XIII Dni Prawnicze

Maj 25, 2006

W dniach 18-20 maja 2006 r. w Poznaniu odbywały się XIII Dni Prawnicze. Patronat nad Dniami objął Lech Kaczyński – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Hasłem przewodnim XIII-tych Ogólnopolskich Dni Prawniczych było: ‘Państwo Prawa – założenia a rzeczywistość’.
Jak zwykle najmniej liczną grupę zawodową pracowników stanowili prokuratorzy (ok. 20 osób). Związek reprezentowany był przez Prezydium Rady Głównej, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli lubelskich, katowickich, krakowskich, konińskich i opolskich Rad Okręgowych. Mimo tak niewielkiej liczby reprezentantów naszego zawodu aktywnie uczestniczyliśmy w panelach tematycznych: ‘Kondycja zawodów prawniczych’, ‘Zmiana prawa karnego – potrzeba czy iluzja’, prezentując aktualną sytuację zawodową prokuratorów. W pierwszym z nich panelistami byli między innymi: prof. zw. dr hab. Marian Filar i Poseł na Sejm RP Ryszard Kalisz, natomiast w drugim Prokurator Krajowy Janusz Kaczmarek.
Mimo zaproszenia, swoją obecnością nie zaszczycił uczestników prawniczego świata Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wiele więc pytań, jakie zamierzali zadać biorący udział w Dniach Prawniczych, pozostało bez odpowiedzi. W trakcie dyskusji panelowych i tych prowadzonych w już mniej oficjalnej formie przewijał się pogląd, że zmiany, które dotykają lub mają dotknąć wszystkie korporacje zawodowe odbywają się bez konsultacji środowiskowych (może za niewielkim wyjątkiem w stosunku do prokuratorów).
Koledzy sędziowie, adwokaci, radcowie prawni jednogłośnie podkreślili, że głos ich środowisk nie dociera do kierownictwa resortu. Optymizmem jednak napawa fakt, iż tak jak nigdy dotąd środowisko prawnicze uległo konsolidacji, bowiem problemy jednej grupy zawodowej stały się problemami innych korporacji prawniczych.
Opracowała Grażyna Górka
Przewodnicząca Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ZZPiPP RP

Maj 20, 2006

Na posiedzeniu Rady Głównej w dniu 29 kwietnia 2006 roku podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Przedmiotem obrad będzie głosowanie nad zmianami w Statucie ZZPiPP RP.
Zjazd odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2006 roku w Warszawie w Hotelu Partner. Początek obrad przewidziany jest w dniu 3 czerwca 2006 roku na godz. 10.00.
Rada Główna ZZPiPP RP pokryje koszt noclegu z dnia 2 na 3 czerwca 2005 roku, sali konferencyjnej oraz śniadania i obiadu w dniu 3 czerwca 2006 roku.
Prosimy Rady Okręgowe o pokrycie kosztów przejazdu swoich delegatów.
Hotel jest położony 10 km od centrum miasta przy ulicy Marywilskiej 16. Do hotelu kursuje autobus nr 524 z centrum oraz 506, 120 z Pragi, orientacyjny koszt dojazdu taksówką korporacyjną spod dworca centralnego to około 35-40 zł.

Posiedzenie Rady Głownej ZZPiPP RP

Kwiecień 13, 2006

W dniach 21-22 kwietnia 2006 roku, w Warszawie planowane jest posiedzenie Rady Głownej ZZPiPP RP. Przedmiotem spotkania będzie przygotowanie projektów niezbędnych – z uwagi na konieczność dostosowania do aktualnych uregulowań ustawy o Związkach Zawodowyh – zmian w Statucie oraz omówienie propozycji zmian w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury.

Udział członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Kwiecień 12, 2006

W dniu 4 kwietnia 2006 roku członkowie Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przedmiotem posiedzenia był rządowy projekt ustwy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze.
Projekt ten zakłada stworzenie podstaw prawnych umożliwiających delegowanie sędziów i prokuratorów do udziału w pracach organów Unii Europejskiej oraz w misjach zagranicznych. Proponowane zmiany zostały przesłane do prac w podkomisjach.
Dla zainteresowanych zamieszczamy link do druków sejmowych zawierających treść projektów oraz uzasadnienie. DRUK nr 352

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP

Marzec 11, 2006

W dniach 9-11 marca 2006 roku, w Wiśle odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. W trakcie spotkania Komisja przeprowadziła kontrolę finansów Związku za 2005 rok nie stwierdzając nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Radę Główną ZZPiPP RP środków związkowych.

Posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP

Luty 27, 2006

W dniach 24-26 lutego 2006 roku, w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Głównej ZZPiPP RP. W trakcie spotkania podjęto próbę syntezy prac nad projektami zmian w ustawodastwie RP. Delegowani z ramienia ZZPiPP RP członkowie związków przedstawili dotychczasowe wyniki prac komisji sejmowych.
W najblizszym czasie na stronie zostaną zamieszczone sprawozdania z prac w poszczególnych komisjach.
Rada Główna ZZPiPP RP z uwagi na stosowaną przez Prokuratury Apelacyjne i podległe im jednostki organizacyjne niejednolitą praktykę kształtowania wynagrodzeń kierowców postanowiła wystosować do Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości apel o zwiększenie minimalnych i maksymalnych stawek płacowych tej grupy zawodowej.
Na posiedzeniu przedstawiono również problematykę ’13-stych pensji’ albowiem uregulowania ustawowe odsyłające do przepisów znowelizowanego rozporządzenia RM z dnia 11 czerwca 1996 roku dają pewną dowolność pracodawcy w ustalaniu podstawy odliczeń od 13-stej pensji. Na podstawie zebranych z Rad Okręgowych informacji ustalono, że istnieją różnice w naliczaniu 13-stych pensji w ramach Prokuratury. Uprzednio w dniu 15 lutego 2006 roku Rada Główna wystosowała w tym zakresie do Prokuratora Krajowego Janusza Kaczmarka pismo wskazujące na potrzebę jednolitej regulacji ’13-stych pensji’
Z uwagi na treść art. 32 ust 1 Ustawy o Związkach Zawodowych Rada Główna postanowiła wystosować do Rad Okręgowych informacje o konieczności wystąpienia do pracodawcy z listą pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie.

Reaktywacja strony internetowej

Luty 17, 2006

Po dłuższej przerwie reaktywujemy stronę internetową. Z uwagi na zmiany, które zaszły w Związku w czasie przestoju w funkcjonowaniu tej witryny, w pierwszej kolejności zaktualizowane zostały podstrony: Rady Okręgowe oraz Władze Związku. W najbliższym czasie na stronie przedstawiane będą wszystkie bierzące problemy prokuratorów i pracowników prokuratury leżące w zainteresowaniu ZZPiPP RP.

Login