Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z najwyższym zaniepokojeniem przyjęła projektowane w ramach tzw. „tarczy 3.0” rozwiązania w zakresie funkcjonowania samorządu prokuratorskiego. Znacząca część projektowanych regulacji nie ma najmniejszego związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną występowaniem na terytorium Polski wirusa COVID -19.Do takich rozwiązań zaliczyć należy poszerzenie składu zgromadzeń prokuratorów w prokuraturze regionalnej o wszystkich prokuratorów rejonowych, prokuratorów okręgowych i zastępców prokuratora regionalnego. Prowadzi to do sytuacji, w której znaczna cześć składu osobowego zgromadzeń nie będzie pochodziła z wyboru. W ocenie Rady Głównej projektowane rozwiązanie doprowadzi do przekształcenia zgromadzeń prokuratorów w prokuraturach regionalnych w „narady służbowe” prokuratorów funkcyjnych. Będzie to całkowity koniec samorządności prokuratorskiej jako jednej z gwarancji niezależności prokuratorów. Rada Główna stanowczo sprzeciwia się aby procedowanie organów samorządowych – zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej, zgromadzeń prokuratorów w prokuraturach regionalnych oraz kolegiów prokuratury regionalnej i okręgowej limitować wyłączenie do zadań enumeratywnie wyliczonych w ustawie Prawo o prokuraturze. Takie rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z ideą samorządności zawodowej i narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do wolności słowa. Prowadzi do sytuacji, w której udział prokuratorów w organach samorządu będzie miał czysto fasadowy charakter ponieważ nie będą mogli zabrać głosu w innych ważnych sprawach dotyczących funkcjonowania prokuratury i zawodu prokuratorów. Apelujemy do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o skorygowanie projektu poprzez wyeliminowanie przepisów likwidujących ostatnie gwarancje niezależności prokuratorskiej w ustroju samorządu zawodowego.

Podziel się newsem: