Czy Minister Grabarczyk cofnie reformę prokuratury na pół roku przed wejściem w życie kontradyktoryjnego procesu karnego?

Grudzień 18, 2014

Jeśli Minister Grabarczyk podpisze „nowelę” do „Regulaminu Biernackiego” w Prokuraturze Rejonowej w Cieszynie ubędzie w skali roku 8 spraw, które przejdą do Prokuratury Okręgowej w Bielsku. Z kolei z Bielskiej rejonówki do Okręgu trafią 44 sprawy z art. 310 § 1 kk co stanowi 0,5817 % ogółu postępowań (fałszywe banknoty) oraz 8 spraw z innych artykułów, co stanowi 0,1057 % wszystkich spraw. Do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach trafiłaby jedna sprawa. W oparciu o Regulamin podpisany przez ministra Biernackiego Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście pozbyłaby się na rzecz gdańskiej okręgówki 420 spraw, a apelacji 170 spraw. Przy obecnych propozycjach ministra Grabarczyka prokuratorom z gdańskiego rejonu ubyłoby 49 spraw do okręgu i 0 do apelacji. Nie sposób nie zgodzić się w tej sytuacji z opinią bielskiego Prokuratora Rejonowego zdaniem którego „założenia projektu stanowią pozorację rzeczywistego dążenia do równomiernego rozłożenia obciążenia na prokuratury wszystkich szczebli. W istocie projekt sprawia, że ciężar reform będzie spoczywał wyłącznie na prokuraturach rejonowych, co w konsekwencji spowoduje, że planowana reforma nie będzie miała szans powodzenia i doprowadzi do niezadowolenia społecznego.” Świadczą o tym dane z Prokuratury Rejonowej w Żorach. Z 222 spraw prowadzonych obecnie przez tą jednostkę do Prokuratury Okręgowej trafiłaby 1 sprawa czyli 0,45 % ogółu, a na gruncie „regulaminu Biernackiego” 25 spraw czyli 11,26 %. Proponowane przez Ministra Grabarczyka regulacje odciążyłyby Prokuraturę Rejonową Katowice Północ o 0,9 % spraw, czyli 36 na 5216 obecnie zarejestrowanych. Obecna propozycja MS de facto prowadzi do zniesienia właściwości rzeczowej, obowiązkowego referatu i powiązania referenta ze sprawą. O tym miedzy innymi przeczytacie w Uchwale Rady Głównej ZZP i PP RP z dnia 17 grudnia 2014 r, którą niebawem opublikujemy.

Sieradz, Olsztyn, Radom – kolejne Rady Okręgowe o Regulaminie Ministra Cezarego Grabarczyka

Grudzień 16, 2014

Poniżej prezentujemy stanowiska kolejnych Rad Okręgowych dotyczące projektu z dnia 19 listopada zmieniającego Rozporządzenie Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury. Opinie te w jednoznaczny sposób wskazują na odejście od reformy prokuratury przeprowadzonej przez poprzednie kierownictwo Ministerstwa, której celem miało być dostosowanie prokuratury do stawienia czoła wyzwaniom związanym z  wchodzącą w życie ze nieco ponad pół roku kontradyktoryjną procedurą karną.

stanowisko RO Olsztyn RegulaminStanowisko RO Sieradz RegulaminStanowisko RO Radom Regulamin

Rada Okręgowa w Elblągu negatywnie opiniuje Regulamin i wzywa do do protestu w dniu 31 grudnia 2014 r.

Grudzień 9, 2014

W dniu 9 grudnia 2014 r. Rada Główna otrzymała stanowisko okręgowej organizacji związkowej w Elblągu w przedmiocie najnowszego projektu zmieniającego rozporządzenie Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury. Projekt Regulaminu Ministra Grabarczyka spowoduje zapaść i katastrofę Prokuratury po wejściu w życie nowego kontradyktoryjnego k.p.k. z dniem 1 lipca 2015 r., albowiem liniowi prokuratorzy z prokuratur rejonowych nie będą w stanie sprostać licznym nowym dodatkowym obowiązkom wynikającym z tej noweli, przy braku ich rzeczywistego i poważnego odciążenia ze strony jednostek nadrzędnych  – napisali w swoim stanowisku prokuratorscy związkowcy z Elbląga. Wyrazili również zaniepokojenie brakiem stanowczego stanowiska Rady Głównej w tej kwestii. Korzystając z okazji informujemy, iż Rada Główna takie stanowisko wyda i opublikuje w terminie przewidzianym na konsultacje społeczne, tj. do dnia 18 grudnia 2014 r. Rada na bieżąco uczestniczy w rozmowach z Ministerstwem Sprawiedliwości, czemu dowodzi udział jej przedstawiciela w konferencji konsultacyjnej w dniu 5 grudnia w Ministerstwie Sprawiedliwości. W dalszej części swojej uchwały Rada Okręgowa Związku w Elblągu zaapelowała o zarządzenie przez Radę Główną ogólnopolskiej akcji protestacyjnej przeciwko niezasadnie zmienionemu przez Ministra Sprawiedliwości Regulaminowi Prokuratorskiemu, w szczególności poprzez niezrozumiałe i nieracjonalne ograniczenie właściwości rzeczowej prokuratur nadrzędnych, polegającej na wyznaczeniu na 31 grudnia 2014 r. terminu akcji protestacyjnej prokuratorów i innych pracowników Prokuratury w formie urlopów na żądanie lub honorowego krwiodawstwa. Jak napisali dalej prokuratorzy z Elbląga należy także rozważyć akcję protestacyjną prokuratorów przed Ministerstwem Sprawie z Prokuratur Rejonowych do permanentnego „strajku włoskiego” będącego elementem efektywnej presji i nacisku na decydentów w celu dokonania postulowanych przez związek rozwiązań regulaminowych. Całość stanowiska prezentujemy poniżej.

Uchwała RO Elbląg

Będą dodatkowe środki dla pracowników prokuratury. Spotkanie Rady Głównej z pierwszym zastępcą Prokuratora Generalnego Markiem Jamrogowiczem.

Listopad 28, 2014

W dniu 27 listopada 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Prezydium Rady Głównej z Markiem Jamrogowiczem – I Zastępcą Prokuratora Generalnego. W spotkaniu uczestniczyli Jacek Skała, Barbara Chrobak, Wiesława Jagielak i Robert Zasada, a nadto prokurator Bogdan Karp z Prokuratury Generalnej. Głównym celem rozmów była kwestia przekazania dodatkowych środków finansowych na fundusz nagradzania w grudniu 2014 r do jednostek organizacyjnych prokuratury. Ustalono, że na ten cel Prokuratura Generalna przekaże dodatkowo kwotę około 200 zł na osobę. Biorąc pod uwagę liczbę urzędników i pozostałych pracowników daje to kwotę zbliżoną do 1,5 mln złotych. Wygospodarowane środki nie są zatem niższe niż obiecane przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 24 września 2014 r w 10 mln zł. Prokurator Marek Jamrogowicz odniósł się do poruszanej przez związek kwestii dodatków specjalnych. Według wyliczeń Rady Głównej na ten cel wydatkuje się kwotę około 2,3 mln zł rocznie. Rozwiązaniem korzystniejszym w ocenie związku byłoby przekazanie tych funduszy do szerszej grupy pracowników. Jak wskazał Marek Jamrogowicz kwoty wydawane na dodatki specjalne to jedynie 0,89 % funduszu płac pozaorzeczniczych. W trakcie spotkania I Zastępca Prokuratora Generalnego poinformował, iż w najbliższym czasie wysłane zostanie pismo przypominające prokuratorom okręgowym i apelacyjnym obowiązek uzgadniania ze Związkiem indywidualnych świadczeń oraz regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. W dalszej części spotkania poruszono kwestię oszczędności z tytułu obniżenia wynagrodzenia prokuratorów w czasie L 4. W ocenie Marka Jamrogowicza kwota oszczędności będzie możliwa do oszacowania dopiero po I półroczu 2015 r.

Sprawozdanie z działań Związku w okresie listopad 2013 – wrzesień 2014.

Październik 29, 2014

We wzrześniu na gdańskim Przymorzu odbyło się posiedzenie Rady Głównej z przedstawicielami Rad Okręgowych. W czasie obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności z ostatnich 10 miesięcy. Fragment tego sprawozdania przedstawiamy poniżej w wersji multimedialnej.II Kongres Pracowników Sądownictwa i Prokuratury bez Prokuratury Generalnej i przedstawicieli okręgów.

Październik 28, 2014

Za nami II Kongres Pracowników Sądownictwa i Prokuratury na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w którym uczestniczyło ponad 40 naszych przedstawicieli – pracowników administracji i zainteresowanych problemami tej grupy zawodowej prokuratorów. W dwudniowych obradach udział wzięli miedzy innymi Wiceminister Sprawiedliwości Wojciech Hajduk oraz były Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Wśród prelegentów nie zabrakło miejsca dla przedstawicieli prokuratury, którą pod nieobecność  Prokuratury Generalnej reprezentowali Barbara Chrobak i Jacek Skała z Prezydium Rady Głównej ZZPiPP RP. Na konferencyjnej auli, niemalże w komplecie zameldowali się dyrektorzy sądów. Niestety z przykrością odnotowaliśmy, że swoich reprezentantów nie wydelegowały prokuratury apelacyjne i okręgowe. Czyżby nie były zainteresowane tym praktycznie jedynym przedsięwzięciem konferencyjnym dedykowanym dla pracowników administracji? Poniżej prezentujemy wystąpienia naszych przedstawicieli. Oraz prezentację multimedialną dotyczącą między innymi wzrostu obciążenia pracą urzędników zatrudnionych w prokuraturze w związku z nową, kontradyktoryjną procedurą karną, która wejdzie w życie już 1 lipca 2015 r. 

 

 

 

przemówienie Barbara ChrobakStenogram z przemówienia prok.Jacek Skała
Login