Komunikat prasowy w sprawie protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości 24 września 2014.

Wrzesień 23, 2014

Poniżej zamieszczamy komunikat Rzecznika Prasowego ZZP i PP RP w sprawie akcji protestacyjnej pracowników prokuratury oraz sądownictwa. Jej punktem kulminacyjnym jest jutrzejsza demonstracja pod budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11. Bezpośrednio po niej przedstawiciele Rady Głównej wyjeżdżają do Brukseli na rozmowy z posłami do Parlamentu Europejskiego o dramatycznej sytuacji tysięcy polskich urzędników zatrudnionych w prokuraturach oraz sądach.

Komunikat Rzecznika Prasowego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP 24 września 2014

Związek wręczył Ministerstwu Sprawiedliwości 8 postulatów protestacyjnych.

Wrzesień 22, 2014

Jeszcze Cezary Grabarczyk nie zdążył wygodnie zasiąść za ministerialnym biurkiem, a otrzymał od Rady Głównej ZZP i PP RP 8 postulatów protestacyjnych, których dotyczy ogłoszona na 24 września demonstracja pod budynkami rządowymi w Warszawie. Wśród nich żądanie podniesienia dolnego progu wynagrodzeń do kwoty 2000 brutto oraz waloryzację wszystkich uposażeń o wskaźnik inflacji za lata 2008-2014 ze skutkiem od 1 stycznia 2015. Poniżej pełny tekst petycji.

postulaty

Opinia Związku o Regulaminie Wewnętrznego Urzędowania.

Wrzesień 21, 2014

3 września na biurko Ministra Sprawiedliwości trafiła opinia Rady Głównej ZZP i PP RP o projekcie Rozporządzenia Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Powszechnych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury z 29 lipca 2014. Jak już wiadomo Regulamin został podpisany i  1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać. W dyskusji o tym Rozporządzeniu namawiamy środowisko prokuratorskie aby oceny tego aktu porwanego i innych działań oraz zaniechań Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości dokonywać z perspektywy 1 lipca 2015, kiedy to wejdą w życie przepisy nowelizujące KPK. Zbyt częstym błędem w toczącej się debacie jest bowiem postrzeganie „reform” przez pryzmat aktualnych uwarunkowań ustrojowych i organizacyjnych. Na uwagę zasługuje fakt, iż w ostatecznej wersji Rozporządzenia jego autorzy dokonali korekt w zakresie dwóch najmocniej krytykowanych przez Radę Główną rozwiązań – instytucji „współreferatu” oraz „zapoznania się.” Z tej ostatniej projektodawcy zrezygnowali całkowicie uznając nasze argumenty o sprzeczności z zasadą niezależności oraz trudnościach praktycznych wynikających z konieczności zapoznawania się przez przedłożonych praktycznie ze wszystkimi decyzjami merytorycznymi. Pewnych korekt dokonano także w zakresie „współreferentów.” Będzie to instytucja fakultatywna, a nie obligatoryjna jak chcieli najpierw autorzy zmian. Jej zastosowanie wymagać będzie wyraźnego zarządzenia. Uwzględniono także niektóre uwagi Związku dotyczące konieczności rewizji katalogu przestępstw, które w niedługim czasie znajdować się będą w sferze właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Regulamin stanowi realizację niektórych postulatów Związku – obowiązkowego referatu oskarżycielskiego, powiązania referenta ze sprawą w postępowaniu jurysdykcyjnym, całkowitej redefinicji nadzoru, odciążenia jednostek szczebla podstawowego, które dziś prowadzą 99,8 % postępowań. Niestety projektodawcy nie wyjaśnili zasadniczej sprzeczności między tworzeniem komórek do obsługi wokand w pierwszej i drugiej instancji, a istnieniem zasady powiązania autora aktu oskarżenia z własną sprawą przed sądem. Rozwiązania te w ocenie Rady nie idą ze sobą w parze. Poniżej treść opinii.

opinia regulamin

Czy oświadczenia majątkowe prokuratorów powinny trafiać do Internetu?

Sierpień 19, 2014

17 sierpnia 2014 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przyjęła stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy wprowadzającego jawność oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz innych grup zawodowych w tym sędziów. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż ujawnieniu nie podlegają oświadczenia funkcjonariuszy ABW, AW, SWW, SKW i CBA, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, żandarmerii i BOR. Służby te prowadzą działania przeciwko niebezpiecznym przestępcom – tym samym, wobec których w dalszej kolejności, prokuratorzy kierują akty oskarżenia, a sędziowie wydają wyroki. Pozbawienie prokuratorów i sędziów ochrony przysługującej wymienionym służbom odebrać należy jako przysłowiowe „wystawienie na strzał”.

W ocenie Rady, na dalszym etapie prac nad projektem za niezbędne uznać należy wyeliminowanie z jego treści w pierwszej kolejności obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych prokuratorów oraz sędziów w Internecie, jako generującego istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa obu grup oraz ich rodzin, a nadto możliwości karania prokuratorów i sędziów sankcjami pieniężnymi wymierzanymi przez Szefa CBA wobec niezgodności z systemem immunitetów materialnych obejmujących odpowiedzialność za wykroczenia oraz konstytucyjnie i ustawowo gwarantowanymi zasadami niezawisłości i niezależności. Jak stwierdzono w opinii, autorzy projektu powinni po uzyskaniu stanowisk podmiotów opiniujących zrewidować stanowisko w zakresie katalogu podmiotów objętych obowiązkowym oświadczeniem majątkowym poprzez wyeliminowanie z niego asystentów prokuratorskich i sędziowskich oraz dokonać kompleksowej analizy w sferze skutków regulacji dla budżetu Państwa, a nadto zgodności z normami prawa europejskiego. Dopiero tak przeprowadzone korekty będą uzasadniały skierowanie projektu do prac parlamentarnych. Poniżej pełna treść opinii oraz tekst z Gazety Prawnej.

artykuł Gazeta Prawna - oświadczenia majątkoweOpinia oświadczenia majątkowe.

Prokuratorzy z Generalnej za 50, a z Krakowa za 13 groszy za kilometr – stawki zwrotu kosztów dojazdu wciąż zróżnicowane.

Lipiec 9, 2014

Rada Główna Związku od już w poprzedniej kadencji podnosiła konieczność zrównania stawek z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy oraz z tytułu wykorzystywania pojazdu prywatnego do celów służbowych. Takie kroki podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzając jednolitą stawkę 60 groszy za kilometr dla wszystkich sędziów. Pomimo licznych wystąpień pisemnych adresowanych do Andrzeja Seremeta, Prokuratura Generalna prowadziła od kilku lat w tej kwestii klasyczną grę na zwłokę. 6 maja 2014 na łamach Gazety Prawnej, Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej – Mateusz Martyniuk odnosząc się między innymi do przedmiotowego problemu stwierdził, że: „z uwagi na różnice w kosztach dojazdów prokuratorów, widoczne w ramach poszczególnych prokuratur, w tym nawet na terenie jednego okręgu apelacyjnego, Prokuratura Generalna przeanalizowała sytuację. Ma to na celu ujednolicenie praktyki w tym zakresie”. W związku z powyższym Rada Główna, wykorzystując tryb przewidziany w Ustawie o dostępie do informacji publicznej wystąpiła o udostępnienie danych uzyskanych przez Prokuraturę Generalną. Dane te prezentujemy poniżej.

PG VII Ip 119))14 str. 2dojazdy 1Zał. nr 4-8 do PG VII Ip 119)14PG VII Ip 119))14 str. 3

XXV Spartakiada Prawników Kraków 2014 pod patronatem Związku oraz Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im Ireny Babińskiej.

Czerwiec 24, 2014

Koleżanki i Koledzy.

Serdecznie zapraszamy do Krakowa, gdzie w dniach od 10 do 14 września 2014 roku, odbędzie się jubileuszowa XXV Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, organizowana przez Stowarzyszenie „SPARTAKIADA PRAWNIKÓW 2014.” W tym roku partnerami imprezy są Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz nasza Fundacja im Ireny Babińskiej. Zachęcamy do podjęcia decyzji o wzięciu udziału w tym organizowanym od ponad 20 lat wydarzeniu sportowym już teraz i uwzględnienie go w planach na rok 2014. Uczestnicy Spartakiady zostaną zakwaterowani w obiektach  Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, gdzie odbywać się będzie również większość zawodów sportowych.

Zawodom sportowym towarzyszyć będzie bogaty program imprez towarzyszących. Wśród nich Bal Mistrzów Sportu w podziemiach Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas balu przeprowadzimy aukcję charytatywną w ramach dorocznej akcji „Prawnicy chorym dzieciom.” Na licytacji pojawi się miedzy innymi koszulka reprezentacji Polski z pamiętnego meczu Polska – ZSRR inaugurującego Mistrzostwa Świata z 1976 r. w Hokeju w katowickim Spodku. Innym rarytasem będzie trykot Kuby Błaszczykowskiego BVB z podpisem naszego reprezentanta.

Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Spartakiady, pod adresem:

OFICJALNA STRONA SPARTAKIADY 2014

Zgłoszenia do wzięcia udziału w Spartakiadzie, poprzez podaną wyżej stronę, można składać od 31 lipca 2013 roku.

Ze sportowym pozdrowieniem i do zobaczenia w Krakowie.

Rada Główna pomaga Prokuraturze Generalnej. Na rok przed reformą pierwsze działania zmierzające do zdiagnozowania stopnia przygotowania prokuratury do wyzwań kontradyktoryjnego procesu karnego.

Czerwiec 18, 2014

Po wielu miesiącach zwłoki Prokuratura Generalna rozeznaje kwestię przewidywanego wzrostu obciążenia obowiązkami prokuratorów w związku z reformą procesu karnego. Świadczy o tym treść pisma z 21 maja, w którym I Zastępca Prokuratora Generalnego zwrócił się do Prokuratorów Apelacyjnych o dokonanie symulacji prognozowanego wzrostu obowiązków służbowych oraz zajęcie stanowiska w zakresie wynikających z tego potrzeb etatowych. Rada Główna Związku ZZPiPP RP ocenia takie działanie jako co prawda znacznie spóźnione, aczkolwiek wysoce pożądane. W związku z powyższym Rada Główna zaapelowała do kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury – prokuratorów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych o możliwie kompleksową ocenę skutków regulacji ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Doświadczenia środowiska prokuratorskiego bowiem pozwalały poprzednio zaobserwować, niepożądane zjawisko sprowadzające się do niewykazywania pewnych oczywistych uwarunkowań i wpisywania się w pewne artykułowane na zewnątrz oczekiwania. Rada ma tu na myśli w szczególności wypowiedzianą w Sprawozdaniu z 2013 roku tezę o tym, że prokuratura jest przygotowana do wyzwań kontradyktoryjnego procesu karnego, podczas gdy w sposób oczywisty od takiego stanu gotowości jest daleka o czym świadczy powołane powyżej pismo I Zastępcy PG. Pismo to wskazuje że prokuratura jest nie tylko nie gotowa, ale wręcz nie ma nawet rozeznania w tej elementarnej kwestii, jaką jest rewolucyjna transformacja modelu postępowania przygotowawczego począwszy od 1 lipca przyszłego roku – zauważył Przewodniczący Prezydium w najnowszym stanowisku Rady. W publikowanym powyżej wystąpieniu Związek zwraca uwagę na konkretne sfery, w których przewiduje się istotny wzrost obciążenia pracą prokuratorów i urzędników.

GP 2014-06-18Apel RG do kierowników jednostek

Związek i „Solidarność” organizatorami szkolenia „ Postępowania w sprawach związanych z łamaniem prawa pracy oraz wypadków przy pracy” Bydgoszcz 24 czerwca 2014 r.

Czerwiec 17, 2014

 

24 czerwca w Bydgoszczy inaugurujemy cykl szkoleń dotyczących prawnokarnych aspektów naruszeń prawa pracy oraz problematyki wypadków przy pracy dedykowanych dla prokuratorów oraz funkcjonariuszy Policji. Szkolenia te są wynikiem współpracy NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W pierwszej części szkolenia poruszona zostanie problematyka przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa w Rozdziale  XXVII KK. Drugą część naszego seminarium poświęcono natomiast przestępstwom w sferze zbiorowego prawa pracy oraz problematyce procesowej. Warto dodać, że patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła wraz z Uniwersytetem Gdańskim Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im Ireny Babińskiej. Zapraszamy do udziału!

PROGRAM SZKOLENIA
Login