W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie odbyło się organizowane przez ten instytut wraz z Fundacją im. Heinricha Bolla spotkanie Okrągłego Stołu na temat „Przemoc ekonomiczna- prawo i przeciwdziałanie”.W seminarium wzięli udział m.in. prof.dr hab. Małgorzata Fuszara- Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Aleksandra Niżyńska i Agata Chełstowska – Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych, Renata Durda – Niebieska Linia, Hanna Samson – Fundacja Feminoteka, prok. Lidia Mazowiecka – Prokuratura Generalna, nadkom. Wanda Mende- Komenda Główna Policji, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, adwokaci i przedstawiciele szeregu innych fundacji społecznych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury na ww. konferencji reprezentował prok. Dariusz Ślepokura.
Celem seminarium była konstruktywna dyskusja na temat wyzwań, jakie stoją przed polską administracją i systemem pomocy osobom doświadczającym przemocy , oraz na temat konkretnych propozycji dotyczących przeciwdziałaniu przemocy ekonomicznej. W trakcie seminarium przedstawiono wyniki projektu badawczego „Przemoc ekonomiczna, diagnoza i dyskusja o przeciwdziałaniu”. Zjawisko przemocy ekonomicznej wobec kobiet nie zostało jak dotychczas w pełni zdiagnozowane i opisane. Pojęcie to jeszcze nie funkcjonuje w polskim prawie, a zatem nie ma też stwierdzonych przypadków występowania przemocy ekonomicznej jako rodzaju przestępstwa. Przejawem przemocy ekonomicznej może być chociażby zabieranie pieniędzy, uniemożliwianie partnerce pracy, kontrolowanie wydatków, nie płacenie alimentów “za karę” itp. Ratyfikowana w tym tygodniu przez Polskę Konwencja o zapobieganiu oraz zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zobowiązuje rząd polski do wprowadzenia do ustawodawstwa definicji przemocy ekonomicznej. W trakcie seminarium padały głosy, aby definicje przemocy ekonomicznej wprowadzić do kodeksu karnego. Zauważono także problem przyzwolenia społecznego na objawy przemocy ekonomicznej w postaci chociażby przestępstwa niealimentacji. Uczestnicy konferencji byli zgodni co do konieczności podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie, konieczności wprowadzenia chociażby podstaw prawa do szkół, tak aby wykształcić w społeczeństwie właściwe postawy, a także świadomość posiadanych praw jak i obowiązków. Jednocześnie w trakcie dyskusji zastanawiano się nad koniecznymi zmianami w polskim prawie oraz sposobach egzekucji prawa jak i w praktyce przeciwdziałania przemocy, które należy wprowadzić aby lepiej przeciwdziałać przemocy ekonomicznej.

Podziel się newsem: