900 plus dla pracowników prokuratury i sądów.

Lipiec 4, 2019

 

Koleżanki i Koledzy !
Po długich miesiącach rozmów, konsultacji, spotkań dwustronnych ale i protestów – demonstracji oraz akcji „Miasteczko” pod Ministerstwem Sprawiedliwości Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podpisał porozumienie, które przewiduje podwyżki w łącznej kwocie 900 zł brutto dla naszych pracowników. Wraz z podwyżkami w styczniu 2019 r daje to łączną kwotę 1100 zł na etat, co stanowi realizację naszych postulatów. Kwota 450 zł zostanie wypłacona w październiku tego roku, a kolejne 450 zł w styczniu 2020 r. Od początku akcji protestacyjnych oraz powołania Porozumienia Związków jak mantrę powtarzaliśmy nasze żądanie -podwyższenia wynagrodzenia o tysiąc złotych na etat dla pracowników prokuratury i sądu. Dziś możemy podziękować Wam wszystkim, którzy braliście udział w protestach w całym kraju – wspólnymi siłami osiągnęliśmy nasz cel ! Wszystkim członkom naszego związku oraz innym zaangażowanym w protest pracownikom dedykujemy ten sukces. Wobec powyższego wstrzymujemy akcje protestacyjne na okres 12 miesięcy. Strona rządowa poinformowała nas że prace nad rozwiązaniami systemowymi przewidującymi m. in. system mnożnikowy nie będą finalizowane w bieżącej kadencji. W dalszym ciągu będziemy zabiegać o nową ustawę o pracownikach sądów i prokuratury, która rozwiązałaby w przyszłości problemy płacowe w wymiarze sprawiedliwości, a w szczególności zażegna  ryzyko ponownego zamrożenia płac. Nie rezygnujemy z walki o słuszne rozwiązania ustrojowe. W niedługim czasie opublikujemy treść zawartego porozumienia.  W jedności siła ! Razem walczymy razem zwyciężamy

Z wyrazami szacunku Rada Główna ZZPiPP RP

 

Związek apeluje do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o przyjecie mnożnikowego systemu wynagrodzeń w powiazaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce jako podstawy wynagradzania pracowników prokuratury i sądów.

3 lipca Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jednomyślnie przyjęła stanowisko będące apelem do Rady Ministrów o powiązanie płac z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce w ramach projektowanej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. W uchwale podkreślono konieczność kwotowego podniesienia uposażeń pracowników sądów i prokuratury o 1000 zł. W najnowszym stanowisku wyrażono zaniepokojenie sytuacją, w której niektóre – liczniejsze grupy zawodowe działające w sferze budżetowej otrzymują podwyżki, a inne – słabsze są marginalizowane i pomijane. W tym stanie rzeczy Rada zauważyła konieczność zjednoczenia wszystkich pracowników sfery budżetowej, którzy nie otrzymali podwyżek wokół postulatu podniesienia wynagrodzeń przed zakończeniem bieżącej kadencji parlamentarnej. Rada Główna apeluje do działających w sferze budżetowej związków zawodowych o przystąpienie do wspólnych działań protestacyjnych jesienią 2019 r. w przypadku dalszego ignorowania słusznych postulatów płacowych – czytamy we wczorajszym stanowisku naszego Związku.

uchwała 03.07.2019

System mnożnikowy powiązany z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce – uwzględniono jeden z postulatów zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Czerwiec 3, 2019

Jest nowa wersja projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Projekt przewiduje system mnożnikowy ale z powiązaniem do przeciętnego wynagrodzenia, a nie jak wcześniej do płacy minimalnej, co wychodzi na przeciw postulatom wielokrotnie podnoszonym przez Związek m. in. na wtorkowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W drugim kwartale 2018 r. wynagrodzenie takie wynosiło 4521,08 zł., w całym 2018 r. 4585,03 zł, natomiast w w pierwszym kwartale 2019 r. 4950,94 zł. Jak podaje portal money.pl resort zaproponował przelicznik w zależności od stanowiska w wysokości od 0,6 do 2,3 „średniej krajowej.” Po wstępnych analizach projektu uznaliśmy, że nie do zaakceptowania są jego niektóre zapisy. W szczególności wprowadzenie nowych kar porządkowych dla pracowników w wysokości 10-30 % wynagrodzenia, a także pozbawienie możliwości awansu w okresie 5 lat od ukarania kara nagany, oraz zaostrzenie warunków dotyczących zgody pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Obecnie trwają dalsze analizy projektu i oczekiwanie na jego publikację na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Komisja Sprawiedliwości odroczyła przyjęcie Dezyderatu w sprawie sytuacji płacowej pracowników prokuratury i sądów.

Maj 31, 2019

28 maja 2019 r., w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sytuacji pracowników prokuratury. W posiedzeniu uczestniczyli – Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej, Barbara Chrobak i Tomasz Salwa – Wiceprzewodniczący oraz Robert Zasada – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Wiesława Jagielak. W trakcie posiedzenia Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak przedstawiła projekt Dezyderatu w sprawie płac pracowników prokuratury i sądów. W dalszej części głos zabierali Jacek Skała, Tomasz Salwa i Robert Zasada. Wystąpienia naszych przedstawicieli uzgodniono przed posiedzeniem Komisji w ścisłym kierownictwie Związku. Niestety głosami większości parlamentarnej zdecydowano o skierowaniu Dezyderatu do dalszych prac w Prezydium Komisji. Stosunkiem głosów 11:2 odrzucono wniosek formalny o głosowanie Dezyderatu na wtorkowym posiedzeniu. Zachęcamy do obejrzenia relacji z przebiegu Komisji.

 

 

Wystąpienie Wiceprzewodniczącego Prezydium RG Tomasza SalwyWystąpienie Przewodniczącego Prezydium RG Jacka SkałyWystąpienie Wiceprzewodniczącej Prezydium RG Barbary Chrobak cześć 2Wystąpienie Wiceprzewodniczącej Prezydium RG Barbary Chrobak

Sejm we wtorek zajmie się sprawą niskich płac pracowników prokuratury. Wniosek Barbary Chrobak o zwołanie Komisji Sprawiedliwości uwzględniony.

Maj 24, 2019

Nasze apele o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sytuacji płacowej pracowników prokuratury w końcu zostały wysłuchane. Przypominamy, że apelowaliśmy o to w licznych uchwałach Rady Głównej ZZPiPP RP. Z wnioskiem poselskim w tej sprawie zwróciła się również Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak. W ostatnich tygodnich wniosek taki złożyła opozycja parlamentarna. Debata przed Komisją odbędzie się już we wtorek o 16:30. Transmisja na żywo w telewizji sejmowej.

Związek apeluje do Prezydenta.

Maj 21, 2019

20 maja 2019 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury zwróciła się do Prezydenta w sprawie katastrofalnej sytuacji pracowników prokuratury i sądów. W liście Rady wskazano na brak reakcji Prezesa Rady Ministrów wobec podnoszonych postulatów. W związku z powyższym zwrócono się do głowy Państwa z apelem o podjęcie mediacji ze stroną rządową. „Ufamy, że Pan Prezydent jako przedstawiciel świata prawniczego nie pozostanie obojętny na problemu ludzi związanych z wymiarem sprawiedliwości” – podkreśliła w apelu Wiceprzewodnicząca Związku Barbara Chrobak. Zapraszamy do lektury.

RG.20.2019
Login