W trakcie posiedzenia poruszono zagadnienie o znaczeniu fundamentalnym. Odnosząc się do projektowanego połączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, Andrzej Seremet powiedział między innymi: „połączenie stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jest decyzją polityczną i w tym znaczeniu jestem się z nią w stanie zgodzić.” Ożywioną dyskusję wywołała kwestia projektowanej normy z art. 7. Zajmując stanowisko w tej kwestii prokurator Jacek Skała – Przewodniczący Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP zauważył konieczność wprowadzenia korekt, w tym w szczególności: ograniczeń podmiotowych mogących wydawać polecenia do bezpośredniego przełożonego, a co najmniej wyłączenie krytykowanego rozwiązania umożliwiającego wydawanie poleceń Prokuratorowi Generalnemu, wprowadzenie obowiązku uzasadniania decyzji o odmowie uwzględnienia żądania zmiany polecenia lub wyłączenia od wykonania czynności albo prowadzenia sprawy, wprowadzenie zasady, iż odmowa uwzględnienia żądania zmiany polecenia lub wyłączenia od wykonania czynności albo prowadzenia sprawy skutkuje po stronie bezpośredniego przełożonego obowiązkiem przejęcia sprawy do osobistego prowadzenia albo wyznaczenia innego prokuratora. Dodatkowo prokurator Jacek Skała wskazał na ważny i wyrażony w opinii Związku postulat prawnego uregulowania zasad zmiany referenta, czy przekazania sprawy do innej jednostki. W trakcie posiedzenia, wychodząc naprzeciw postulatom Związku poseł Barbara Chrobak, zgłosiła poprawki do projektu. Poniżej prezentujemy ich treść.

 

Pliki do pobrania

Podziel się newsem: