Statut
Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
Rzeczypospolitej Polskiej

I. Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
a. Związku – należy przez to rozumieć Związek Zawodowy Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, który jest ogólnopolską, niezależną, dobrowolną i samorządną organizacją pracowników.
Związek stanowi ponadzakładową organizację związkową, reprezentowaną przez Radę Główną.
b. pracowniku – należy przez to rozumieć prokuratora, asesora, asystenta i pracownika powszechnej jednostki organizacyjnej Prokuratury, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, a także aplikanta, osobę świadczącą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz emeryta, rencistę
i prokuratora w stanie spoczynku tych jednostek,
c. zakładzie pracy – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione
w ust. 1 lit. b,
d. zakładowych organizacjach związkowych – należy przez to rozumieć okręgowe organizacje związkowe oraz grupy związkowe wymienione w art. 6 ust. 6, 7 i 8,
e. radach okręgowych i zarządzie – należy przez to rozumieć zespół osób wyłonionych spośród członków danej organizacji związkowej, który jest uprawniony do kierowania działalnością tej organizacji i reprezentowania jej przed pracodawcą,
f. Radzie Głównej – należy przez to rozumieć zespół osób wyłonionych przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród członków Związku, który jest uprawniony do kierowania działalnością Związku,
g. prezydium – należy przez to rozumieć organ kierowniczy organizacji związkowej wyłoniony spośród członków Rady Głównej, rad okręgowych lub zarządów poszczególnych organizacji związkowych,
h. Związku Zawodowym w Prokuraturze Krajowej – należy przez to rozumieć Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej
w Prokuraturze Krajowej,
i. międzyzakładowej organizacji związkowej – należy przez to rozumieć organizację związkową, obejmującą swoim działaniem więcej niż jeden zakład pracy, co oznacza,
że członkami tej organizacji są pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.
2. Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od pracodawcy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od organizacji politycznych i społecznych.
3. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą władz Związku jest Warszawa.
5. Związek działa w zakładach pracy wymienionych w ust. 1. lit. b.
6. Związek ma osobowość prawną.
7. Nazwa i symbole Związku podlegają ochronie prawnej.
II. Cele i zadania Związku
Art. 2
1. Związek reprezentuje i broni godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych pracowników, a w szczególności dba o poprawę ich bytu i warunków pracy.
2. Cele wymienione w ust. 1 Związek realizuje w szczególności poprzez:
a. występowanie w interesie i obronie pracowników do pracodawcy oraz wszystkich władz
i urzędów, organizacji politycznych i społecznych,
b. inicjowanie i współdziałanie w podejmowaniu decyzji w sprawach płacowych, socjalnych, kulturalno-oświatowych i zdrowotnych,
c. czuwanie nad rekompensowaniem wzrostu kosztów utrzymania pracowników,
d. podejmowanie działań na rzecz systematycznego polepszania warunków pracy, usprawniania i podnoszenia jej kultury,
e. podejmowanie działań na rzecz tworzenia przez pracodawcę odpowiednich warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
f. podejmowanie starań dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników,
g. podejmowanie działań na rzecz kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich na zasadach poszanowania godności, wzajemnej pomocy, życzliwości i koleżeństwa,
h. wyrażanie opinii w przedmiocie zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym również powoływania osób na stanowiska kierownicze,
i. udział w służbowym opiniowaniu i sporządzaniu ocen okresowych pracowników
i asystentów,
j. kontrolę właściwego wykorzystania środków i urządzeń socjalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-turystycznej i innych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin,
k. działania na rzecz zapewnienia pracownikom właściwej opieki zdrowotnej,
l. udzielanie pomocy materialnej członkom Związku, a także rodzinom zmarłych członków Związku,
m. udział w tworzeniu systemu premiowania i wyróżnień pracowników.
3. Związek może podejmować współpracę z innymi związkami zawodowymi
oraz stowarzyszeniami, mającą na celu realizację działań określonych w ust. 2 .
III. Zasady nabywania i utraty członkostwa
Art. 3
1. Członkiem Związku może być osoba wymieniona w art. 1 ust. 1 lit. b., akceptująca Statut.
2. Członkostwo nabywa się po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Związku i przyjęciu jej przez prezydium właściwej rady okręgowej lub prezydium zarządu autonomicznej zakładowej organizacji związkowej.
3. Od decyzji odmawiającej przyjęcia do Związku zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Rady Głównej.
4. Członek Związku po przejściu na rentę, emeryturę lub w stan spoczynku zachowuje swoje uprawnienia i jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich w wysokości określonej przez Krajowy Zjazd Delegatów.
5. Członek Związku, z którym zakład pracy rozwiązał stosunek pracy zachowuje prawo przynależenia do Związku przez okres pozostawania bezrobotnym w rozumieniu przepisów
o zatrudnieniu. W okresie pozostawania bezrobotnym jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.
6. Przepisy ust. 5 nie dotyczą przypadków, w których rozwiązanie stosunku pracy prokuratora nastąpiło wskutek prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby prokuratorskiej.
7. Członkostwo w organizacji związkowej nie ustaje mimo zmiany miejsca pełnienia służby lub miejsca zatrudnienia w zakładzie pracy.
8. W przypadku zmiany miejsca pełnienia służby lub miejsca zatrudnienia, na wniosek pracownika, właściwa organizacja związkowa przekazuje jego deklarację członkowską
do organizacji związkowej w nowym zakładzie pracy.
9. Za zgodą Prezydium Rady Głównej, członek Związku delegowany do innej jednostki organizacyjnej, na swój wniosek, może realizować uprawnienia i obowiązki związkowe w ramach organizacji związkowej działającej w jednostce organizacyjnej, do której został delegowany.
Art. 4
1. Członkostwo w Związku ustaje w szczególności w przypadku:
a. wystąpienia ze Związku,
b. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 5 ust. 3 statutu,
c. wykluczenia z powodu:
− rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu,
− wydalenia ze służby prokuratorskiej na mocy prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego,
d. zgonu.
2. Wykluczenie ze Związku wskutek rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu może mieć miejsce, jeżeli wcześniej stosowane środki dyscyplinujące w postaci upomnienia lub nagany okażą się bezskuteczne.
3. Wykluczenia ze Związku dokonuje rada okręgowa, zarząd autonomicznej zakładowej organizacji związkowej, a także Prezydium Rady Głównej.
4. Od decyzji o wykluczeniu ze Związku przysługuje odwołanie do Rady Głównej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
IV. Prawa i obowiązki członków
Art. 5
1. Członek Związku ma prawo:
a. uczestniczyć w pracach Związku,
b. wybierać i być wybieranym do władz Związku,
c. oceniać i poddawać krytyce władze Związku,
d. występować z wnioskami i postulatami do władz Związku,
e. wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących warunków i organizacji pracy, warunków socjalnych i bytowych oraz stosunków międzyludzkich,
f. żądać od Związku ochrony swoich praw oraz pomocy w przypadku ich naruszenia,
g. zwracać się o pomoc socjalną do Związku.
2. Członek Związku jest zobowiązany:
a. przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał władz związkowych,
b. sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe oraz prezentować właściwą postawę etyczną,
c. brać udział w pracach Związku,
d. opłacać składki związkowe.
3. Z obowiązku płacenia składek związkowych mogą zostać zwolnieni, mocą uchwały Prezydium Rady Okręgowej, podjętej na wniosek zainteresowanego, członkowie Związku będący na urlopie wychowawczym, w stanie spoczynku, na emeryturze bądź na rencie bądź na urlopie bezpłatnym. Zwolnienie może nastąpić na czas określony lub bezterminowo.
4. Członek Związku wybrany do władz związkowych jest zobowiązany:
a. uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,
b. godnie i rzetelnie reprezentować interesy swojego środowiska zawodowego,
c. utrzymywać kontakt z pozostałymi członkami Związku i na bieżąco informować ich
o pracach organu, do którego został wybrany.
5. W przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku, stosuje się wobec członka Związku środki dyscyplinujące w postaci:
a. zwrócenia uwagi,
b. upomnienia,
c. nagany,
d. wykluczenia ze Związku.
6. Środki dyscyplinujące stosuje rada okręgowa, zarząd autonomicznej zakładowej organizacji związkowej, a także Prezydium Rady Głównej po uprzednim przyjęciu wyjaśnień, chyba
że członek odmówił ich złożenia.
7. Od decyzji o zastosowaniu środków dyscyplinujących przysługuje odwołanie do Rady Głównej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
V. Struktura organizacyjna
Art. 6
1. Okręgową organizację związkową reprezentuje rada okręgowa, natomiast pozostałe zakładowe organizacje związkowe reprezentuje zarząd.
2. Rady okręgowe działają w Prokuraturach Okręgowych: w Białymstoku, Bielsku Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Ostrowie Wielkopolskim, Katowicach oraz Sosnowcu, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Łomży, Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Opolu, Ostrołęce, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Słupsku, Suwałkach, Szczecinie, Świdnicy, Tarnobrzegu, Tarnowie, Toruniu, Warszawie, Warszawie – Pradze, we Wrocławiu, we Włocławku, Zamościu
i Zielonej Górze.
3. Grupa związkowa może zostać założona z inicjatywy:
a. pracowników zatrudnionych w zakładach pracy,
b. rady okręgowej, o ile usprawni to realizację zadań Związku,
na podstawie wniosku złożonego do Rady Głównej.
4. Grupa związkowa może zostać założona również przez Radę Główną.
5. Grupa związkowa może być autonomiczną lub nieautonomiczną zakładową organizacją związkową.
6. Nieautonomiczna grupa związkowa działa w strukturze okręgowej organizacji związkowej.
7. Autonomicznymi zakładowymi organizacjami związkowymi są organizacje działające
w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Związek Zawodowy w Prokuraturze Krajowej.
8. Grupa związkowa może stać się autonomiczną zakładową organizacją związkową. Decyzję
w tym zakresie podejmuje Prezydium Rady Głównej na wniosek właściwego zarządu.
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Rady Głównej.
9. Autonomiczne zakładowe organizacje związkowe posiadają uprawnienia tożsame
z uprawnieniami okręgowej organizacji związkowej.
10. Za zgodą Prezydium Rady Głównej organizacje związkowe działające w dwóch lub więcej prokuraturach okręgowych, mogą tworzyć wspólną okręgową organizację związkową, o ile usprawni to realizację zadań statutowych.
11. W przypadku likwidacji prokuratury okręgowej działająca na jej terenie okręgowa organizacja związkowa może, za zgodą Prezydium Rady Głównej, kontynuować swoją działalność na dotychczasowych zasadach.
12. Okręgowe i zakładowe organizacje związkowe rozpoczynają działalność z chwilą wpisania ich do rejestru prowadzonego przez Prezydium Rady Głównej.
VI. Władze i organy Związku
Art. 7
1. Władzami Związku są:
a. Krajowy Zjazd Delegatów,
b. Rada Główna w okresie Zjazdu oraz między Zjazdami,
c. walne zebranie okręgowej organizacji związkowej,
d. walne zebrania zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w art. 6
ust. 7 i 8.
2. Organami wykonawczymi Związku są:
a. Rada Główna i jej Prezydium,
b. rada okręgowa i jej prezydium,
c. zarząd i prezydium autonomicznych zakładowych organizacji związkowych,
o których mowa w art. 6 ust. 7 i 8.
3. Organami kontrolnymi Związku są:
a. Główna Komisja Rewizyjna,
b. okręgowa komisja rewizyjna,
c. komisje rewizyjne autonomicznych zakładowych organizacji związkowych, o których mowa w art. 6 ust. 7 i 8.
4. Uchwały władz, organów wykonawczych i organów kontrolnych Związku zapadają większością głosów przy udziale co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania – quorum.
5. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 4 uchwały zapadają większością głosów.
6. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, Rady Głównej i jej Prezydium oraz Głównej Komisji Rewizyjnej przesyłane są w terminie 60 dni od dnia uchwalenia do rad okręgowych oraz zarządów autonomicznych zakładowych organizacji związkowych.
Art. 8
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym organem władzy Związku.
2. Uczestnikami Krajowego Zjazdu Delegatów są:
a. członkowie Rady Głównej oraz Głównej Komisji Rewizyjnej — na prawach delegatów,
b. delegaci wybrani przez walne zebrania okręgowych organizacji związkowych oraz autonomicznych zakładowych organizacji związkowych według zasady 1 delegat na 30 członków; jeżeli organizacja związkowa liczy mniej niż 30 członków reprezentuje
ją jeden delegat.
3. Do zadań Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
a. uchwalanie nazwy i Statutu Związku oraz ich zmiana,
b. uchwalanie programu działania Związku,
c. ustalanie wysokości składki związkowej i sposobu jej podziału oraz określenie świadczeń finansowych dla członków Związku,
d. wybór Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej,
e. określenie sumy zobowiązań majątkowych, do zaciągnięcia których jest upoważniona Rada Główna,
f. rozpatrywanie sprawozdania z działalności Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie im absolutorium,
g. ustalanie wzoru odznaki związkowej, honorowych odznak związkowych
i emblematu Związku,
h. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Związku.
4. Kadencja Krajowego Zjazdu Delegatów trwa 4 lata.
5. Z inicjatywy Rady Głównej bądź na pisemny wniosek 1/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.
6. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla rozpatrzenia których został zwołany.
7. W uzasadnionych przypadkach Krajowy Zjazd Delegatów oraz Nadzwyczajny Zjazd Delegatów decyzją Rady Głównej może obradować za pomocą środków komunikowania się na odległość.
Art. 9
1. Rada Główna jest najwyższym organem wykonawczym Związku.
2. Do zadań Rady Głównej należy w szczególności:
a. realizacja zadań Związku określonych w programie działania Związku,
b. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Związku, przedkładanych przez Prezydium Rady Głównej,
c. kontrola zawartych umów i porozumień w sprawach stanowiących realizację wniosków i postulatów pracowniczych,
d. uchwalanie budżetu i planów inwestycyjnych Związku,
e. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Rady Głównej,
f. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Związku,
g. wykonywanie innych zadań określonych przepisami ustawy o związkach zawodowych lub Statutem Związku, a nie zastrzeżonych dla innych organów Związku.
h. podejmowanie decyzji w przedmiocie zrzeszania się z innymi organizacjami związkowymi,
i. podejmowanie decyzji o wydłużeniu kadencji organów związku w przypadku stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego,
j. podejmowanie decyzji w sprawie występowania do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskami o zbadanie zgodności przepisów aktów prawnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
k. podejmowanie decyzji o utworzeniu międzyzakładowej organizacji związkowej.
3. Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2 lit. e podpisuje i składa
do właściwego organu administracji skarbowej osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przewodniczący lub jeden z zastępców przewodniczącego.
4. Rada Główna składa się co najmniej z 15 członków. Liczbę członków Rady Głównej w danej kadencji określa każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów.
5. Rada Główna wybiera spośród swoich członków Prezydium w liczbie co najmniej 7 osób,
w składzie: Przewodniczący, jego dwóch zastępców, skarbnik oraz co najmniej trzech członków Rady.
6. Rada Główna zbiera się co najmniej raz w roku, w celu wysłuchania sprawozdania Prezydium z jego działalności oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku. Posiedzenie Rady zwołuje Prezydium Rady Głównej.
7. Na podstawie uchwały Prezydium lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady Głównej, Przewodniczący Prezydium zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej, która obraduje wyłącznie nad sprawami, do rozpatrzenia których została zwołana. W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Głównej przez Przewodniczącego Prezydium posiedzenie to zwołuje co najmniej 7 członków Rady Głównej.
8. Rada Główna obraduje w oparciu o regulamin obrad, uchwalony na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu wyboru Rady.
Art. 10
1. Walne zebranie okręgowej organizacji związkowej:
a. rozpatruje sprawozdania i wnioski rady okręgowej i okręgowej komisji rewizyjnej,
b. ustala program działania okręgowej organizacji związkowej,
c. wybiera radę okręgową i okręgową komisję rewizyjną ustalając liczbę członków,
d. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Kadencja walnego zebrania okręgowej organizacji związkowej trwa 4 lata.
3. Walne zebranie okręgowej organizacji związkowej zwołuje prezydium rady okręgowej. Walne zebranie okręgowej organizacji związkowej o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwołuje się w terminach ustalonych w uchwale Rady Głównej
o przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej organizacji związkowej zwołuje się nadzwyczajne walne zebranie, które obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
4. W walnym zebraniu okręgowej organizacji związkowej liczącej 50 lub mniej członków biorą udział wszyscy członkowie; w walnym zebraniu okręgowej organizacji związkowej liczącej powyżej 50 członków biorą udział: członkowie rady okręgowej, członkowie okręgowej komisji rewizyjnej – na prawach delegatów oraz przedstawiciele okręgowej organizacji związkowej, a także grup związkowych działających w strukturze okręgowej organizacji związkowej wybrani według zasady: 1 przedstawiciel na 5 członków. Jeżeli grupa związkowa liczy mniej niż 5 członków reprezentuje ją 1 przedstawiciel.
5. Przepisy o walnym zebraniu okręgowej organizacji związkowej stosuje się do walnego zebrania autonomicznej zakładowej organizacji związkowej.
Art. 11
1. Prezydium Rady Głównej kieruje bieżącą pracą Związku, w szczególności:
a. reprezentuje Związek przed organami władzy, administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innymi organizacjami oraz Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym.
b. zarządza majątkiem Związku oraz gospodaruje jego funduszami w ramach budżetu,
2. Prezydium Rady Głównej pracuje w oparciu o przyjęty regulamin prac.
3. Prezydium Rady Głównej zbiera się w razie potrzeby. Posiedzenia Prezydium zwołuje jego Przewodniczący. Posiedzenie może zostać także zwołane na pisemny wniosek połowy jego członków.
Art. 12
1. Rada okręgowa i jej prezydium są organami wykonawczymi okręgowej organizacji związkowej.
2. Do zadań rady okręgowej należy ochrona godności, praw oraz interesów materialnych
i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych pracowników, w szczególności:
a. ustalanie wytycznych działalności okręgowej organizacji związkowej,
b. nadzór nad pracą prezydium Rady Okręgowej,
c. uchwalanie regulaminu przyznawania świadczeń związkowych ze środków okręgowej organizacji związkowej,
d. tworzenie i reprezentowanie grup związkowych,
e. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych
i postanowień Statutu, nie zastrzeżonych dla innych organów,
f. przygotowywanie i przeprowadzanie wyboru społecznych inspektorów pracy
w rozumieniu ustawy o społecznej inspekcji pracy.
3. Rada okręgowa liczy co najmniej 3 członków. Liczbę członków rady okręgowej określa walne zebranie okręgowej organizacji związkowej.
4. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach rada okręgowa określa liczbę członków prezydium
i dokonuje wyboru prezydium rady okręgowej.
5. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, jeden lub dwóch jego zastępców oraz skarbnik. O ile jest to uzasadnione liczebnością rady okręgowej, w skład prezydium może ona także powołać od jednego do trzech członków Prezydium.
6. Prezydium rady okręgowej podejmuje na bieżąco działania w ochronie interesów i praw pracowników, w szczególności poprzez:
a. wykonywanie zadań Związku na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych, kodeksu pracy i przepisów wykonawczych wydanych do tych ustaw oraz przepisów Statutu Związku – w zakresie zastrzeżonym dla zakładowej organizacji związkowej,
b. występowanie w obronie pracowników wobec kierownictwa zakładu pracy oraz innych organów państwowych i społecznych na terenie działania okręgowej organizacji związkowej,
c. wyrażanie stanowiska w sprawie zatrudniania, wynagradzania oraz awansowania pracowników, przyznawania im wyróżnień i nagród, a także ich opiniowania,
d. kierowanie bieżącą działalnością okręgowej organizacji związkowej, w tym gospodarowanie środkami finansowymi w ramach budżetu.
7. Rada okręgowa zbiera się co najmniej raz w roku, w okresie pomiędzy 1 stycznia,
a 31 marca, w szczególności w celu wysłuchania sprawozdania prezydium rady okręgowej
z działalności w roku poprzednim i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz ustalenia wytycznych pracy związkowej na rok bieżący.
8. Na podstawie uchwały prezydium rady okręgowej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków rady okręgowej, przewodniczący prezydium zwołuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku nadzwyczajne zebranie rady okręgowej, które obraduje wyłącznie nad sprawami, do rozpatrzenia których zostało zwołane.
9. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego zebrania rady okręgowej w terminie wskazanym w ust. 8, nadzwyczajne zebranie rady okręgowej jest zwoływane przez co najmniej dwóch członków rady okręgowej.
10. Rada okręgowa i prezydium rady okręgowej pracują w oparciu o przyjęty regulamin prac.
11. Prezydium rady okręgowej, w zakresie swoich obowiązków, może, w razie potrzeby, powierzyć swoje, określone w przepisach uprawnienia, członkowi Związku, niebędącemu członkiem prezydium.
12. Przepisy dotyczące rad okręgowych stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zarządów autonomicznych zakładowych organizacji związkowych.
13. Rada Główna, na wniosek rady okręgowej lub zarządu autonomicznej organizacji związkowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wykonywać przez czas określony uprawnienia tych organizacji w zakresie wynagradzania pracowników oraz przyznawania im wyróżnień i nagród.
Art. 13
1. Główna Komisja Rewizyjna, okręgowe komisje rewizyjne oraz komisje rewizyjne autonomicznych zakładowych organizacji związkowych sprawują kontrolę działalności Związku, w szczególności w zakresie:
a. wykonania uchwał i postanowień władz Związku,
b. prowadzenia gospodarki majątkowej i finansowej,
c. realizacji stanu zabezpieczenia majątku Związku.
2. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności całego Związku, okręgowe komisje rewizyjne sprawują kontrolę działalności okręgowych organizacji związkowych, komisje rewizyjne autonomicznych zakładowych organizacji związkowych sprawują kontrolę w tych organizacjach.
3. Główna Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczący kieruje pracą Komisji. Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej w danej kadencji określa każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów.
4. Okręgowe komisje rewizyjne oraz komisje rewizyjne autonomicznych zakładowych organizacji związkowych składają się co najmniej z 3 członków, spośród których wybierają przewodniczących kierujących pracami komisji.
5. Liczbę członków komisji, o których mowa w ust. 4, określają walne zebrania okręgowych organizacji związkowych oraz autonomicznych zakładowych organizacji związkowych.
6. Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne składają wnioski
w przedmiocie udzielenia absolutorium władzom Związku.
7. Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne wykonują swoje zadania
w oparciu o przyjęte regulaminy pracy.
8. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów, okręgowa komisja rewizyjna walnemu zebraniu okręgowej organizacji związkowej, natomiast komisje rewizyjne autonomicznych zakładowych organizacji związkowych walnym zebraniom tych organizacji.
Art. 14
1. Kadencja Rady Głównej i jej Prezydium, rad okręgowych i ich prezydium, zarządów zakładowych organizacji związkowych i ich prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej, okręgowych komisji rewizyjnych oraz komisji rewizyjnych autonomicznych zakładowych organizacji związkowych trwa cztery lata.
2. Wybory do Rady Głównej i jej Prezydium oraz Główniej Komisji Rewizyjnej odbywają się
w głosowaniu tajnym, według przyjętego regulaminu wyborów.
3. Wybory do rad okręgowych i ich prezydium, zarządów zakładowych organizacji związkowych i ich prezydium, okręgowych komisji rewizyjnych oraz komisji rewizyjnych autonomicznych zakładowych organizacji związkowych odbywają się w głosowaniu tajnym, według przyjętego regulaminu wyborów.
4. Wybory, o których mowa w ust. 3 mogą odbyć się w głosowaniu jawnym, jeśli zebranie
o tym zdecyduje.
5. Wybory mogą odbywać się za pomocą środków komunikowania się na odległość.
6. Odwołanie członka władz i organów Związku następuje na tych samych zasadach co wybór przez organy uprawnione do ich powołania.
7. Mandat członka władz i organów Związku wygasa wskutek:
a. odwołania przez wyborców z powodu niewykonywania zadań,
b. rezygnacji,
c. ustania członkostwa w Związku.
8. W razie wygaśnięcia, w okresie kadencji, mandatu członka władz lub organów Związku
z przyczyn określonych w ust. 7, zwolnione miejsce zajmują kolejne osoby, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w wyborach na daną kadencję do odpowiednich władz i organów Związku.
9. Mandat członka organów wykonawczych i kontrolnych Związku wygasa z chwilą powołania na stanowisko Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i jego zastępcy, prokuratora regionalnego i jego zastępcy, prokuratora okręgowego i jego zastępcy.

VII. Finanse Związku
Art. 15
1. Fundusze Związku stanowią:
a. składki członkowskie,
b. dotacje, darowizny, zapisy, dochody z organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz działalności gospodarczej.
2. Władze Związku wydatkują fundusze na działalność statutową na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.
3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
4. Właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego jest Związek jako osoba prawna, reprezentowany przez Radę Główną.
5. Rada okręgowa i zarząd autonomicznej zakładowej organizacji związkowej mogą prowadzić działalność gospodarczą po uzgodnieniu z Radą Główną, a działalność finansową w ramach uchwalonych budżetów. Do prowadzenia działalności wykraczającej poza ramy budżetu oraz działalności inwestycyjnej wymagana jest zgoda Rady Głównej.
6. Do działania w imieniu Rady Głównej w zakresie zawierania umów, zaciągania zobowiązań, podpisywania dokumentów finansowych oraz zastępstwa prawnego uprawnieni są: Przewodniczący Prezydium Rady Głównej oraz wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej.
7. Prezydium rady okręgowej oraz prezydium zarządu autonomicznej zakładowej organizacji związkowej są jedynymi dysponentami środków pochodzących ze składek związkowych, pozostających w dyspozycji organizacji związkowej, po odprowadzeniu ich części na rzecz Rady Głównej, zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętą na podstawie art. 8 ust. 3 lit. c. Statutu.
8. Prezydium rady okręgowej oraz autonomicznej zakładowej organizacji związkowej uprawnione są do założenia konta bankowego i korzystania ze zgromadzonych na nim środków.
9. Osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z założeniem i prowadzeniem konta bankowego i dysponowania zgromadzonymi na nim środkami wskazuje prezydium rady okręgowej oraz prezydium zarządu autonomicznej zakładowej organizacji związkowej w drodze stosowanej uchwały.
10. W przypadku rozwiązania okręgowej organizacji związkowej oraz autonomicznej zakładowej organizacji związkowej fundusze zgromadzone na ich kontach bankowych przekazywane
są na konto Rady Głównej.

VIII. Zasady uchwalania i zmian statutu
Art. 16
1. Statut Związku i jego zmiany uchwala Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Uchwała o zmianie Statutu zapada w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania.
3. W wypadkach niecierpiących zwłoki w trakcie trwania kadencji Rada Główna może zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w celu uchwalenia zmiany Statutu. Obrady i głosowania mogą być realizowane za pomocą środków komunikowania się na odległość. W przypadku niespełnienia wymogu obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, Rada Główna może ponownie zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, przy czym uchwała
o zmianie Statutu zapada wówczas większością głosów.
4. Na żądanie 1/3 delegatów uchwała o zmianie Statutu zapada w głosowaniu tajnym.
5. Zmiany Statutu zgłasza do właściwego sądu rejestrowego Rada Główna.

IX. Rozwiązanie Związku i likwidacja jego majątku
Art. 17
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 50% osób uprawnionych
do głosowania.
2. Na żądanie 1/3 delegatów uchwała o rozwiązaniu Związku zapada w głosowaniu tajnym.
3. Likwidatorem majątku Związku jest Rada Główna, która także odpowiednio zabezpiecza dokumentację Związku.

4. Zakładowe organizacje związkowe ulegają rozwiązaniu w razie likwidacji zakładu pracy. Rada Główna ustala wówczas przeznaczenie mienia tej organizacji oraz przejmuje
i odpowiednio zabezpiecza jej dokumentację.
5. Postanowienia określone w ust. 4 nie mają zastosowania w przypadku zmiany nazwy zakładu pracy.

X. Postanowienia końcowe
Art. 18
1. Rada Główna oraz zakładowe organizacje związkowe posługują się pieczęciami wg wzoru określonego w uchwałach tych organizacji.
2. Wiążąca wykładnia postanowień Statutu należy do Rady Głównej.

Statut ZZ PiPP RP

Pliki do pobrania