarażeniem zatrudnionych w prokuraturze i stron prowadzonych postępowań przygotowawczych. Praca zmianowa zminiejsza rownież ryzyka w zakresie przerwania ciągłości funkcjonowania poszczególnych prokuratur w przypadku kwarantanny. Licząc na sprawną realizację poleceń Prokuratury Krajowej prosimy o sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach. Jako Rada Główna rekomendujemy podzielenie załóg na 3 zmiany oraz pracę w systemie 1 tydzień w jednostce – 2 tygodnie w miejscu zamieszkania. Dziękujemy Radom Okręgowym za szybkie przekazanie informacji o stanie realizacji wytycznych z dnia 16 marca, co pozwoliło nam na sygnalizację problemów Prokuratorowi Krajowemu.

PK I BP 024.8.2020

Zmniejszyć ilość pracowników w prokuraturach. Ujednolicić system świadczenia pracy. Rada Główna zwraca się do Prokuratora Krajowego.

Marzec 20, 2020

Od wytycznych Prokuratury Krajowej z 16 marca upłynęło raptem kilka dni. Od samego poczatku napływały informacje o różnorodnej interpretacji tego stanowiska w zakresie ograniczeń w obowiązku świadczenia pracy. Otrzymaliśmy m. in. pisemne interwencje z Rad Okręgowych w Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. W związku z tym sięgnęliśmy do naszych lokalnych organizacji o aktualne dane. Jak wynika z naszej analizy w prokuraturach na terenie Polski obowiązuje zasada: „co kraj to obyczaj.”
W ocenie Rady Głównej zachodzi konieczność ujednolicenia dotychczasowej praktyki, w zakresie określenia sposobu wprowadzenia systemu pracy rotacyjnej, poprzez skierowanie do podległych jednostek uzupełniających wytycznych w zakresie możliwości wprowadzenia systemu pracy rotacyjnej, który winien być dedykowany dla tej części pracowników, którzy nie mogą realizować pracy zdalnej, czyli w szczególności urzędników i pracowników obsługi. Utrzymywanie pełnej obsady tych pionów przy znacznej redukcji pionu orzeczniczego i asystentów wydaje się niecelowe i wpływa w znaczący sposób na możliwość zwiększenia ryzyka rozszerzania się pandemii. Z taką propozycją zwróciliśmy się się w piątek w piśmie do Prokuratora Krajowego. Zapraszamy do lektury i zapoznania się z zebranymi z prokuratur informacjami.

RG.13.2020

Rada Główna reaguja na zagrożenia zwiazane z pandemią. Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości musi byc ograniczone do niezbednego minimum.

Marzec 12, 2020

W dniu dzisiejszym Rada Główna przyjęła stanowisko w sprawie pandemii. Kierując się odpowiedzialnością i troską o zdrowie Polaków stanęliśmy na stanowisku, iż funkcjonalnie wymiaru sprawiedliwości do czasu opanowania sytuacji winno być ograniczone do niezbędnego minimum. Specyfika funkcjonowania sadow i prokuratur czyni bowiem ten obszar szczególnie sprzyjającym rozwojowi epidemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą.

 

UCHWAŁA RADY GŁÓWNEJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP W SPRAWIE NIEZBĘDNYCH KROKÓW ZWIAZANYCH Z EPIDEMIĄ „KORONAWIRUSA”

 

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje o podjęcie radykalnych działań związanych z rozprzestrzenieniem się pandemii „koronawirusa” w obszarze funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. W polskich prokuraturach i sądach, każdego dnia przyjmuje się dziesiątki tysięcy stron procesowych oraz ich pełnomocników. Ich obsługą zajmuje się kilkudziesięciotysięczny korpus prokuratorów, sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Specyfika funkcjonowania tego systemu, podobnie jak w przypadku szkolnictwa, czy też wydarzeń o charakterze masowym, generuje zwiększone zagrożenie dla rozprzestrzeniania się pandemii. W związku z powyższym za  niezbędne uznać należy podjęcie zdecydowanych kroków zapobiegawczych. Apelujemy
o podjęcie następujących działań:

 1. Odwołanie, poza niezbędnymi przypadkami (w szczególności: spraw karnych
  w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania oraz spraw karnych, w których oskarżony pozbawiony jest wolności, chyba że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania) rozpraw oraz posiedzeń sądowych
  i niewyznaczanie nowych. Uczestnictwo w tych rozprawach prokuratorów, zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się „koronawirusa” w macierzystych prokuraturach,
 2. Odwołanie, poza niezbędnymi przypadkami, czynności procesowych
  z udziałem prokuratorów, asystentów prokuratora i pracowników prokuratury oraz niewyznaczanie nowych,
 3. Zawieszenie dyżurów, na których przyjmowanie są strony procesowe poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami dotyczącymi spraw, w których zagrożone jest życie i zdrowie obywateli. Dyżury takie winny być realizowane telefonicznie, a zawiadomienia o przestępstwie kierowane na piśmie poza wyjątkowymi sytuacjami,
 4. Zaniechanie wszelkiego rodzaju szkoleń branżowych i narad służbowych, które mogą obywać się w terminach późniejszych,
 5. Zawieszenie możliwości kontaktu osadzonych w zakładach karnych
  i aresztach śledczych z osobami z zewnątrz, w tym ograniczenie widzeń oraz przepustek,
 6. Ograniczenie do minimum, związanym z zabezpieczeniem podstawowego funkcjonowania prokuratury obsady kadrowej jednostek,
 7. Wprowadzenie elastycznej formuły czasu pracy, tak aby pracownicy korzystający ze środków komunikacji publicznej mogli dojeżdżać do prokuratur poza godzinami szczytu.

 

Koronawirus uchwała.

Spotkanie Rady Głównej ze ślaskimi organizacjami związkowymi. Katowice 26 luty 2020.

Marzec 3, 2020

26 lutego w 2020 r. w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Głównej z organizacjami związkowymi działającymi na obszarze Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej spotkali się związkowcy z Katowic, Częstochowy i Gliwic. Radę Główną reprezentowali – Jacek Skała, Anna Nowińska i Beata Ślusarska – Dąbrowska. W trakcie zebrania przedstawiono działania Związku w ostatnich miesiącach oraz nakreślono plan przyszłych przedsięwzięć. Związkowcy obejrzeli  film o działalności mającej śląski rodowód Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej. Wiele interesujących wątków poruszono w dyskusji. Zajmowano się miedzy innymi kwestią awansu zawodowego urzędników i prokuratorów, czy dysproporcji w wysokości płac na obszarze Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Uzgodniono, iż Rada Główna zwróci się do Prokuratora Regionalnego w Katowicach o podjęcie w niedalekiej przyszłości działań, które zniwelują różnice terytorialne w płacach pracowników.

Dolna granica według Ministerstwa 2600, a według Związku 3000-3400 – opinia Rady o projekcie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Przedstawiamy opinię Rady w sprawie najnowszego projektu tzw. rozporządzenia widełkowego, w którym zaproponowano określenie dolnej granicy na poziomie płacy minimalnej, tj. 2600 zł dla wszystkich grup zawodowych i stanowisk w prokuraturze. W ocenie Związku dolne stawki wynagrodzeń należy określić na wyższym poziomie niż płaca minimalna. Pozwoli to uniknąć każdorazowego nowelizowania Rozporządzenia w ślad za zmieniającą się wysokością płacy minimalnej, a także uwzględni faktyczne podniesienie wynagrodzeń na przestrzeni ostatniego roku o kwotę 1100 zł dla każdego pracownika. Alternatywnie zaproponowano określenie dolnej granicy ich wynagrodzeń na poziomie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie w sposób kwotowy, lecz poprzez technikę odesłania do odpowiednich przepisów o wysokości płacy minimalnej. Taka metodologia w ujęciu de lege ferenda pozwoli zagwarantować przy okazji tworzenia ustaw budżetowych na kolejne lata płynne podwyższanie wynagrodzeń urzędniczych i zabezpieczanie środków w kontekście odpowiednich części budżetu państwa w części 88 (powszechne jednostki organizacyjne prokuratury) oraz w części 15 (sądy powszechne). Pozwoli również uniknąć każdorazowej zmiany Rozporządzenia, którą jak uczą dotychczasowe doświadczenia następowała z opóźnieniami. Zapraszamy do lektury, w której także inne, istotne propozycje Związku.

RG 12.2020

Rada apeluje do Prezydenta o przywrócenie awansu poziomego w prokuraturze i sądach.

Styczeń 17, 2020

W listopadzie 2008 r. Prezydent RP Lech Kaczyński upoważnił Andrzeja Dudę – Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta do reprezentowania go w sprawie ponownego rozpatrzenia ustawy znoszącej awans poziomy sędziów i prokuratorów. Instytucja awansu poziomego została wprowadzona do polskiego systemu prawnego z dniem 1 lipca 2008 r. Przewidywała awans prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych po 15 latach nienagannej służby do stanowiska „prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej” oraz „prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej.” Analogiczne zasady przewidziano dla sędziów. Rozwiązanie to w sądach i prokuraturze przyjęto z wielkim zadowoleniem. Około 700  prokuratorów i 1300 sędziów zostało powołanych na nowoutworzone stanowiska w jednostkach wyższego szczebla przy jednoczesnym określeniu miejsca pełnienia służby w jednostkach macierzystych. Stan ten nie trwał jednak długo. Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem krakowskiego adwokata – Zbigniewa Ćwiąkalskiego przeforsowało w ekspresowym tempie zniesienie tych długo oczekiwanych przez prokuratorów i sędziów regulacji doprowadzając do uchwalenia 7 listopada 2008 r. stosownej noweli zmieniającej ustawy – o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze. Na nic się zdały apele środowisk sędziowskich i prokuratorskich, które podkreślały naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych w zakresie tytularnym i ekonomicznym. Wielu prokuratorów i sędziów, którzy uzyskali awans poziomy nie pogodziło się z jego zniesieniem i nadal posługiwało się pieczęciami sędziów i prokuratorów. Wobec niektórych wszczynano postepowania dyscyplinarne z tego powodu. Podzielając argumentację sędziów i prokuratorów Prezydent Lech Kaczyński odmówił podpisania ustawy. W swoim stanowisku do Trybunału Konstytucyjnego, skierowanym w trybie kontroli następczej, zarzucił niezgodność z licznymi przepisami Konstytucji RP w tym art. 2, z którego wynika ochrona publicznych, nabytych praw podmiotowych. Przez ponad 10 lat od likwidacji awansu poziomego nie udało się wypracować równie sprawiedliwych i zobiektywizowanych zasad awansu jak wówczas. W ocenie Rady Głównej nadeszła odpowiednia pora by wrócić do tych dobrych rozwiązań. Dlatego też zwróciliśmy się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy w tym zakresie. Pan Prezydent Andrzej Duda był bowiem osobiście zaangażowany w obronę instytucji awansu poziomego na przełomie 2008 i 2009 r. Jednocześnie poinformowaliśmy o tym kroku Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego. Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem ZZP i PP RP w tej sprawie.

RG.2.2020 awans poziomy

Stanowisko Rady z 13 grudnia 2019 r. o projekcie ustawy ograniczajacym konstytucyjne prawo do wolności.

Grudzień 18, 2019

 

13 grudnia 2019 r. Rada Główna ZZPiPP RP przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła wstępne stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw z dnia 12 grudnia 2019 r.  W stanowisku tym zwrócono uwagę na sprzeczność projektu z podstawowymi prawami obywatelskimi gwarantowanymi w Konstytucji RP, a w szczególności z prawem do wolności słowa i zrzeszania się. Podkreślono niezgodność projektowanych regulacji  z opinią nr 49 (2014) Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich skierowaną do Komitetu Ministrów  Rady Europy na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora, zgodnie z którą prokuratorom przysługuje prawo do wolności wypowiedzi i zrzeszania się, w tym prawo do wolnego wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także nieskrępowanej wolności zrzeszania się. W stanowisku Rada zauważyła, iż upowszechnianie informacji o przynależności do stowarzyszeń i innego rodzaju zrzeszeń stanowić może istotne naruszenie dóbr osobistych, albowiem dane mają charakter danych wrażliwych, zaś ich upublicznienie narusza art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W późniejszym terminie Rada przedstawi kompleksową opinię prawna o projekcie.

Uchwała RG 13.12.2019 wolność słowa

Każdy pracownik prokuratury po 450 od stycznia 2020.

