8 września 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Krzysztofem Michałkiewiczem. W spotkaniu udział wzięli: reprezentująca Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP Wiesława Jagielak – członek Prezydium Rady Głównej oraz z ramienia NSZZ „Solidarność”  Pracowników Sądownictwa – Edyta Odyjas – Przewodnicząca Komisji. Głównym problemem omówionym podczas spotkania była kwestia przekazywania na rzecz PEFRON środków pieniężnych z funduszu płac urzędniczych [4010} w związku z niespełnianiem przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury minimów w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym powstaje pytanie, czy fundusz płac pracowników prokuratury i sądownictwa musi być obciążany z powody niewłaściwej polityki pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych? Dlaczego akurat pracownicy prokuratur i sądów muszą ponosić negatywne konsekwencje zaniechań ze strony szefów prokuratur i prezesów sądów w sferze realizacji limitów zatrudnienia osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością? Czy środków na PEFRON nie należałoby przekazywać z innych funduszy, zamiast obciążać i tak mocno wydrenowane kieszenie pracowników? Z informacji posiadanych przez ZZPiPP RP wynika, iż zmiana dotychczasowej praktyki umożliwiłaby wygospodarowanie środków na kilku dziesięciozłotowe podwyżki dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury. Jak wynika z danych którymi dysponuje Związek średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w 357 prokuraturach rejonowych wynosi 2605 zł, a w 45 prokuraturach okręgowych 3184 zł. Są to wartości znacząco odbiegające od wysokości średniej płacy w gospodarce, która w I kwartale 2017 roku wyniosła 4353,55 zł. Wobec przedstawionych przez Związki informacji  uzgodniono kolejny termin spotkania z udziałem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie ustalono, iż Rada Główna skieruje wystąpienie do Ministra Finansów z zapytaniem, czy prawidłową jest praktyka obciążania funduszu wynagrodzeń „karami” na rzecz PEFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych.

Podziel się newsem: