Odebranie sprawy to naruszenie niezależności.

Kwiecień 21, 2016

17 spośród 21 członków Rady Głównej poparło stanowisko będące reakcją na odebranie sprawy przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie Pradze. Poniżej jego treść:

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wyraża zaniepokojenie sytuacją w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga, której konsekwencją był list 22 prokuratorów, datowany na dzień 11 kwietnia 2016 r.
W szczególności podzielamy wyrażone w nim stanowisko o nieuprawnionych wypowiedziach w komunikacie prasowym z dnia 7 kwietnia, w którym zawarto sfomułowania niekorespondujące z oceną decyzji prokuratora o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu pomieszczeń wydaną przez niezawisłe sądy.

Nie odnosząc się do kwestii zasadności wszczęcia śledztwa w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Rada Główna wyraża swoją dezaprobatę wobec sposobu odebrania sprawy prokuratorowi referentowi i przeniesienia go na inne miejsce służbowe. W zaistniałej sytuacji, podejmujący taką decyzję prokurator winien zastosować tryb przewidziany w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

Stosownie bowiem do treści art. 7 § 2-4 prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora. Polecenie dotyczące treści czynności procesowej prokurator przełożony wydaje na piśmie, a na żądanie prokuratora – wraz z uzasadnieniem. Jeżeli prokurator nie zgadza się z poleceniem dotyczącym treści czynności procesowej, może żądać zmiany polecenia lub wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie. O wyłączeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator bezpośrednio przełożony nad prokuratorem, który wydał polecenie. Zastosowanie tego, wprowadzonego w ostatnich miesiącach przez większość parlamentarną trybu, umożliwiłoby Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie – Pradze wydanie polecenia sporządzenia postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa. Niezgadzający się z takim poleceniem prokurator referent, zgodnie z literą prawa mógłby żądać zmiany polecenia lub wyłączenia go od wykonania czynności albo od udziału w sprawie. Uwzględnienie takiego wniosku przez prokuratora przełożonego jasno określiłoby krąg osób merytorycznie odpowiedzialnych za ewentualne decyzje podejmowane w toku tego postępowania.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP stoi na stanowisku, iż pozbawienie prokuratora możliwości obrony swojego poglądu prawnego w trybie przewidzianej przez prawo kontroli instancyjnej, jak również wyłączenie zastosowania trybu przewidzianego w art. 7 ustawy Prawo o prokuraturze i zastąpienie go arbitralną decyzją o odebraniu prowadzenia sprawy, stanowi naruszenie niezależności. Do tego typu decyzji Związek odnosił się zawsze krytycznie, czego dowodem jest reakcja na decyzję o odebraniu śledztwa w sprawie dotyczącej posiadania broni przez jednego z byłych Ministrów Sprawiedliwości.

Na zagrożenia wynikające z decyzji o odebraniu prowadzenia sprawy zwracaliśmy wielokrotnie uwagę, także w toku prac nad obowiązującym od 4 marca 2016 r. Prawem o prokuraturze. Opracowane przez Związek propozycje w tym zakresie, wprowadzające ustawowy zakaz odbierania spraw oraz ich przenoszenia wbrew regulacjom o właściwości terytorialnej do innych niż właściwych miejscowo jednostek, nie znalazły poparcia, ani wśród większości parlamentarnej, ani wśród ugrupowań opozycyjnych.

W celu uniknięcia takich zdarzeń w przyszłości i omijania w ten sposób reguł związanych z wydawaniem poleceń dotyczących treści czynności procesowych, za pożądane uznać należy zmiany w obowiązujących przepisach, zarówno na poziomie aktów rangi ustawowej, jak i rozporządzeń wykonawczych.

Trwają uzgodnienia w sprawie Regulaminu. Zrezygnowano z aprobaty i obowiązkowego udziału w każdym posiedzeniu sądu.

Kwiecień 8, 2016

Otrzymaliśmy poprawioną wersję projektu Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Uwzględniono w niej kilka spośród uwag Związku przesłanych Ministrowi Sprawiedliwości w ostatnim tygodniu marca. W szczególności odstąpiono od sprzecznego z Prawem o prokuraturze rozwiązania umożliwiającego czasową aprobatę prokuratorów. Pomysł ten konsekwentnie ocenialiśmy jako sprzeczny z zasadą niezależności. W wyniku działań Związku takie rozwiązanie zostało wyeliminowane z Regulaminu w 2009 r. Drugą z niezwykle istotnych kwestii jest odejście od obowiązku udziału prokuratora w posiedzeniach sądu, nawet w przypadkach, w których KPK tego nie przewiduje. Stosownie do brzmienia § 320.1: prokurator uczestniczy w posiedzeniach sądu, gdy ustawa tak stanowi, oraz gdy sąd rozpoznający wniosek prokuratora albo rozstrzygający zażalenie na jego decyzję lub prokurator uzna to za zasadne w szczególności gdy wymaga tego dobro postępowania. W naszej ocenie, utrzymanie poprzednio proponowanych rozwiązań byłoby nie tylko sprzeczne z literą KPK ale dezorganizujące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokuratorzy musieliby bowiem brać udział np. w posiedzeniach dotyczących rozpoznania wniosku w trybie art. 335 kpk, czyli w sprawach w których składali wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie uzgodnionej z prokuratorem kary i innych posiedzeniach takich jak w sprawie rozpoznania zażalenia na decyzje kończące postępowanie lub zwolnienia z tajemnicy bankowej. Doświadczenia zawodowe wielu prokuratorów uczą, że udział w tego rodzaju posiedzeniach jest zbędny, a rozwiązania KPK dopuszczające fakultatywność udziału – słuszne. Spośród innych istotnych korekt wymienić należy rezygnację z zasady wykonywania przez prokuratora osobiście czynności procesowych w drodze pomocy prawnej oraz zmianę regulacji dotyczącej dyżurów. Zgodnie bowiem z proponowanym brzmieniem par. 51 ust 1 czynności na miejscu zdarzenia wykonują prokuratorzy prokuratury rejonowej. W obecnym brzmieniu, po  uwzględnieniu uwag Związku, skreślono słowo „prokuratury rejonowej.” Umożliwi to jednoznaczną interpretację zasady uczestnictwa wszystkich prokuratorów w obsłudze dyżurów zdarzeniowych. Treść konsultowanego Rozporządzenia uwzględnia część postulatów podniesionych w piśmie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2016 zawierającym  propozycje Rady Głównej do projektowanego rozporządzenia.

Regulamin – projekt z 29 marca 2016

Związek proponuje kwotowy podział środków na podwyżki. Pomimo 10 % wzrostu funduszu płac, zarobki w Prokuraturze wciąż niższe niż w 2009 r o ponad 3 %.

Marzec 30, 2016

17 marca Rada Główna wystąpiła do Prokuratora Krajowego z pismem zawierającym propozycję podziału środków na podwyżki dla pracowników prokuratury. „Z uwagi na długotrwałe zamrożenie wynagrodzeń kadry urzędniczej i administracyjnej w prokuraturze, które doprowadziło do zubożenia tej grupy pracowniczej prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP stoi na stanowisku, że wzrost wynagrodzeń nie powinien mieć w tym przypadku charakteru procentowej waloryzacji płac. Dlatego też podział środków powinien być dokonany w formie kwotowej” – podkreślono w najnowszym stanowisku, które prezentujemy w załączeniu. Związek przypomniał w nim również o konieczności uzgadniania podziału środków w porozumieniu z okręgowymi organizacjami w ramach powołanych w tym celu zespołów. Pozostaje wyrazić nadzieję, że zaplanowane w budżecie podwyżki będą jedynie pierwszym krokiem do odwrócenia fatalnej sytuacji ekonomicznej zatrudnionych w prokuraturze. Podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że zapowiedziany 10 procentowy wzrost, nie rekompensuje w całości realnego spadku wartości wynagrodzeń z powodu braku waloryzacji przez okres 7 lat. Sama bowiem wskaźnik inflacji w tym okresie wynosi 13,36 %.

   

RG 12-2016

Wesołych Świąt!

Marzec 26, 2016

10 % a nie 5,5. Tyle wyniosą w tym roku podwyżki dla urzędników i innych pracowników zatrudnionych w prokuraturze!

Luty 19, 2016

Starania o podwyżkę wynagrodzeń pracowników prokuratury przynoszą efekty. Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników i jednocześnie poseł na Sejm RP Barbara Chrobak na etapie prac sejmowych złożyła poprawkę do ustawy budżetowej o podwyżkę wynagrodzeń pracowników prokuratury. Sygnalizowała w swoim wystąpieniu kwestię karygodnie niskich wynagrodzeń pracowników, które od wielu lat są zamrożone. W dniu dzisiejszym Senat podjął decyzje o przesunięciu 35 mln zł z budżetu KRS na wynagrodzenia i świadczenia pracowników prokuratury. Teraz pozostaje nam czekać na przyjęcie poprawki przez Sejm. 10-procentowe podwyżki pozwolą na częściowe zrekompensowanie trwającego w prokuratorze od wielu lat zamrożenia płac, w wyniku którego wartość realna wynagrodzeń spadła według szacunków Związku o około 17 %. W naszej ocenie byłby to również pierwszy krok nie tylko do przełamania impasu w tej przestrzeni ale także systemowego uregulowania sfery płac pracowników prokuratury w najbliższej przyszłości. Poprawka Senatu została zgłoszona dzięki inicjatywie obecnego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Po latach bierności Prokuratura Generalnego w sferze płac pracowników prokuratury, pojawiła się nadzieja pozytywne zmiany.

Państwowa Inspekcja Pracy – prokuratorzy wychowujacy dzieci muszą być zwalniani z dyżurów nocnych.

Luty 16, 2016

W związku z nieprawidłowościami w stosowaniu wytycznych Prokuratora Generalnego w zakresie obowiązku zwalniania z dyżurów nocnych prokuratorów wychowujących małoletnie dzieci do lat 8, Rada Główna wystąpiła z interwencją do Państwowej Inspekcji Pracy. Jej efektem jest pismo z dnia 5 lutego 2016 r., w którym Inspekcja podzieliła stanowisko o bezwzględnym obowiązku przestrzegania norm prawa pracy, wynikających z Kodeksu pracy oraz Ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Poniżej zamieszczamy odpowiedź PIP, z której wynika, iż to Prokurator Generalny ponosi odpowiedzialność za zapewnienie aby poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury stosowały się do wytycznych publikowanych wcześniej na naszej stronie, podpisanych przez Prokuraturę Generalną w dniu 3 listopada 2015 r. Jak wskazywaliśmy wytyczne te nie są między innymi stosowane w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, gdzie doszło do wystosowania powództwa przez jednego z prokuratorów. Wobec takiego rozstrzygnięcia PIP, pojawia się pytanie, co w przypadku braku przestrzegania wskazań prokuratorskiej centrali oraz PIP. Z takim zapytaniem zwrócimy się ponownie do Inspekcji.

15-2016 PIP

1 % dla Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej.

Kochani! Tradycyjnie prosimy o wsparcie dla podopiecznych naszej Fundacji. Przeczytajcie odezwę Prezesa Rady i Wiceprezes Zarządu. Zamieszczamy ją poniżej.

skan fundacja odezwa do prokuratorów i pracowników prokuratury

Informacja w sprawie podwyżek dla pracowników administracji.

Luty 12, 2016

Wobec licznych pytań dotyczących zmian w wynagrodzeniach pracowników w § 4010 oraz uchwalenia ustawy budżetowej na rok 2016, Prezydium Rady Głównej informuje, że niezmiennie obowiązują ustalenia Rady Głównej Związku z Prokuratorem Generalnym, na mocy których pracodawcy w tym przypadku szefowie p. j. o. p. zostali zobowiązani pismami Prokuratora Generalnego z dnia 24.09.2015 oraz 27.11.2015 roku do uzgadniania decyzji w sprawie podwyżek wynagrodzeń z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w danej jednostce. Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 25 stycznia 2016 r. skierowane do wszystkich Prokuratorów Apelacyjnych, które budzi szereg wątpliwości i niejasności jest w istocie informacją kierowaną do szefów Prokuratur Apelacyjnych, którym Związek, a w szczególności organizacje lokalne nie są związane. Każda Rada Okręgowa wypracowuje z pracodawcą zasady i na ich podstawie określana jest wysokość wynagrodzenia, czy to w podziale na poszczególne grupy np. urzędnicy i inni pracownicy, główni specjaliści, referendarze, czy też w inny sposób. W odniesieniu do pisma Prokuratora Generalnego z 25.01.2016 r. ważne jest ustalenie kwoty bazowej przysługującej na etat, co należy do Rad Okręgowych. Prezydium Rady Głównej zdecydowanie krytycznie odnosi się do sytuacji, w której środki na podwyżki w wysokości 5,5 % budżetu przeznaczane są do podniesienia poziomu najniższych wynagrodzeń do kwoty 1850 PLN. W poprzednich latach, mimo niepodwyższania budżetu na wynagrodzenia, pracodawcy – prokuratorzy okręgowi, korygowali najniższe płace w ramach posiadanych funduszy. Opowiadamy się za tym, aby prokuratorzy okręgowi kontynuowali tą praktykę, co pozwoliłoby na przeznaczenie całości środków na równe podwyżki dla pracowników. Odnosząc się do informacji prasowych o wyższym wzroście płac w korpusie urzędników sądowych do poziomu 10 %, wskazać należy, iż wzrost ten zapewniono dzięki oszczędnościom, poczynionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dzięki zmianie operatora pocztowego z droższego InPost na tańszego – Pocztę Polską. W Prokuraturze Generalnej takich działań nie podjęto, co w efekcie w przededniu połączenia urzędów Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości generuje wzrost dysproporcji pomiędzy płacami zatrudnionych w sądownictwie i prokuraturze. W najbliższej przyszłości będziemy podejmować działania, których celem będzie odejście od dalszego pomijania pracowników prokuratury w uwzględnianiu postulatów płacowych przez jej kierownictwo.

Pismo-PG27-11-2015pismo PG-24-09-15

Prokurator Jacek Skała – szef ZZPiPP RP ponownie w 50 najbardziej wpływowych polskich prawników. W tym roku pozycja 23.

Styczeń 27, 2016

„Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, awans z pozycji 29.

Był autorem postulatu wydłużenia vacatio legis reformy k.p.k., do którego przyłączyli się potem: prokurator generalny i Krajowa Rada Prokuratury oraz niektóre środowiska naukowe i adwokackie.

Opracował raport o stanie nieprzygotowania państwa do kontradyktoryjnego procesu wskazując na niedomagania po stronie nie tylko prokuratury ale i resortów – sprawiedliwości, finansów i spraw wewnętrznych. Jego przewidywania, że w efekcie przeforsowanych przez koalicję PO-PSL zmian, proces karny będzie dłuższy i droższy podzieliło obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prokurator Skała zainicjował też wiele akcji charytatywnych, m.in. na rzecz Fundacji im. Ireny Babińskiej i Szpitala dziecięcego w Prokocimiu.”

Dziennik Gazeta Prawna

Login