Listopad 22, 2019

22 listopada 2019 r. w Prokuraturze Krajowej miało miejsce spotkanie w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury przewidzianych w porozumieniu podpisanym przez nasz Związek 4 lipca z Ministerstwem Sprawiedliwości. Strona związkowa przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej w 49 organizacjach trenowych ZZPiPP RP, spośród których 48 opowiedziało się za równym podziałem i poinformowała o wynikach głosowania w Radzie Głównej ZZPiPP RP, która przy jednym głosie wstrzymującym opowiedziała się również za równym podziałem. Uzgodniono podniesienie z dniem 1 stycznia 2020 r. każdemu pracownikowi prokuratury wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł. Powyższa kwota zostanie powiększona wobec pracowników prokuratury ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat w wymiarze od 5 do 20 procent. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy byli z nami od grudnia 2018 r. - pod budynkami prokuratur i sądów, na manifestacjach w polskich miastach, w stacjach krwiodawstwa, w czarnych strojach, które były wyrazem solidarności z protestującymi Na Rozdrożu pod oknami Ministerstwa Sprawiedliwości. Tym którzy kibicowali naszym przedstawicielom, dzięki którym w Sejmie RP i Centrum Dialogu Społecznego odbywały się debaty dotyczące płac pracowników wymiaru sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli władz. Trwaliśmy do końca przy postulacie podniesienia płac o 1000 zł. mimo prób jego zredukowania na 450 zł i taki postulat zrealizowaliśmy. Teraz pora na rozwiązania systemowe, które uporządkują wynagrodzenia likwidując dysproporcje terytorialne i wewnętrzne. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem uzgodnieniowym.

PK zasady podziału 450 złporozumienie 22 listopada 2019

Pracownicy prokuratury chcą równego podziału środków na podwyżki od 1 stycznia 2020 r. Wyniki ankiety.

W naszej ankiecie udział wzięło 49 organizacji ZZPiPP RP w tym 43 Rady Okręgowe działające w Prokuraturach Okręgowych oraz 6 grup związkowych działających w Prokuraturze Krajowej i prokuraturach regionalnych. W głosowaniu wzięło udział o 5 organizacji więcej niż w poprzednim badaniu. W ankiecie nie wzięła udziału jedynie kielecka organizacja związkowa.

Wyniki ankiety.

48 organizacji za równym podziałem środków po 450 zł

1 organizacja – za pozostawieniem środków na tzw. równanie „kominów”

W przeważającej większości pracownicy opowiedzieli się za równym podziałem środków przeznaczonych na podwyżki. Jedynie jedna z organizacji była za wariantem pozostawienia kwoty wolnej na tzw. równanie „kominów” płacowych. W poprzednim badaniu 10 na 44 organizacje biorących udział w ankiecieh wybrało jeden z wariantów przewidujących nierówny podział środków, tj. za pozostawieniem kwoty wolnej na tzw. równanie „kominów”. Ankietę przeprowadzono wśród członków samej Rady Głównej. Przy jednym głosie wstrzymującym się, pozostali członkowie Rady Głównej opowiedzieli się za równym podziałem środków na podwyżki po 450 zł.

podsumowanie-ankiet

Rada Główna za równym podziałem 450 zł od 1 stycznia 2020 r. Spotkanie z łódzką organizacją ZZPiPP RP.

Listopad 12, 2019

7 listopada Prokuraturach Rejonowych Łódź – Widzew i Łódź Polesie odbyło się spotkanie łódzkiej organizacji związkowej z przedstawicielami Rady Głównej. Na spotkaniu omawiano zagadnienia związane w szczególności z podziałem środków na podwyżki. Ze wstępnych wyników ankiet wynika, że ogromna większość pracowników łódzkich prokuratur opowiada się za równym podziałem i przeznaczeniu po 450 zł dla każdego pracownika. Ankietę dotyczącą zasad podziału środków na podwyżki przeprowadzono również wśród członków Rady Głównej. Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Główna opowiedziała się za równym podziałem 450 zł od 1 stycznia 2020. Aktualnie trwa liczenie głosów oddanych przez pracowników polskich prokuratur. Wyniki ogólnopolskiej ankiety podajmy do wiadomości  w najbliższym czasie.

Podajemy wyniki ankiet w łódzkich prokuraturach: 244 osoby za równym podziałem; 44 osoby za podziałem 350/100.

Login