20 stycznia 2016 r. Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu Ustawy Prawo o prokuraturze przyjęła sprawozdanie z prac, którym w piątek zajmie się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP – Przewodniczący Jacek Skała, Robert Zasada oraz w Wiceprzewodnicząca Prezydium Barbara Chrobak. Podczas posiedzenia prezentowano stanowisko Rady Głównej wypracowane przez Zespół prokuratorów powołany do opracowania opinii o projekcie. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Prezydium szczególną uwagę zwrócił na art 7 projektu, który stanowi powrót do poleceń dotyczących treści czynności procesowych wydawanych przez przełożonych w stosunku do prokuratorów referentów. Przedstawiono propozycję korekty zasady wyrażonej w powołanym przepisie, skutkującej sytuacją najgorszą z punktu widzenia prokuratora i jego niezależności, czyli takim układem sytuacyjnym, który sprowadza się do nieuwzględnienia wniosku prokuratora o zmianę polecenia lub wyłączenie go od prowadzenia sprawy. W tego rodzaju przypadku prokurator musiałby realizować polecenie, z którym się nie zgadza z uwagi np. na odmienną ocenę prawną, czy odmienną ocenę dowodów. Dostateczną gwarancją pozwalającą na unikniecie takiego zagrożenia byłoby przyjęcie zasady, iż w przypadku nieuwzględnienia wniosku o zmianę polecenia lub wyłączenie od prowadzenia sprawy, przełożony jest zobowiązany wydać decyzję sam lub wyznaczyć innego referenta. Uzyskalibyśmy wówczas efekt finalny zbliżony do obecnego rozwiązania z art. 8, uniemożliwiającego wydawanie przez prokuratora decyzji z którą się nie identyfikuje. Propozycja nie uzyskała akceptacji lecz będzie ponawiana podczas piątkowego posiedzenia Komisji.W toku prac uwzględniono niektóre propozycje Rady Głównej, a w szczególności przywrócenie uprawnień prokuratorów do korzystania z możliwości przechodzenia we wcześniejszy stan spoczynku na zasadach przewidzianych w USP, obowiązek przekazywania składek do ZUS w przypadku rozwiązania stosunku służbowego np. w wyniku wydalenia ze służby, eliminację obligatoryjnej przesłanki wydalenia ze służby w przypadku popełnienia nieumyślnego występku ściganego z oskarżenia publicznego, czy też korektę przepisu art. Art. 97 § 4 poprzez nadanie mu brzmienia „prokurator może działać w organizacjach zrzeszających prokuratorów lub pracowników prokuratury, a o ile nie uchybia to godności urzędu w innych organizacjach prowadzących działalność społeczną, działających na podstawie innych ustaw.” W trakcie posiedzenia przedstawiono krytyczną ocenę Związku w odniesieniu do treści projektowanego art. 12 który może kolidować z art. 156 § 5 kpk, zwiększenia represyjności postępowań dyscyplinarnych oraz wprowadzenia jawności oświadczeń majątkowych prokuratorów. W posiedzeniu Podkomisji uczestniczyła delegacja Prokuratury Generalnej reprezentowanej przez Andrzeja Seremeta, Marka Sadowskiego i Ryszarda Tłuczkiewicza. Prokurator Generalny pominął milczeniem kwestię powrotu do unii personalnej z Ministrem Sprawiedliwości. Nie była ona również szerzej komentowana przez przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratury. Interesującym fragmentem obrad był spór pomiędzy Przewodniczącym Prezydium, a Przewodniczącym KRP Markiem Staszakiem, będący efektem krytycznej oceny funkcjonowania KRP w przestrzeni konkursów na stanowiska prokuratorskie. Jak argumentował prokurator Jacek Skała, konkursy te są fikcyjne, gdyż wygrywa je niemal zawsze prokurator rekomendowany przez szefów jednostek. Marek Staszak zaprzeczył aby tak było, co jednak pozostaje w kolizji z faktami, gdyż rekomendacje pozostają zawarte w treści oceny. Na szczególną uwagę zasługuje deklaracja Wiceministra Sprawiedliwości złożona podczas posiedzenia o planach powrotu do zniesionego przez poprzednie rządy awansu poziomego. Poniżej przedstawiamy opinię Rady Głównej do poselskiego projektu ustawy Prawo o prokuraturze.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: