List otwarty do Ministra Sprawiedliwości

Październik 5, 2008

Rada Główna Związku wystosowała list otwarty do Pana Ministra Sprawiedliwości w kwestii naszych wynagrodzeń oraz podjęła uchwałę w sprawie Komitetu Obrony Prokuratorów w Krakowie. Zapraszamy do lektury.

Pismo do Ministra Sprawiedliwości

Sierpień 23, 2008

Związek Zawodowy Prokuratorów oczekuje na informację od Pana Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawie ostatecznie przyjętych przez Rząd RP rozwiązań reformy płacowej sędziów i prokuratorów.

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Sierpień 5, 2008

W dniu 23 lipca 2008r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, poświęcone informacji Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego na temat planowanych regulacji wynagrodzeń i awansu sędziów i prokuratorów oraz planowanych zmian w ustawie o pracownikach sądów i prokuratur.
W posiedzeniu tym wziął udział wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – prok. Mariusz Gózd. W posiedzeniu brali także udział przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów ‘Justitia’, Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i Rady Prokuratorów. Informację w imieniu Ministra Sprawiedliwości przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja.
Wprowadzenie nowych regulacji płacowych odbędzie się w dwóch etapach. Minister Sprawiedliwości zwrócił się do Premiera o akceptację nowych zasad wynagradzania sędziów i prokuratorów, tym bardziej, iż przewiduje się, że na realizację założeń pierwszego etapu potrzebne będzie w skali kraju 314.000.000 zł. Realizacja drugiego etapu pociągnie za sobą skutki finansowe w wysokości 504.000.000 zł. Obecnie ogólna kwota przeznaczona na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów wynosi w skali roku około 2 miliardów zł.
Pierwszy etap realizacji wprowadzony ma zostać od dnia 01 stycznia 2009r. i zmierzać do spłaszczenia istniejących obecnie różnic pomiędzy wynagrodzeniami na różnych szczeblach. Polegać to będzie na podwyższeniu wszystkich wynagrodzeń, niezależnie od szczebla, o jednakową kwotę 1039,50 zł. Da to wzrost wynagrodzeń prokuratorów zatrudnionych w prokuraturach rejonowych o 21%. Według informacji Ministra Czai, od kwoty tej naliczane będą pochodne, np. wysługa lat.
Wprowadzenie drugiego etapu zaplanowano na dzień 01 stycznia 2010r. Jest to w zasadzie nowy system wynagradzania, zupełnie odmienny od dotychczasowego. Polega on na wprowadzeniu 8 stawek wynagrodzenia związanych ze stażem służbowym. Początek stażu służbowego liczony będzie od momentu otrzymania pierwszej nominacji na stanowisko sędziego lub prokuratora. Awans do kolejnej stawki odbywał się będzie co 5 lat. (w razie ukarania karą dyscyplinarną okres ten ulegałby przedłużeniu o 3 lata). Sumowanie stażu nie będzie, tak jak dzisiaj, przerywane przez awans do jednostki wyższego szczebla. Pociągnęłoby to za sobą znaczne spłaszczenie wynagrodzeń. Przykładowo, prokurator prokuratury rejonowej z dużym stażem może zarabiać więcej niż prokurator prokuratury okręgowej z krótkim stażem. System ten zakłada odejście od tzw. kwoty bazowej, jako podstawy naliczania wysokości wynagrodzenia. Podstawą w nowym systemie ma być ustawowa płaca minimalna. Poczynione w Ministerstwie Sprawiedliwości symulacje zakładają, że rozpoczynający pracę prokurator prokuratury rejonowej winien otrzymać wynagrodzenie w wysokości 6.500 zł, a okręgowej – 8.300 zł. Nowy system powinien spowodować podwyższenie wynagrodzeń przeciętnie o około 20 do 44 % (w zależności od stażu), w wyjątkowych wypadkach nawet o 60 % (sytuacja ta dotyczy prokuratorów prokuratur apelacyjnych znajdujących się w ostatnie stawce, czyli praktycznie kilku osób w kraju).
Odnośnie awansu poziomego, funkcjonującego od dnia 01 lipca 2008r., Minister Czaja stwierdził, iż Ministerstwo nie będzie wstrzymywać kierowanych tam wniosków. Szacuje się, że wnioski takie złożyło już 25 % uprawnionych sędziów. Minister nie dysponował danymi dotyczącymi prokuratury. Zawetowana przez Prezydenta RP ustawa, wprowadzająca 3 stawki awansowe, prawdopodobnie nie będzie w ogóle głosowana. Jednym z powodów jest proponowana zmiana zasad wynagradzania, ale ważniejszym powodem jest to, iż odrzucenie weta spowodowałoby niekonstytucyjność tej ustawy, weszłaby ona w życie z mocą wsteczną obowiązywania (od 30 czerwca 2008r.)
Odnośnie zmian w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury Minister Czaja stwierdził, iż ulegnie ona znacznemu rozszerzeniu. Ministerstwo widzi potrzebę ustawowego uregulowania wielu kwestii regulowanych obecnie przez rozporządzenia, co podniesie rangę projektowanej nowelizacji. Projekt przewiduje: nowe regulacje dotyczące statusu sądów i prokuratury, ustawowe określenie zasad wynagradzania, premiowania, przyznawania nagród, określenie składników płac, zasad awansowania i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nowa ustawa wprowadzi obowiązek dokonywania okresowej oceny pracowników i powiązanie tej oceny z wynagrodzeniem i awansowaniem. Wprowadzony zostanie system wartościowania pracy. Nadal przewiduje się utrzymania obowiązku uzyskania wyższego wykształcenia. Poszerzona jednak zostanie możliwość uzupełnienia wykształcenia w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Dotychczas taką możliwość mieli pracownicy, którzy spełniali kumulatywnie 2 warunki: przekroczyli 40. rok życia i przepracowali co najmniej 15 lat w organach sądów lub prokuratury. W nowym ujęciu warunki te traktowane będą rozłącznie, wystarczy spełnienie jednego z nich.
Kończąc obrady Komisja Sprawiedliwości Praw Człowieka przyjęła, jednogłośnie, dezyderat, skierowany do Premiera, następującej treści:
- Komisja uważa, iż aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie sformułowanej w art. 178 ust. 2 Konstytucji.
- Komisja postuluje doprowadzenie tych wynagrodzeń do wysokości zgodne z zasadą określoną w art. 178 ust. 2 Konstytucji.
- Komisja postuluje aby wskaźniki wynagrodzeń nie były zależne w jakimkolwiek stopniu od czynnika politycznego i administracyjnego.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Czerwiec 30, 2008

Posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 25 czerwca 2008r. w Warszawie, zwołane w sprawie udzielenia przez Ministra Sprawiedliwości informacji m.in. na temat planowanych podwyżek uposażeń sędziów
W imieniu Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniu wziął udział Podsekretarz Stanu Jacek Czaja. Z udzielonych przez niego informacji wynika, iż Ministerstwo Sprawiedliwości planuje od 1 stycznia 2009r. podwyższenie uposażeń sędziów i prokuratorów średnio o około 20%. Co najważniejsze – niezbędne środki zostały zaplanowane w budżecie Ministerstwa.
Precyzyjne wskazanie sposobu naliczania podwyżek nie jest jeszcze możliwe, bowiem celem Ministerstwa jest spłaszczenie różnic w wynagrodzeniach pomiędzy poszczególnymi szczeblami jednostek organizacyjnych i doprowadzenie do takiej sytuacji by od 1 stycznia 2009r. podwyżki dla sędziów i prokuratorów jednostek rejonowych wyniosły około 20% uposażeń, okręgowych – około 15%, zaś apelacyjnych około 10%.
Szczegółowe założenia w tym zakresie Pan Minister Jacek Czaja przedstawi na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które odbędzie się w okresie pomiędzy 22 a 25 lipca br.
Ponadto, również w dniu 25 czerwca 2008r. Sejm znowelizował ustawę o prokuraturze poprzez likwidację awansów poziomych oraz wprowadzenie w ich miejsce trzeciej stawki awansowej. Nowelizacja ta, zgodnie z jej treścią, powinna wejść w życie w dniu 30 czerwca 2008r.
Z informacji uzyskanych od posłów PiS wynika jednak, że jest bardzo mało prawdopodobne by Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał tę ustawę. Zdaniem posłów PiS nowelizacja może zostać zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na niedopuszczalne uchwalenie jej w trybie pilnym. W takim przypadku oczekiwanie na werdykt Trybunału może potrwać nawet kilka miesięcy. Jeżeli istotnie Pan Prezydent nie podpisze tej ustawy – z dniem 1 lipca 2008r. wejdą w życie regulacje dotyczące awansów poziomych.
W tej sytuacji warto by uprawnieni prokuratorzy, którzy w jednostkach rejonowych lub okręgowych przepracowali ponad 15 lat – złożyli drogą służbową stosowne wnioski o awanse do jednostek odpowiednio okręgowych lub apelacyjnych.
O wszelkich nowych planach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości będziemy informować na bieżąco.

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPiPP RP

Czerwiec 11, 2008

W dniach 8-10 czerwca 2008 roku, w Wiśle odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej ZZPiPP RP. W trakcie obrad Komisja przeprowadziła kontrolę finansów Związku za 2007 rok nie stwierdzając nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Radę Główną ZZPiPP RP środków związkowych.

Wycofanie MS z podwyżki naszych uposażeń

Czerwiec 6, 2008

Ministerstwo Sprawiedliwości wycofało się z podwyżki naszych uposażeń o 25% od dnia 1 stycznia 2009r. Nie wyrazili na nie zgody Minister Finansów oraz Premier RP. Nie wiadomo czy w 2009r. otrzymamy jakiekiolwiek podwyżki uposażeń. Podwyżki i to już od tego roku otrzymali tylko niezbędni i wydajni pracownicy. Widocznie prokuratorzy do tej grupy nie należą. Czy w najbliższym czasie czekają nas więc dni bez wokand ? W każdym razie okres dalszego biernego oczekiwania na dobrą wolę Kierownictwa resortu dobiega końca. Bezpośrednio po dniu 20 czerwca br. zamieścimy informację o treści odpowiedzi udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości na uchwałę Rady Głównej Związku z dnia 3 czerwca 2008r. Zapraszamy do lektury obu dołączonych pism.

Spotkanie członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP z Zastępcami Ministra Sprawiedliwości

Marzec 18, 2008

Spotkanie członków Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej z Zastępcami Ministra Sprawiedliwości w dniu 27 lutego 2008r. w Warszawie.
W spotkaniu udział wzięli panowie:
- Marian Cichosz – Sekretarz Stanu,
- Zbigniew Wrona – Podsekretarz Stanu,
- Jacek Czaja – Podsekretarz Stanu,
- Andrzej Pogorzelski – Zastępca Prokuratora Generalnego,
- Jerzy Szymański – Zastępca Prokuratora Generalnego i
- Dariusz Kuberski – Dyrektor Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej.
Rozmówcy ponownie zapewnili członków Rady Głównej Związku, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie planuje zróżnicowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. (Zrównanie to potwierdziły kolejne projekty zmian w ustawie o prokuraturze, datowane w dniach 28 lutego i 12 marca 2008r.) 25% podwyżki naszych uposażeń powinny nastąpić od dnia 01 stycznia 2009r. Deklaracja ta jest cenna, samoistnie nie przesądza jednak, iż w takiej właśnie postaci i na takich zasadach zostaną podwyższone nasze uposażenia. Projekty wskazanych regulacji mogą bowiem jeszcze ulec niekorzystnym dla nas zmianom na kolejnym etapie prac rządowych oraz następnie w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie mamy więc jeszcze pewności, że nasze wynagrodzenia nie zostaną zróżnicowane z wynagrodzeniami sędziów. Związek będzie na bieżąco monitorować postępy prac rządowych i parlamentarnych. W przypadku jakichkolwiek zagrożeń w zakresie równości wynagrodzeń Związek niezwłocznie poinformuje środowisko prokuratorów oraz podejmie wszelkie inne niezbędne działania zmierzające do niepogorszenia statusu naszej grupy zawodowej.
Ponadto, ustalono, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza doprowadzić do przesunięcia terminu wejścia w życie skróconych okresów stawek awansowych. Nowelizacja ta będzie obowiązywać od dnia 01 lipca 2008r. Uzyskaliśmy również zapewnienie, że pracownicy administracji prokuratur otrzymają podwyżki po średnio 200 zł miesięcznie, zaś pracownicy obsługi – po 150 zł średnio miesięcznie. Podwyżki te zostaną wypłacone z wyrównaniem od 01 stycznia 2008r. O wszelkich nowych planach i zamierzeniach Ministerstwa Sprawiedliwości będziemy informować na bieżąco.
UWAGA:
Zgodnie z najnowszym projektem zmian w ustawie o prokuraturze, datowanym w dniu 12 marca 2008r. – likwidacji ulegnie jedynie Prokuratura Krajowa. Struktura Prokuratur Apelacyjnych pozostanie niezmieniona. Ponadto na szczeblu Prokuratury Apelacyjnej zostaną usytuowane Wydziały PZ Prokuratury Krajowej. .

Uchwała Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Katowicach

Luty 19, 2008

Poniżej przedstawiamy Uchwałę Rady Okręgowej ZZPiPP RP w Katowicach.
Uchwała została powszechnie poparta, podpisało się pod nią 94% prokuratorów, czyli wszyscy z wyjątkiem przewlekle chorych lub przebywających na długotrwałych urlopach poza miejscami zamieszkania.

Uchwały Rady Głównej ZZPiPP RP

Grudzień 4, 2007

W załączeniu zamieszczamy Uchwały Rady Głównej ZZPiPP RP z dnia 13 listopada 2007 roku.
Zapraszamy do lektury.

Pismo Rady Głównej ZZPiPP RP skierowane do Ministra Sprawiedliwości

Październik 16, 2007

W załączeniu zamieszczamy pismo Rady Głównej ZZPiPP RP skierowane do Ministra Sprawiedliwości, dotyczące m.in. wynagrodzeń pracowników prokuratury.

Login