Otrzymaliśmy poprawioną wersję projektu Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Uwzględniono w niej kilka spośród uwag Związku przesłanych Ministrowi Sprawiedliwości w ostatnim tygodniu marca. W szczególności odstąpiono od sprzecznego z Prawem o prokuraturze rozwiązania umożliwiającego czasową aprobatę prokuratorów. Pomysł ten konsekwentnie ocenialiśmy jako sprzeczny z zasadą niezależności. W wyniku działań Związku takie rozwiązanie zostało wyeliminowane z Regulaminu w 2009 r. Drugą z niezwykle istotnych kwestii jest odejście od obowiązku udziału prokuratora w posiedzeniach sądu, nawet w przypadkach, w których KPK tego nie przewiduje. Stosownie do brzmienia § 320.1: prokurator uczestniczy w posiedzeniach sądu, gdy ustawa tak stanowi, oraz gdy sąd rozpoznający wniosek prokuratora albo rozstrzygający zażalenie na jego decyzję lub prokurator uzna to za zasadne w szczególności gdy wymaga tego dobro postępowania. W naszej ocenie, utrzymanie poprzednio proponowanych rozwiązań byłoby nie tylko sprzeczne z literą KPK ale dezorganizujące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokuratorzy musieliby bowiem brać udział np. w posiedzeniach dotyczących rozpoznania wniosku w trybie art. 335 kpk, czyli w sprawach w których składali wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie uzgodnionej z prokuratorem kary i innych posiedzeniach takich jak w sprawie rozpoznania zażalenia na decyzje kończące postępowanie lub zwolnienia z tajemnicy bankowej. Doświadczenia zawodowe wielu prokuratorów uczą, że udział w tego rodzaju posiedzeniach jest zbędny, a rozwiązania KPK dopuszczające fakultatywność udziału – słuszne. Spośród innych istotnych korekt wymienić należy rezygnację z zasady wykonywania przez prokuratora osobiście czynności procesowych w drodze pomocy prawnej oraz zmianę regulacji dotyczącej dyżurów. Zgodnie bowiem z proponowanym brzmieniem par. 51 ust 1 czynności na miejscu zdarzenia wykonują prokuratorzy prokuratury rejonowej. W obecnym brzmieniu, po  uwzględnieniu uwag Związku, skreślono słowo „prokuratury rejonowej.” Umożliwi to jednoznaczną interpretację zasady uczestnictwa wszystkich prokuratorów w obsłudze dyżurów zdarzeniowych. Treść konsultowanego Rozporządzenia uwzględnia część postulatów podniesionych w piśmie do Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2016 zawierającym  propozycje Rady Głównej do projektowanego rozporządzenia.

Regulamin – projekt z 29 marca 2016

Podziel się newsem: