Dodatkowe środki dla pracowników. 950 PLUS.

Grudzień 16, 2022

Po lipcowych (1000) i listopadowych (1100) nagrodach dla pracowników prokuratury, udało się w grudniu wygospodarować Prokuraturze Krajowej dodatkowe 950 zł. Po raz kolejny przypominamy, że w odróżnieniu od sądów powszechnych, poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury będące zakładami pracy dysponują również swoimi oszczędnościami, z których mogą zwiększać powyższą pulę. Podział środków na wynagrodzenia podlega uzgodnieniom z zakładowymi organizacjami związkowymi – Radami Okręgowymi i Grupami Związkowymi. Informujemy również, że w dniu wczorajszym Sejm uchwalił ustawę budżetową. Oznacza to, że jednostki dysponują środkami na podwyższenie płac do wysokości płacy minimalnej oraz zwiększenie ich ogólnego poziomu o 7,8 % w roku 2023.My szykujemy się na kolejną batalię o procenty na 2024 r. bo wartość realna płac spadła do katastrofalnego poziomu z 2015 r. i nic nie wskazuje powstrzymanie tej ekonomicznej degradacji.

Ogólnopolska akcja pozwów w związku z projektowanym obniżeniem wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w 2023 r.

Listopad 8, 2022

31 sierpnia 2022 r. Rada Główna w trybie konsultacji społecznych przedstawiła Ministerstwu Finansów stanowisko krytyczne wobec projektowanego obniżenia płac prokuratorów od 1 stycznia 2023 r. W podobnie krytycznym tonie wypowiedzieli się Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy, wskazując na prawdopodobieństwo kierowania skutecznych pozwów przez prokuratorów oraz sędziów.  W związku z poważnymi zarzutami natury konstytucyjnej wnioski do Trybunału Konstytucyjnego zapowiedzieli  – I Prezes Sądu Najwyższego oraz Krajowa Rada Sądownictwa. Wobec braku reakcji rządzących na te głosy oraz uchwalenia w dniu 4 listopada przez Sejm ustawy „okołobudżetowej”, Rada Główna wydala stanowisko zawierające apel o kierowanie pozwów jeszcze w tym roku z związku z obniżeniem płac w 2022 r., poddając pod rozwagę prokuratorów poszerzenie powództw o roszczenia związane z 2021 r. Po ewentualnym uchwaleniu ustawy okołobudżetowej pierwsze roszczenia za rok 2023 staną się wymagalne z dniem 1 lutego. Dlatego nie ma na co czekać. Poniżej zamieszczamy stanowisko Rady oraz wzór pozwu. Jednocześnie informujemy, że Biuro Rady Głównej po przedstawieniu stosownych danych, dokonywać będzie stosownych wyliczeń wysokości roszczeń dla zgłaszających się prokuratorów oraz asesorów prokuratorskich. Szczegółową informację w tym zakresie przekazaliśmy Radom Okręgowym ZZPiPP RP.

uchwała pozwy 21-22pozew obniżenie wynagrodzeń prokuratorów 21-22

Wystąpienie Rady Głównej w sprawie dodatków stołecznych.

Listopad 7, 2022

Poniżej wystąpienie Rady w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego tzw. „dodatki stołeczne” oraz stanowisko „menagera usługi.”

RG 22.2022

Ustawa o prokuraturze złamana po raz trzeci?

Wrzesień 5, 2022

Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy okołobudżetowej. Po raz trzeci z rzędu Rząd proponuje obejście mechanizmu waloryzacyjnego przewidzianego w m.in. w ustawach prawo o prokuraturze i o ustroju sądów powszechnych. Jak podkreślił w najnowszym stanowisku Rady Głównej jej Przewodniczący: narzucona arbitralnie w projekcie i w oderwaniu od ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze kwota bazowa, wywołała falę oburzenia w środowisku prokuratorskim. Prokuratorzy zgłaszający się oddolnie do Związku sygnalizują wręcz zmniejszenie dotychczasowego, ponadwymiarowego zaangażowania w wykonywanie obowiązków służbowych. Rodzi to poważne ryzyko zaburzeń w sprawnym funkcjonowaniu prokuratur już w drugiej połowie 2022 roku i w roku przyszłym. Poniżej całość Stanowska, które 31 sierpnia skierowano do Ministerstwa Finansów.

stanowisko ZZPiPP RP - projekt okołobudżetowej MF

Uchwała w sprawie sprawie konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników prokuratury w 2023 r. o 20 % oraz „odmrożenia” wynagrodzeń prokuratorów.

Sierpień 30, 2022

W piątek 26 sierpnia 2022 r. Rada Główna ZZPiPP RP przyjęła uchwałę w sprawie konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników prokuratury w 2023 r. o 20 % oraz „odmrożenia” wynagrodzeń prokuratorów. Propozycja Rady Ministrów określająca wskaźnik waloryzacji na poziomie 7,8 %  w ocenie Rady Głównej stanowi faktyczne „zamrożenie” wynagrodzeń albowiem wskaźnik ten jest dwukrotnie niższy od inflacji w 2022 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, jako organizator „Czerwonego Marszu” pracowników sądów i prokuratury  10 września 2021 r. zaapelowała do wszystkich central związkowych aby w przypadku nieuwzględnienia postulatu, zorganizowały szeroko zakrojoną akcję protestacyjną wszystkich służb publicznych Pora na wspólne działania liderów central związkowych w imieniu całej sfery budżetowej – podkreślono w najnowszym stanowisku naszego Związku. W imię zasady pacta sund servanda zaapelowano do rządzących aby w tegorocznej ustawie okołobudżetowej nie zamrażać mechanizmu waloryzacyjnego i jako podstawę wynagrodzenia prokuratorów przyjąć wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r.

Wiecej o uchwale pisze prawo.pl

Uchwała

Konkurencyjność wynagrodzeń asystentów prokuratora spada. Konieczne zmiany w przepisach.

Maj 5, 2022

 

W ostatnich latach grupa zawodowa asystentów prokuratora zwiększyła się o około 1200 osób. Przed 2016. r. mieliśmy zaledwie około 300 asystentów. Wówczas w sadach  1 asystent przypadał na 3 sędziów, a w prokuraturze na 25 prokuratorów. Obecnie ta proporcja kształtuje się dużo korzystniej bo mamy 1 asystenta na 6 prokuratorów. Trzeba dążyć do takiego modelu aby tak jak w sądach 1 asystent przypadał na 3 prokuratorów. Nie da się jednak tego zrobić również bez zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń. Docelowym rozwiązaniem powinno być w naszej ocenie powiązanie płac asystentów, podobnie zresztą jak i urzędników z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Zastosowanie takiego mechanizmu umożliwiłoby  zerwanie z praktycznie corocznym konsultowaniem zmian we właściwych rozporządzaniach, podnoszących tzw. „widełki”. Skoro jednak na tą chwilę mamy takie „widełki” to należy je określić maksymalnie szeroko tak by otworzyć możliwości zwiększania konkurencyjności wynagrodzeń asystenckich. W naszej ocenie określenie minimalnego poziomu na granicy 4 tysięcy pozbawia ten bardzo ważny dla nas zawód konkurencyjności na rynku pracy. W 2023 r. będzie to bowiem stawka bardzo już zbliżona do płacy minimalnej, która według prognoz może być ukształtowana na poziomie około 3400 zł. Dlatego pozytywnie oceniamy wzrost górnej granicy wynagrodzeń, choć uważamy go za niedostateczny ale również kładziemy nacisk na konieczność poniesienia dolnej granicy. 4 tysiące złotych to poziom stanowczo za niski. Poniżej stanowisko Rady Głównej w sprawie przekazanego do konsultacji społecznych projektu zmieniającego rozporządzenie określające wynagrodzenia asystentów prokuratora.

 

Asystenci - wynagrodzenia

NIE MA ZGODY PROKURATORÓW NA ROZDZIELENIE WYNAGRODZEŃ.

Kwiecień 29, 2022

Dziś o godzinie dziesiątej Rada Główna jednomyślnie przyjęła stanowisko wobec projektowanego rozdzielenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów. Zachowując jedność środowiska prokuratorskiego skutecznie to powstrzymamy, tak jak w 2008 r.

Uchwała ZZPIPP RP rozdzielenie

Nowa ulga podatkowa. Zostań członkiem ZZPiPP RP.

Styczeń 13, 2022

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie nowa ulga podatkowa. Wszyscy członkowie ZZPiPP RP w prokuraturze będą mogli odliczyć swoje składki członkowskie do poziomu 300 PLN. W połączeniu ze świadczeniami Rad Okręgowych Związku spowodowuje to, że wkład netto do budżetu naszej organizacji będzie ze strony każdego członka minimalny. Dlatego zapraszamy serdecznie do członkostwa. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie realizować projekty takie jak połączenie wynagrodzeń prokuratorskich ze średnią płacą w gospodarce, czy podwyżki dla pracowników prokuratury w kwocie 1100 zl w 2019 r. Poniżej pismo Przewodniczącego Związku w tej sprawie.

RG 27.2021

46:46. Powstała Rada Okręgowa ZZPiPP RP w Radomiu.

Listopad 9, 2021

Gdy w 2009 r. zaangażowaliśmy się w działalność związkową w Polsce działało 19 organizacji związkowych w prokuraturach okręgowych. Od dłuższego czasu na związkowej mapie Polski brakowało jedynie radomskiej prokuratury okręgowej. Ten stan rzeczy uległ zmianie 9 listopada 2021 r. Wcześniej załoga z Radomia przyłączyła się do „czerwonego marszu” i licznie uczestniczyła w protestacyjnych „śniadaniach.” W dzisiejszym zebraniu założycielskim w Prokuraturze Rejonowej Radom – Wschód w Radomiu Radę Główną reprezentowali Przewodniczący Związku Jacek Skała i Wiceprzewodnicy Tomasz Salwa. Zebrani związkowcy dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Okręgowej, którym został Paweł Urbaniak. Nasza nowa organizacja liczy 41 członków.

Nie żyje Mariusz Gózd.

Listopad 3, 2021

 

Odszedł od nas po ciężkiej chorobie Kolega i Przyjaciel Mariusz Gózd. Przewodniczący Rady Głównej w latach 2009-2013, a następnie Zastępca Przewodniczącego. Wieloletni szef największej organizacji związkowej w Katowicach. Prokurator tamtejszej Prokuratury Regionalnej. Sygnatariusz porozumień między Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależnym Stowarzyszeniem Prokuratorów „Ad Vocem”, Stowarzyszeniem Komitet Obrony Prokuratorów oraz Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia zawartych w maju 2011 r. w sprawie akcji protestacyjnych sędziów i prokuratorów w związku z psuciem prawa i zamrożeniem wynagrodzeń. Wielki orędownik dialogu między zawodami prawniczymi. Inicjator wrocławskiego okrągłego stołu wymiaru sprawiedliwości w październiku 2011 r. Jeden ze współautorów idei utworzenia federacji zawodów prawniczych. Inicjator i założyciel Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, do której celów statutowych należy udzielanie wsparcia finansowego zatrudnionym w prokuraturze i ich rodzinom w przypadku choroby. Wychowawca setek aplikantów prokuratorskich. Wielki pasjonat i znawca kryminalistyki. Spoczywaj w pokoju Mariuszu.

Login