Warszawa, dnia 12 grudnia 2018 r.

Uchwała Rady Głównej w sprawie podjęcia akcji protestacyjnej pracowników prokuratury.

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury w całości solidaryzuje się z postulatami podnoszonymi przez protestujących pracowników sądownictwa.
Podkreślamy, iż sytuacja finansowa pracowników zatrudnionych w prokuraturze jest równie krytyczna jak w sądownictwie i zagraża normalnemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.
• Żądamy podniesienia w 2019 r. wynagrodzeń pracowników prokuratury
i sądów o kwotę 1000 zł netto miesięcznie.
• Żądamy niezwłocznego uchwalenia planu modernizacji prokuratury, gwarantującego coroczne podwyżki uposażeń.
• Domagamy się stworzenia nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, która będzie zawierać gwarancje podwyższenia płac wszystkich zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości pracowników poprzez ich powiazanie
z wynagrodzeniami prokuratorów i sędziów
• Domagamy się debaty parlamentarnej o sytuacji finansowej pracowników prokuratury i sądownictwa.
W związku z brakiem reakcji władzy wykonawczej i ustawodawczej na zgłaszane od lat postulaty Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury ogłasza akcję protestacyjną polegającą na:

Etap I.

Korzystaniu w dniu 20 grudnia 2018 r. z 20 – minutowej przerwy od godziny 12:00, podczas której odbędą się zebrania pracowników przed budynkami prokuratur.
Przeprowadzeniu konferencji prasowej w Sejmie RP na temat sytuacji pracowników prokuratury.

Etap II

Kierowaniu do biur poselskich przez Rady Okręgowe Związku wystąpień dotyczących sytuacji płacowej pracowników.
Kierowaniu do pracodawców wniosków o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie w popularnych sieciach handlowych.
Masowemu wysyłaniu czerwonych kartek do Prezesa Rady Ministrów.

Etap III

Zostanie ogłoszony w przypadku nieuwzględnienia postulatów płacowych pracowników prokuratury i sądów i będzie polegał na zaostrzeniu formy protestu.

Akcja protestacyjna jest wyrazem wsparcia dla starań Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, który podejmuje działania zmierzające do zmiany dramatycznej sytuacji finansowej pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Duda Prezydent RP
Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP
Pan Stanisław Piotrowicz Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: