Udział członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Kwiecień 12, 2006

W dniu 4 kwietnia 2006 roku członkowie Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przedmiotem posiedzenia był rządowy projekt ustwy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze.
Projekt ten zakłada stworzenie podstaw prawnych umożliwiających delegowanie sędziów i prokuratorów do udziału w pracach organów Unii Europejskiej oraz w misjach zagranicznych. Proponowane zmiany zostały przesłane do prac w podkomisjach.
Dla zainteresowanych zamieszczamy link do druków sejmowych zawierających treść projektów oraz uzasadnienie. DRUK nr 352

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Marzec 11, 2006

W dniach 9-11 marca 2006 roku, w Wiśle odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. W trakcie spotkania Komisja przeprowadziła kontrolę finansów Związku za 2005 rok nie stwierdzając nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Radę Główną ZZPiPP RP środków związkowych.

Posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP

Luty 27, 2006

W dniach 24-26 lutego 2006 roku, w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP. W trakcie spotkania podjęto próbę syntezy prac nad projektami zmian w ustawodastwie RP. Delegowani z ramienia ZZPiPP RP członkowie związków przedstawili dotychczasowe wyniki prac komisji sejmowych.
W najblizszym czasie na stronie zostaną zamieszczone sprawozdania z prac w poszczególnych komisjach.
Rada Główna ZZPiPP RP z uwagi na stosowaną przez Prokuratury Apelacyjne i podległe im jednostki organizacyjne niejednolitą praktykę kształtowania wynagrodzeń kierowców postanowiła wystosować do Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości apel o zwiększenie minimalnych i maksymalnych stawek płacowych tej grupy zawodowej.
Na posiedzeniu przedstawiono również problematykę ’13-stych pensji’ albowiem uregulowania ustawowe odsyłające do przepisów znowelizowanego rozporządzenia RM z dnia 11 czerwca 1996 roku dają pewną dowolność pracodawcy w ustalaniu podstawy odliczeń od 13-stej pensji. Na podstawie zebranych z Rad Okręgowych informacji ustalono, że istnieją różnice w naliczaniu 13-stych pensji w ramach Prokuratury. Uprzednio w dniu 15 lutego 2006 roku Rada Główna wystosowała w tym zakresie do Prokuratora Krajowego Janusza Kaczmarka pismo wskazujące na potrzebę jednolitej regulacji ’13-stych pensji’
Z uwagi na treść art. 32 ust 1 Ustawy o Związkach Zawodowych Rada Główna postanowiła wystosować do Rad Okręgowych informacje o konieczności wystąpienia do pracodawcy z listą pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie.

Reaktywacja strony internetowej

Luty 17, 2006

Po dłuższej przerwie reaktywujemy stronę internetową. Z uwagi na zmiany, które zaszły w Związku w czasie przestoju w funkcjonowaniu tej witryny, w pierwszej kolejności zaktualizowane zostały podstrony: Rady Okręgowe oraz Władze Związku. W najbliższym czasie na stronie przedstawiane będą wszystkie bierzące problemy prokuratorów i pracowników prokuratury leżące w zainteresowaniu ZZPiPP RP.

Login