Fundacja

Mamy Fundację !!!

Uchwałą Rady Głównej z dnia 19 października 2000r. powołana została do życia fundacja, której celem jest ochrona zdrowia pracowników Prokuratury RP oraz członków ich rodzin. Fundusz założycielski – w wysokości 60.000 zł – stanowią pieniądze zebrane w trakcie zainicjowanej przez Związek ogólnopolskiej akcji zbierania datków dla ratowania naszej Koleżanki – Ireny Babińskiej. Niestety nie było jej dane skorzystać ze zgromadzonych środków. Pieniądze te posłużą teraz innym, a pamięć o Irenie Babińskiej zachowamy w nazwie fundacji.
W dniu 12 grudnia 2000r. wystąpiliśmy do sądu z wnioskiem o zarejestrowanie statutu i po pokonaniu wielu trudności formalnych w dniu 19.12.2001r. doszło do jego rejestracji. Obecnie liczymy na dobrą wolę koleżanek i kolegów w zasileniu majątku Fundacji poprzez dokonywanie w formie składek comiesięcznych lub jednorazowych wpłat na konto Fundacji.W dniu 10 listopada 2011 Rada Główna w Katowicach podjęła decyzję o przekształcenia Fundacji im Ireny Babińskiej w organizację pożytku publicznego. Umożliwi to przekazywanie 1 % podatku dochodowego na cele statutowe związane z ochroną zdrowia prokuratorów i pracowników prokuratury od 1 stycznia 2013 r. W takcie posiedzenia wybrano Radę Fundacji w skład której weszli: Tomasz Salwa (Przewodniczący), Paweł Kaliszczak (Wiceprzewodniczący), Dagmara Słonimska-Butowski ( Sekretarz) oraz Barbara Chrobak i Jacek Skała.

Zarząd Fundacji:

Andrzej Siemieniuk – prezes
Joanna Nawara – viceprezes

Lucyna Szczepaniak

Katarzyna Lenczowska

Joanna Skrzypczyńska

 

Poniżej zamieszczamy wyciąg zawierający najistotniejsze uregulowania statutu oraz regulaminu działania Zarządu Fundacji.

 

STATUT FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7. Celami Fundacji jest finansowanie ochrony zdrowia obecnych i byłych pracowników Prokuratury RP i najbliższych członków ich rodzin. Fundacja może także prowadzić i wspierać finansowo działalność polegającą na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników Prokuratury RP.

§ 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
gromadzenie środków finansowych z darowizn, zapisów, spadków i dobrowolnych składek oraz innych zgodnych z przepisami prawa źródeł z uwzględnieniem celu przeznaczenia określonego przez darczyńce.
finansowanie kosztów leczenia specjalistycznego łącznie z kosztami diagnostyki wykraczających poza możliwości ubezpieczenia pracowników Prokuratury RP i najbliższych członków ich rodzin.
udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej pracownikom Prokuratury RP i najbliższym członkom ich rodzin w czasie choroby i rekonwalescencji.
finansowanie szkoleń zawodowych i materiałów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników Prokuratury, w szczególności w kontekście dostosowania prawa polskiego do standardów europejskich.

§ 9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 60.000 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabywane przez Fundajcję oraz pozyskiwanie z innych źródeł.
§ 12. Dochody fundacji pochodzą w szczególności z :
darowizn;
zapisów;
spadków;
dobrowolnych składek obecnych i byłych pracowników Prokuratury RP;
subwencji i dotacji;
innych źródeł zgodnych z przepisami;

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14. Organami Fundacji są:
Rada Fundacji
Zarząd Fundacji

§ 15. Radę Fundacji tworzą od 3 – 5 osób wskazanych przez Radę Główną ZZPP RP.

§ 19. Kadencja Rady Fundacji trwa 2 lata. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku kalendarzowym.

§ 22. Do Rady Fundacji należy:
powoływanie Zarządu Fundacji o odwoływanie Zarządu lub jego członków;
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z możliwością kontroli doraźnych i problemowych prac Zarządu;
podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz oraz jej likwidacji;
zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 15.00 zł

§ 23. Zarząd Fundacji składa się od 3 – 5 osób i jest powoływany na czas oznaczony – 2 lat.

§ 25. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji , a w szczególności:
reprezentuje Fundację na zewnątrz;
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, zapisy, spadki i inne;
podejmuje decyzje o udzieleniu pomocy finansowej zgodnie z celami Fundacji;
składa coroczne sprawozdania Radzie Fundacji i właściwemu Ministrowi ze względu na przedmiot działania Fundacji za ubiegły rok kalendarzowy w terminie zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

§ 26. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie, ale za udział w pracach Fundacji otrzymują zwrot kosztów podróży, noclegów i diety ustalone przez Radę Fundacji.

§ 28. Reprezentacja Fundacji jest dwuosobowa. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie – Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji i członek Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 33. W kwestiach nie unormowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

REGULAMIN DZIAŁANIA ZARZĄDU FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ

2. Środki Fundacji gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

2.1 Czynności administracyjnymi w zakresie zbierania dobrowolnych składek na Fundacje w poszczególnych Porkuraturach Okręgowych zajmują sie pracownicy działów budżetowo – administracyjnych dokonując stosownych potrąceńń z przysługujących wynagrodzeń zgodnie z przekazanymi deklaracjami a następnie przekazując kwoty zbiorcze na rachunek bankowy Fundacji.

3. Wysokość dobrowolnych składek przekazywanych dla Fundacji określa się procentowo 0,2% – 0,5% w stosunku do otrzymywanego miesięcznie wynagrodzenia brutto, względnie kwotowo zgodnie z deklaracjami

5. Środki Fundacji pochodzące z dobrowolnych składek przeznaczene są wyłącznie na finansowanie ochrony zdrowia.

6. Ze środków Fundacji przeznaczonych na ratowanie życie i zdrowia finansuje się koszty leczenia specjalistycznego i inne związane z leczeniem lecz jedynie takie które wykraczają poza możliwości ubezpieczenia pracowników Prokuratury RP i członków ich rodzin.

7. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Zarząd Fundacji w oparciu o:
wniosek osoboby ubiegającej się o przyznanie pomocy
zaświadczenie o warunkach materialnych (o wysokości dochodu na członka rodziny)
opinię lekarską dołączoną do wniosku, zweryfikowaną przez właściwego konsulanta – lekarza zaufania, powołanego każdorazowo do oceny sprawy przez Zarząd Fundacji

7.1 Zarząd Fundacji nawiązuje współpracę z lekarzami zaufania Śląskiej Akademii Medycznej i innych wyspecjalizowanych placówek służby zdrowia w zakresie niezbędnym do weryfikacji wniosków.

7.3 Przy zbiegu kilku uzasadnionych wniosków o przyznanie pomocy finansowej w pierwszej kolejności udziela się pracownikowi Prokuratury. Członkowie rodziny uwzględniani są w następnej kolejności.

7.4 Wysokość pomocy finansowej uzależniana jest zarówno od sytuacji materialnej wnioskodawcy jak i posiadanych środków na koncie Fundacji – może być przyznana w pełnej kwocie zapotrzebowania, względnie częściowo.

7.5 Negatywne decyzje Zarządu są ostateczne nie wymagają uzasadnienia i nie mają charakteru roszczeniowego ze strony wnioskodawcy.

8. Przyznane środki finansowe przekazuje się na adres (konto) placówki służby zdrowia, w której odbywa się leczenie wnioskodawcy. W wyjątkowych przypadkach (np. leczenie za granicą, zakup specjalistycznego sprzętu ortopedycznego itp.) środki mogą być wypłaczone do ręki wnioskodawcy po otrzymaniu rachunku względnie szacunkowej wyceny sporządzonej przez Kasę Chorych.

9. Zarząd Fundacji sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, przedstawiając jes podmiotom określonym w Statucie oraz wskazanym w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.1994r. (MP Nr 69 poz.616)

Licząc na masowe włączenie się Koleżanek i Kolegów do tej niewątpliwie słusznej i pożytecznej inicjatywy ufamy, że pozwoli ona w przyszłości uniknąć osobom znajdującym się w nagłej życiowej potrzebie organizowania kłopotliwych i dwuznacznych moralnie doraźnych zbiórek służących uzyskaniu koniecznych w takich wypadkach środków finansowych.
Deklarowane wpłaty na rzecz Fundacji należy wpłacać osobiście stałym poleceniem przelewu bankowego z własnego konta osobistego (możliwość odliczenia darowizny od podatku), bądź za pośrednictwem pracodawcy, jako potrącenie wynagrodzenia za pracę (bez możliwości skorzystania z ulgi podatkowej).

W przypadku złożenia stałego zlecenia w banku, który będzie przekazywał co miesiąc określoną darowiznę na rzecz fundacji, wypełnione deklaracje prosimy składać u przewodniczących rad okręgowych ZZPiPP RP celem przesłania do Fundacji lub przesyłać osobiście na adres korespondencyjny:

Fundacja im. Ireny Babińskiej

W przypadku dokonywania potrąceń przez pracodawcę oryginał deklaracji prosimy złożyć w komórce zajmującej się płacami (deklaracja stanowi w tym przypadku podstawę do dokonywania przez pracodawcę potrąceń), kserokopie zaś deklaracji prosimy złożyć u przewodniczącego rady okręgowej lub przesłać bezpośrednio pod podany wyżej adres Fundacji.
Również wnioski o pomoc należy kierować pod wyżej wymieniony adres.

Konto Fundacji – dobrowolne wpłaty z dopiskiem „darowizna” Fundacja im. Ireny Babińskiej,

Santander Bank Polska S.A
nr konta: 18 1500 1445 1214 4004 9685 0000

DEKLARACJA
Login