Ankieta 450 styczeń 2020.

Listopad 2, 2019

Koleżanki i Koledzy.

W sierpniu przeprowadzaliśmy z Waszym udziałem ankietę dotyczącą zasad podziału środków na podwyżki. Przeważająca większość z Was opowiedziała się z równym podziałem po 450 zł plus wysługa. Dzięki temu mogliśmy zawrzeć z PK porozumienie, w wyniku którego każdy pracownik prokuratury w październiku otrzymał podwyżkę.Dzięki naszym działaniom skorzystali również pracownicy sądów. Wstępne plany podziału środków przewidywały bowiem podwyżki o kwotę 200 zł., a resztę na równanie kominów. W środowisku sądowym wytworzyła się ogromna presja pod hasłem: „my chcemy tak jak prokuratura.” Tylko dzięki tej presji udało się przewalczyć 400 zł dla każdego, a 50 na równanie kominów. W większości sądów do dziś nie ma podwyżek. Trwają walki o podział 50 zł.My jako Związek stoimy na stanowisku, że pracownicy sądów i prokuratury od końca 2018 r., kiedy to masowo korzystali ze zwolnień lekarskich walczyli o podwyżki po 1000 zł, a nie równanie kominów. To ostatnie powinno nastąpić poprzez przyjęcie nowej ustawy i nowej siatki płac, a to dopiero przed nami.Dziś, również w oparciu o doświadczenia sadów mamy pewność, że pozostawienie wolnych środków do dyspozycji pracodawców oznaczać będzie:
1) Zapewnienie kierownikom jednostek w większym stopniu kreowania polityki wynagradzania pracowników w ich ocenie kluczowych. 2) Wyrównywania  kominów (tu pojawia się pytanie gdzie – w prokuraturach regionalnych, okręgowych, czy może rejonowych?) 3.Zwiększanie zatrudnienia nowych pracowników. 4. Przeznaczanie środków na premie i nagrody.
Musicie sami ocenić te 4 zdiagnozowane przez nas ryzyka. Dlatego przygotowaliśmy dla Was jeszcze raz ankietę.
Oczekujemy jej nadesłania przez wszystkie 44 Rady Okręgowe i grupy związkowe.Będzie ona punktem wyjścia do dalszych działań Rady.Uwaga! W oparciu o przeprowadzone badania ankietę wypełniają Rady Okręgowe.
Prosimy o ich przesyłanie do Joanny Zaroślak: asia_zar@wp.pl

TERMIN 8 listopada 2019!

ankieta podwyżki styczeń 2020

Rada Główna o styczniowych podwyżkach, wakatach na stanowiskach urzędniczych oraz potrzebie przywrócenia awansu poziomego dla prokuratorów.

Październik 28, 2019

W ubiegłym tygodniu w Gdańsku obradowała Rada Główna. Poniżej prezentujemy sprawozdanie Rady Głównej z działalności Związku w ostatnim okresie czasu, a przede wszystkim jej rezultatów. Jednym z węzłowych zagadnień poruszanych w trakcie posiedzenia były zasady podziału środków na podwyżki w styczniu 2020 r. W dyskusji odwoływano się do ankiety, w której większość pracowników opowiedziała się za równym podziałem wywalczonych środków. Podkreślano, że pracownicy prokuratury w 2019 r. walczyli nie o wyrównywanie kominów, co powinno zostać zrealizowane systemowo poprzez nową ustawę i nową siatkę płac ale o poniesienie płac o 1000 zł dla każdego. Rada Główna podjęła decyzję o skierowaniu do Prezydenta RP wystąpienia w sprawie przywrócenia awansu poziomego dla prokuratorów. Rozwiązanie to obowiązywało w latach 2008-2009 i polegało na uzyskiwaniu przez prokuratorów tytułów w jednostkach nadrzędnych z jednoczesną możliwością wykonywania obowiązków służbowych w macierzystych prokuraturach rejonowych i okręgowych. To właśnie obecny Prezydent referował stanowisko ówczesnego Prezydenta RP przed Trybunałem Konstytucyjnym kładąc nacisk na potrzebę zachowania awansu poziomego, jako najbardziej zobiektywizowanej formy awansu, którą kiedykolwiek wprowadzono w sądach i prokuraturach. Podczas posiedzenia powołano Zespół ds. zdiagnozowania zjawiska wakatów na stanowiskach pozaorzeczniczych, sporządzenia opracowania w sprawie  wzrostu ilości obowiązków urzędników oraz innych pracowników w ostatnich latach i skierowania wystąpienia sygnalizującego potrzebę wzmocnienia kadrowego pionu administracji i pozostałych pracowników w prokuraturze. W skład Zespołu powołano Agnieszkę Nowaczyk, Joannę Zaroślak oraz Karolinę Roszak.

sprawozdanie

„Kartka z kalendarza” pracownika prokuratury. Felieton Joanny Zaroślak.

Wrzesień 17, 2019

Poniżej publikujemy bardzo interesujący felieton Joanny Zaroślak – urzędnika Prokuratury Rejonowej w Płocku, wybranej dwa lata temu do Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Tekst ten miał zostać opublikowany przez jednej z portali zanim doszło do porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości po wielomiesięcznych rozmowach i protestach, które rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Podpisanie tego porozumienia, zagwarantowało pracownikom prokuratury podniesienie wynagrodzeń w sposób adekwatny do ponoszonych postulatów. Jak pamiętamy, od początku, konsekwentnie domagaliśmy się podwyżek w kwocie 1000 zł. W tym znaczeniu tekst w pewnym sensie stracił na aktualności ale wciąż stanowi cenną „kartkę z kalendarza” pracownika prokuratury. Pozwala też zrozumieć, że poza incydentalnymi podwyżkami, tysiące pracowników wymiaru sprawiedliwości wciąż czeka na rozwiązania systemowe, które rozwiążą problem płac w przyszłości, zapewnią stały ich wzrost i czytelną ścieżkę awansu zawodowego. „Przeciętny obywatel kojarzy prokuraturę z prokuratorami, a sąd z sędziami. Jest to duże uproszczenie. Za 6 tysiącami prokuratorów i 10 tysiącami sędziów stoją bowiem pracownicy. Niewidzialni w mediach, schowani w sekretariatach, wykonujący mrówczą pracę bez której obsługa milionów spraw nie byłaby możliwa. To serce wymiaru sprawiedliwości, które z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc bije coraz słabiej” – pisze Joanna Zaroślak. Zapraszamy do lektury.

Kartka z kalendarza pracownika prokurtaury. Joanna Zaroślak

Od 1 października 2019 r. wynagrodzenia pracowników prokuratury wyższe o 450 zł.

Wrzesień 16, 2019

16 września 2019 r. w Prokuraturze Krajowej miało miejsce spotkanie w sprawie uzgodnienia zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury przewidziane w porozumieniu podpisanym przez nasz Związek  4 lipca z Ministerstwem Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Agata Gałuszka  – Górska – Zastępca Prokuratora Krajowego oraz Barbara Chrobak i Jacek Skała, jako reprezentujący Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Uzgodniono podniesienie z dniem 1 października,  każdemu pracownikowi prokuratury wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł. Powyższa kwota zostanie powiększona wobec pracowników prokuratury ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat w wymiarze od 5 do 20 procent. Zasady podziału środków przewidzianych w porozumieniu od 1 stycznia 2020 r. zostaną uzgodnione w terminie późniejszym. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem uzgodnieniowym.

Pismo PK - zasady podziału środkówprotokół uzgodnieniowy 16.09.2019

Prokurator Jacek Skała w felietonie dla „Rzeczpospolitej” o wieloletniej walce o podwyżki dla pracowników prokuratury.

Wrzesień 5, 2019

Felieton prokurator Jacek Skała Kiedy tak naprawdę rozpoczęła się walka o podwyżki dla pracowników prokuratur, jaki wypływ na porozumienie miała suma akcji protestacyjnych trwających od przełomu 2018 i 2019 roku, jaką rolę odegrał w tych działaniach Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, co osiągnęliśmy dzięki działaniom parlamentarnym Barbary Chrobak Wiceprzewodniczącej Prezydium Rady Głównej pisze w felietonie dla „Rzeczpospolitej” prokurator Jacek Skała. W tekście przeczytamy również o potrzebie kontynuowania prac nad rozwianiami systemowymi, które są równie ważne, co realizacja postulatu podniesienia wynagrodzeń o kwotą 1000 zł. Zapraszamy do lektury.

barbara chrobak 1

O „królach prokuratury”, którzy abdykowali. Felieton prokuratora Jacka Skały w „Rzeczpospolitej.”

Sierpień 9, 2019

Jak wyglądała prokuratura przed 2016 r., a jak wygląda dziś? Jak byli szefowie nagle zwarli szyki i przekształcili się w bojowników o prawa prokuratorów i lepszy kształt prokuratury? C o dobrego zrobili dla pracowników prokuratury i prokuratorów, gdy sprawowali władzę? Jakimi intencjami się kierują? O tych i innych problemach w felietonie Przewodniczącego Prezydium ZZP i PP RP: „Abdykowali ale chcą wrócić. Dawni Królowie życia w prokuraturze.” Zapraszamy do lektury.

Felieton Rzeczpospolita 09.08.19

Ankieta w sprawie zasad podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury. Wyniki głosowania w 44 Radach Okręgowych i Grupach Związkowych.

Sierpień 6, 2019

44 organizacje lokalne Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wzięły udział w ‘referendum” na temat zasad podziału środków na podwyżki. 32 organizacje związkowe opowiedziały się za równym podziałem środków gwarantowanych porozumieniem podpisanym 4 lipca 2019 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości („900 PLUS”). 10 Rad Okręgowych zaproponowało zróżnicowanie podwyżek m.in. poprzez wyrównywanie dysproporcji na takich samych stanowiskach w ramach tych samych jednostek (10 głosów) oraz równoważenie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi prokuraturami na terenie kraju. Treść ankiety odzwierciedla również  zauważany przez Radę Główną problem spłaszczenia wynagrodzeń pomiędzy pracownikami z długim stażem pracy, a pracownikami nowozatrudnionymi. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania w opracowaniu Joanny Zaroślak z Rady Głównej ZZP i PP RP.

podsumowanie ankiet

Jest reakcja Prokuratury Krajowej na postulat podwyższenia górnej granicy wynagrodzeń asystentów.

Sierpień 2, 2019

W ubiegłym tygodniu zwróciliśmy uwagę na problem zbyt nisko określonej górnej granicy wynagrodzeń asystentów, która uniemożliwiałaby ubieganie się o podwyżki w kwocie 900 zł. Prokurator Krajowy, co prawda nie uwzględnił naszej propozycji aby granicę tą określić na poziomie 6000 zł ale zaproponował górny próg w kwocie 5100 zł. Umożliwi to realizację zapisów porozumienia z dnia 4 lipca 2019 r. także w stosunku do ponad 1000 prokuratorskich asystentów. Poniżej publikujemy pismo Zastępcy Prokuratora Krajowego w przedmiotowej sprawie.

5100 astystenci

Asystenci prokuratora czekają na podniesnie górnych limitów wynagrodzeń aby otrzymać wynegocjowane przez Związek podwyżki „900 PLUS.”

Lipiec 25, 2019

Asystenci prokuratorów w czasach prokuratury kierowanej przez Andrzeja Seremata była to stosunkowa niewielka – 300 osobowa grupa zawodowa. Obecnie liczba etatów asystenckich zbliżyła się do 1100. Wciąż jednak, prokuraturze daleko do nasycenia asystentami podobnego do tego w sądach powszechnych, gdzie 1 asystent przypada na 3 sędziów. Jednym z problemów tej coraz liczniejszej grupy zawodowej w prokuraturze jest niedostosowanie Rozporządzenia regulującego płace do warunków rynkowych, a w szczególności do treści Porozumienia z dnia 4 lipca 2019 r., które Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zawarł z Ministerstwem Sprawiedliwości. Przewidziane w Porozumieniu podwyższenie wynagrodzeń o 900 zł w wielu przypadkach nie będzie możliwe z uwagi na górny próg wynagrodzeń określony dziś na kwotę 4200 zł. Rozwiązaniem tego problemu byłoby podpisanie przez Ministra Sprawiedliwości projektu Rozporządzenia podnoszącego na zasadach analogicznych jak w przypadku asystentów sędziów górną granicę wynagrodzeń asystentów i starszych asystentów prokuratora. W najnowszym stanowisku zaproponowaliśmy korektę górnego progu do 6000 tysięcy, co wyeliminowałoby problem konieczności zmian w rozporządzeniu na najbliżej lata. Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem, które skierowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w tej sprawie.

RG.27.2019 asystenci

Zasady podziału środków na podwyżki. Ankieta przed uzgodnieniami z pracodawcami.

Lipiec 16, 2019

Koleżanki i Koledzy.

Po podpisaniu porozumienia przed nami sprawa podziału środków na podwyżki. Walka o podwyżki była długa i ciężka. Po dokonaniu obliczeń okazuje się, ze wzrost środków na wynagrodzenia pozaorzecznicze w latach 2016-2020 kształtuje się na poziomie ponad 56 %. Wydawałoby się, że jest to ogromny skok ale jeśli przeliczymy to na kwoty okazuje się, że jest to równowartość 1640 zł., co świadczy o tym z jak niskiego poziomu wychodzimy. Wydawało się, że wraz z osiągnięciem pewnych celów zakończą się problemy. Tymczasem czeka nas kolejne poważne wyzwanie. Przed wypracowaniem stanowiska Rady, co do ogólnych zasad podziału środków postanowiliśmy zasięgnąć opinii Rad Okręgowych i grup związkowych. Dlatego do waszych Rad Okręgowych przesłaliśmy ankietę. Nadesłane odpowiedzi posłużą do wypracowania najkorzystniejszego stanowiska Rady Głównej, które będzie wypadkową sprzecznych nierzadko interesów różnych grup pracowniczych. Przed waszymi Radami i Grupami Związkowymi przyjemność ale i trud uzgodnień dotyczących podziału środków. Wykorzystajmy tą szanse tak aby w jak największym stopniu uwzględnić oczekiwania pracowników prokuratury. Poniżej ankieta, którą wysłaliśmy Waszym Radom Okręgowym.
Ze związkowym pozdrowieniem

ankieta podwyżki
Login