W dniu 29 lutego 2012r,odbyło się spotkanie w sprawie problemów finansowych oraz sytuacji pracowników prokuratury i sądu.

W spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości w tym dniu uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Pracowników przy Radzie Głównej naszego Związku: Wiceprzewodnicząca Rady Głównej Związku – Barbara Chrobak oraz prok. Mateusz Wolny.

Delegacja Związku uczestniczyła w spotkaniu z Ministrem korzystając  z uprzejmości Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądów w charakterze gości.

Pomimo tego, że Minister Sprawiedliwości nie jest już pracodawcą dla pracowników prokuratury, przedstawiciele naszego Związku nalegali na umożliwienie im uczestnictwa w tym spotkaniu z uwagi na tę okoliczność, że zarówna Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury jak i stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania obydwu tych grup pracowniczych, jest wspólne i na chwilę obecną taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie.

Na początku spotkania Wiceminister Stanisław Chmielewski poinformował wszystkich obecnych,  że Prokurator Generalny – będąc poinformowany o celu i terminie spotkania – nie uznał za konieczne w nim uczestniczyć ani też nie oddelegował w takiej sytuacji żadnego swojego przedstawiciela.

Spotkanie otworzył następnie Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, po czym, odpowiadając na wcześniej złożone postulaty płacowe przedstawicieli „Solidarności”, wskazał , że z uwagi na napiętą sytuację finansową (budżetową) całego państwa nie ma żadnej możliwości zwiększenia funduszu płac w bieżącym roku 2012. Kwestia ta jest już w tym roku definitywnie zamknięta.

Minister Gowin zapewnił wszystkich obecnych, że będzie czynił wszelkie niezbędne starania w tym celu, aby tego rodzaju zwiększone środki na wynagrodzenia zostały zagwarantowane w budżecie państwa na rok przyszły 2013, którego tworzenie rozpocznie się niebawem w maju br.

Pomimo takiej deklaracji przedstawiciele „Solidarności” sformułowali wobec Ministra wyraźny postulat podwyżek płac jeszcze w bieżącym roku 2012, z uwagi na skandalicznie niskie wynagrodzenia większości grup zawodowych w sądach.

Przedstawiciele naszego Związku, będąc zaproszeni na to spotkanie w charakterze gości wyłącznie, mogli jedynie poprzeć postulaty przedstawicieli „Solidarności” i zapewnić, że sytuacja płacowa większości pracowników prokuratury jest tak samo zła.

Przedstawiciele „Solidarności” sformułowali postulat przesunięcia, na podwyżki płac dla pracowników, środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie na obsadzenie 160 nowych stanowisk urzędniczych w sądach (nowe stanowisko: „referent sądowy”). Na ten cel zabezpieczono w budżecie ministerstwa na cały rok kwotę ok. 6 mln złotych.

Minister J.Gowin odrzucił ten postulat i wskazał na inne działania podejmowane przez podległych mu pracowników zmierzające do poczynienia oszczędności w budżecie ministerstwa. Wskazano na zamiar likwidacji wszystkich ośrodków wypoczynkowych ministerstwa   z czego uzyskanych zostanie ok. 30 mln zł oszczędności w ciągu roku.

Nadto do niezbędnego minimum ograniczone zostaną wszystkie szkolenia sędziów  i pracowników, które przeprowadzać będzie wyłącznie Krajowa Szkoła Sądownictwa  i Prokuratury. Szkolenia te w dużej mierze finansowane będą z grantów uzyskanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Minister poinformował, że wstrzymano wszystkie inwestycje infrastrukturalne w kraju (za wyjątkiem trzech ściśle określonych), a nadto nie rozpoczęto żadnych nowych inwestycji (za wyjątkiem również trzech absolutnie koniecznych).

Wiceprzewodnicząca Barbara Chrobak wskazała na konieczność odstąpienia od przymuszania dotychczas zatrudnionych pracowników do uzupełniania wykształcenia do poziomu wyższego. Wskazała na skrajnie trudną sytuację finansową większości pracowników, których nie stać na opłacenie studiów, a jeżeli już podejmują naukę to na takich uczelniach, które są najtańsze i nie mają nic wspólnego z wykonywaną pracą. Wcześniej Ministerstwo sygnalizowało możliwość odstąpienia od takiego wymogu.

Minister Jarosław Gowin poinformował, że ministerstwo przedstawi w ciągu najbliższego tygodnia projekt stosownej ustawy deregulacyjnej w tej kwestii, gdzie obowiązek uzupełnienia wykształcenia do poziomu wyższego zostanie zniesiony.

Z kolei prok. Mateusz Wolny wskazał na zasięg zjawiska (tak samo rozległego w sądach jak i w prokuraturach) nieuzasadnionego zróżnicowania płac na tych samych stanowiskach urzędniczych oraz obsługi. Tego rodzaju nieuzasadnione zróżnicowanie płac występuje zarówno w strukturze pionowej (rejon -okręg- apelacja-Prokuratura Generalna), jak i w płaszczyźnie poziomej, w zależności od konkretnej lokalizacji jednostki na terenie kraju.

Wszyscy obecni na spotkaniu podkreślili, że po stronie sekretariatów i obsługi sądów i prokuratur nie ma – w sensie prawnym – żadnego podporządkowania hierarchicznego,   a zatem jakiekolwiek zróżnicowanie płac tylko z tego powodu jest nieuzasadnione. Tym bardziej, że brak jest drogi awansu, którą należałoby wprowadzić.

Minister Jarosław Gowin wyraził zdziwienie i zaniepokojenie takim stanem rzeczy, po czym poprosił o udostępnienie mu raportów naszego Związku oraz „Solidarności” w sprawie skali  i zasięgu tego niekorzystnego zjawiska.

Przedstawiciele naszego Związku zapewnili, że raport taki zostanie Ministrowi przedłożony niezwłocznie po jego finalnym opracowaniu.

W sytuacji braku możliwości zwiększenia funduszu wynagrodzeń już w tym roku budżetowym, przedstawiciele naszego Związku oraz NSZZ „Solidarność” zaproponowali rozwiązanie kompromisowe, a to „spłaszczenie” tzw. widełek możliwego zakresu wynagrodzenia, zawartych w treści wiadomego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

W naszej ocenie rozwiązanie tego rodzaju, kompromisowe dla obydwu stron, pozwoliłoby sprawiedliwie rozłożyć na barkach poszczególnych pracowników koszty kryzysu ekonomicznego w kraju i związanego z tym zamrożenia wynagrodzeń, a nadto pozwoliłoby na zlikwidowanie niekorzystnego zjawiska zróżnicowania płacowego (pionowego w jednostkach wyższego szczebla i poziomego na terenie kraju).

Minister Jarosław Gowin nie wykluczył wprost tego rodzaju rozwiązania i zastrzegł, że tego rodzaju „spłaszczenie widełek” nie mogłoby skutkować przekroczeniem wysokości aktualnie przyjętego funduszu wynagrodzeń.

Ustalono, że kwestia ta będzie podlegać kolejnym szczegółowym uzgodnieniom, w trakcie następnych spotkań Ministra z przedstawicielami związków zawodowych.

Podziel się newsem: