Pismo do Prokuratora Generalnego

Listopad 21, 2009

List członków Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Krakowie z dnia 18 września 2009 r. do Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości dotyczący sytuacji ekonomicznej pracowników sekretariatów oraz obsługi.

Słonecznej pogody i udanego wakacyjnego wypoczynku

Lipiec 1, 2009

Z uwagi na okres urlopowy – członkowie Rady Głównej ZZPiPP RP życzą wszystkim słonecznej pogody i udanego wakacyjnego wypoczynku.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej

Czerwiec 24, 2009

W dniu 20 czerwca 2006 roku, odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej rozpatrującej poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu Karnego w zakresie systemu dozoru elektronicznego.
Członkowie ZZPiPP RP po raz kolejny skorzystali z zaproszenia przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Cezarego Grabarczyka i wzięli udział w obradach. Serdecznie zapraszam do lektury opracowania sporządzonego przez uczestniczkę posiedzenia – członkinię Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP – Iwonnę Rolską – Kubicz.

Nadzwyczajy Zjazd Delegatów ZZPiPP RP

Czerwiec 14, 2009

W dniach 2-3 czerwca 2006 roku, w Warszawie odbył się Nadzwyczajy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W trakcie obrad uchwalono zmiany w Statucie ZZPiPP RP. Serdecznie dziękujemy wszytskim uczestnikom Zjazdu za przyjazd i wykazaną w trakcie obrad aktywność.
Pełny tekst zaktualizowanego Statutu ukaże się na stronie niezwłocznie po otrzymaniu z Sądu Rejestrowego postanowienia o wpisie do KRS.

Podwyżka naszych wynagrodzeń

Marzec 30, 2009

W dniu 30 marca 2009r. Pan Prezydent RP podpisał ustawę m.in. o podwyżkach naszych wynagrodzeń. Oznacza to, iż już niedługo, z wyrównaniem od stycznia br., otrzymamy podwyżki w kwotach po około 1000 zł miesięcznie.

Przyjęcie poprawek Senatu do ustawy o wynagrodzeniach prokuratorów

Marzec 20, 2009

W dniu 20 marca 2009r. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o naszych wynagrodzeniach. Obecnie oczekujemy już tylko na podpis Pana Prezydenta. Jeżeli ustawa nie zostanie zawetowana – jeszcze w kwietniu br. powinniśmy otrzymać wyrównania za okres od 01 stycznia 2009r.

Posiedzenie Rady Głównej Związku

Marzec 12, 2009

W dniach 6 – 7 marca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Głównej Związku. Przedmiotem obrad były m.in. poprawki Senatu RP do ustawy o ustroju sądów powszechnych, w kwestii naszych wynagrodzeń, ocena funkcjonowania zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego, a także ocena założeń do planowanej nowelizacji ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Szczegółowe stanowisko Rady Głównej w tych kwestiach – w załączeniu.

Uchwalenie nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych

Marzec 2, 2009

Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych, na podstawie której otrzymamy z wyrównaniem od 01 stycznia 2009r. podwyżki wynagrodzeń, zgodne z informacjami zawartymi w zamiesczonym poniżej piśmie nr RG 2/09 z dnia 26 stycznia 2009r Zastępcy Przewodniczącego Rady Głównej Związku – Mariusza Gózda. Na posiedzeniu w dniach 4 – 5 marca br. ustawą tą zajmie się Senat. Jeszcze podpis Prezydenta RP i może już w marcu otrzymamy tak oczekiwane podwyżki ?

Odwołanie posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do spraw reformy prokuratury

Grudzień 5, 2008

Z jednodniowym wyprzedzeniem odwołano zaplanowane na dzień 04 grudnia 2008r. posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej m.in. do spraw reformy prokuratury. Przedmiotem obrad Komisji miało być rozpatrzenie zatwierdzonego przez Nadzwyczajną Podkomisję Sejmową projektu zmian w ustawie o prokuraturze, polegających m.in. na likwidacji Prokuratury Krajowej i prokuratur apelacyjnych. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniach 16 lub 17 grudnia br. Czyżby Komisja rozważała wprowadzenie zmian do projektu zatwierdzonego przez Podkomisję ? Równolegle prowadzone są prace legislacyjne dotyczące naszych wynagrodzeń. Ostatni projekt – autopoprawka rządowa – został sporządzony w dniu 20 listopada br. W załączeniu opinia Rady Głównej Związku w tej sprawie.

Przebieg posiedzenia Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

Październik 25, 2008

Notatka urzędowa dotycząca przebiegu posiedzenia Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym
W dniu 23 października 2008r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
Posiedzenie zostało zwołane w trybie art. 23 ust. 3 ustawy o prokuraturze, na wniosek 1/3 członków Rady. Wniosek inicjatora poparłam własnym uznając, że wymaga tego sytuacja związana z pracą Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej nad projektem nowelizacji ustawy o prokuraturze, jak również panująca w środowisku dezinformacja w kwestiach płacowych.
Posiedzeniu Rady Prokuratorów przewodniczył Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Zbigniew Ćwiąkalski. Ustosunkowując się do zaistniałej sytuacji jaka miała miejsce w trakcie drugiego posiedzenia Sejmowej Podkomisji, kiedy to głosami posłów koalicyjnych przegłosowano likwidację prokuratur apelacyjnych wbrew stanowisku rządowemu, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny oświadczył, że stanowisko rządu pozostaje w tej materii niezmienione. Będzie ono ponownie zaprezentowane na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. O wszystkim jednak zadecydują głosowania plenarne.
W trakcie dyskusji członkowie Rady Prokuratorów ponownie wrócili do argumentów przemawiających za utrzymaniem ‘apelacji’ z zakresem zmodyfikowanych zadań, a zwłaszcza włączenia w ich strukturę pionów ‘PZ’.
Wszyscy podkreślali brak głębszego przemyślenia i łatwość w podejmowaniu przez posłów decyzji w zakresie rozwiązań ustrojowych prokuratury.
Drugą istotną kwestię poruszaną w trakcie posiedzenia stanowiły sprawy wynagrodzeń.
Z wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego wynikało, że nie są w żaden sposób zagrożone podwyżki w wysokości 1000 zł od dnia 1 stycznia 2009r. Pewne sporne kwestie w rozmowach z Ministrem Finansów budzi jedynie, czy objęci nimi będą prokuratorzy w stanie spoczynku oraz czym faktycznie jest kwota podwyżek (tzw. dodatkiem, jednoroczną regulacją) dodatkowo zwaloryzowana o 2% przewidywany wskaźnik inflacji.
Stanowisko resortu w tej materii jest jednoznaczne, tj. ‘podwyżka’ wraz z waloryzacją jest ‘dodatkiem’ do wynagrodzenia brutto prokuratorów i asesorów, a z uwagi na zapis art. 62a ust. 1 ustawy o prokuraturze – dotyczy również prokuratorów w stanie spoczynku.
Pan Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny zapewnił, że w ustawie budżetowej na 2009r., przekazanej do Sejmu, zaplanowano środki na wzrost wynagrodzeń prokuratorów i sędziów, bowiem – co stanowczo podkreślił – wynagrodzenia te są jednakowe na równorzędnych stanowiskach. Zasada ta wpisana została również do rządowego projektu zmiany ustawy o prokuraturze.
Trzecia i ostatnia kwestia, będąca przedmiotem posiedzenia Rady Prokuratorów, dotyczyła realizacji wniosków skierowanych przez prokuratorów o tzw. ‘awans poziomy’. Z wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego wynika, że wszystkie wnioski skierował do Departamentu Kadr, celem ich sprawdzenia pod względem formalnym i mimo uchwalonej w bieżącym miesiącu przez Sejm ustawy wprowadzającej trzy stawki awansowe, będzie je rozpoznawał.
Pomimo uzyskanych informacji, członkowie Rady Prokuratorów podjęli uchwałę, której treść pozwalam sobie przedstawić w załączeniu.

Login