W dniu 27 maja 2024 roku w Prokuraturze Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie miało miejsce spotkanie Rady Głównej ZZPiPP RP z prokuratorem Dariuszem Kornelukiem. Tematami spotkania były między innymi płace pracowników prokuratury, konieczność poszukiwania rozwiązań w związku z masową akcją pozwów kierowanych przez prokuratorów, braki kadrowe w pionie pozaorzeczniczym, patologie związane z funkcjonowaniem digitalizacji akt, naruszanie praw prokuratorów delegowanych do 3 – miesięcznego wypowiedzenia delegacji na czas nieokreślony i wiele innych istotnych zagadnień. W początkowym etapie spotkania prokurator Jacek Skała zwrócił uwagę na fakt, iż obecnie kształtowany jest budżet prokuratury na 2025 r., co naturalnym czyni pytanie, czy jego projekt przewiduje podwyżki dla pracowników prokuratury a jeśli tak, to w jakiej wysokości. W dalszej kolejności podkreślił, że środowisko skupione wokół ZZPiPP RP z optymizmem podeszło do deklaracji Prokuratury Krajowej o chęci pozyskania środków na podwyżki dla pracowników w kwocie 80 milionów złotych. Jak wynika z wyliczeń Rady Głównej taka kwota pozwoliłaby na podniesienie płacy każdemu pracownikowi o około 800 zł. Pojawiło się w związku z tym pytanie, kiedy i w jakiej formie podwyżki miałyby zostać wypłacone. Kolejne z pytań dotyczyło stanowiska Prokuratury Krajowej wobec Związkowego projektu ustawy przewidującego między innymi powiązanie płac pracowników z wynagrodzeniami prokuratorów i system obligatoryjnych stawek awansowych przysługujących każdemu pracownikowi co 5 lat. Odpowiadając na te pytania prokurator Dariusz Korneluk nie sprecyzował jakie rozwiązania dla pracowników przewidywał będzie projekt budżetu na 2025 r., jak również jakie będą losy koncepcji pozyskania środków w wysokości 80-100 milionów złotych na podniesienie płac pracowników. Zadeklarował, że chciałby aby środki te zostały pozyskane jeszcze w 2024 roku. Oświadczył, że wspólnie z Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem ma zamiar udać się na spotkanie z Ministrem Finansów w tej sprawie. Pozytywnie odniósł się do propozycji Związku wprowadzenia stawek awansowych. Jak stwierdził jest zwolennikiem powiązania wynagrodzeń pracowników niekoniecznie z płacami prokuratorów, ale na pewno ze średnią płacą w gospodarce. W związku z akcją pozwów kierowanych do sądów przez prokuratorów, gospodarz spotkania poinformował, że jest już w posiadaniu opinii Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, z której wynika możliwość zawierania ugód z prokuratorami powodami. Ugody takie miałyby polegać na rezygnacji z prawa do odsetek w całości lub części. W trakcie dyskusji pojawił się postulat, aby Prokuratura Krajowa zwróciła się do Ministerstwa Finansów o uruchomienie rezerwy celowej na zaspokojenie roszczeń prokuratorów za lata 2021 i 2022, których całkowita suma tych roszczeń to 218 milionów złotych. W wyniku toczących się procesów może ona ulec nawet podwojeniu. W odpowiedzi na to zagadnienie prokurator Dariusz Korneluk odwołał się do planowanego spotkania z Ministrem Finansów. W dalszej kolejności poruszono zagadnienie pisma z dnia 12 kwietnia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w którym stwierdzono, że w sprawach cywilnych, w których stroną jest Prokuratura Krajowa nie jest przewidywane wnoszenie środków odwoławczych od rozstrzygnięć zapadłych przed sądami 1 instancji. Zwrócono się z pytaniem, czy zasada ta dotyczy wszystkich prokuratorów, czy tylko wymienionych w piśmie osób. W odpowiedzi gospodarz spotkania stwierdził, że każda sprawa będzie oceniana indywidulanie. Ustalono termin kolejnego spotkania na czerwiec 2024 roku.

Podziel się newsem: