Praktyka obligowania prokuratorów do skorzystania urlopu wypoczynkowego, aby wziąć udział w sympozjum jest nieprawidłowa – ocenił Prokurator Generalny przed organizowanym w kwietniu 2012 r. wrocławskim Sympozjum „Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej”, kiedy to do Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dotarły sygnały, iż niektórzy z prokuratorów okręgowych nie zwolnili swoich podwładnych z obowiązków służbowych zmuszając do wzięcia urlopów wypoczynkowych. Podobna sytuacja w ostatnich miesiącach powtarzała się jednak wielokrotnie. W szczególności praktyka udzielania zwolnień nie była jednolita. Przykładowo w XVI Zjeździe Towarzystwa Kryminalistyki i Medycyny Sądowej w Karpaczu we wrześniu tego roku niektórzy prokuratorzy uczestniczyli korzystając z urlopów wypoczynkowych, inni zaś byli zwalniani z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a do tego otrzymywali delegację. Podobne przypadki wystąpiły w związku z warszawskim szkoleniem „Wybrane zagadnienia z problematyki współczesnej przestępczości” w dniach 18-19 października 2013 r. W związku z powyższym Rada Główna zwróciła się do Prokuratora Generalnego o wykładnię uzupełniającą. Jak stwierdził Andrzej Seremet w piśmie z dnia 17.10.2013 r. prokuratorowi, który uzyskał zgodę na udział w szkoleniu przysługuje zwolnienie od pracy na czas udziału, natomiast inne świadczenia wyłączenie według uznania pracodawcy. Wykładnia ta ma istotne znaczenie wobec wynikającego z Ustawy o prokuraturze obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nabiera również zupełnie nowego wymiaru w związku z wejściem w życie przepisów o ocenach okresowych, która w istotnym stopniu uzależnione są od uzupełniania wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych. W związku z powyższym Rada Główna ZZPiPP RP rekomenduje zwracanie się do pracodawców o zgodę na udział w szkoleniach m.in. organizowanych przez Związek, czy też stowarzyszenia prokuratorskie oraz zwrot ich kosztów. Jej nieuzyskanie ze strony pracodawcy zdaniem Związku, należy traktować jako utrudnianie realizacji obowiązku profesjonalizacji poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: