Od kiedy …?

W swoim obecnym kształcie Związek funkcjonuje od Nadzwyczajnego Zjazdu, który odbył się w 1990 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Gdzie, kto, w jakim celu …?

Działamy na terenie całego kraju, skupiając w swoich szeregach zarówno prokuratorów, jak i pracowników administracyjnych oraz obsługi. Dzięki takiemu przekrojowi mamy siłą rzeczy wgląd na wszystkie podstawowe problemy jakimi żyje Prokuratura, co w połączeniu z naszą liczebnością daje Związkowi legitymację do reprezentowania całego środowiska. Nasze Rady Okręgowe działają obecnie w 45 prokuraturach okręgowych. Mamy również grupy związkowe w 6 prokuraturach regionalnych oraz w Prokuraturze Krajowej.

Jak …?

Zadania statusowe, jak również uprawnienia zagwarantowane przez ustawę o związkach zawodowych realizujemy m. in. poprzez :

 1. opiniowanie wszelkiego aktów prawnych przygotowanych w Departamencie Legislacyjno – Prawnym, jak i projektów ustaw przygotowanych przez Rząd oraz projektów poselskich;
 2. udział naszych przedstawicieli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz organizowanych przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej posiedzeniach komisji trójstronnej;
 3. coroczne opiniowanie założeń do Projektu Budżetu w zakresie prognozowego, przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej;
 4. udział przedstawicieli Rady Głównej w cyklicznych naradach kadry kierowniczej prokuratury z Prokuratorem Generalnym
 5. spotkania z kolejnymi Ministrami Sprawiedliwości i Prokuratorami Generalnymi,
 6. reprezentowanie naszych członków i osób niezrzeszonych w sprawach z zakresu prawa pracy i dyscyplinarnych,
 7. wystąpienia pisemne do organów władzy państwowej w sprawach związanych z funkcjonowaniem Prokuratury i zawodem prokuratora,
 8. akcje protestacyjne

Ponadto do tej pory m. in. :

 1. opracowaliśmy własne projekty ustawy o prokuraturze,
 2. współorganizowaliśmy I Kongres Prokuratorów w Ryni w 1998 r. poświęcony problematyce reformy Prokuratury, występując następnie przeciwko próbom zmian ustrojowych podejmowanych poza wiedzą środowiska prokuratorskiego,
 3. aktywnie uczestniczyliśmy w działaniach mających na celu utrzymanie instytucji stanu spoczynku dla pracowników oraz wprowadzenie w życie przepisów ustawy o pracownikach wymiaru sprawiedliwości,
 4. utworzyliśmy Fundację im. Ireny Babińskiej,
 5. poparliśmy akcje protestacyjne krakowskich prokuratorów w lutym 2008 r., która doprowadziła do wycofania się przez Ministerstwo Sprawiedliwości z planów zniesienia zasady równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów oraz protest organizowany przez Komitet Obrony Prokuratorów we wrześniu 2008 r., którego efektem było wprowadzenie podwyżek oraz nowego sytemu powiązania wynagrodzeń prokuratorów ze średnią płacą w gospodarce,
 6. podjęliśmy działania zmierzające do zablokowania projektu wprowadzenia ocen okresowych dla prokuratorów. Działania te doprowadziły do zniesienia ocen okresowych.
 7. zorganizowaliśmy akcję protestacyjną prokuratorów w listopadzie 2011r. w związku z brakiem realizacji obietnic podwyższenia wynagrodzeń prokuratorów i koniecznością wzmocnienia roli ustrojowej Prokuratora Generalnego, który w związku z brakiem autonomii budżetowej i realnego wpływu na treść aktów legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem Prokuratury jest organem o zbyt słabych gwarancjach niezależności i apolityczności aby skutecznie realizować zadania, w szczególności w sferze  zwalczania przestępczości. Akcja prokuratorów – „dni bez czynności procesowych” była połączona z protestem pracowników prokuratury, którzy w odpowiedzi na rządowy projekt redukcji zatrudnienia w tej grupie zawodowej przeprowadzili pod patronatem Związku akcję wysyłania symbolicznych „czerwonych kartek” adresowanych do Prezesa Rady Ministrów. Wysłano ich prawie 7.000
 8. zablokowaliśmy ustawę przewidującą redukcję zatrudnienia wśród pracowników prokuratury o 10 % autorstwa Michała Boniego.
 9. 18 kwietnia 2013 r. z naszej inicjatywy Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i praw Człowieka wydała Dezyderat w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów
  i prokuratury.
 10. wywalczyliśmy Podwyżki dla pracowników prokuratury 20,60 % w latach 2016-2020
 11.  w wyniku licznych akcji protestacyjnych wywalczyliśmy podwyżki 1100 PLUS w latach 2019-2020 razem 56,40 %.
 12. wywalczyliśmy środki na dodatkowe nagrody i premie dla pracowników prokuratury 11860 na etat w 2016-2019, 2021-2022
 13.  zostały zrealizowane postulaty zwiększenia liczby asystentów prokuratora. Dzięki temu  ich liczba wzrosła z 300 w 2015 r. do prawie 1500 w 2022
 14. naszym wielkim sukcesem, który osiągnęliśmy dzięki drugiej i cierpliwej walce było odwrócenie kontradyktoryjnej „reformy” procesu karnego.
 15. w 2016 r. zrealizowano nasz postulat obowiązkowego referatu dla wszystkich prokuratorów.
 16.  podobnie w 2016 r. wprowadzono obowiązkowe dyżury zdarzeniowe dla wszystkich prokuratorów.

Z kim …?

Jesteśmy gotowi do podjęcia współpracy z każdym, komu leży na sercu dobro Prokuratury. Kontaktujcie się z nami na adres:

 

Biuro Rady Głównej Związku Zawodowego
Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP
ul. Moniuszki 2
66-400 Gorzów Wielkopolski

biuro@prokuratura-zz.pl