13 grudnia 2019 r. Rada Główna ZZPiPP RP przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęła wstępne stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw z dnia 12 grudnia 2019 r.  W stanowisku tym zwrócono uwagę na sprzeczność projektu z podstawowymi prawami obywatelskimi gwarantowanymi w Konstytucji RP, a w szczególności z prawem do wolności słowa i zrzeszania się. Podkreślono niezgodność projektowanych regulacji  z opinią nr 49 (2014) Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich skierowaną do Komitetu Ministrów  Rady Europy na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora, zgodnie z którą prokuratorom przysługuje prawo do wolności wypowiedzi i zrzeszania się, w tym prawo do wolnego wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także nieskrępowanej wolności zrzeszania się. W stanowisku Rada zauważyła, iż upowszechnianie informacji o przynależności do stowarzyszeń i innego rodzaju zrzeszeń stanowić może istotne naruszenie dóbr osobistych, albowiem dane mają charakter danych wrażliwych, zaś ich upublicznienie narusza art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W późniejszym terminie Rada przedstawi kompleksową opinię prawna o projekcie.

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: