17 sierpnia 2016 r. na biurka Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego trafiło wystąpienie Rady Głównej Związku w sprawie płac pracowników administracji i obsługi w 2017 r. „Jak wynika z Komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu,  Rada Ministrów 14 czerwca 2016 r. przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017. Zgodnie z treścią tego komunikatu, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ma wynieść zero procent, co oznacza, że nie będzie systemowych podwyżek w całej „budżetówce”. Jak czytamy dalej w komunikacie, możliwe będzie jednak przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości ok. 1,4 mld zł. W oparciu o tak określone środki, od decyzji Rządu zależeć będzie, które z grup zatrudnionych w administracji publicznej, wymagają w pierwszej kolejności indeksacji płac. Ponad wszelką wątpliwość taką grupą jest korpus pracowników administracji oraz obsługi funkcjonujący w Prokuraturze. W opinii Rady Głównej ZZP i PP RP pozostawienie wynagrodzeń tej grupy zawodowej bez dalszych zmian, znacznie utrudni kontynuowanie reformy Prokuratury, która stoi w obliczu nowych wyzwań związanych ze zwalczaniem przestępczości i wymaga dalszej, gruntownej modernizacji” – zauważyła w cytowanym stanowisku Rada. Pokreśliła również, że przyznane od 2016 roku podwyżki nie rekompensują rzeczywistego spadku wartości wynagrodzeń w pionie administracji i obsługi prokuratury wynikającego z 7 – letniego okresu faktycznego zamrożenia funduszu płac. Według szacunków Rady, inflacja w tym okresie wynosiła bowiem około 17-18 %. Stąd też wartość nabywcza płac pozostaje nadal niższa niż w 2009 r. Wciąż jest zatem daleko do realizacji wskazań zawartych Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości  i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków – podkreślono w podpisanym przez Przewodniczącego Prezydium wystąpieniu. Zaapelowano w nim również o podjęcie starań, których celem będzie zaliczenie pracowników prokuratury w poczet tych grup składających się na korpus pracowników administracji państwowej, których wynagrodzenia ulegną podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2017 r. Dodatkowo Rada zauważyła palący problem braku etatów dla asystentów prokuratora. Obecnie liczba tych asystentów w stosunku do liczby prokuratorów kształtuje się na poziomie 1:32. Tymczasem w sądach powszechnych jeden asystent przypada na trzech sędziów. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury stoi n stanowisku, iż te rażące dysproporcje, muszą ulec zmianie w realnej perspektywie czasowej.

Podziel się newsem: