W dniu dzisiejszym Rada Główna przyjęła stanowisko w sprawie pandemii. Kierując się odpowiedzialnością i troską o zdrowie Polaków stanęliśmy na stanowisku, iż funkcjonalnie wymiaru sprawiedliwości do czasu opanowania sytuacji winno być ograniczone do niezbędnego minimum. Specyfika funkcjonowania sadow i prokuratur czyni bowiem ten obszar szczególnie sprzyjającym rozwojowi epidemii koronawirusa. Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą.

 

UCHWAŁA RADY GŁÓWNEJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP W SPRAWIE NIEZBĘDNYCH KROKÓW ZWIAZANYCH Z EPIDEMIĄ „KORONAWIRUSA”

 

 

Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP apeluje o podjęcie radykalnych działań związanych z rozprzestrzenieniem się pandemii „koronawirusa” w obszarze funkcjonowania szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. W polskich prokuraturach i sądach, każdego dnia przyjmuje się dziesiątki tysięcy stron procesowych oraz ich pełnomocników. Ich obsługą zajmuje się kilkudziesięciotysięczny korpus prokuratorów, sędziów, urzędników i pracowników obsługi. Specyfika funkcjonowania tego systemu, podobnie jak w przypadku szkolnictwa, czy też wydarzeń o charakterze masowym, generuje zwiększone zagrożenie dla rozprzestrzeniania się pandemii. W związku z powyższym za  niezbędne uznać należy podjęcie zdecydowanych kroków zapobiegawczych. Apelujemy
o podjęcie następujących działań:

 1. Odwołanie, poza niezbędnymi przypadkami (w szczególności: spraw karnych
  w przedmiocie zastosowania bądź uchylenia lub zmiany tymczasowego aresztowania oraz spraw karnych, w których oskarżony pozbawiony jest wolności, chyba że zmiana terminu rozprawy nie wpłynie na czas trwania tymczasowego aresztowania) rozpraw oraz posiedzeń sądowych
  i niewyznaczanie nowych. Uczestnictwo w tych rozprawach prokuratorów, zwiększa zagrożenie rozprzestrzeniania się „koronawirusa” w macierzystych prokuraturach,
 2. Odwołanie, poza niezbędnymi przypadkami, czynności procesowych
  z udziałem prokuratorów, asystentów prokuratora i pracowników prokuratury oraz niewyznaczanie nowych,
 3. Zawieszenie dyżurów, na których przyjmowanie są strony procesowe poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami dotyczącymi spraw, w których zagrożone jest życie i zdrowie obywateli. Dyżury takie winny być realizowane telefonicznie, a zawiadomienia o przestępstwie kierowane na piśmie poza wyjątkowymi sytuacjami,
 4. Zaniechanie wszelkiego rodzaju szkoleń branżowych i narad służbowych, które mogą obywać się w terminach późniejszych,
 5. Zawieszenie możliwości kontaktu osadzonych w zakładach karnych
  i aresztach śledczych z osobami z zewnątrz, w tym ograniczenie widzeń oraz przepustek,
 6. Ograniczenie do minimum, związanym z zabezpieczeniem podstawowego funkcjonowania prokuratury obsady kadrowej jednostek,
 7. Wprowadzenie elastycznej formuły czasu pracy, tak aby pracownicy korzystający ze środków komunikacji publicznej mogli dojeżdżać do prokuratur poza godzinami szczytu.

 

Podziel się newsem: