Statut

Statut

Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury

Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Postanowienia ogólne

 Art. 1

 1. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolską, niezależną, dobrowolną i samorządną organizacją pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury, prokuratorów i pracowników Prokuratury Wojskowej niebędących oficerami lub żołnierzami oraz emerytów, rencistów i prokuratorów w stanie spoczynku tych jednostek.

 2. Związek w swej działalności statutowej jest niezależny od pracodawcy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.
 3. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa.
 5. Związek ma osobowość prawną.
 6. Nazwa i symbole Związku podlegają ochronie prawnej.
 1. Cele i zadania Związku

Art.2

 1. Związek reprezentuje i broni godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych pracowników
  powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury, prokuratorów i pracowników Prokuratury Wojskowej niebędących oficerami lub żołnierzami, a także emerytów, rencistów oraz prokuratorów w stanie spoczynku tych jednostek, a w szczególności dba o poprawę ich bytu i warunków pracy.

 2. Związek realizuje te cele w szczególności przez:
 1. występowanie w interesie i obronie pracowników do pracodawcy oraz wszystkich władz i urzędów, organizacji politycznych i społecznych,
 2. inicjowanie i współdziałanie w podejmowaniu decyzji w sprawach płacowych, socjalnych i kulturalnych,
 3. czuwanie nad rekompensowaniem wzrostu kosztów utrzymania pracowników, emerytów, rencistów i prokuratorów w stanie spoczynku,
 4. podejmowanie działań na rzecz systematycznego polepszania warunków pracy, usprawniania i podnoszenia jej kultury,
 5. podejmowanie działania na rzecz tworzenia przez pracodawcę odpowiednich warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  pracowników,
 6. podejmowanie starań dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników,
 7. podejmowanie działań na rzecz kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich, na zasadach poszanowania godności, wzajemnej pomocy,
  życzliwości i koleżeństwa,
 8. wyrażanie opinii w przedmiocie zatrudniania i zwalniania pracowników, w tym również powoływania osób na stanowiska kierownicze,
 9. udział w służbowym opiniowaniu pracowników, w tym sporządzaniu ocen okresowych prokuratorów, urzędników i innych pracowników prokuratury,
 10. kontrolę właściwego wykorzystania środków i urządzeń socjalnych oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-turystycznej
  i innych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin,
 11. działanie na rzecz zapewnienia pracownikom właściwej opieki zdrowotnej,
 12. udzielanie pomocy materialnej członkom Związku, a także rodzinom
  zmarłych członków Związku,
 13. udział w tworzeniu systemu premiowania i wyróżnień pracowników.

3. Związek może podejmować, z innymi związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami, współpracę, mającą na celu przedsiębranie działań zmierzających do poprawy warunków pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych.

 

 III. Zasady nabywania i utraty członkostwa

 Art. 3

1. Członkiem Związku może być osoba wymieniona w art. 1 ust. l, akceptująca Statut.

2. Członkostwo nabywa się po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do Związku i przyjęciu przez Prezydium Rady Okręgowej. Od decyzji odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rady Okręgowej. Okręgowa organizacja związkowa liczy nie mniej niż 10 członków.

3. Członek Związku po przejściu na rentę, emeryturę lub w stan spoczynku zachowuje swoje uprawnienia i jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich w wysokości określonej przez Krajowy Zjazd Delegatów.

4. Członek Związku, z którym zakład pracy rozwiązał stosunek pracy zachowuje prawo przynależenia do Związku przez okres pozostawania bezrobotnym w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu. W okresie pozostawania bezrobotnym jest zwolniony od opłacania składek.

5. Przepisy pkt 4 nie dotyczą przypadków, w których rozwiązanie stosunku pracy prokuratora nastąpiło wskutek prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby prokuratorskiej, a w przypadku pozostałych pracowników, gdy stosunek pracy został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika.

6. W przypadku powstania nowej zakładowej organizacji związkowej wstępujący do Związku członkowie przesyłają swoje deklaracje Prezydium Rady Głównej. Członkostwo w Związku nabywa się w tym przypadku z chwilą przyjęcia deklaracji przez Prezydium Rady Głównej. Po przyjęciu deklaracji Prezydium Rady Głównej wyznacza termin zwołania walnego zebrania okręgowej organizacji związkowej celem powołania jej władz statutowych.

7. Członkostwo w organizacji związkowej nie ustaje mimo zmiany miejsca pełnienia służby lub miejsca zatrudnienia w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Art. 4

          l. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

 1. wystąpienia ze Związku,
 2. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 5 ust. 3 statutu,
 3. wykluczenia ze Związku,
 4. zgonu.
 1. Wykluczenie ze Związku ma miejsce w przypadku:
  1. rażącego naruszania przez członka postanowień Statutu,
  2. wydalenia ze służby prokuratorskiej na mocy prawomocnego orzeczenia
   dyscyplinarnego,
  3. rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 2. Wykluczenie ze Związku wskutek rażącego naruszania przez członka postanowień Statutu może mieć miejsce, jeżeli wcześniej stosowane środki dyscyplinujące w postaci upomnienia lub nagany okażą się bezskuteczne.
 3. Wykluczenia ze związku dokonuje rada okręgowa. Od decyzji o wykluczeniu ze Związku przysługuje odwołanie do Rady Głównej w terminie 14 dni od daty
  doręczenia decyzji.
 1. Prawa i obowiązki członków

 Art. 5

l . Członek Związku ma prawo:

 1. uczestniczyć w pracach Związku,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Związku,
 3. oceniać i poddawać krytyce władze Związku,
 4. występować z wnioskami i postulatami do władz Związku,
 5. wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących warunków i organizacji pracy, warunków socjalnych i bytowych oraz stosunków międzyludzkich,
 6. żądać ze strony Związku ochrony swoich praw oraz pomocy w przypadku ich naruszenia,
 7. korzystać z pomocy socjalnej Związku.
 1. Członek Związku jest zobowiązany:
  1. przestrzegać postanowień Statutu Związku oraz stosować się do uchwał władz związkowych,
  2. sumiennie wykonywać swoje obowiązki zawodowe oraz prezentować właściwą postawę etyczną,
  3. brać udział w pracach Związku,
  4. opłacać składki związkowe.
 2. Z obowiązku płacenia składek związkowych mogą zostać zwolnieni, mocą uchwały Prezydium Rady Okręgowej, podjętej na wniosek zainteresowanego, członkowie Związku będący na urlopie wychowawczym, w stanie spoczynku, na emeryturze, bądź na rencie bądź na urlopie bezpłatnym. Zwolnienie może nastąpić na czas określony lub bezterminowo.
 3. Członek Związku wybrany do władz związkowych jest zobowiązany:
  1. aktywnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,
  2. godnie i rzetelnie reprezentować interesy swojego środowiska zawodowego,
  3. utrzymywać kontakt z wyborcami i bieżąco informować ich o pracach organu, do którego został wybrany.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku, stosuje się wobec członka Związku środki dyscyplinujące w postaci:
  1. zwrócenia uwagi,
  2. upomnienia,
  3. nagany,
  4. wykluczenia ze Związku.
 5. Środki dyscyplinujące stosuje rada okręgowa, po uprzednim przyjęciu wyjaśnień, chyba że członek odmówił ich złożenia. Od decyzji o zastosowaniu środków dyscyplinujących przysługuje odwołanie do Rady Głównej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

