W dniach 25-26 kwietnia 2007 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. Przedmiotem posiedzenia były zmiany w przepisach procedury karnej i ustawy o prokuraturze, które znajdują się na różnych etapach procesu legislacyjnego, a część z nich wchodzi w życie w lipcu b.r. Nadto celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska ZZPiPP RP w sprawie funkcjonowania sądów 24-godzinnych w perspektywie norm czasu pracy prokuratorów i pracowników administracji, ich prawa do wypoczynku, wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych, jak również dojazdów na miejsce i z miejsca czynności procesowych. Prezydium Rady Głównej postanowiło wystosować do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego pismo w tej sprawie, zawierające opis istniejącego stanu faktycznego wraz z oceną jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Pismo wysłane do Pana Ministra w dniu 2 maja 2007 r. zawierało także postulat podjęcia niezbędnych działań zmierzających do egzekwowania uprawnień pracowniczych w jednostkach organizacyjnych prokuratury na terenie całego kraju.
W dniu 26 kwietnia 2007 r. przedstawiciele ZZPiPP RP wzięli udział w posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ustrojów sądów powszechnych oraz ustawy o prokuraturze. Przebieg posiedzenia oraz projekty ustaw dostępne są na stronie www.sejm.gov.pl.

Podziel się newsem: