Wywiad z Maciejem Niwińskim

Wrzesień 27, 2007

Z uwagi na problemy techniczne związane z niemożliwością edycji strony, z opóźnieniem zamieszczamy wywiad z Maciejem Niwińskim – przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Regionu Śląskiego,

Uchwała

Lipiec 31, 2007

W związku z cyklem artykułów, jakie ukazały się w prasie po opublikowaniu apelu Stowarzyszenia Prokuratorów RP z dnia 23 czerwca 2007 r., zawierającego, między innymi, stanowisko w sprawie niezależności i apolityczności prokuratorów, Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury podjęła w dniu 26 lipca 2007 roku uchwałę, która przesłana została do kierownictwa resortu sprawiedliwości.

Wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem

Lipiec 10, 2007

Zapraszamy do lektury wywiadu z Profesorem Andrzejem Zollem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tematem rozmowy było przestrzeganie prawa, zwłaszcza prawa pracy, w prokuraturze – a zatem organie przeznaczonym do strzeżenia praworządności, a także zagrożenia dla ustawowej niezależności prokuratorów płynące ze znowelizowanych przepisów ustrojowych oraz codziennej praktyki funkcjonowania prokuratury.

Pismo Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej do Przewodniczącej Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Czerwiec 16, 2007

Przedstawiamy pismo Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Dariusza Kuberskiego do Przewodniczącej Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP Grażyny Górki z dnia 22 maja 2007 r., nr PR I 122-32/07 oraz powołane w nim pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Kadr Prokuratury Krajowej Leszka Drwęskiego z dnia 16 maja 2007 r., nr DK-II-078-72/07 w sprawie wymiaru czasu pracy prokuratorów i wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Najistotniejsze stwierdzenia zawarte w drugim z wymienionych tekstów zostały przez nas podkreślone, gdyż dotyczą najważniejszych kwestii dla pracowników prokuratury. Wynika z nich jednoznacznie, iż wszystkim prokuratorom i urzędnikom prokuratury przysługuje uprawnienie do żądania (według swojego wyboru) wynagrodzenia dodatkowego lub czasu wolnego za okres efektywnie przepracowany w trakcie dyżuru (każdego!), jeżeli był on pełniony poza wyznaczonym w jednostce czasem pracy lub spowodował przekroczenie przyjętych norm czasu pracy w okresie rozliczeniowym. Należy zwrócić również uwagę na interpretację przepisów dotyczących prawa do wypoczynku – dyżur nie może powodować naruszenia prawa do minimalnego, nieprzerwanego czasu wypoczynku tj. 11 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem

Czerwiec 15, 2007

W czerwcu wywiad z Profesorem Andrzejem Zollem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, byłym Prezesem Trybunału Konstytucyjnego i byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tematem rozmowy będzie przestrzeganie prawa, zwłaszcza prawa pracy, w prokuraturze – a zatem organie przeznaczonym do strzeżenia praworządności, a także zagrożenia dla ustawowej niezależności prokuratorów płynące ze znowelizowanych przepisów ustrojowych oraz codziennej praktyki funkcjonowania prokuratury.

Zebranie Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Maj 23, 2007

W dniu 23 maja 2007 r. przedstawiciel ZZPiPP RP wziął udział w zebraniu Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, które odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach. Zaproszenie do udziału w spotkaniu wystosował Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL Maciej Niwiński. Podczas rozmowy z lekarzami poruszone zostały ogólne kwestie dotyczące przesłanek legalności akcji strajkowej określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także procedur organizowania i prowadzenia zgromadzeń publicznych zgodnie z ustawą o zgromadzeniach. Przedstawiono również uczestnikom zebrania sytuację związaną z czasem pracy w prokuraturze i wynikającymi z tego problemami praktycznymi, zwłaszcza w zakresie pracy w trakcie dyżurów zdarzeniowych, aresztowych i ’24-godzinnych’. Zarząd Regionu Śląskiego podjął uchwałę o kontynuowaniu współpracy ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w kwestii wspólnych działań na rzecz przestrzegania norm czasu pracy i wypoczynku w prokuraturach i zakładach opieki zdrowotnej
W dniach 24-27 maja 2007 r. w Warszawie odbędą się XIV Ogólnopolskie Dni Prawnicze. Program przewiduje siedem paneli tematycznych: ‘Model Edukacji Prawniczej w trakcie Studiów’, ‘Modernizacja Prawa Cywilnego’, ‘Aplikacje – poszukiwanie optymalnego modelu kształcenia zawodowego’, ‘Zawody prawnicze w świetle dyrektyw unijnych’, ‘Rozprawa karna przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji’, ‘Dlaczego prawnicy powinni polubić mediację?’ oraz ‘Umiędzynarodawianie polskiego rynku kapitałowego – aspekty prawne i rola prawników’. Z punktu widzenia interesów pracowników prokuratury szczególnie istotne są dwa wyżej zaznaczone panele, zwłaszcza drugi z nich. Jego moderatorem będzie eurodeputowany Janusz Wojciechowski, a w programie przewiduje się między innymi odczyt Przedstawiciela Prokuratury Krajowej pod tytułem ‘Pozycja ustrojowa prokuratora w świetle proponowanych zmian ustawy o prokuraturze’ oraz wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Prokuratorów RP Krzysztofa Parulskiego – ‘Niezależność prokuratora w świetle dyrektyw i założeń UE’. W XIV ODP wezmą udział przedstawiciele ZZPiPP RP. Ramowy program XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych dostępny jest na stronie organizatora imprezy Zrzeszenia Prawników Polskich – www.zpp.org.pl

Wręczenie nagród zwycięzcom XIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej

Maj 11, 2007

W dniu 11 maja 2007 r. w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom XIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej. Jedną z nagród – za zajęcie pierwszego miejsca w wykonaniu zadania praktycznego polegającego na rozwiązaniu testu ufundował ZZPiPP RP, a wręczyła ją w imieniu Rady Głównej Przewodnicząca Prezydium Grażyna Górka. Upominek i gratulacje odebrał aplikant Prokuratury Rejonowej Szczecin – Śródmieście Przemysław Płaskowicki. Wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktycznych sytuacjach procesowych. Życzymy im aby cechy te nie tylko przyczyniły się do zwiększenia stopnia profesjonalizmu w ich przyszłej pracy ale także uodporniły na wszelkie próby naruszania lub ograniczania ich niezależności prokuratorskiej.

Posiedzenie Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Kwiecień 26, 2007

W dniach 25-26 kwietnia 2007 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. Przedmiotem posiedzenia były zmiany w przepisach procedury karnej i ustawy o prokuraturze, które znajdują się na różnych etapach procesu legislacyjnego, a część z nich wchodzi w życie w lipcu b.r. Nadto celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska ZZPiPP RP w sprawie funkcjonowania sądów 24-godzinnych w perspektywie norm czasu pracy prokuratorów i pracowników administracji, ich prawa do wypoczynku, wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, jak również dojazdów na miejsce i z miejsca czynności procesowych. Prezydium Rady Głównej postanowiło wystosować do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego pismo w tej sprawie, zawierające opis istniejącego stanu faktycznego wraz z oceną jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Pismo wysłane do Pana Ministra w dniu 2 maja 2007 r. zawierało także postulat podjęcia niezbędnych działań zmierzających do egzekwowania uprawnień pracowniczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury na terenie całego kraju.
W dniu 26 kwietnia 2007 r. przedstawiciele ZZPiPP RP wzięli udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ustrojów sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze. Przebieg posiedzenia oraz projekty ustaw dostępne są na stronie www.sejm.gov.pl.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP – ‘Solidarne Państwo’

Kwiecień 17, 2007

W dniu 17 kwietnia 2007 r. przedstawiciel ZZPiPP RP wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym ‘Solidarne Państwo’. Porządek posiedzenia obejmował pierwsze czytanie projektu ustawy o lekarzu sądowym regulującej zasady i tryb usprawiedliwiania niestawiennictwa na wezwania właściwych organów procesowych. Przedstawiciel ZZPiPP RP zgłosił poprawkę o charakterze redakcyjnym do art. 7 ust. 3 projektu ustawy celem właściwego określenia podmiotów, którym należy doręczyć listę lekarzy sądowych. Poprawki tej nie zaakceptował reprezentujący stronę rządową przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. Przebieg posiedzenia oraz projekt ustawy dostępny jest na stronie www.sejm.gov.pl.

Prośba do Marszałka Senatu RP

Kwiecień 2, 2007

Rada Główna ZZPiPP RP, zwróciła się do Marszałka Senatu RP z prośbą o przedstawienie Senatorom stanowiska Naszego Związku dotyczącego niekorzystnego rozwiązania, zawartego w ustawie z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Login