V. Struktura organizacyjna

 Art. 6

 1. Zakładowymi organizacjami związkowymi są okręgowe organizacje związkowe, grupy związkowe w prokuraturach regionalnych oraz grupa związkowa w Prokuraturze Krajowej.
 2. Okręgowa organizacja związkowa obejmuje zakresem działania jednostki organizacyjne prokuratury wchodzące w skład prokuratury okręgowej oraz prokuratury regionalnej mającej siedzibę w miejscu działania okręgowej organizacji związkowej.
 3. Za zgodą Prezydium Rady Głównej organizacje związkowe działające w dwóch lub więcej prokuraturach okręgowych, mogą tworzyć wspólną okręgową organizację związkową, o ile usprawni to realizację zadań statutowych.
 4. W przypadku likwidacji prokuratury okręgowej działająca na jej terenie okręgowa organizacja związkowa może, za zgodą Prezydium Rady Głównej, kontynuować swoją działalność na dotychczasowych zasadach.
 5. Rada Okręgowa może, o ile usprawni to realizację zadań statutowych, tworzyć w jednostkach organizacyjnych prokuratury wchodzących w skład prokuratur okręgowych oraz w prokuraturach regionalnych i okręgowych, grupy związkowe.
 6. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w sprawach, w których pracodawcą jest Minister Sprawiedliwości — Prokurator Generalny przysługują Prezydium Rady Głównej.
 7. Okręgowa organizacja związkowa rozpoczyna działalność z chwilą wpisania jej do rejestru okręgowych organizacji związkowych, prowadzonego przez Prezydium Rady Głównej.

 

VI. Organy Związku

 Art. 7

l . Władze Związku stanowią:

 1. ogólnokrajowymi władzami Związku są: Krajowy Zjazd Delegatów,
  a w okresie między Zjazdami — Rada Główna,
 2. walne zebranie okręgowej organizacji związkowej.
 1. Organami wykonawczymi Związku są:
  1. Prezydium Rady Głównej,
  2. Rada Okręgowa i jej Prezydium.
 2. Organami kontrolnymi Związku są:
  1. Główna Komisja Rewizyjna,
  2. Okręgowa Komisja Rewizyjna.
 3. Uchwały władz, organów wykonawczych i organów kontrolnych Związku zapadają przy udziale co najmniej 50 % uprawnionych osób do głosowania.
 4. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, Rady Głównej i jej Prezydium oraz Głównej Komisji Rewizyjnej przesyłane są w terminie 60 dni do rad okręgowych

 Art. 8

l . Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższym organem władzy związku.

 1. Uczestnikami Krajowego Zjazdu Delegatów są:
  1. członkowie Rady Głównej oraz Głównej Komisji Rewizyjnej — na prawach delegatów,
  2. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia okręgowych organizacji związkowych i grupy związkowej w Prokuraturze Krajowej według zasady 1 delegat na 30 członków; jeżeli organizacja związkowa liczy mniej niż 30 członków reprezentuje ją jeden delegat.
 2. Do zadań Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
  1. uchwalanie nazwy i Statutu Związku oraz ich zmiana,
  2. uchwalanie programu działania Związku,
  3. ustalanie wysokości składki związkowej i sposobu jej podziału oraz określenie świadczeń finansowych dla członków Związku,
  4. wybór Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej,
  5. określenie sumy zobowiązań majątkowych, do zaciągnięcia których jest upoważniona Rada Główna,
  6. rozpatrywanie sprawozdania z działalności Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie im absolutorium,
  7. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Związku oraz zrzeszania się z innymi organizacjami związkowymi,
  8. ustalanie wzoru odznaki związkowej, honorowych odznak związkowych i emblematu Związku.
 3. Kadencja Krajowego Zjazdu Delegatów trwa 4 lata.
 4. Z inicjatywy Rady Głównej bądź na pisemny wniosek 1/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów.
 5. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami, dla rozpatrzenia których został zwołany.

Art. 8′

 1. Rada Główna jest najwyższym organem Związku pomiędzy Zjazdami.
 2. Do zadań Rady Głównej należy w szczególności:
  1. realizacja zadań Związku określonych w programie działania Związku,
  2. przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Związku, przedkładanego przez Prezydium Rady Głównej,
  3. kontrola zawartych umów i porozumień w sprawach będących realizacją wniosków i postulatów pracowniczych,
  4. uchwalanie budżetu i planów inwestycyjnych Związku oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego Związku,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Związku,
  6. wykonanie innych zadań określonych przepisami prawa o związkach zawodowych lub Statutem Związku, a nie zastrzeżonych dla innych
   organów Związku.
 3. Rada Główna składa się co najmniej z 15 członków. Liczbę członków Rady Głównej w danej kadencji określa każdorazowo Krajowy Zjazd
  Delegatów.
 4. Rada Główna wybiera spośród członków Prezydium w liczbie 9 osób, w składzie: Przewodniczący, jego dwóch zastępców, skarbnik oraz pięciu członków Rady.
 5. Rada Główna zbiera się co najmniej raz w roku, w celu wysłuchania sprawozdania Prezydium z jego działalności oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku. Posiedzenie Rady zwołuje Prezydium Rady Głównej.
 1. Na podstawie uchwały Prezydium lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady Głównej, Przewodniczący Prezydium zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej, która obraduje wyłącznie nad sprawami, do rozpatrzenia których została zwołana. W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Głównej przez Przewodniczącego Prezydium posiedzenie to zwołuje co najmniej 7 członków Rady Głównej.
 2. Rada Główna obraduje w oparciu o regulamin obrad, uchwalony na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu wyboru Rady.

 Art. 9

 1. Walne zebranie okręgowej organizacji związkowej:
 1. rozpatruje sprawozdania i wnioski rady okręgowej i okręgowej komisji
  rewizyjnej,
 2. ustala program działania okręgowej organizacji związkowej,
 3. wybiera radę okręgową i okręgową komisję rewizyjną ustalając liczbę
  członków,
 4. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 1. Kadencja walnego zebrania okręgowej organizacji związkowej trwa 4 lata.
 2. Walne zebranie okręgowej organizacji związkowej zwołuje Prezydium Rady Okręgowej. Walne zebranie okręgowej organizacji związkowej o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwołuje się w terminach ustalonych w uchwale Rady Głównej o przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków okręgowej organizacji wyborczej zwołuje się nadzwyczajne walne zebranie, które obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
 3. W walnym zebraniu okręgowej organizacji związkowej liczącej 50 lub mniej członków biorą udział wszyscy członkowie; w walnym zebraniu okręgowej organizacji związkowej liczącej powyżej 50 członków biorą udział: członkowie rady okręgowej, członkowie okręgowej komisji rewizyjnej — na prawach delegatów – oraz przedstawiciele wybrani przez grupy związkowe według zasady
  1 przedstawiciel na 5 członków. Jeżeli grupa związkowa liczy mniej niż 5 członków reprezentuje ją 1 przedstawiciel.
 4. Przepisy o walnym zgromadzeniu okręgowej organizacji związkowej stosuje się do walnego zebrania grupy związkowej w Prokuraturze Krajowej. Grupa związkowa w Prokuraturze Krajowej wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Grupa związkowa w Prokuraturze Krajowej działa w oparciu o uchwalony regulamin, zatwierdzony przez Radę Główną, określający w szczególności kategorie spraw, w których grupa związkowa może działać samodzielnie.

Art. 10

 1. Prezydium Rady Głównej kieruje bieżącą pracą Związku, w szczególności:
 1. reprezentuje Związek przed organami władzy, administracji państwowej,
  samorządu terytorialnego i innymi organizacjami oraz Ministrem
  Sprawiedliwości- Prokuratorem Generalnym.
 2. zarządza majątkiem Związku oraz gospodaruje jego funduszami w ramach budżetu,
 3. Prezydium Rady Głównej realizuje zadania zakładowej organizacji związkowej w sprawach, w których pracodawcą jest Prokurator Generalny.
 1. Prezydium Rady Głównej pracuje w oparciu o przyjęty regulamin prac.
 2. Prezydium Rady Głównej zbiera się w razie takiej potrzeby. Posiedzenia Prezydium zwołuje jego Przewodniczący. Posiedzenie może zostać także zwołane na pisemny wniosek połowy jego członków.

Art. 11

 1. Rada Okręgowa i jej Prezydium są organami wykonawczymi okręgowej organizacji związkowej.
 2. Do zadań Rady Okręgowej należy ochrona godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych pracowników, w szczególności:
  1. ustalanie wytycznych działalności okręgowej organizacji związkowej,
  2. nadzór nad pracą Prezydium Rady Okręgowej,
  3. uchwalanie regulaminu przyznawania świadczeń związkowych ze środków okręgowej organizacji związkowej,
  4. tworzenie i reprezentowanie grup związkowych w prokuraturach regionalnych,
  5. wykonywanie innych zadań Związku nie zastrzeżonych przepisami
   o związkach zawodowych i Statutu Związku dla innych organów,
  6. przygotowuje i przeprowadza wyboru społecznych inspektorów pracy
   w rozumieniu ustawy o społecznej inspekcji pracy.
 3. Rada Okręgowa liczy co najmniej 3 członków. Liczbę członków Rady Okręgowej określa walne zebranie okręgowej organizacji związkowej.
 4. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada Okręgowa określa liczbę członków Prezydium i dokonuje wyboru Prezydium Rady Okręgowej.
 5. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący, jeden lub dwóch jego zastępców oraz skarbnik. O ile jest to uzasadnione liczebnością Rady Okręgowej, w skład Prezydium może ona także powołać od jednego do trzech członków Prezydium.
 6. Prezydium Rady Okręgowej podejmuje na bieżąco działania w ochronie interesów i praw pracowników, w szczególności poprzez:
  1. wykonywanie zadań Związku zastrzeżonych: przepisami ustawy o związkach zawodowych, kodeksu pracy i przepisami wykonawczymi, wydanymi do tych ustaw oraz przepisami Statutu Związku dla zakładowej organizacji związkowej,
  2. występowanie w ich obronie wobec kierownictwa zakładu pracy oraz innych organów państwowych i społecznych na terenie działania okręgowej organizacji związkowej,
  3. wyrażanie stanowiska w sprawie zatrudnienia, wynagrodzenia oraz awansowania pracowników, przyznawania im wyróżnień i nagród oraz opiniowania pracowników,
  4. kierowanie bieżącą działalnością okręgowej organizacji związkowej, w tym gospodarowanie środkami finansowymi w ramach budżetu.
 7. Rada Okręgowa zbiera się co najmniej raz w roku, w okresie pomiędzy 1 stycznia, a 31 marca, w szczególności w celu wysłuchania sprawozdania Prezydium Rady Okręgowej z działalności w roku poprzednim, sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni oraz ustalenia wytycznych pracy związkowej na rok bieżący.
 8. Na podstawie uchwały Prezydium Rady Okręgowej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady Okręgowej, Przewodniczący Prezydium zwołuje jej nadzwyczajne zebranie, które obraduje wyłącznie nad sprawami, do rozpatrzenia których zostało zwołane. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego zebrania w terminie 14 dni nadzwyczajne zebranie zwołuje co najmniej dwóch członków rady okręgowej. Rada Okręgowa i Prezydium Rady Okręgowej pracują w oparciu o przyjęty regulamin prac.
 9. Prezydium Rady Okręgowej, w zakresie swoich obowiązków, może, w razie potrzeby, powierzyć swoje, określone w przepisach uprawnienia, członkowi Związku, niebędącemu członkiem Prezydium.

 Art. 12

 1. Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne sprawują kontrolę działalności Związku, w szczególności:
 1. wykonanie uchwał i postanowień władz Związku,
 2. gospodarki majątkowej i finansowej,
 3. stanu zabezpieczenia majątku związkowego.
 1. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności całego Związku, okręgowe komisje rewizyjne sprawują kontrolę działalności okręgowych organizacji związkowych.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 5 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i jego zastępcę. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kieruje jej pracą. Liczbę członków Głównej Komisji Rewizyjnej w danej kadencji określa każdorazowo Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Okręgowa komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, który kieruje jej pracą. Liczbę członków Rady Okręgowej określa walne zebranie okręgowej organizacji związkowej.
 4. Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne składają wnioski w przedmiocie udzielenia absolutorium władzom Związku.
 5. Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne pracują w oparciu o przyjęte regulaminy pracy.
 6. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów, a okręgowa komisja rewizyjna walnym zebraniom okręgowych organizacji związkowych.

Art. 13

l. Kadencja Rady Głównej i jej Prezydium, Rady Okręgowej i jej Prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

2. Wybory do wszystkich władz i organów Związku odbywają się w głosowaniu tajnym, według regulaminu wyborów przyjętego przez organy dokonujące wyborów.

3. Odwołanie członka władz i organów Związku następuje na tych samych zasadach co wybór przez organy uprawnione do ich powołania.

