25 lutego 2014 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Ze strony MS w rozmowach uczestniczyli m.in. Wiceministrowie – Stanisław Chmielewski i Wojciech Hajduk. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentowali Przewodniczący Prezydium Jacek Skała, z-ca Barbara Chrobak oraz członkowie Jarosław Polanowski i Robert Zasada. Przedstawiciele ZZPiPP RP poruszyli kwestię Dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie płac pracowników prokuratury i sądownictwa oraz braku dalszej reakcji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości na ten dokument. Zwrócono uwagę, że Ministerstwo nic nie zrobiło w kierunku podniesienia wynagrodzeń dla pracowników prokuratury i sądów, a korekta dolnego progu wynagrodzenia do kwoty 1680 zł nie jest satysfakcjonują, zwłaszcza nie rekompensuje spadku wartości płac w ostatnich latach. Związek stanął na stanowisku, że najniższą kwotą zasadnicza brutto winna kształtować się na poziomie 2000 zł. Poruszono także kwestię zapisu art. 13 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, który obowiązywał w trakcie rządów Hanny Suchockiej tj. powiazania wynagrodzenia pracowników z pensją sędziów i prokuratorów. Rozwiązałoby to problem podwyżek i waloryzacji. Konsternację wywołała wypowiedź przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, która z zadowoleniem przyjęła podniesienie minimalnej płacy do 1680 zł brutto dziękując za to Ministerstwu Sprawiedliwości. W dalszej kolejności przedstawiono uwagi co do treści projektu Rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, wskazując szereg nieprawidłowości oraz niespójności z innymi ustawami. Związek wydał także negatywną opinię, co do założeń ustawy o pracownikach sądów i prokuratury i wnioskował o dalsze prace zespołu. W związku z zakwestionowaniem założeń ustawy wyznaczono termin spotkania na dzień 20.03. 2014 roku.

 

Podziel się newsem: