Protest pracowników prokuratury trwa.

Kwiecień 2, 2019

Demonstracje pod urzędami wojewódzkimi, manifestacja we Wrocławiu i krwiodastwo w ramach akcji „sądom i prokuraturom grozi zawał” to nowe działania protestacyjne naszego Związku podejmowane wspólnie ze związkami zawodowymi działającymi w sądach. Apelujemy do wszystkich pracowników o masowe uczestnictwo. Najnowsza uchwała Rady Głównej w załączeniu.

Uchwała RG 29.03.2019_000017

ZZP i PP RP z „Solidarnością” Pracowników Sądownictwa – dwustronne spotkanie związków działających w prokuraturze i sądach.

Marzec 27, 2019

25 marca w siedzibie „Solidarności” w Warszawie odbyło się spotkanie ścisłego kierownictwa ZZP i PP RP oraz NSZZ ”Solidarności” sądowej, którego celem była omówienie dalszej współpracy między naszymi związkami. Związki wyraziły wolę kontynuowania i zacieśnienia dalszej współpracy w zakresie dążenia do podniesienia wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury. Uzgodniono, iż brak realizacji postulatów przedłożonych Prezesowi Rady Ministrów w wyznaczonym terminie, skutkować musi akcją protestacyjną połączonych sił związkowych, działających w ramach Porozumienia. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na fakt, iż postulaty pracowników prokuratury oraz sądów są zbieżne z postulatami dużej części sfery budżetowej. wyłączonej z systemowych podwyżek wynagrodzeń. Oba związki zaplanowały kolejne spotkania uzgodnieniowe.

 

Akcja honorowego krwiodastwa. Pracownicy zadbają o zdrowie potrzebujących

Marzec 15, 2019

Akcje honorowego krwiodastwa od lat wpisują się w tradycję naszego Związku. Czerwone autobusy stacji krwiodastwa stawały pod prokuraturami i sądami w protestach przeciwko psuciu prawa i zamrożeniu wynagrodzeń i przeciwko grupowym zwolnieniom w prokuraturze. W walce o godne płace pracowników, pod hasłem dbania o zdrowie innych potrzebujących będziemy zasilać banki krwi pokazując przy okazji, że wymiarowi sprawiedliwości grozi rozległy zawał. O szczegółach już wkrótce.

uchwała protest 12.03.2019

Jest konkret dla Kobiet na macierzyńskim. Rozwiane wątpliwości, co do podziału 200 PLUS.

Marzec 8, 2019

8 marca 2019 r. Prokurator Krajowy podpisał pismo wskazując, że w uzgodnieniu z Radą Główną poleca objąć podwyżkami kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Podwyżki nie ominą również panów, którzy przebywają na urlopach ojcowskich. Istotą pisma jest jednak podział środków na podwyżki. Poprzednie wytyczne w tym zakresie budziły wątpliwości interpretacyjne. Teraz jest jasne, że pracownicy otrzymają 200 zł brutto, czyli czynnikiem różnicującym wypłaty na korzyść zatrudnionych będzie dodatek za wysługę lat. Przypominamy, że podział środków w jednostkach organizacyjnych podlega dodatkowo uzgodnieniom z Radami Okręgowymi.

PK I BP 1121.3.2019

200 PLUS nie może być pomniejszane. Matki i ojcowie przebywajacy na urlopach rodzicielskich i wychowawczych nie mogą zostać wyłączeni z systemowych podwyżek.

Marzec 1, 2019

 

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i Związek Zawodowy nie mają wątpliwości, ze wszyscy pracownicy prokuratury powinni dostać 200 złotowe podwyżki powiększone o dodatek za wysługę lat. Dlaczego takie wątpliwości mają niektórzy dyrektorzy finansowi? Dlaczego wyraźne polecenia będące wynikiem uzgodnień z Rada Główną są interpretowane na niekorzyść pracowników? O odpowiedź na to pytanie zwróciliśmy się do Prokuratora Krajowego,  a treść naszego wystąpienia publikujemy poniżej. To jednak nie jedyny problem. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Biura Budżetu i Majątku Prokuratury, wykluczającym z podwyżek osoby, które zdecydowały się na macierzyństwo, czy ojcostwo. Państwo polskie ale też i prokuratura winna wspierać młodych rodziców, którzy nie mogą być dyskryminowaniu poprzez wyłączenie z systemowych podwyżek, tylko dlatego, że zdecydowali się na posiadanie dzieci.

 

RG.9.2019

Prace Zespołu zakończone, postulaty czekają na realizację, przystępujemy do kolejnej fazy protestu.

Kilka dni temu zakończyły się prace Zespołu, którego zadaniem miało być wypracowanie założeń do nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. W pracach tych czynny udział brała Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, reprezentowana przez Barbarę Chrobak, Majkę Jagielak oraz Lilianę Solarz. Wyniki prac Zespołu będą stanowić materiał wyjściowy przy pracach nad projektem ustawy. Zespół zaproponował, by w nowej ustawie określony został system wynagradzania pracowników sądów i prokuratur analogiczny do rozwiązań zawartych w ustawach Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Prawo o prokuraturze. Podstawą wynagrodzenia miałoby być przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale ubiegłego roku, ogłaszane w Monitorze Polskim oraz mnożnik przypisany do konkretnych stanowisk, przy uwzględnieniu, że w przypadku stażysty wyniesie on 0,7. Przewidziano również fundusze motywacyjne w wysokości 2 proc. środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla funduszu nagród oraz 5 proc. środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla funduszu premiowego. Jak wynika z informacji przekazanych nam podczas ostatniego spotkania wszystkich 9 związków zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości i prokuraturze w Ministerstwie Sprawiedliwości, projekt ustawy ma być gotowy do końca marca 2019 r. Bez względu na to postulaty naszego Związku i Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiary Sprawiedliwości nie zostały dotychczas zrealizowane. Stąd w dniu 5 marca realizujemy kolejny etap naszego protestu. Polegać on będzie na uczestnictwie w demonstracjach  - centralnej w Warszawie oraz manifestacjach w innych miastach. Tam, gdzie nie są organizowane demonstracje pracownicy wychodzić będą przed budynki aby skorzystać z przewidzianej w prawie pracy przerwy. Cały czas pozostaje aktualny postulat podniesienia płac o kwotę 1000 zł netto. Aby nastąpiła jego realizacja niezbędna jest nowelizacja budżetu na 2019 rok i przede wszystkim przyjęcie długofalowych rozwiązań systemowych. A zatem wszystkie ręce na pokład. Pokażmy, tak jak w grudniu i styczniu jedność i pełną mobilizację.

Pracownicy sądów i prokuratury wyjdą na ulicę.

Luty 20, 2019

 Brak przełomu w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratury i sądów stał się powodem decyzji Rady Głównej o rozszerzeniu akcji protestacyjnej. Zjednoczonym związkowcom z prokuratur i sądów nie odpowiedziano dotychczas na pytanie jakie środki  dla pracowników znajda się w budżecie na 2020 r. Dlatego też w dniu 5 marca spotykamy się przed Ministerstwem Finansów. Tego też dnia odbędą się demonstracje przed budynkami prokuratur i sądów w całej Polsce. Rada Główna podejmuje również starania aby akcja w dniu 5 marca była protestem wszystkich pracowników sądów i prokuratur pod patronatem Porozumienia 9 związków zawodowych działających w prokuraturze oraz sądach powszechnych i administracyjnych. Poniżej treść jednomyślnie przyjętej, najnowszej uchwały Rady Głównej.

uchwała protest 5 marca 2019

Brak przełomu w sprawie wynagrodzeń pracowników prokuratury.

Luty 11, 2019

W dniu 8 lutego 2019 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości przedstawiciele związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości nie dowiedzieli się niczego nowego w sprawie swoich wynagrodzeń. Reprezentujący resort Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik nie udzielił konkretnej odpowiedzi na kluczowe dla pracowników pytania:

  1. Jaka kwota na etat tytułem podniesienia wynagrodzeń jest przewidywana w związku
    z procedowaną ustawą o pracownikach sądów i prokuratury?
  2. Czy są gwarancje finansowe dla tego projektu ze strony Rady Ministrów?
  3. O jaką kwotę tytułem podwyżek będzie wnioskował Minister Sprawiedliwości w budżecie na 2020 r.

W związku z brakiem postępów w negocjacjach, w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, celem podjęcia decyzji, co do dalszych działań, w tym także działań protestacyjnych.

Poniżej zamieszczamy komunikat Porozumienia w przedmiotowej sprawie.

Komunikat 8.02

Komunikat Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w zwiazku z „Okrągłym stołem” w dni 24 stycznia 2019 r.

Styczeń 25, 2019

Zamieszczamy Komunikat w sprawie ”Okrągłego stołu pracowników wymiaru sprawiedliwości.  Zapraszamy również do obejrzenia na stronach sejmowych zapisu z posiedzenia i komentarzy na profilach w portalach społecznościach.

KOMUNIKAT Okrągły stół
Login