4. Mandat członka władz i organów wygasa na skutek:

 1. odwołania przez wyborców z powodu niewykonywania zadań,
 2. rezygnacji,
 3. ustania członkostwa Związku.
5.  W razie wygaśnięcia, w okresie kadencji, mandatu członka władz lub organów związku z przyczyn określonych w punkcie 4, zwolnione miejsce zajmują kolejne osoby, które uzyskały najwyższą liczbę głosów w wyborach na daną kadencję do odpowiednich władz i organów związku.
6. Mandat członka organów wykonawczych i kontrolnych Związku wygasa z chwilą powołania na stanowisko Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i jego zastępcy, prokuratora regionalnego i jego zastępcy, prokuratora okręgowego i jego zastępcy”.

VII. Finanse Związku

Art. 14

l. Fundusze Związku stanowią:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje, darowizny, zapisy, dochody z organizowanych imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz działalności gospodarczej.

2. Władze Związku wydatkują fundusze na działalność statutową na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.

3. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

4. Właścicielem majątku ruchomego i nieruchomego jest Związek jako osoba prawna, reprezentowany przez Radę Główną.

5. Rada Okręgowa może prowadzić działalność gospodarczą po uzgodnieniu z Radą Główną, a działalność finansową w ramach uchwalonych budżetów. Do prowadzenia działalności wykraczającej poza ramy budżetu oraz działalności inwestycyjnej wymagana jest zgoda Rady Głównej.

6. Do działania w imieniu Rady Głównej w zakresie zawierania umów, zaciągania zobowiązań, podpisywania dokumentów finansowych oraz zastępstwa prawnego uprawnieni są: Przewodniczący Prezydium Rady Głównej oraz wiceprzewodniczący Prezydium Rady Głównej.

7. Prezydium Rady Okręgowej jest jedynym dysponentem środków pochodzących ze składek związkowych, pozostających w dyspozycji okręgowej organizacji związkowej, po odprowadzeniu ich części na rzecz Rady Głównej, zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia delegatów, podjętą na podstawie art. 8 ust. 3 pkt c) Statutu. Prezydium Rady Okręgowej uprawnione jest do założenia konta bankowego i korzystania ze zgromadzonych na nim środków. Osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z założeniem i prowadzeniem konta i dysponowania zgromadzonymi na nim środkami, wskazuje Prezydium Rady Okręgowej w drodze stosowanej uchwały.

8. W przypadku rozwiązania okręgowej organizacji związkowej, fundusze zgromadzone na jej koncie, przekazywane są na konto Rady Głównej.

VIII. Zasady uchwalania i zmian statutu

 Art. 15

l. Statut Związku i jego zmiany uchwala Krajowy Zjazd Delegatów.

 1. Uchwała o zmianie statutu zapada w głosowaniu jawnym, przy czym dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów przy udziale co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania.
 2. Na żądanie 1/3 delegatów uchwała o zmianie statutu zapada w głosowaniu tajnym.
 3. Zmiany statutu zgłasza do właściwego sądu rejestrowego Rada Główna.

 IX. Rozwiązanie Związku i likwidacja jego majątku.

Art. 16

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów
  w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 50% osób
  uprawnionych do głosowania.
 2. Na żądanie 1/3 delegatów uchwała o rozwiązaniu Związku zapada w głosowaniu
  tajnym.
 3. Likwidatorem majątku Związku jest Rada Główna, która także odpowiednio
  zabezpiecza dokumentację Związku.
 4. Okręgowa organizacja związkowa ulega rozwiązaniu w razie likwidacji zakładu
  pracy i w tym przypadku Rada Główna ustala przeznaczenie mienia będącego
  w rozporządzeniu tej organizacji oraz przejmuje i odpowiednio zabezpiecza
  dokumentację rozwiązanej organizacji.

 

X. Postanowienia końcowe

Art. 17

l. Rada Główna posługuje się pieczęcią okrągłą z emblematem Związku i napisem: Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz pieczęcią podłużną z napisem: Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów
i Pracowników Prokuratury RP.

2. Rady okręgowe posługują się pieczęciami według wzoru ustalonego przez Radę Główną.

3. Wiążąca wykładnia postanowień Statutu należy do Rady Głównej.


Login