O „królach prokuratury”, którzy abdykowali. Felieton prokuratora Jacka Skały w „Rzeczpospolitej.”

Sierpień 9, 2019

Jak wyglądała prokuratura przed 2016 r., a jak wygląda dziś? Jak byli szefowie nagle zwarli szyki i przekształcili się w bojowników o prawa prokuratorów i lepszy kształt prokuratury? C o dobrego zrobili dla pracowników prokuratury i prokuratorów, gdy sprawowali władzę? Jakimi intencjami się kierują? O tych i innych problemach w felietonie Przewodniczącego Prezydium ZZP i PP RP: „Abdykowali ale chcą wrócić. Dawni Królowie życia w prokuraturze.” Zapraszamy do lektury.

Felieton Rzeczpospolita 09.08.19

Ankieta w sprawie zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury. Wyniki głosowania w 44 Radach Okręgowych i Grupach Związkowych.

Sierpień 6, 2019

44 organizacje lokalne Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wzięły udział w ‘referendum” na temat zasad podziału środków na podwyżki. 32 organizacje związkowe opowiedziały się za równym podziałem środków gwarantowanych porozumieniem podpisanym 4 lipca 2019 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości („900 PLUS”). 10 Rad Okręgowych zaproponowało zróżnicowanie podwyżek m.in. poprzez wyrównywanie dysproporcji na takich samych stanowiskach w ramach tych samych jednostek (10 głosów) oraz równoważenie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi prokuraturami na terenie kraju. Treść ankiety odzwierciedla również  zauważany przez Radę Główną problem spłaszczenia wynagrodzeń pomiędzy pracownikami z długim stażem pracy, a pracownikami nowozatrudnionymi. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania w opracowaniu Joanny Zaroślak z Rady Głównej ZZP i PP RP.

podsumowanie ankiet

Jest reakcja Prokuratury Krajowej na postulat podwyższenia górnej granicy wynagrodzeń asystentów.

Sierpień 2, 2019

W ubiegłym tygodniu zwróciliśmy uwagę na problem zbyt nisko określonej górnej granicy wynagrodzeń asystentów, która uniemożliwiałaby ubieganie się o podwyżki w kwocie 900 zł. Prokurator Krajowy, co prawda nie uwzględnił naszej propozycji aby granicę tą określić na poziomie 6000 zł ale zaproponował górny próg w kwocie 5100 zł. Umożliwi to realizację zapisów porozumienia z dnia 4 lipca 2019 r. także w stosunku do ponad 1000 prokuratorskich asystentów. Poniżej publikujemy pismo Zastępcy Prokuratora Krajowego w przedmiotowej sprawie.

5100 astystenci

Asystenci prokuratora czekają na podniesnie górnych limitów wynagrodzeń aby otrzymać wynegocjowane przez Związek podwyżki „900 PLUS.”

Lipiec 25, 2019

Asystenci prokuratorów w czasach prokuratury kierowanej przez Andrzeja Seremata była to stosunkowa niewielka – 300 osobowa grupa zawodowa. Obecnie liczba etatów asystenckich zbliżyła się do 1100. Wciąż jednak, prokuraturze daleko do nasycenia asystentami podobnego do tego w sądach powszechnych, gdzie 1 asystent przypada na 3 sędziów. Jednym z problemów tej coraz liczniejszej grupy zawodowej w prokuraturze jest niedostosowanie Rozporządzenia regulującego płace do warunków rynkowych, a w szczególności do treści Porozumienia z dnia 4 lipca 2019 r., które Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zawarł z Ministerstwem Sprawiedliwości. Przewidziane w Porozumieniu podwyższenie wynagrodzeń o 900 zł w wielu przypadkach nie będzie możliwe z uwagi na górny próg wynagrodzeń określony dziś na kwotę 4200 zł. Rozwiązaniem tego problemu byłoby podpisanie przez Ministra Sprawiedliwości projektu Rozporządzenia podnoszącego na zasadach analogicznych jak w przypadku asystentów sędziów górną granicę wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów prokuratora. W najnowszym stanowisku zaproponowaliśmy korektę górnego progu do 6000 tysięcy, co wyeliminowałoby problem konieczności zmian w rozporządzeniu na najbliżej lata. Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem, które skierowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w tej sprawie.

RG.27.2019 asystenci

Zasady podziału środków na podwyżki. Ankieta przed uzgodnieniami z pracodawcami.

Lipiec 16, 2019

Koleżanki i Koledzy.

Po podpisaniu porozumienia przed nami sprawa podziału środków na podwyżki. Walka o podwyżki była długa i ciężka. Po dokonaniu obliczeń okazuje się, ze wzrost środków na wynagrodzenia pozaorzecznicze w latach 2016-2020 kształtuje się na poziomie ponad 56 %. Wydawałoby się, że jest to ogromny skok ale jeśli przeliczymy to na kwoty okazuje się, że jest to równowartość 1640 zł., co świadczy o tym z jak niskiego poziomu wychodzimy. Wydawało się, że wraz z osiągnięciem pewnych celów zakończą się problemy. Tymczasem czeka nas kolejne poważne wyzwanie. Przed wypracowaniem stanowiska Rady, co do ogólnych zasad podziału środków postanowiliśmy zasięgnąć opinii Rad Okręgowych i grup związkowych. Dlatego do waszych Rad Okręgowych przesłaliśmy ankietę. Nadesłane odpowiedzi posłużą do wypracowania najkorzystniejszego stanowiska Rady Głównej, które będzie wypadkową sprzecznych nierzadko interesów różnych grup pracowniczych. Przed waszymi Radami i Grupami Związkowymi przyjemność ale i trud uzgodnień dotyczących podziału środków. Wykorzystajmy tą szanse tak aby w jak największym stopniu uwzględnić oczekiwania pracowników prokuratury. Poniżej ankieta, którą wysłaliśmy Waszym Radom Okręgowym.
Ze związkowym pozdrowieniem

ankieta podwyżki

900 plus dla pracowników prokuratury i sądów.

Lipiec 4, 2019

 

Koleżanki i Koledzy !
Po długich miesiącach rozmów, konsultacji, spotkań dwustronnych ale i protestów – demonstracji oraz akcji „Miasteczko” pod Ministerstwem Sprawiedliwości Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podpisał porozumienie, które przewiduje podwyżki w łącznej kwocie 900 zł brutto dla naszych pracowników. Wraz z podwyżkami w styczniu 2019 r daje to łączną kwotę 1100 zł na etat, co stanowi realizację naszych postulatów. Kwota 450 zł zostanie wypłacona w październiku tego roku, a kolejne 450 zł w styczniu 2020 r. Od początku akcji protestacyjnych oraz powołania Porozumienia Związków jak mantrę powtarzaliśmy nasze żądanie -podwyższenia wynagrodzenia o tysiąc złotych na etat dla pracowników prokuratury i sądu. Dziś możemy podziękować Wam wszystkim, którzy braliście udział w protestach w całym kraju – wspólnymi siłami osiągnęliśmy nasz cel ! Wszystkim członkom naszego związku oraz innym zaangażowanym w protest pracownikom dedykujemy ten sukces. Wobec powyższego wstrzymujemy akcje protestacyjne na okres 12 miesięcy. Strona rządowa poinformowała nas że prace nad rozwiązaniami systemowymi przewidującymi m. in. system mnożnikowy nie będą finalizowane w bieżącej kadencji. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o nową ustawę o pracownikach sądów i prokuratury, która rozwiązałaby w przyszłości problemy płacowe w wymiarze sprawiedliwości, a w szczególności zażegna  ryzyko ponownego zamrożenia płac. Nie rezygnujemy z walki o słuszne rozwiązania ustrojowe. W niedługim czasie opublikujemy treść zawartego porozumienia.  W jedności siła ! Razem walczymy razem zwyciężamy

Z wyrazami szacunku Rada Główna ZZPiPP RP

 

Związek apeluje do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o przyjecie mnożnikowego systemu wynagrodzeń w powiazaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce jako podstawy wynagradzania pracowników prokuratury i sądów.

3 lipca Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jednomyślnie przyjęła stanowisko będące apelem do Rady Ministrów o powiązanie płac z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce w ramach projektowanej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. W uchwale podkreślono konieczność kwotowego podniesienia uposażeń pracowników sądów i prokuratury o 1000 zł. W najnowszym stanowisku wyrażono zaniepokojenie sytuacją, w której niektóre – liczniejsze grupy zawodowe działające w sferze budżetowej otrzymują podwyżki, a inne – słabsze są marginalizowane i pomijane. W tym stanie rzeczy Rada zauważyła konieczność zjednoczenia wszystkich pracowników sfery budżetowej, którzy nie otrzymali podwyżek wokół postulatu podniesienia wynagrodzeń przed zakończeniem bieżącej kadencji parlamentarnej. Rada Główna apeluje do działających w sferze budżetowej związków zawodowych o przystąpienie do wspólnych działań protestacyjnych jesienią 2019 r. w przypadku dalszego ignorowania słusznych postulatów płacowych – czytamy we wczorajszym stanowisku naszego Związku.

uchwała 03.07.2019

System mnożnikowy powiązany z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce – uwzględniono jeden z postulatów zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Czerwiec 3, 2019

Jest nowa wersja projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Projekt przewiduje system mnożnikowy ale z powiązaniem do przeciętnego wynagrodzenia, a nie jak wcześniej do płacy minimalnej, co wychodzi na przeciw postulatom wielokrotnie podnoszonym przez Związek m. in. na wtorkowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W drugim kwartale 2018 r. wynagrodzenie takie wynosiło 4521,08 zł., w całym 2018 r. 4585,03 zł, natomiast w w pierwszym kwartale 2019 r. 4950,94 zł. Jak podaje portal money.pl resort zaproponował przelicznik w zależności od stanowiska w wysokości od 0,6 do 2,3 „średniej krajowej.” Po wstępnych analizach projektu uznaliśmy, że nie do zaakceptowania są jego niektóre zapisy. W szczególności wprowadzenie nowych kar porządkowych dla pracowników w wysokości 10-30 % wynagrodzenia, a także pozbawienie możliwości awansu w okresie 5 lat od ukarania kara nagany, oraz zaostrzenie warunków dotyczących zgody pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Obecnie trwają dalsze analizy projektu i oczekiwanie na jego publikację na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Login